MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

25. SEPTEMBER 2003 KL. 9.00

PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER (GLASSHUSET)

Fraværende: Inger Åse Lyngsaunet, Thor B. Granum, Gjermund Haga, Einar K. Indahl
Varamedlemmer: Margot Wannebo, Åsta Fikse
Til stede 9 av 11 representanter (medregnet varamedlemmer).
Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4 f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av:

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen

Underskrifter:

Kåre Norum /sign./ Hildur Børresen /sign./
Stig Arild Myhre /sign./ Berit Musum /sign./
Trude Holm /sign./ Turid Nordli /sign./
Åsta Fikse /sign./ Margot Wannebo /sign/
Håkon Lyngsmo /sign./

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0049/03 BK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0050/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL INTRODUKSJON AV VALOMONS PROMO-CD "LOSSEMAINN" 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0051/03 K NY SKYTEBANE STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG
Klikk her for å se saksframlegget
0052/03 B RULLERING AV BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMMUNE - MANDAT
Klikk her for å se saksframlegget
0053/03 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

REFERATER

Behandling:

 1. Stig Arild Myhre fremmet forslag til retting av ordlyd i møteprotokoll 25.08.03, vedtak i sak 40/03 pkt. 2:

Det legges inn ekstra midler til alternative opplæringstilbud for elevene på ungdomstrinnet i forslaget til budsjett for 2004.

Vedtak:

Punkt 1-4 tas som melding.

Punkt 5 ble enstemmmig vedtatt.

Sak nr.: 0050/03

SØKNAD OM STØTTE TIL INTRODUKSJON AV VALOMONS PROMO-CD "LOSSEMAINN" 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir bandet Valomon en økonomisk støtte på kr.3000,- til innspilling av promo-cd. Beløpet belastes konto 1.1250.2311.4724.

Sak nr.: 0051/03

NY SKYTEBANE STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG

Behandling:

Hovedutvalget fremmet følgende forslag til innstilling:

Kommunestyret slutter seg til skytebaneutvalgets innstilling om følgende prioritering for ny skytebane for Stiklestad og Vuku skytterlag:

 1. Trollmyra (Volhaugen)
 2. Tromsdalen

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret slutter seg til skytebaneutvalgets innstilling om følgende prioritering for ny skytebane for Stiklestad og Vuku skytterlag:

 1. Trollmyra (Volhaugen)
 2. Tromsdalen

Sak nr.: 0052/03

RULLERING AV BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMMUNE - MANDAT

Behandling:

SV v/Stig Arild Myhre fremmet følgende forslag til endring av punkt 1 i forslaget:

Lars Einar Karlsen erstatter Kristin Gomo Hallem i utvalget.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende utvalg:
 2. Lars Einar Karlsen – styrer kommunal barnehage

  Anne Grete Wold Olsen – styrer privat barnehage

  1 repr. fra FAU for barnehager

  Inger Marie Bakken – fagsjef, plan og utvikling

  Aud Grande – rådgiver, barnehagesektoren

 3. Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir utvalget slikt mandat:

Utvalget skal rullere eksisterende barnehageplan for Verdal kommune slik at kommunens ansvar og plikt, jfr. Lov om barnehager § 7, blir i varetatt.

Sak nr.: 0053/03

ANDRE SAKER

Behandling:

Trude Holm ba om orientering om status i prosessene med utbyggingene ved Vuku oppvekstsenter og Verdalsøra ungdomsskole.

Arvid Vada orienterte.

Sak nr.: 0054/03

ASKELADDEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst godkjenner revidert regnskap for Askeladden
 2. barnehage for 2002.

 3. Askeladden barnehage utbetales kr. 25.695,- til dekning av driftsunderskudd for 2002.

Beløpet belastes budsjettpost 1.1110.2010.3700 Kommunalt tilskudd til private barnehager.

 

 

Rett utskrift attesteres

Verdal kommune 30. september 2003

 

Berit J. Leithe

sekretær