OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 31.05.00

 

Fraværende : Leif Roger Kolberg, Inger Åse Lyngsaunet og Gjermund Haga

Varamedlemmer : Bjørn Kjesbu og Åse Kvaal

Til stede : 10 representanter

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0036/00 99/03051 Innstilling vedtatt
NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 26. APRIL 2000

PS 0037/00 00/00231 Forslag vedtatt
TRONES GOLFBANE SOM FYLKESIDRETTSANL EGG

PS 0038/00 00/00842 Innstilling vedtatt
VINNE SKOLE. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - 100 ÅRS JUBILEUM

PS 0039/00 00/00070 Innstilling vedtatt
LEKSDØLEN UNGDOMS- OG TEATERLAG. SØKNAD OM TILSK. TIL 17. MAI REVY

PS 0040/00 99/01024 Innstilling vedtatt
LØRDAGSSPILLING SOMMEREN 2000

PS 0041/00 00/00569 Innstilling vedtatt
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

PS 0042/00 99/01666 Innstilling vedtatt
KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING.

PS 0043/00 99/02953 Innstilling vedtatt
KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURBYGG I VERDAL KOMMUNE

PS 0044/00 00/00944 Forslag vedtatt
ØKONOMIPLANSEMINAR - HOVEDUTVALG FOR KULTUR

PS 0045/00 00/00107 Innstilling vedtatt
REFERATSAKER.

PS 0046/00 00/00072 Forslag vedtatt
IT-KAFÈ, OPPSTARTINGSTILSKUDD.

 

Sak nr.: 0036/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 26. APRIL 2000

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 26. april 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0037/00

TRONES GOLFBANE SOM FYLKESIDRETTSANL EGG

Behandling:
AP v/Håkon Lyngsmo fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur går inn for at Stiklestad golfklubb, Trones golfbane, blir et fylkesidrettsanlegg. En vil i den sammenheng henvise til banens beliggenhet og samspill mellom kultur, natur og friluftsaktiviteter.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur går inn for at Stiklestad golfklubb, Trones golfbane, blir et fylkesidrettsanlegg. En vil i den sammenheng henvise til banens beliggenhet og samspill mellom kultur, natur og friluftsaktiviteter.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0038/00

VINNE SKOLE. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - 100 ÅRS JUBILEUM

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknaden fra Vinne skole om økonomisk støtte til skolens 100 års-jubileum av økonomiske årsaker avslås.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0039/00

LEKSDØLEN UNGDOMS- OG TEATERLAG. SØKNAD OM TILSK. TIL 17. MAI REVY

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Leksdølen Ungdoms- og Teaterlag tildeles kr 2.500,- i tilskudd til årets 17. mai revy.
Beløpet belastes kt. 1.4000.3770.4726, Tilskudd til teatervirksomhet.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0040/00

LØRDAGSSPILLING SOMMEREN 2000

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar den fremlagte spilleplan for lørdagsspilling sommeren 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0041/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
  2. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte rammer ligger fast. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0042/00

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I VERDAL KOMMUNE - RULLERING.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Verdal kommune vedtas.
  2. Tiltak i planen som forutsetter kommunal del- eller helfinansiering skal finansieres før oppstart.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0043/00

KOMMUNAL PLAN FOR LOKALE KULTURBYGG I VERDAL KOMMUNE

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur innstiller på at kommunestyret slutter seg til den fremlagte planen for lokale kulturbygg i Verdal kommune.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0044/00

ØKONOMIPLANSEMINAR - HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Behandling:
AP v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur vedtar notatet/vedlegget til saken som innspill i økonomiplanarbeidet.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur vedtar notatet/vedlegget til saken som innspill i økonomiplanarbeidet

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0045/00

REFERATSAKER.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak nr.: 0046/00

IT-KAFÈ, OPPSTARTINGSTILSKUDD.

Behandling:
AP v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag som tillegg til tilrådinga:

Som kommunens representant i interimstyret for IT-kafeen oppnevnes Hanne Olsen.


Vedtak:
Hovedutvalg for kultur bevilger kr. 25.000 i tilskudd til IT-kafè. Tilskuddet gis som oppstartingstilskudd, og øremerkes til dekning av husleie. Det forutsettes at kafeen skal være et åpent tilbud.

Beløpet belastes post 1.4000.2311.4724 "Tilskudd til barn og unge".

Som kommunens representant i interimstyret for IT-kafeen oppnevnes Hanne Olsen.

Enstemmig vedtatt.

Rett utskrift bevitnes

 

Berit J. Leithe

sekretær