MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Møte 28.08.03

 

Fraværende : Turid Nordli, Inger Åse Lyngsaunet, Berit Musum, Gjermund Haga.
Varamedlemmer : Åsta Fikse, Margot Wannebo, Odd H. Weisæth.
Til stede : 10 av 11 representanter (medregnet varamedlemmer)

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av:

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0038/03 SBK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0039/03 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0040/03 S ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET
Klikk her for å se saksframlegget
0041/03 K STIKLESTAD & VUKU SKYTTERLAG. NY UTVALGSINNSTILLING VEDR. SKYTEBANE
Klikk her for å se saksframlegget
0042/03 K MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905
Klikk her for å se saksframlegget
0043/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL JUNIORAKTIVITET
Klikk her for å se saksframlegget
0044/03 NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.
Klikk her for å se saksframlegget
0045/03 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget
0046/03 SØKNAD OM VIDEOKONSESJON - NORSK KINODRIFT AS.
Klikk her for å se saksframlegget
0047/03 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget
0048/03 K OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0038/03

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om innholdet i referat nr. 1.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas som melding.

 

 

 

Sak nr.: 0039/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Økonomisjefen var til stede og orienterte nærmere om saka og svarte på spørsmål.

Trude Holm satte fra slikt forslag til tilleggspunkt (punkt 4):

Hovedutvalg for kultur og oppvekst ser med stor bekymring på utviklingen i skolen som følge av stramme økonomiske rammer. Sparetiltakene resulterer i mindre tid til barn med spesielle behov og stor slitasje på de ansatte. Hovedutvalget ser det som helt nødvendig at budsjettet til barnehage/skole økes når kommunens økonomi har kommet på fote. Spesielt må problemene i ungdomsskolen følges opp.

Det ble først votert punkt for punkt i tilrådinga.

Tilrådinga – punktene 1-3 – ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Trude Holm til tilleggspunkt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagt liste.

Tilleggspunkt (punkt 4):

Hovedutvalg for kultur og oppvekst ser med stor bekymring på utviklingen i skolen som følge av stramme økonomiske rammer. Sparetiltakene resulterer i mindre tid til barn med spesielle behov og stor slitasje på de ansatte. Hovedutvalget ser det som helt nødvendig at budsjettet til barnehage/skole økes når kommunens økonomi har kommet på fote. Spesielt må problemene i ungdomsskolen følges opp.

 

 

 

Sak nr.: 0040/03

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET

Behandling:

Stig Arild Myhre satte fram slikt forslag som alternativ til siste setning i tilrådingas punkt 2:

Det legges inn ekstra midler til alternative opplæringstilbud for elevene på ungdomstrinnet i sitt forslag til budsjett for 2004.

Det ble først votert over punkt 1 i tilrådinga.

Punkt 1 i tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom punkt 2 i tilrådinga og punkt 2 med foreslått endring av Stig Arild Myhre.

Punkt 2 med endringsforslag framsatt av Stig Arild Myhre, ble vedtatt med 9 stemmer.

1 stemme ble avgitt for tilrådingas punkt 2.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret ser positivt på de tiltak som ungdomsskolene vurderer av alternative opplæringstilbud til elevene. Spesielt virker samarbeidet med den videregående skolen interessant. Ber om at ungdomsskolene fortsetter planarbeidet på området og prøver ut nye alternative opplæringsmodeller for elevene innenfor opplæringslovens rammer.
 2. Eventuelle alternative opplæringstilbud for elevene høsten 2003 må ungdomsskolene finansiere innenfor bevilget budsjettramme for dette året. Det legges inn ekstra midler til alternative opplæringstilbud for elevene på ungdomstrinnet i sitt forslag til budsjett for 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0041/03

STIKLESTAD & VUKU SKYTTERLAG. NY UTVALGSINNSTILLING VEDR. SKYTEBANE

Behandling:

På møtet ble det lagt fram kopi av brev datert 25.08.2003 fra Verdal Jeger- og Fiskeforening til Stiklestad og Vuku skytterlag.

I og med at det i dette brevet kommer fram endrede opplysninger, besluttet rådmannen å trekke saken.

Ingen behandling.

 

 

 

Sak nr.: 0042/03

MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner Georg Sørmo som Verdal kommunes representant i Rinnleirets venner sin jubileumskomite.

 

 

 

Sak nr.: 0043/03

SØKNAD OM STØTTE TIL JUNIORAKTIVITET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir Verdal jeger og fiskeforening en økonomisk søtte på kr. 5000,- til innkjøp av juniorgevær.

Beløpet belastes post: 1.2050.2311,-.4724. Tilskudd barn og unge.

 

 

 

Sak nr.: 0044/03

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT.

Behandling:

Saksbehandler var til stede og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Det ble votert over tilrådinga.

Det ble avgitt 5 stemmer for tilrådinga og 5 stemmer mot.

 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det foreliggende forslag til nytt delegasjonsreglement.

 

 

 

Sak nr.: 0045/03

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Barnehagesatser/barnehagedekning.
 2. Kåre Norum tok opp saken på bakgrunn av henvendelse. Det ble vist til brev datert 13.08.03 til kommunen fra Maritvold barnehage.

  Det ble orientert kort om saken. Sak og nærmere orientering legges fram på neste møte.

 3. Klassedelinga på ungdomstrinnet i høst.

Saka ble tatt opp av Kåre Norum. Rådmannen orienterte om nå-situasjonen på 8., 9. og 10. klassetrinn så langt opplysninger er mottatt her.

Det ble presisert viktigheten av informasjon til elever og foreldre ved eventuelle avvik fra vanlig klassedeling.

 

 

 

 

Sak nr.: 0046/03

SØKNAD OM VIDEOKONSESJON - NORSK KINODRIFT AS.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Norsk kinodrift AS v/Ivar Halstvedt innvilges konsesjon for omsetning av film og videogram i Verdal kino i perioden 28.08.03 – 31.12.03

 

 

 

Sak nr.: 0047/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomitèen oppnevner følgende kommunale representanter:

 1. Representant i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene.
 2. Representant i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager samt private barnehager hvor kommunen dekker driftsunderskuddet.
 3. Representant i styret for Vuku samfunnshus.

 

 

 

Sak nr.: 0048/03

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ PÅ KULTUROMRÅDET. FORSLAG TIL DELEGERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomiteen oppnevner følgende representanter: