Bygdeboknemnd Det kommunale råd for funksjonshemmede Eldrerådet Fjellstyret
Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning Gatenavnkomite Heimevernsnemnd Indre Trondheimsfjord Havnevesen
Inntrøndelag interkommunale utvalg mot Akutt forurensning Interkommunalt Arkiv Trøndelag Kommunal representant i oppnevningsutvalget for Konfliktrådet Kontrollutvalg
Ligningsnemnd Nemnd for lokalhistorisk arkiv Overligningsnemnd Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt
Skatteutvalget Skattetakstnemnd for eiendomsskatt Stiftelsen Stiklestad Museum Styret for det "Kommunale jordegods"
Styret for Verdalshallen Utmarksnemnd Verdal Kirkelige Fellesråd Ungdomsrådet

 

Fjellstyret :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Bjarne Haugan (AP)
2. Einar A. Tromsdal (AP) 2. Berit G. Nessø (AP)
3. Mette Karlgård, nestleder (SP) 3. Karin Rekve (SP)
4. Arvid Pedersen (SV) 4. Stig Arild Myhre (SV)
5. Sissel B. Krokstad (H) 5. Kåre Norum (H)

 

Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Aud Smulan 1. Fredrik Hestegrei
2. Olav Lerfald 2. Ingeborg Østerås

 

Ligningsnemnd :

Det foreligger lovforslag på felles ligningsnemnder der ligningskontoret omfatter flere kommuner. For ligningskontorer 
med 3 medlemskommuner ligger det lovforslag på å opprette ligningsnemnder på 5 medlemmer, med varamedlemmer. 
Hver kommune skal fremme forslag på 2 representanter med varamedlemmer:

Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjørn Kjesbu (AP) Rolf Rotmo (AP)
2. Tone Mette Følstad (AP) Sonja Strand (AP)

 

Overligningsnemnd :

Det legges opp til samme opplegg for valg av overligningsnemnder som for ligningsnemnder.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Trond Rennemo (AP) 1. Stig Arild Myhre (SV)
2. Berit Musum (FRP) 2. Dagny Okkenhaug (KRF)

 

Det kommunale råd for funksjonshemmede (4 folkevalgte medlemmer av totalt 12 medlemmer) :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Torill Elverum, leder (AP) 1. Mari-Ann Green (AP)
2. Atle Vikan nestleder (SP) 2. Kjell Stiklestad (SP)
3. Bjarne Haugan (AP) 3. Tove Strand Trana (AP)
4. Marita Gustad (KRF) 4. Ann Sissel Vehus (KRF)

 

Bygdeboknemnda :

Øystein Walberg, leder
Anders Bendiksen, nestleder
Ottar Moholt
Solveig Ness

 

Nemnd for lokalhistorisk arkiv :

Øystein Walberg, leder
Bjørg Lein
Biblioteksjefen

 

Gatenavnkomiteen :

Solveig Ness, leder
Turid Nordli
Steinar Berg
Øystein Walberg
Arne Henry Hallem

 

Heimevernsnemnd :

Øystein Walberg, leder
Bertha Bjartnes, nestleder
Lensmannen i Verdal

 

Skatteutvalget :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Målfrid Garli, leder (AP) 1. Asgeir Lund (AP)
2. Trond Rennemo (AP) 2. Sonja Strand (AP)
3. Rolf Rotmo, nestleder (AP) 3. Tor Åge Nessø (AP)
4. Dagfinn Brendmo (SV) 4. Inga Berit Lein (SP)
5. Birgit Bjartnes (H) 5. Leif Roger Kolberg (FRP)

 

Eldrerådet :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Olav Røhmesmo, leder  1. Marn Storhaug
2. Randi Løveng 2. Leif Roger Kolberg
3. Torvald Okkenhaug 3. Jarle Benum
4. Elisabeth Voll, nestleder 4. Solveig Ness
5. Johannes Sollid 5. Oddvor Haugan

 

Styret for Verdalshallen - 2 medlemmer fra kommunen :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjarne Haugan 1. Bjørn Andersson
2. Inger Marie Skreden Valstad 2. Karin Rekve

 

Verdal Kirkelige Fellesråd - kommunal representant i styret :

Medlem Varamedlem
1. Trude Holm 1. Svein Svensson

 

Stiftelsen Stiklestad Museum - 2 medlemmer med personlige varamedlemmer :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Kjetil Aarstad 1. Maj Brit Slapgaard Larsen
2. Johannes Sollid 2. Knut Fortun

 

Styret for det "kommunale jordegods":

Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styre for det "Kommunale jordegods" for perioden 2003 - 2007.

 

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt  :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Johannes Sollid, leder  1. Rolf Olav Olsen
2. Bjørn Kjesbu, nestleder 2. Audun Valstad
3. Tone Mette Følstad 3. Berit Musum

 

Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Arne Falkfjell, leder  1. Inga Berit Lein
2. Arnold Grytbakk, nestleder 2. Tove Strand Trana
3. Ivar Nonset 3. Rolf Rotmo
4. Bjørg Aarnes Ressem 4. Eli Kluken Moene
5. Berit G. Nessø 5. Trond Rennemo

6. Berit Musum

6. Knut Fortun

 

Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) :

Verdal kommunes  2 representanter med personlige varamedlemmer til det nye havnerådet.

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Bjørn Iversen 1. Brit Fredriksen
2. Tomas I. Hallem 2. Trude Holm

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag - (IKA Trøndelag)

Representant i selskapets representantskap er ordføreren.
Vara for ordføreren er varaordføreren.

 

Inntrøndelag Interkommunale utvalg mot Akutt forurensning :

Kommunens representant er ordføreren.
Vara for ordføreren er varaordføreren.

 

Utmarksnemnd :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Jostein Dahle, leder (AP) 1. Einar Karstein Indahl (AP)
2. Berit G. Nessø (AP) 2. Kjetil Aarstad (AP)
3. Signe Myrmo (AP)  3. Anne-Eli Kjesbu
4. Magnus Tiller, nestleder (SP) 4. Marit Voll Skrove (SP)
5. Kåre Norum (H) 5. Målfrid Garli (AP)
6. Aud Segtnan (V)
7. Knut Fortun (FRP)

 

Kontrollutvalg :

Medlemmer Varamedlemmer
1. John Hermann, leder (FRP) 1. Arnfinn Signstad (FRP)
2. Kjell Woll Sigurdsen, nestleder (AP) 2. Anne-Eli Kjesbu (AP)
3. Rolf Tømmerås (AP) 3. Karin Norena Strand (AP)
4. Karin Rekve (SP) 4. Anders E. Junerg (SP)
5. Brita Kleven Thorsvik (V) 5. Ingolv Bengtsen (H)
6. Nils Georg Leirset (V)
7. Maj Brit Slapgaard Larsen (V)

 

Kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet :

Varaordføreren er kommunens representant.