MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
MØTE 27. JANUAR 2003 KL 1700 PÅ MØTEROMMET 3. ETASJE, RÅDHUSET.

 

Fraværende : Inger Åse Lyngsaunet, Gjermund Haga, Hildur Børresen, Stig Arild
Myhre, Berit Musum.
Varamedlemmer : -
Til stede : 6 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).
Håkon Lyngsmo møtte fra og med sak 6/03.

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av:
Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0009/03 S MODERNISERINGSPROSJEKTET - LOKALT HANDLINGSROM I ORGANISERING AV GRUNNOPPLÆRINGEN - HØRING UTSATT SAK 6/03
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0009/03

MODERNISERINGSPROSJEKTET - LOKALT HANDLINGSROM I ORGANISERING AV GRUNNOPPLÆRINGEN - HØRING UTSATT SAK 6/03 S

Behandling:

Høringsuttalelse vedlagt brev datert 27.01.03 fra Utdanningsforbundet ble utdelt på møtet.

Trude Holm satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for kultur- og oppvekst i Verdal går imot at opplæringslovea endres på de foreslåtte områdene.

Tone Haugan satte fram følgende forslag som alternativ til punkt 1 i tilrådinga:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Verdal kommune er positiv til at fleksibiliteten i opplæringslova blir større med de endringer som foreslås, for å kunne utvikle skolene lokalt.

På grunn av dårlig kommuneøkonomi som kan føre til mindre ressurser til skolen, vil hovedutvalget likevel måtte gå imot de endringer som foreslås.

Det ble først votert over forslaget fra Trude Holm.

Forslaget falt mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget fra Tone Haugan og punkt 1 i tilrådinga.

Tilrådinga ble vedtatt med 3 stemmer. Vedtaket ble gjort med lederens dobbeltstemme.

3 stemmer ble avgitt for forslaget fra Tone Haugan,

Det ble til slutt votert over punkt 2 i tilrådinga.

Tilrådinga punkt 2 ble vedtatt med 3 mot 3 stemmer.

Tilrådinga på punktet fikk lederens dobbeltstemme.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst uttaler følgende om det framlagte forslaget til endringer i opplæringslova:

  1. Hovedutvalget stiller seg positiv til at opplæringslova endres på de foreslåtte områdene. Forslagene innebærer at andre organisasjonsløsninger enn dagens, lettere kan utprøves og innføres.
  2. Hovedutvalget anmoder departementet om å vurdere sammenslåing av opplæringsloven og barnehageloven til én oppvekstlov som også omfatter tiltak utenom skole- og barnehagetid som er nødvendig for at barn og unge skal få best mulig utbytte av barnehagens og skolens tilbud.