Nemnder og utvalg 2003-2007
Nemnder, råd og utvalg 2007 - 2011

 

 

Fjellstyret :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Anne-Eli Kjesbu (AP)
2. Einar A. Tromsdal, nestleder (AP) 2. Bjarne Haugan (AP) - død sommer 2009
2. Rolf Tømmerås (fra 31.08.2009 og ut perioden)
3. Mette Karlgård (SP) 3. Jon Olav Skrove (SP)
4. Inga Berit Lein (SP) 4. Karin Rekve (SP)
5. Signar Musum (FRP) 5. Berit Musum (FRP)

 

Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Ingeborg Østerås 1. Kjell Tore Hestegrei
2. Snorre Løvstad 2. Anne Segtnan

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Her skal det velges 4 folkevalgte representanter med varamedlemmer og 4 brukerrepresentanter med 
varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Trine Hallem, leder (AP) - permisjon mens hun er leder i driftskomiteen, fra 24.11.08
1. Rolf Tømmerås leder (AP) - fra 24.11.08
1. Einar Asbjørn Tromsdal (AP) - mens han fungerer som nestleder, fra 24.11.08
1. Ove Morten Haugan - mens Einar Asbjørn Tromsdal fungerer som nestleder, fra 24.11.08
2. Rolf Tømmerås nestleder (AP) - mens han fungerer som leder
2. Einar Asbjørn Tromsdal nestleder (AP) - mens Rolf Tømmerås fungerer som leder
2. Unni Kvelstad (AP)
3. Ingvild Gregersen Myhre (SP) 3. Pål S. Fikse Pedersen (SP)
4. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP) 4. Ellinor Hermann (KRF)
5. Odd Steinkjer (SAFO - brukerrepr.) 5. Per Hårnes (SAFO - brukerrepr.)
6. Lars Morten Lersveen (FFO - brukerrepr.) 6. Kari Stene (FFO - brukerrepr.)
7. Inger Hegstad (FFO - brukerrepr.) 7. Olav Malmo (FFO - brukerrepr.)
8. Jorid Pettersen (FFO - brukerrepr.) 8. Karen Norena Larsen (FFO - brukerrepr.)

 

Bygdeboknemnda :

Øystein Walberg, leder
Solveig Ness, nestleder
Anders Bendiksen
Marit Kvålen Ness
Johan Aasan

 

Nemnd for lokalhistorisk arkiv :

Øystein Walberg, leder
Bjørg Lein
Biblioteksjefen

 

Gatenavnkomiteen :

Solveig Ness, leder
Turid Nordli
Øystein Walberg
Arne Hallem
Steinar Berg

 

Heimevernsnemnd :

Asgeir Tromsdal, leder
Anita Steinkjer
Lensmannen i Verdal

 

Eldrerådet :

5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

I henhold til §3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valga
av leder og nestleder.

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Arvid Hagen  1. Marn Storhaug
2. Elisabeth Woll 2. Magnus Tiller
3. Thorvald Okkenhaug 3. Ragnar Evenstad
4. Inger Myhre 4. Kari Johnsen
5. Lars Ragnvald Vik  - død 03.09.08
5. Ragnhild Sundby - fra 24.11.08 og ut perioden
5. Ragnhild Sundby - rykket inn som fast medlem fra 24.11.08
5. Alfrida Minde Abelsen - fra 24.11.08 og ut perioden

 

Styret for Verdalshallen - 2 medlemmer fra kommunen :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Kjetil Bakkan (AP) 1. Kirsten Johansson Malmo (AP)
2. Inger Marie Skreden Valstad (SP) 2. Pål Sverre Fikse Pedersen (SP)

 

Verdal Kirkelige Fellesråd - kommunal representant i styret :

Medlem Varamedlem
1. Trude Holm (SP) 1. Emmanuel Glordy Bowah (AP)

 

Stiftelsen Stiklestad Museum - 2 medlemmer med personlige varamedlemmer :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Kjetil Aarstad (AP) 1. Jon Olav Skrove (SP)
2. Maj Brit Slapgaard Larsen (V) 2. Marit Voll Skrove (SP)

 

Styret for det "kommunale jordegods":

Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styre for det "Kommunale jordegods" for perioden 2007 - 2011.

 

Skattetakstnemnd for eiendomsskatt  :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Bjørn Kjesbu, leder (AP) 1. Ove Morten Haugan (AP)
2. Brit L. Kverkild (AP) 2. Unni Kvelstad (AP)
3. Tore Ervik (H) 3. Tor Ove Nesset (H)

 

Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt :

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Erling Johansen, leder (AP) 1. Odd Lyngås (AP)
2. Unni Kvelstad (AP) 2. Mette Karlgård (AP)
3. Berit G. Nessø (AP) 3. Kirsten Johansson Malmo (AP)
4. Arne Falkfjell, nestleder (SP) 4. Anne Grete Valbekmo (H)
5. Inge Bjørn Ressem (SV) 5. Joar Aksnes (V)

6. Monica Sjømæling (FRP)

6. Sverre Sundfær (FRP)

 

Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH) :

Verdal kommunes  2 representanter med personlige varamedlemmer til det nye havnerådet.

Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
1. Ordfører (Bjørn Iversen) 1. Torill Elverum - permisjon fra 24.11.08
1. Trine Synnøve Hallem - i Torill Elverums permisjonstid
2. Varaordfører (Tomas I. Hallem) 2. Trude Holm

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag - (IKA Trøndelag)

Representant i selskapets representantskap er ordføreren.
Vara for ordføreren er varaordføreren.

 

Utmarksnemnd :

Medlemmer Varamedlemmer
1. Kjetil Aarstad, leder (AP) 1. Kristin Hildrum (AP)
1. Brit Kverkild (AP)
2. Bjarne Haugan, nestleder (AP) - død sommer 2009
2. Kristin Hildrum (AP) (fra 31.08.09 og ut perioden)
2. Kjetil Bakkan (AP)
3. Anne-Eli Kjesbu (AP)  3. Ingunn Leirset (V)
4. Magnus Tiller (SP) 4. Thor B. Granum (AP)
5. Charlotte Fætten Aakerhus (H) 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)
6. Signar Musum (FRP)

 

Kontrollutvalg :

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Lasse Hegge, leder (H)

1. Ann Sissel Vehus (KRF)

2. Bjørn Aarstad, nestleder (AP)

2. Laila Irene Austad (AP)

3. Per Dyrnes (AP)

3. Rolf Tømmerås (AP)

4. Kristine Karlgård (SP)

4. Siri Gunn Vinne (SP)

5. Katrine Bruvold (SV)

5. Nils Georg Leirset (V)

 

6. Stig Holmen (V)

 

Trafikksikkerhetsutvalg :

Medlemmer

Varamedlem

1. Ole Gunnar Hallager, leder (AP)

1. Elin Tuset (AP)

2. Anne Segtnan, nestleder (SP)

3. Knut Fortun (FRP)

 

Medlemmer og varamedlemmer til KS sine organer :

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

1. Bjørn Iversen (AP)

1. Torill Elverum - permisjon fra 24.11.08
1. Trine Synnøve Hallem - i Torill Elverums permisjonstid

2. Trude Holm (SP)

2. Tomas Iver Hallem (SP)

3. Tor-Petter Abelsen (KRF)

3. Anne Grete Valbekmo (H)

 

Kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet :

Varaordføreren er kommunens representant.

 

Representantskap for Innherred Renovasjon :

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

1. Torill Elverum (AP) - permisjon fra 24.11.08
1. Kjell Woll Sigurdsen (AP) - i Torill Elverums permisjonstid

1. Kjell Woll Sigurdsen (AP) - rykker inn som fast medlem mens Torill Elverum har permisjon
1. Anita Steinkjer - mens Torill Elverum har permisjon

2. Tomas I. Hallem (SP)

2. Marit Voll Skrove (SP)

3. Knut Fortun (FRP)

3. Heidi Nora Sagaard Storstad (FRP)

 

Representantskap for KomSek Trøndelag IKS :

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Ordfører Bjørn Iversen (AP)

1. Torill Elverum - permisjon fra 24.11.08
1. Trine Synnøve Hallem - i Torill Elverums permisjonstid  

2. Varaordfører Tomas I. Hallem (SP)

2. Trude Holm (SP)

 

Representantskap for KomRev Trøndelag IKS :

Medlemmer

Personlige varamedlemmer

1. Ordfører Bjørn Iversen (AP)

1. Torill Elverum - permisjon fra 24.11.08
1. Trine Synnøve Hallem - i Torill Elverums permisjonstid

2. Varaordfører Tomas I. Hallem (SP)

2. Trude Holm (SP)

 

Representantskap for Innherred Interkommunale Legevakt IKS :

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Ordfører Bjørn Iversen (AP)

1. Torill Elverum - permisjon fra 24.11.08
1. Trine Synnøve Hallem - i Torill Elverums permisjonstid

2. Marit Voll Skrove (SP)

2. Tomas I. Hallem (SP)

 

Representantskap i Lierne Nasjonalparksenter IKS :

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Ordfører Bjørn Iversen (AP)

1. Varaordfører Tomas I. Hallem (SP)

 

Styret for Innherred boligbyggelag :

Medlemmer

Varamedlemmer

1. Knut Tveita (AP) funksjonstid til 31.12.09
    fritak fra 15.12.08
1. Knut Snorre Sandnes (H) - fra 15.12.08-31.12.09

1. Trine Hallem (AP) funksjonstid til 31.12.08

 

Valgstyre og samevalgstyre :

Formannskapet ble av kommunestyret oppnevnt til valgstyre og samevalgstyre (i sak 6 i møte 28.01.2008)
Ordfører og varaordførerer henholdsvis leder og nestleder i valgstyret og samevalgstyret.


Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal (KFUV)

Leder : Nina Stamnes Myhr