MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 05.10.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0063/00 99/03051 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN 23. AUGUST 2000

PS 0064/00 00/00569 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

PS 0065/00 99/00458 Saken utsatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL I VERDAL

PS 0066/00 00/00070 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV CD.

PS 0067/00 00/02160 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: 300 ÅRSJUBILEET FOR NORDENFJELDSKE DRAGONREGIMENT

PS 0068/00 00/01139 Saken utsatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL TEATERLAG SØKNAD OM INNSKUDD TIL PRODUKSJON

PS 0069/00 00/02152 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: LÅNEREGLER - BIBLIOTEKET

PS 0070/00 00/00105 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: 17. MAI KOMITÈEN 2001

PS 0071/00 00/02061 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2000 *******************************************************************

PS 0072/00 99/01248 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL IDRETT... AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR ÅR 2001.

PS 0073/00 00/01932 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: FORELDREVEILEDNING I VERDAL KOMMUNE ARBEIDSGRUPPE

PS 0074/00 00/00107 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER.

 

Sak nr.: 0063/00

SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN 23. AUGUST 2000

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 23. august 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0064/00

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret tar det fremlagte notat om budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2000 til etterretning.
  2. Rådmannen får fullmakt til å fordele statens kompensasjon for lønnsoppgjøret samt foreta de budsjettekniske endringer i samsvar med løsning skissert i rådmannens notat av 26.09.00.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0065/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL I VERDAL

 

Behandling:

AP v/Thor B. Granum fremmet følgnede forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur, og ser denne søknaden i sammenheng med de øvrige søknader som foreligger.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur, og ser denne søknaden i sammenheng med de øvrige søknader som foreligger.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0066/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV CD.

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur avslår søknad fra Ove Liff om økonomisk støtte til utgivelse av CD.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0067/00

SAKSPROTOKOLL: 300 ÅRSJUBILEET FOR NORDENFJELDSKE DRAGONREGIMENT

 

Behandling:

AP v/Turid Nordli fremmet følgende forslag:

  1. Hovedutvalg for kultur oppnevner Kjell Minsaas som Verdal kommune representant til jubileumskomiteen.

Vedtak:

  1. Hovedutvalg for kultur oppnevner Kjell Minsaas som Verdal kommunes representant til jubileumskomiteen.
  2. Hovedutvalg for kultur avslår søknad om økonomisk tilskudd til jubileumsmiddag for spesielle gjester.

 

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0068/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL TEATERLAG SØKNAD OM INNSKUDD TIL PRODUKSJON

 

Behandling:

Hovedutvalg for kultur fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur, og ser denne søknaden i sammenheng med de øvrige søknader som foreligger.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur, og ser denne søknaden i sammenheng med de øvrige søknader som foreligger.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0069/00

SAKSPROTOKOLL: LÅNEREGLER - BIBLIOTEKET

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur vedtar de foreslåtte endringene i reglementet for Verdal bibliotek.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0070/00

SAKSPROTOKOLL: 17. MAI KOMITÈEN 2001

 

Behandling:

Hovedutvalg for kultur fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur delegerer til kultursjefen å oppnevne et fjerde medlem, fortrinnsvis fra Ørmelen skolekrets, i 17. mai-komiteen for årene 2001 og 2002.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur oppnevner Arne Olav Molde som medlem av 17. mai-komiteen for årene 2001 og 2002.

Hovedutvalg for kultur delegerer til kultursjefen å oppnevne et fjerde medlem, fortrinnsvis fra Ørmelen skolekrets, i 17. mai-komiteen for årene 2001 og 2002.

Enstemmig vedtatt.

Sak PS 0071/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2000

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

Vedtak:

 

 

 

Sak nr.: 0072/00

SAKSPROTOKOLL: AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL IDRETT... AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR ÅR 2001.

 

Behandling:

Til votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0073/00

SAKSPROTOKOLL: FORELDREVEILEDNING I VERDAL KOMMUNE ARBEIDSGRUPPE

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen tilrår at hovedutvalg for kultur tar informasjonen fra arbeidsgruppa for foreldreveiledning i Verdal kommune til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0074/00

SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER.

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.