MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR
Møte 14.12.00

Fraværende :Hanne Olsen, Inger Åse Lyngsaunet, Gjermund Haga, Leif Roger Kolberg, Ståle Aasgaard, Stig Arild Myhre

Varamedlemmer : Randi Lykke

Til stede : Jon Olav Skrove, Thor Bertil Granum, Håkon Lyngsmo, Kjell Minsås, Turid Nordli

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0088/00 99/01712 Annet forslag vedtatt

VERDAL NÆRINGSFORUM - ORIENTERING OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN

PS 0089/00 99/03051 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 31. OKT. 2000

PS 0090/00 00/01663 Innstilling vedtatt

SØKNAD OM STØNAD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2000

PS 0091/00 00/01663 Innstilling vedtatt

SØKNAD OM STATSMIDLER TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG

PS 0092/00 00/02593 Innstilling vedtatt

AULAEN, VERDALSHALLEN, VERDALSØRA FRIT.S., ØRMELEN MILJØ- OG FRIT.B

PS 0093/00 99/00386 Innstilling vedtatt

VERDAL RØDE KORS - NATTEVANDRING PÅ VERDAL, SOMMEREN 2000

PS 0094/00 99/02917 Annet forslag vedtatt

VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2000

PS 0095/00 00/00107 Innstilling vedtatt

REFERATSAKER

 

Sak nr.: 0088/00

VERDAL NÆRINGSFORUM - ORIENTERING OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum foreslo at saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0089/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 31. OKT. 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 31. okt. 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0090/00

SØKNAD OM STØNAD AV SPILLEMIDLENE TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur vedtar følgende prioritering av innkomne søknader:

Kategori A – Ordinære anlegg:

 1. Stiklestad Golfklubb - Golfbane
 2. Leksdal Idrettslag - Skihytte
 3. Stiklestad Golfklubb - Vanningsanlegg
 4. Verdal og Omegn rideklubb - Ridehall
 5. Verdal O-klubb - O-kart

Kategori B – Nærmiljøanlegg:

 1. Verdal kommune - Elveparken Vuku
 2. Ydsedalen Vel - Ballfelt
 3. Brannan Velforening - Nærmiljøanlegg
 4. Vinne Barnehage - Hinderløype
 5. Verdal kommune - Kvislaparken I
 6. Verdal O-klubb - O-kart
 7. Verdal kommune - Kvislaparken II

Kategori C – Rehabiliteringsprosjekt:

 1. Vinne Skilag - Flytting av skihytte
 2. Verdalshallen - Nytt gulv
 3. Verdal I.L./Verdal kommune - Grusbane – Utvidelse av treningsfelt
 4. Verdal Jeger- og Fiskerforening - Jegertrapbane
 5. Verdal Jeger- og Fiskerforening - Jaktskyteanlegg

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0091/00

SØKNAD OM STATSMIDLER TIL LOKALE OG REGIONALE KULTURBYGG

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur vedtar slik prioritering av innkomne søknader om investeringstilskudd til lokale og regionale kulturbygg:

1. Sør-Leksdal Grendehus "Aspheim" - restaurering av grendehus.

2. A/L Lunheim - restaurering av forsamlingshus.

3. Fossheim Grendehus A/L - restaurering av grendehus.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0092/00

AULAEN, VERDALSHALLEN, VERDALSØRA FRIT.S., ØRMELEN MILJØ- OG FRIT.B

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0093/00

VERDAL RØDE KORS - NATTEVANDRING PÅ VERDAL, SOMMEREN 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar rapporten fra Verdal Røde Kors om nattevandringen på Verdal, sommeren 2000, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0094/00

VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2000

Behandling:

De innkomne forslag til kandidater til kulturprisen 2000 ble gjennomgått.

Vedtak:

Steinar Berg tildeles Verdal kommunes kulturpris 2000.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0095/00

REFERATSAKER

Behandling:

De aktuelle saker ble referert.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Rett utskrift bevitnes

 

Eli Joh. Bragstad

sekretær