MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 15.11.00

Fraværende : Ståle Aasgård og Thor Bertil Granum

Varamedlemmer : Bjørn Kjesbu

Til stede : 10 representanter

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0075/00 99/03051 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 27. SEPT. 2000

PS 0076/00 98/03324 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - TILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG - ASPHEIM FORSAMLINGSHUS

PS 0077/00 00/00979 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE – TILDELING AV RENTEMIDLER TIL FISKEBRYGGE VED VERDALSELVA

PS 0078/00 00/02009 Innstilling vedtatt

MØTEPLAN FOR 2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALG OG ARBEIDSMILJØUTVALG.

PS 0079/00 00/02419 Innstilling vedtatt

17. MAI-KOMITÈEN 2001

PS 0080/00 00/00070 Forslag vedtatt

FORDELING AV MIDLER.

PS 0081/00 99/01248 Innstilling vedtatt

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET

PS 0082/00 00/01690 Innstilling m/tillegg vedtatt

TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG 2000

PS 0083/00 00/02258 Innstilling vedtatt

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "OPPLEV OG LÆR"

PS 0084/00 00/00070 Innstilling m/tillegg vedtatt

SØKNADER OM TILSKUDD TIL MUSIKKFORMÅL

PS 0085/00 99/00458 Innstilling vedtatt

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

PS 0086/00 00/01666 Forslag vedtatt

BUDSJETT 2001

PS 0087/00 99/02503 Saken utsatt

VERDAL VEKST

 

Sak nr.: 0075/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 27. SEPT. 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 27. september 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0076/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - TILSKUDD TIL LOKALE KULTURBYGG - ASPHEIM FORSAMLINGSHUS

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar tilsagnsbrevene av den 1. sept. 2000 fra Fylkeskultursjefen i Nord-Trøndelag ang. tildeling av kulturhusmidler til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0077/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - TILDELING TIL FISKEBRYGGE VED VERDALSELVA

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar tilsagnsbrevene angående fordeling av spille- og kulturhusmidler til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Sak nr.: 0078/00

MØTEPLAN FOR 2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALG OG ARBEIDSMILJØUTVALG.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar kommunestyrets vedtak om møteplan for hovedutvalg for kultur 2001 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0079/00

17. MAI-KOMITÈEN 2001

Behandling:

Ved votering ble orienteringen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0080/00

FORDELING AV MIDLER.

Behandling:

SV v/Stig Arild Myhre foreslo følgende tilføying:

Verdal og omegn rideklubb tildeles kr. 50.000,- under forutsetning at beløpet nyttes til bygging av ridehall.

Enstemmig vedtatt.

Kultursjefen la frem avtale mellom Verdal vg. skole og Verdal teaterlag, og foreslo at tilskudd kr. 4.000,- øremerkes Verdal teaterlags barneteater.

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur vedtok følgende fordeling av resterende midler på kto.nr. 1.4000.2311.4724 Tilskudd til Barne- og Ungdomsarbeid og kto.nr. 1.4000.3730.4726 Tilskudd til Teatervirksomhet:

Kto.nr. 1.4000.2311.4724 Tilskudd til Barne- og Ungdomsarbeid

Verdal Jeger- og Fiskeforening Kr. 2.600,-

Verdal Sjakklag " 1.000,-

Gnist 4H " 1.200,-

Vinne 4H " 1.200,-

Stjør- og Verdal lokallag av

Landsforeningen for trafikkskadde " 1.000,-

Verdal og omegn rideklubb " 50.000,-

Kr. 57.000,-

Verdal og omegn rideklubb tildeles kr. 50.000,- under forutsetning at beløpet nyttes til bygging av ridehall.

Kto.nr. 1.4000.3770.4726 Tilskudd til Teatervirksomhet

Leksdal Ungdoms- og Teaterlag Kr. 3.500,-

Verdal Teaterlag " 4.000,-

Kr. 7.500,-

Verdal Teaterlags tilskudd på kr. 4.000,- øremerkes Verdal teaterlags barneteater.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0081/00

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1. JAN. 2001 – 31. OKT. 2001.

Behandling:

 1. Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 2. Kultursjefen foreslo i tillegg at Rolf Rotmo og Stig Arild Myhre representerer Verdal kommune i styringsgruppa fram til 31.10.2001, jfr. punkt 3 i avtalen mellom Verdal kommune og Verdal i.l. om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 1.1.2001-31.10.2001.

Enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

Vedtak:

 1. Det tidligere oppnevnte utvalg bestående av:
 2. Rolf Rotmo, leder

  Stig Arild Myhre

  Kultursjefen

  Torbjørn Ness

  Økonomisjefen

  viderefører forhandlingene med Verdal i.l. om en evt. ny driftsavtale.

 3. Rolf Rotmo og Stig Arild Myhre representerer Verdal kommune i styringsgruppa fram til 31.10.2001, jfr. punkt 3 i avtalen mellom Verdal kommune og Verdal i.l. om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 1.1.2001-31.10.2001.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0082/00

TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur vedtar slik fordeling av tilskudd til drift av idrettsanlegg for år 2000:

Helgådal i.l. 69 poeng a kr 600,65 kr 41.445,-

Leirådal i.l. 29,5 poeng a kr 600,65 kr 17.720,-

Inndal i.l 41,8 poeng a kr 600,65 kr 25.105,-

Vuku i.l. 45 poeng a kr 600,65 kr 27.030,-

Vinne i.l. 30 poeng a kr 600,65 kr 18.020,-

Stiklestad i.l. 111 poeng a kr 600,65 kr 66.670,-

Vinne Skilag 36,8 poeng a kr 600,65 kr 22.105,-

Leksdal i.l. 71,5 poeng a kr 600,65 kr 42.945,-

Ness i.l. 34,5 poeng a kr 600,65 kr 20.720,-

Verdal Sp.skytterlag 4 poeng a kr 600,65 kr 2.400,-

Sul i.l. 9 poeng a kr 600,65 kr 5.400,-

Verdal o-klubb 18 poeng a kr 600,65 kr 10.810,-

Verdal søndre skisk.l. 1 poeng a kr 600,65 kr 600,-

Stiklestad golfklubb 15 poeng a kr 600,65 kr 9.010,-

516,1 poeng kr 309.980,-

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0083/00

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "OPPLEV OG LÆR"

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur innvilger kr. 10.000,- til første år av prosjektet "Opplev og lær" i regi av Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Beløpet belastes post 1.4000.3770 4722 "Tilskudd musikk".

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0084/00

SØKNADER OM TILSKUDD TIL MUSIKKFORMÅL

Behandling:

 1. Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 2. I tillegg foreslo kultursjefen at resterende beløp øremerkes kulturinnslag i forbindelse med tenning av juletre på Minsaas plass torsdag den 30. november.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur innvilger tilskudd som følgende:

Verdal mannskor kr. 1.000

USINT kr. 1.200

Beløpet belastes post 1.4000.3770.4722 "Tilskudd musikk".

Resterende beløp øremerkes kulturinnslag i forbindelse med tenning av juletreet på Minsaas plass torsdag den 30. november.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0085/00

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur innstiller på at Formannskapet/Kommunestyret vedtar at Kommunestyret garanterer for at evt. tildelte spillemidler til Verdal og Omegn Rideklubb, i forbindelse med bygging av Ridehall i Verdal, tilbakebetales ved eventuell misligholdelse i tråd med de generelle vilkårene for tilskudd gitt av Kulturdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0086/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Stig Arild Myhre fremmet på vegne av SV følgende forslag:

Forslag til reduksjoner:

Reduksjon tilskudd kunstformidling Kr. 25.000,-

Reduksjon tilskudd idrettsformål " 55.000,-

Reduksjon tilskudd kulturtiltak " 40.000,-

Reduksjon Vuku samfunnshus " 54.000,-

Kr. 214.000,-

Forslaget fikk 1 stemme. 8 stemte i mot.

Hovedutvalg for kultur samlet om følgende vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur anser at det er foretatt den reduksjon som er påkrevd i forhold til den presenterte reduksjon i rådmannens budsjettforslag for 2001. En vil komme tilbake til fordeling på de enkelte postene i januar.
 2. Ved votering ble pkt. 1 vedtatt med 8 mot 1 stemme.

 3. Dersom kommunens økonomiske situasjon bedres som følge av sentrale endringer ønsker Hovedutvalg for kultur, i samsvar med sentrale politikere at forebyggende tiltak barn/unge i kulturbudsjettet styrkes med et beløp på anslagsvis kr. 300.000,-.

Ved votering ble pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur anser at det er foretatt den reduksjon som er påkrevd i forhold til den presenterte reduksjon i rådmannens budsjettforslag for 2001. En vil komme tilbake til fordeling på de enkelte postene i januar.
 2. Dersom kommunens økonomiske situasjon bedres som følge av sentrale endringer ønsker Hovedutvalg for kultur, i samsvar med sentrale politikere at forebyggende tiltak barn/unge i kulturbudsjettet styrkes med et beløp på anslagsvis kr. 300.000,-.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0087/00

VERDAL VEKST

Behandling:

AP v/Håkon Lyngsmo foreslo at saken utsettes til neste møte i Hovedutvalg for kultur den 14. desember 2000.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i Hovedutvalg for kultur den 14. desember 2000.

Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bevitnes

 

Berit J. Leithe

sekretær