MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR
Møte 25.01.01

 

Fraværende        : Leif Roger Kolberg
Varamedlemmer : Ingen
Til stede             : 10 representanter

Dessuten møtte : Rådmann Ole Jørgen Rødøy

Sakliste

 

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0001/01 00/01666 Annet forslag vedtatt

DETALJBUDSJETT KULTUR 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

PS 0002/01 01/00158 Innstilling vedtatt

FRAMTIDIG LOKALISERING AV KINO OG BIBLIOTEK
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

Sak nr.: 0001/01

DETALJBUDSJETT KULTUR 2001

Behandling:

Verdal AP v/Thor B. Granum satte fram følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur slutter seg til administrasjonens forslag til etatens budsjett for år 2001. Med forutsetning om at vedtak i kommunestyret om sammenslåing av Hovedutvalg for kultur og undervisning opprettholdes, disponeres de innsparte midlene slik:

  1. 40 % stilling ved biblioteket opprettholdes og besettes snarest.
  2. Kr. 25.000,- av de innsparingene ved sammenslåingen av hovedutvalg for kultur- og skole øremerkes til rusforebyggende arbeid.
  3. De øvrige frigjorte midlene disponeres til arbeid mot barn og unge i fritidsklubbene.

Verdal SV v/Stig Arild Myhre satte fram følgende forslag:

Administrasjonen oppfordres til å utvikles samarbeidet med lag og organisasjoner slik at dagtilbudet for eldre ved Fritidssentret opprettholdes.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur slutter seg til administrasjonens forslag til etatens budsjett for år 2001. Med forutsetning om at vedtak i kommunestyret om sammenslåing av Hovedutvalg for kultur og undervisning opprettholdes, disponeres de innsparte midlene slik:

  1. 40 % stilling ved biblioteket opprettholdes og besettes snarest.
  2. Kr. 25.000,- av de innsparingene ved sammenslåingen av hovedutvalg for kultur- og skole øremerkes til rusforebyggende arbeid.
  3. De øvrige frigjorte midlene disponeres til arbeid mot barn og unge i fritidsklubbene.
  4. Administrasjonen oppfordres til å utvikles samarbeidet med lag og organisasjoner slik at dagtilbudet for eldre ved Fritidssentret opprettholdes.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0002/01

FRAMTIDIG LOKALISERING AV KINO OG BIBLIOTEK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur gjør følgende tilråding:

  1. Bibliotek og kino samlokaliseres med en utvidelse av eksisterende kinobygning.
  2. Det inngås intensjonsavtale mellom Kinobygget AS og Verdal kommune.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Rett utskrift bevitnes

 

Berit J. Leithe
sekretær