MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Møte 18.06.03

 

 

Fraværende : Kåre Norum, Stig A. Myhre, Gjermund Haga, Håkon Lyngsmo, Berit Musum og Einar K. Indahl.
Varamedlemmer : Lars G. Marken, Odd H. Weisæth, Åsta Fikse og Margot Wannebo.
Til stede : 9 av 11 representanter (medregnet varamedlemmer)

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av:

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0024/03 SBK REFERATER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0025/03 B LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I VERDAL - GODKJENNING
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0026/03 S BRUK AV RUSMIDLER BLANT UNGE I VERDAL SPØRREUNDERSØKELSE
Tatt til orientering
Klikk her for å se saksframlegget
0027/03 B SAMMENLIGNING MELLOM KOMMUNAL OG PRIVAT BARNEHAGEDRIFT I VERDAL - RAPPORT FRA SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0028/03 SVØMMEHALLENS DRIFT 2003/2004. ARBEIDSPLAN
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0029/03 K UTLEIE AV VERDALSHALLEN 2003/2004
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0030/03 K TV-AKSJONEN 2003
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0031/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL OPPLÆRING I STYREVERV FRISK 4H
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0032/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSMFONIKERNE I NORD-TRØNDELAG
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0033/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL SOMMERTUR FOR KREFTSYKE BARN
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0034/03 K SØKNAD OM TILSKUDD
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0035/03 K SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE. VERDAL HERADSNEMND
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0036/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSARBEID
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0037/03 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0024/03

REFERATER

Behandling:

Det ble redegjort for referat nr. 3.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

 

Sak nr.: 0025/03

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE I VERDAL - GODKJENNING

Behandling:

Planen ble presentert av styrerne Anne Grete Wold Olsen, Kristin Gomo Hallem og Grete Mari Krokstad.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lokal rammeplan for barnehagene i Verdal godkjennes.

 

 

 

Sak nr.: 0026/03

BRUK AV RUSMIDLER BLANT UNGE I VERDAL SPØRREUNDERSØKELSE

Behandling:

Vibeke Johannessen og Karin Elisabeth Rotmo orienterte om spørreundersøkelsen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Spørreundersøkelsen om bruk av rusmidler blant unge i Verdal tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0027/03

SAMMENLIGNING MELLOM KOMMUNAL OG PRIVAT BARNEHAGEDRIFT I VERDAL - RAPPORT FRA SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

Behandling:

Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0028/03

SVØMMEHALLENS DRIFT 2003/2004. ARBEIDSPLAN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den framlagte planen for svømmehallens drift høst- og vårsesongen 2003/2004 vedtas.

 

 

 

Sak nr.: 0029/03

UTLEIE AV VERDALSHALLEN 2003/2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir kulturtjenesten fullmakt til å tildele timer i Verdalshallen for 2003/2004.

 

 

 

Sak nr.: 0030/03

TV-AKSJONEN 2003

Behandling:

Trude Holm satte fram forslag om følgende representanter fra hovedutvalget i komitèen:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende representanter i kommunekomiteen for årets TV-aksjon:

 

 

 

Sak nr.: 0031/03

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPLÆRING I STYREVERV FRISK 4H

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Frisk 4H støttes med kr 2.250,- til opplæring i styreverv.

Beløpet belastes post: 1.1250.2311.4724, Tilskudd barn og unge.

 

 

 

Sak nr.: 0032/03

SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSSYFONIKERNE I NORD-TRØNDELAG

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ungdomssymfonikerne gis en økonomisk støtte på kr 1000,-.

Beløpet belastes post: 1.1250.2311.4724, Barne og ungdomsarbeid.

 

 

 

Sak nr.: 0033/03

SØKNAD OM STØTTE TIL SOMMERTUR FOR KREFTSYKE BARN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden om tilskudd til sommertur avslås.

 

 

 

Sak nr.: 0034/03

SØKNAD OM TILSKUDD

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal paintballklubb innvilges en støtte på kr. 1.500,- til drift av klubben.

Beløpet belastes knt: 1.1250.2311.-.4724, Barn og unge.

 

 

 

Sak nr.: 0035/03

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE. VERDAL HERADSNEMND

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal Heradsnemd støttes med kr. 1.000,- for sitt arbeid med rusforebyggende tiltak.

Beløpet belastes post: 1.1258.2311 Tilskudd barn og unge.

 

 

 

Sak nr.: 0036/03

SØKNAD OM STØTTE TIL UNGDOMSARBEID

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Stiklestad og Vuku skytterlag støttes med kr 5.000,- for å fremme skytterinteressen blant barn og unge.

Beløpet belastes knt: 1.1250.2311.-.4724, Tilskudd barn og unge.

 

 

Sak nr.: 0037/03

ANDRE SAKER

Det var ingen andre saker i møtet