MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 29.06.00

 

Fraværende : Gjermund Haga, Leif Kolberg og Håkon Lyngsmo.

Varamedlemmer : Ingen

Til stede : 8 representanter

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0047/00 99/03051 Innstilling vedtatt

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTV. FOR KULTUR DEN 7. JUNI 2000

PS 0048/00 00/00072 Innstilling vedtatt

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

PS 0049/00 99/01248 Annet forslag vedtatt

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1.1.2001-31.12.2004.

PS 0050/00 00/01111 Innstilling vedtatt

UTLEIE AV VERDALSHALLEN SKOLEÅRET 2000/2001

PS 0051/00 99/03417 Forslag vedtatt

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL TILSYNSUTVALG FOR MINNESTØTTER M.V. FOR PERIODEN 1. JAN. 2000- 31. DES. 2003

PS 0052/00 00/00077 Innstilling vedtatt

NILLE A/S, FORNYET SØKNAD OM OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

PS 0053/00 00/01154 Forslag vedtatt

TV-AKSJONEN 2000 - SOS BARNEBYER

PS 0054/00 00/00569 Saken tas til orientering

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2000

PS 0055/00 00/00115 Innstilling vedtatt

LANDSMØTE KKL 5.6.2000.

PS 0056/00 99/02243 Innstilling vedtatt

SØKNAD OM STØNAD AV SPILLEMIDLER FOR ANLEGG OG FRILUFTSLIV - ÅR 2000

PS 0057/00 00/01516 Innstilling vedtatt

ORIENTERING AV DIREKTØREN VED STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER.

 

Sak nr.: 0047/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTV. FOR KULTUR DEN 7. JUNI 2000

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 7. juni 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0048/00

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Slæpp dæm te! – en statusrapport" tas til orientering.

Det legges fram ny sak til høsten hvor det tas stilling til om arbeidsstrategien skal videreføres og hvilke rammevilkår den eventuelt skal gis.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0049/00

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1.1.2001-31.12.2004.

Behandling:

Verdal Arbeiderparti v/Ståle Aasgård fremmet følgende forslag:

"I påvente av innstilling fra det utvalget som kommunestyret oppnevnte i møte 26.6.2000, utsettes saken. Utvalget har fullmakt til sektorovergripende gjennomgang av kommunens aktiviteter, og driften av kommunens sentralidrettsanlegg må sees i den sammenheng."

Forslaget ble satt opp mot Rådmannens tilråding.

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 7 stemmer, mot 1 stemme avgitt for rådmanannens tilråding.

SV v/Stig Arild Myhre, fremmet følgende forslag:

"Avtalen legges fram for formannskapet med følgende tillegg til punkt 7.

"Verdal IL skal kreve inn baneleie for bruk av anlegget. Baneleiens størrelse godkjennes hvert år av styringsgruppen. Baneleien skal sammen med drifsttilskuddet gå til drift og løpende vedlikehold ved sentralidrettsanlegget."

Forslaget fra Stig Arild Myhre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I. I påvente av innstilling fra det utvalget som kommunestyret oppnevnte i møte 26.6.2000, utsettes saken. Utvalget har fullmakt til sektorovergripende gjennomgang av kommunens aktiviteter, og driften av kommunens sentralidrettsanlegg må sees i den sammenheng."

Punkt I vedtatt med 7 mot 1 stemme.

II. Avtalen legges fram for formannskapet med følgende tillegg til punkt 7:

Verdal IL skal kreve inn baneleie for bruk av anlegget. Baneleiens størrelse godkjennes hvert år av styringsgruppen. Baneleien skal sammen med driftstilskuddet gå til drift og løpende vedlikehold ved sentralidrettsanlegget.

Punkt II enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0050/00

UTLEIE AV VERDALSHALLEN SKOLEÅRET 2000/2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur fatter slikt vedtak:

I Timene på ukedagene sesongen 2000/2001 fordeles slik:

Mandag:

Kl. 16.00-18.00 Verdal i.l. Håndball

Kl. 18.00-19.00 TIFA/Verdal Friidrettsklubb

Kl. 19.00-22.00 Verdal i.l. Håndball

Tirsdag:

Kl. 16.00-18.30 Verdal i.l.Håndball

Kl. 18.30-20.00 Verdal Badmintonklubb

Kl. 20.00-22.00 Verdal-Inderøy-Levanger Bedr.idr.råd

Onsdag:

Kl. 16.00-18.00 Verdal i.l. Håndball

Kl. 18.00-20.00 Vinne i.l. Volleyball

Kl. 20.00-21.00 Verdal videregående skole BIL

Kl. 21.00-22.00 Verdal Turnforening

Torsdag:

Kl. 16.00-18.00 Verdal i.l. Håndball

Kl. 18.00-19.00 TIFA/Verdal Badmintonklubb

Kl. 19.00-22.00 Verdal i.l. Håndball

Fredag:

Kl. 16.00-19.30 Verdal i.l. Håndball

Kl. 19.30-22.00 Kulturkontoret "Svett i lag"

II Hovedutvalg for kultur slutter seg til kultursjefens skisse til fordeling av timene i helgene, jfr. brev av den 7. juni 2000 til Håndball, Region Midt-Norge.

III Videre fordeling av ledige timer i helgene foretas i samarbeid med Verdal videregående skole.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0051/00

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL TILSYNSUTVALG FOR MINNESTØTTER M.V. FOR PERIODEN 1. JAN. 2000- 31. DES. 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedatt.

Vedtak:

Følgende oppnevnes som medlemmer til tilsynsvalg for minnestøtter m.v. for perioden

 1. januar 2000 – 31. desember 2003:
 1. Stor-Ingvaldsstøtta og Visborgstøtta
 2. Hans Austli, leder

  Ragnhild Hofstad

  Egil Brenne

 3. Ola Skavhoggs støtte
 4. David Mitchell, leder

  Erna Skavhaug

  Håvard Nordtømme

 5. Sundbystøtta
 6. Arnolf Lyngstad

 7. Ørmelen Krigskirkegård
 8. Karl Ydse, leder

  Kjell Solvold

  Lilly Øwre

 9. Ryghs støtte
 10. Trond Arne Wisth

 11. Olskjelda
 12. Dag Tore Suul

 13. "Kongssteinen" ved Olavsbrua, "Rastesteinen" og "Takksamhetssteinen" ved Vaterholmen

Frode Solvang

Sak nr.: 0052/00

NILLE A/S, FORNYET SØKNAD OM OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nille A/S v/Mathias Aarskog innvilges fornyet konsesjon for omsetning av film og videogram i perioden 29.6.2000 – 31.12.2003.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0053/00

TV-AKSJONEN 2000 - SOS BARNEBYER

Behandling:

Kultursjefen fremmet forslag om at Hovedutvalg for kultur oppnevner kommunekomite til TV-aksjonen 2000 SOS Barnebyer. Følgende ble oppnevnt:

Thor Bertil Granum, leder

Unni Selnes, SOS barnebyer

Ann Helen Røstad, SOS barnebyer

Turid Nordli

Karin Rekve

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur oppnevner følgende kommunekomite til TV-aksjonen 2000 SOS Barnebyer:

Thor Bertil Granum, leder

Unni Selnes, SOS barnebyer

Ann Helen Røstad, SOS barnebyer

Turid Nordli

Karin Rekve

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0054/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2000

Behandling:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0055/00

LANDSMØTE KKL 5.6.2000.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar informasjonen fra KKLs landsmøte til orientering.

Tidligere oppnevnte utvalg bestående av Stig Arild Myhre, Hanne Olsen, Ståle Aasgaard, samt representant fra kulturadministrasjonen får i oppdrag å innlede samarbeid med Steinkjer og Levanger kommune for å se på muligheten for interkommunal kinodrift mellom de tre kommunene.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0056/00

SØKNAD OM STØNAD AV SPILLEMIDLER FOR ANLEGG OG FRILUFTSLIV - ÅR 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar tilsagnene om bevilgning av ordinære spillemidler 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0057/00

ORIENTERING AV DIREKTØREN VED STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

 

Rett utskrift bevitnes

 

Berit J. Leithe

sekretær