MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR
Møte 31.08.00

 

Fraværende : Ståle Aasgaard og Leif Roger Kolberg
Varamedlemmer : Berit G. Nessø
Til stede : 10 representanter

Dessuten møtte : Ansatte fra helse- og sosialetaten og fritidsklubbene var tilstede under sak nr. 58/00

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS 0058/00 00/01921 Innstilling vedtatt

ORIENTERING OM RUSSITUASJONEN PÅ INNHERRED.

PS 0059/00 00/00267 Forslag vedtatt

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

PS 0060/00 00/01903 Annet forslag vedtatt

BJARNE SLAPGARD 100 ÅR.

PS 0061/00 00/00077 Innstilling vedtatt

FOTOHJØRNET A/S, SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

PS 0062/00 00/00107 Innstilling vedtatt

REFERATSAKER.

 

Sak nr.: 0058/00

ORIENTERING OM RUSSITUASJONEN PÅ INNHERRED.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0059/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004

Behandling:

Hovedutvalg for kultur fremmet følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar økonomiplan 2001 – 2004 til orientering.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar økonomiplan 2001 – 2004 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0060/00

BJARNE SLAPGARD 100 ÅR.

Behandling:

AP v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Følgende komitè oppnevnes:
  2. Leder i hovedutvalg for kultur, Knut Einar Steinsli, samt to representanter oppnevnt av kultursjefen.

  3. I "Budsjett 2001" avsettes kr. 15.000,- til disposisjon for markeringen.

Vedtak:

  1. Følgende komitè oppnevnes:
  2. Leder i hovedutvalg for kultur, Knut Einar Steinsli, samt to representanter oppnevnt av kultursjefen.

  3. I "Budsjett 2001" avsettes kr. 15.000,- til disposisjon for markeringen.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0061/00

FOTOHJØRNET A/S, SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fotohjørnet A/S v/Reidar Gridseth innvilges konsesjon for omsetning av film og videogram i perioden 31.8.2000 – 31.12.2003.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0062/00

REFERATSAKER.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Rett utskrift bevitnes

Berit J. Leithe
sekretær