MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Møte 24.04.2003

 

Fraværende : Inger Åse Lyngsaunet, Turid Nordli, Berit Musum.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede : 8 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).

 

Sak 23/03 ble behandlet etter sak 16/03.

Ellers uendret rekkefølge.

Gjermund Haga forlot møtet etter behandlinga av sak 23/03.

Håkon Lyngsmo forlot møtet etter behandlinga av sak 20/03.

 

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Virksomhetsledere kultur- og oppvekstområdene:

 

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0014/03 K/S REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0015/03 SBK BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0016/03 B SAMMENLIGNING MELLOM KOMMUNAL OG PRIVAT BARNEHAGEDRIFT I VERDAL - RAPPORT FRA SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT
Klikk her for å se saksframlegget
0017/03 K ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0018/03 K SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "VEGER MELLOM FOLK"
Klikk her for å se saksframlegget
0019/03 K FILM&KINOS LANDSMØTE 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0020/03 K KNUT STIKLESTAD - SØKNAD OM STØTTE TIL CD-UTGIVELSE
Klikk her for å se saksframlegget
0021/03 K MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905
Klikk her for å se saksframlegget
0022/03 K SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAGAMARSJEN 2003 - JUBILEUMSMARSJ
Klikk her for å se saksframlegget
0023/03 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0014/03

REFERATER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0015/03

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2003

Behandling:

Sp v/Trude Holm fremmet forslag til pkt. 3 i tilrådinga:

  1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber virksomhetslederne for områder med fremmedspråklige elever se på muligheten for å etablere felles innføringsklasser for elever med manglende norsk-kunnskap.

Det ble votert punktvis over tilrådinga.

Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2003 til etterretning.
  2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:

Det overføres 3.951.372 kroner fra Øra pleie og omsorgsdistrikt til Vinne pleie og omsorgsdistrikt.

Post 1.1800.8500.8101 Integreringstilskudd økes fra 12.420.000 kroner med kr. 800.000 kroner til 13.220.000 kroner. Virksomhetsområde flyktningetjenesten økes tilsvarende.

Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige tekniske budsjettendringer.

  1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber virksomhetslederne for områder med fremmedspråklige elever se på muligheten for å etablere felles innføringsklasser for elever med manglende norsk-kunnskap.

 

 

 

Sak nr.: 0016/03

SAMMENLIGNING MELLOM KOMMUNAL OG PRIVAT BARNEHAGEDRIFT I VERDAL - RAPPORT FRA SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

Behandling:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur og oppvekst.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i hovedutvalg for kultur og oppvekst.

 

 

 

Sak nr.: 0017/03

ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

St Olavsloppets søknad om økonomisk støtte på kr. 20.000,-avslås

 

 

 

Sak nr.: 0018/03

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "VEGER MELLOM FOLK"

Behandling:

Thor B. Granum fratrådte som inhabil under behandling av saka.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal lokallag av Foreningen Nordens prosjekt "Veger mellom folk" støttes med kr,- 5000 for 2003. Beløpet belastes post 1.1250.3853.4725 "Tilskudd Kulturarr/tiltak.

 

 

 

Sak nr.: 0019/03

FILM&KINOS LANDSMØTE 2003

Behandling:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst foreslo Thor B. Granum som representant til Film & Kinos landsmøte i Oslo 2. og 3. juni.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Thor B. Granum oppnevnes som representant til Film & Kinos Landsmøte i Oslo 2. og 3. juni.

 

 

 

Sak nr.: 0020/03

KNUT STIKLESTAD - SØKNAD OM STØTTE TIL CD-UTGIVELSE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Søknad fra Knut Stiklestad om støtte til CD-utgivelse med sanger av Arne Dørumsgaard avslås på grunn av manglende økonomiske midler.

 

 

 

Sak nr.: 0021/03

MARKERING AV UNIONSOPPLØSNINGEN I 1905

Behandling:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst fremmet forslag om at en representant for Foreningen Norden tiltrer komitèen.

Ved votering ble tilrådinga med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Som medlemmer med spesielle arbeidsoppgaver i komiteen oppnevnes følgende:

  1. I forbindelse med hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen oppnevnes følgende komite:
  1. Komiteen får som oppgave å koordinere arrangement og tiltak i forbindelse med markeringen, samt å initiere og stimulere til at tiltak blir igangsatt.

 

 

 

Sak nr.: 0022/03

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAGAMARSJEN 2003 - JUBILEUMSMARSJ

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Søknad om tilskudd til avvikling av årets Sagamarsj avslås.

 

 

 

Sak nr.: 0023/03

ANDRE SAKER

Behandling:

Status i arbeidet med Kinobygget.

Gjermund Haga ønsket orientering om status i arbeidet med Kinobygget.

Virksomhetsleder for kulturtjenesten orienterte om at arbeidet går som planlagt, og at det er tett dialog mellom de ulike partene som skal inn i bygget. Planlegging av ungdomstiltak i bygget er i oppstartingsfasen, men vil sannsynligvis ikke være operativt til åpningen av bygget.

Status i tilsetting av leder for servicekontoret.

Fagsjef drift orienterte.