OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 27.04.00

 

Fraværende : Thor Bertil Granum og Karin Rekve.

Kjell Minsaas fratrådte etter sak nr. 34/00.

Varamedlemmer : Åse H. Kvaal

Til stede : 10 representanter

 

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0025/00 99/03051 Innstilling vedtatt
NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 22. MARS 2000.

PS 0026/00 98/02648 Innstilling vedtatt
FMS INNHERRED. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

PS 0027/00 98/01364 Innstilling vedtatt
SAGAMARSJEN OG VERESFESTIVALEN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅRETS ARRANGEMENT.

PS 0028/00 00/00070 Innstilling vedtatt
VINNE SKOLEKORPS, SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMARBEIDSPROSJEKTET "HUSKESTUA II".

PS 0029/00 98/02579 Innstilling vedtatt
SVØMMEHALLENS DRIFT HØST- OG VÅRSESONGEN 2000/2001 - ARBEIDSPLAN.

PS 0030/00 99/01248 Innstilling vedtatt
AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2001 - 31. DES. 2004

PS 0031/00 00/00133 Innstilling vedtatt
VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

PS 0032/00 00/00621 Innstilling vedtatt
FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA

PS 0033/00 00/00944 Forslag vedtatt
HOVEDUTVALG FOR KULTUR, ØKONOMIPLANSEMINAR 31.3.2000.

PS 0034/00 00/00107 Innstilling vedtatt
REFERATSAKER.

PS 0035/00 98/04515 Saken utsatt
B ØKONOMISAK.

 

Sak nr.: 0025/00

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 22. MARS 2000.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møte i Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 22. mars 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0026/00

FMS INNHERRED. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar søknaden fra FMS Innherred til orientering.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0027/00

SAGAMARSJEN OG VERESFESTIVALEN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅRETS ARRANGEMENT.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknadene fra Sagamarsjen og Veresfestivalen imøtekommes med et tilskudd på kr. 10.000,- til hvert av arrangementene.

Beløpet kr. 20.000,-, belastes kto.nr.: 1.4000.3853.4725.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0028/00

VINNE SKOLEKORPS, SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAMARBEIDSPROSJEKTET "HUSKESTUA II".

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur innvilger tilskudd på kr. 5.000 til samarbeidsprosjektet "Huskestua II".

Beløpet belastes post 14000.3770.4722 "Tilskudd musikk".

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0029/00

SVØMMEHALLENS DRIFT HØST- OG VÅRSESONGEN 2000/2001 - ARBEIDSPLAN.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur slutter seg til den fremlagte planen for svømmehallens drift høst- og vårsesongen 2000/2001.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0030/00

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2001 - 31. DES. 2004

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Hovedutvalg for kultur innstiller på at kommunestyret slutter seg til den fremlagte avtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget og skøytebanen ved Verdal videregående skole for perioden 1. januar 2001 – 31. desember 2004.
  2. Merutgifter som avtalen medfører, må innarbeides i Økonomiplan og årsbudsjett.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0031/00

VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

Behandling:
Kultursjefen vil i dette notatet gi en del supplerende opplysninger i denne saken.

Det er snart 20 år siden aulaen ble bygget og innredet. I løpet av denne tiden er det gjort minimale endringer. Dette har medført at innredningene og det scenetekniske utstyret er utslitt, delvis defekt, foreldet eller lite tidsmessige.

Under rigging av utstyr og lys til en av Riksteatrets forestillinger i fjor gikk et av trekktauene av og lysbroen falt ned. Dette var en svært alvorlig hendelse, og det ble i ettertid tatt kontakt med Norsk Sceneteknikk for å få tatt en kontroll av alt det scenetekniske utstyr i forhold til Veritas sitt regelverk for slikt utstyr.

Denne gjennomgangen konkluderte med at det vil være behov for en utbedring av scenen til en pris på ca. 400.000 kroner inkl. mva.

Det vises for øvrig til tidligere utsendt brev fra fylkeskommunen av 12.01.00

I tidligere inngått avtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune om bruken av aulaen fremkommer det at fylkeskommunen har vært ansvarlig for det løpende vedlikeholdet av aulaen.

For å søke å finne en løsning i denne saken ble det avholdt et møte mellom administrasjonen i fylkeskommunen og kommunen om saken. I møtet ble det klart at fylkeskommunen ikke så det som prioritert å gjennomføre de påkrevde utbedringer for sin egen bruk av aulaen.

For kommunen vil det imidlertid være av stor betydning at det scenemessige utstyr er i orden. Uten dette vil Riksteatret og annen teatervirksomhet ikke kunne oppføre sine forestillinger i aulaen. Kultursjefen vurderte dette som svært uheldig.

I møtet kom en fram til en enighet om en fordeling hvor fylkeskommunen og kommunen kunne bære halvparten hver av utgiftene med utbedring av scenen.

Dette under forutsetning av politisk godkjenning i kommunen og at det var mulig å finansiere tiltaket innenfor årets vedtatte budsjett.

Kultursjefen vil foreslå at kommunestyret slutter seg til en slik fordeling av utgiftene som skissert foran. Kommunens utgifter finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler til Vinne fritidsklubb(100.000 kroner) og ved at årets bevilgning til kinoen reduseres fra 700.000 kroner til 600.000 kroner.

Vedtak:
Rådmannen tilrår at hovedutvalget for kultur innstiller på at formannskapet/kommunestyret gjør slikt vedtak:

  1. Det scenetekniske utstyret ved aulaen utbedres i samsvar med tidligere gjennomførte kontroll av Norsk sceneteknikk. Utbedringen skjer innenfor en totalramme på 400.000 kroner. Det forutsettes at utgiftene fordeles med like stor andel på Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune.
  2. Kommunens andel av utgiftene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler til Vinne fritidsklubb og Verdal kino. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0032/00

FREDRIKSTAD - ERKLÆRINGA

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur slutter seg til Fredrikstaderklæringen.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0033/00

HOVEDUTVALG FOR KULTUR, ØKONOMIPLANSEMINAR 31.3.2000.

Behandling:
Sp v/Gjermund Haga fremmet følgende forslag:

Det oppnevnes et utvalg som får i mandat å evaluere, oppsummere og komme med forslag til videre oppfølging til neste møte i hovedutvalg for kultur.

Følgende medlemmer oppnevnes:

Thor B. Granum
Gjermund Haga
Stig Arild Myhre

Kulturadministrasjonen fungerer som sekretariat

Lederen innkaller til første møte.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det oppnevnes et utvalg som får mandat å evaluere, oppsummere og komme med forslag til videre oppfølging til neste møte i hovedutvalg for kultur.

Følgende medlemmer oppnevnes:

Thor B. Granum
Gjermund Haga
Stig Arild Myhre

Kulturadministrasjonen fungerer som sekretariat

Lederen innkaller til første møte.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0034/00

REFERATSAKER.

Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.


Sak nr.: 0035/00

ØKONOMISAK.

Behandling:

Unntatt offentlighet

Vedtak:

Unntatt offentlighet

 

Rett utskrift bevitnes

Berit J. Leithe
sekretær