MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
MØTE 13. MARS 2003 KL 0900 PÅ ØRMELEN SKOLE

 

Fraværende : Einar K. Indahl, Inger Åse Lyngsaunet, Gjermund Haga,
Stig Arild Myhre, Berit Musum.
Varamedlemmer : Åsta Fikse, Margot Wannebo, Jon Olav Skrove.
Til stede : 9 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).
Håkon Lyngsmo ble permittert under behandlinga av sak 11/03 og for resten av møtet.

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Virksomhetsleder Håvard Holmen ønsket velkommen og orienterte om oppvekstområdet og de utfordringer oppvekstområdet står overfor i nærmeste framtid.

Han svarte deretter på spørsmål fra hovedutvalgets medlemmer.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0010/03 SBK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0011/03 ÅRSRAPPORT FOR 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0012/03 S VALG AV NY REPRESENTANT FOR KOMMUNEN I SAMARBEIDSUTVALGET VED GARNES OPPVEKSTSENTER OG NY VARAMEDLEM I BEK UT KOMMUNEVALGPERIODEN
Klikk her for å se saksframlegget
0013/03 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0010/03

REFERATER

Behandling:

Fagsjefen orienterte om at rektor ved Verdal kommunale musikk- og kulturskole har sagt opp si stilling. Stillinga vil bli kunngjort snarest.

Det ble videre orientert om referater nr. 3 og 4.

I forbindelse med referat nr. 3 orienterte fagsjefen om planlagt møte 2. april d.å. på Stiklestad Nasjonale Kultursenter om forebygging av rus og kriminalitet i kommunen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas som melding.

 

 

 

Sak nr.: 0011/03

ÅRSRAPPORT FOR 2002

Behandling:

Fagsjefen orienterte nærmere om deler av rapporten.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalget tar den framlagte årsrapport for 2002 til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0012/03

VALG AV NY REPRESENTANT FOR KOMMUNEN I SAMARBEIDSUTVALGET VED GARNES OPPVEKSTSENTER OG NY VARAMEDLEM I BEK UT KOMMUNEVALGPERIODEN

Behandling:

Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag:

 1. Jostein Dahle velges som ny representant for kommunen i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter.
 2. Turid Nordli velges som varamedlem i Komité for barn og elevsaker.

Valgene gjelder ut kommunevalgperioden.

Det ble votert punktvis over forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Jostein Dahle velges som ny representant for kommunen i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter.
 2. Turid Nordli velges som varamedlem i Komité for barn og elevsaker.

 

 

 

Sak nr.: 0013/03

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Flyttinga av biblioteket til nytt bygg.
  Thor Bertil Granum reiste spørsmål om stenging av biblioteket i en periode i forbindelse med flyttinga. Han ønsket at denne perioden med stenging av biblioteket blir så kort som mulig.
  Fagsjefens svar: Dette er en sak som virksomhetsleder må vurdere sammen med biblioteksjefen.
 2. Styringsorganer i forbindelse med virksomhetsområdene.
  Spørsmål om dette ble reist av Trude Holm. Det vil vel her være behov for søknad om bl.a. lovavvik.
  Fagsjefens svar: Dette er ei sak som det må ordnes opp i. Rådmannen må sette i gang arbeidet med å få dette behandlet.
 3. Delegasjon.
  Trude Holm reiste spørsmål om dette.
  Fagsjefens svar: Forslag til delegasjonsreglement vil bli lagt fram for kommunestyret.
  Saksarbeidet er igangsatt.
 4. Barnehager - satser.
  Spørsmål om endring av satsene som følge av endrede tilskuddssatser fra Staten (jfr. statsbudsjettet) ble reist av Kåre Norum.
  Fagsjefens svar: Forslag til nye satser gjeldende fra 01.08.2003 vil bli lagt fram til politisk behandling snart. Nærmere orientering seinere.
 5. "Nye veier å gå".
  Trude Holm ønsket at hovedutvalget blir orientert om prosjektet på neste møte.