OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

HOVEDUTVALG FOR KULTUR

Møte 24.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0011/00 99/03051 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - MØTEPROTOKOLL F... I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 19. JANUAR OG 23. FEBRUAR 2000.

PS 0012/00 99/03271 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SPELET OM HEILAG OLAV - HISTORIKK

PS 0013/00 00/00455 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 1999.

PS 0014/00 98/01302 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: OPPLYSNINGSTJENESTEN

PS 0015/00 00/00222 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: BIBLIOTEKSTATISTIKK 1999

PS 0016/00 00/00077 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG V... I VERDAL KOMMUNE 2000 - 2003.

PS 0017/00 98/03023 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: STIKLESTADPRISEN - OPPNEVNING A... TIL INNSTILLINGS- KOMITEEN FOR STIKLESTADPRISEN FOR PERIODEN 2000-2003.

PS 0018/00 00/00115 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSFORBUNDS LANDSMØTE 5. OG 6. JUNI I BERGEN.

PS 0019/00 99/00386 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL RØDE KORS - NATTEVANDRING SOMMEREN 2000.

PS 0020/00 00/00070 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG KARIM... VED VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM TILSKUDD.

PS 0021/00 99/02402 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ALEKSANDRA SENDE - SØKNAD OM TILSKUDD TI... DANS VED LØRDAGSSKOLEN I TRONDHEIM.

PS 0022/00 98/03323 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL KINO - DRIFTSÅRET 1999.

PS 0023/00 99/01248 Forslag vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL IDRETTSLAG - VEDRØRENDE DRIFTSAVTALE FOR SENTRALIDRETTSANLEGGET PÅ ØRMELEN.

PS 0024/00 00/00107 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER.

 

Sak nr.: 0011/00

SAKSPROTOKOLL: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE - MØTEPROTOKOLL F... I HOVEDUTVALG FOR KULTUR DEN 19. JANUAR OG 23. FEBRUAR 2000.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar møteprotokoll fra møter i Nord-Trøndelag Fylkeskommunes hovedutvalg for kultur den 19. januar og 23. februar 2000 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0012/00

SAKSPROTOKOLL: SPELET OM HEILAG OLAV - HISTORIKK

Behandling:

HUK fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur oppnevner et utvalg som skal se på mulighetene for å sette større fokus på Sul og Olskjelda i forbindelse med Olavstradisjonen og olsok. Det skal bl.a. ses på mulighetene for å forbedre parkeringsforholdene og eventuelt aktiviteter på stedet.

Til utvalget oppnevnes:

Håkon Lyngsmo, leder

Karin Rekve

Ståle Aasgaard

Henrik E. Petersen

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur oppnevner et utvalg som skal se på mulighetene for å sette større fokus på Sul og Olskjelda i forbindelse med Olavstradisjonen og olsok. Det skal bl.a. ses på mulighetene for å forbedre parkeringsforholdene og eventuelt aktiviteter på stedet.

Til utvalget oppnevnes:

Håkon Lyngsmo, leder

Karin Rekve

Ståle Aasgaard

Henrik E. Petersen

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0013/00

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 1999.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0014/00

SAKSPROTOKOLL: OPPLYSNINGSTJENESTEN

Behandling:

SV v/Stig Arild Myhre fremmet følgende forslag:

HUK oppfordrer til at Opplysningstjenesten må benyttes aktivt av kommunens etater. I forbindelse med utarbeidelse og senere vedlikehold av Verdal kommunes hjemmeside må Opplysningstjenesten trekkes aktivt med.

Vedtak:

HUK oppfordrer til at Opplysningstjenesten må benyttes aktivt av kommunens etater. I forbindelse med utarbeidelse og senere vedlikehold av Verdal kommunes hjemmeside må Opplysningstjenesten trekkes aktivt med.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0015/00

SAKSPROTOKOLL: BIBLIOTEKSTATISTIKK 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0016/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG V... I VERDAL KOMMUNE 2000 - 2003.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende søkere innvilges fornyet konsesjon for omsetning av film og videogram i Verdal kommune fram til 31.12.2003:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0017/00

SAKSPROTOKOLL: STIKLESTADPRISEN - OPPNEVNING A... TIL INNSTILLINGS- KOMITEEN FOR STIKLESTADPRISEN FOR PERIODEN 2000-2003.

Behandling:

AP v/Ståle Aasgaard fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur oppnevner Thor B. Granum og Kjell Minsaas til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen for perioden 2000-2003.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur oppnevner Thor B. Granum og Kjell Minsaas til innstillingskomiteen for Stiklestadprisen for perioden 2000-2003.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0018/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSFORBUNDS LANDSMØTE 5. OG 6. JUNI I BERGEN.

Behandling:

Ap v/Håkon Lyngsmo fremmet følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur oppnevner Thor B. Granum og Stig Arild Myhre som delegater til KKLs landsmøte 5. og 6. juni.

Karin Rekve oppneves som vara til de to delegatene.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur oppnevner Thor B. Granum og Stig Arild Myhre som delegater til KKLs landsmøte 5. og 6. juni.

Karin Rekve oppneves som vara til de to delegatene.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0019/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL RØDE KORS - NATTEVANDRING SOMMEREN 2000.

Behandling:

HUK fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens tilråding:

Leder i hovedutvalg for kultur kontakter ordføreren for å informere om saken på førstkommende kommunestyremøte.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur, på vegne av Verdal kommune, imøtekommer henvendelsen fra Verdal Røde Kors om Nattevandring sommeren 2000.

Leder i hovedutvalg for kultur kontakter ordføreren for å informere om saken på førstkommende kommunestyremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0020/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OG KARIM... VED VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - SØKNAD OM TILSKUDD.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar kultursjefens fremlegg til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0021/00

SAKSPROTOKOLL: ALEKSANDRA SENDE - SØKNAD OM TILSKUDD TI... DANS VED LØRDAGSSKOLEN I TRONDHEIM.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aleksandra Sende gies et tilskudd på kr. 2.000,- som delfinansiering av elevplass i dans ved lørdagsskolen i Trondheim.

Beløpet belastes konto nr. 1.4000.2311.4724, Tilskudd til barn- og ungdom.

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0022/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL KINO - DRIFTSÅRET 1999.

Behandling:

Ap v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag:

Det settes ned et ad hoc-utvalg på tre politisk valgte medlemmer for i samarbeid med administrasjonen å fremme forsllag til kinofremmende tiltak.

Forslag:

Stig Arild Myhre

Hanne Olsen

Ståle Aasgaard

Vedtak:

Det settes ned et ad hoc-utvalg på tre politisk valgte medlemmer for i samarbeid med administrasjonen å fremme forsllag til kinofremmende tiltak.

Forslag:

Stig Arild Myhre

Hanne Olsen

Ståle Aasgaard

Enstemmig vedtatt.

Sak nr.: 0023/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL IDRETTSLAG - VEDRØRENDE DRIFTSAVTALE FOR SENTRALIDRETTSANLEGGET PÅ ØRMELEN.

Behandling:

HUK fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens tilråding:

Ståle Aasgaard oppnevnes som vara til Rolf Rotmo i det tidligere oppnevnte utvalget.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur drøfter de fremlagte forslag til avtale mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av Sentralidrettsanlegget for perioden 1. januar 2001 - 31. desember 2004.

Sak nr.: 0024/00

SAKSPROTOKOLL: REFERATSAKER.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.