MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
MØTE 21. JANUAR 2003 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Einar Karstein Indahl, Inger Åse Lyngsaunet, Håkon Lyngsmo
Varamedlemmer : Turid Nordli
Til stede : 9 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).
Håkon Lyngsmo møtte fra og med sak 6/03.

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 B REFERATER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 K KINOBYGGET. LEIEAVTALE FOR BIBLIOTEK, KINO OG UNGDOMSLOKALE
Tilrådinga med endring vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 K REVIDERING AV KONSESJONSVILKÅR FOR VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 K DRIFT AV VERDAL KINO. AVTALE MELLOM NORSK KINODRIFT AS OG VERDAL KOMMUNE.
Tilrådinga med endring vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 S VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG UTBYGGING - REVIDERT FORPROSJEKT
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 S MODERNISERINGSPROSJEKTET - LOKALT HANDLINGSROM I ORGANISERING AV GRUNNOPPLÆRINGEN - HØRING
Saken utsatt
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 B KANUTTEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALER TIL NY AVDELING
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 SBK ANDRE SAKER
Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/03
 
REFERATER

Behandling:

Det ble redegjort for skrivene.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0002/03

KINOBYGGET. LEIEAVTALE FOR BIBLIOTEK, KINO OG UNGDOMSLOKALE

Behandling:

Gjermund Haga satte fram forslag til følgende endring av punkt 5 i leieavtalen:

Det inngås egen avtale mellom partene om drift og dekning av felleskostnader, jfr. punkt 6.2 i avtale av 01.11.2002.

Det ble votert over endringsforslaget.

Endringsforslaget fra Gjermund Haga ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over leieavtalen med den vedtatte endringen av punkt 5.

Leieavtalen mellom Kinobygget A/S og Verdal kommune ble godkjent med den vedtatte endringen av punkt 5.

Enstemmig.

Vedtak:

Leieavtale mellom Kinobygget AS og Verdal kommune godkjennes med følgende endring av punkt 5 :

Det inngås egen avtale mellom partene om drift og dekning av felleskostnader, jfr. punkt 6.2 i avtale av 01.11.2002.

 

 

 

Sak nr.: 0003/03

REVIDERING AV KONSESJONSVILKÅR FOR VISNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga.

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar konsesjonsbestemmelser for visning av film og videogram i næring (kinokonsesjon) i Verdal kommune.
 2. Kommunestyret vedtar konsesjonsbestemmelser for salg og utleie av film og videogram i Verdal kommune.

 

 

 

Sak nr.: 0004/03

DRIFT AV VERDAL KINO. AVTALE MELLOM NORSK KINODRIFT AS OG VERDAL KOMMUNE.

Behandling:

Gjermund Haga satte fram følgende forslag til tillegg (som avsnitt 3) under punkt 6 i avtalen:

Åpningstider for kiosk- og kafédrift søkes tilpasset byggets åpningstider.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over avtalen datert 15.01.03 med det vedtatte tillegget under punkt 6.

Avtalen ble vedtatt med tillegget under punkt 6.

Enstemmig.

Det ble til slutt votert over punkt 2 i tilrådinga.

Punktet ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Foreliggende avtale, datert 15.01.03, vedtas med følgende tillegg (som avsnitt 3) under punkt 6:
 2. Åpningstider for kiosk- og kafédrift søkes tilpasset byggets åpningstider.

 3. Norsk Kinodrift AS gis konsesjon for visning av film og videogram i næring i Verdal kommune fra 1. juni 2003.

 

 

 

 

Sak nr.: 0005/03

VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG UTBYGGING - REVIDERT FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av Verdalsøra ungdomsskole datert januar 2003 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill. kr.

 

 

 

Sak nr.: 0006/03

MODERNISERINGSPROSJEKTET - LOKALT HANDLINGSROM I ORGANISERING AV GRUNNOPPLÆRINGEN - HØRING

Behandling:

Til møtet forelå uttalelser fra Stiklestad skole, Verdalsøra barneskole og Vinne skole.

Uttalelsene ble utdelt til hovedutvalgets medlemmer.

Kåre Norum satte fram forslag om at saka utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saka utsettes.

 

 

 

Sak nr.: 0007/03

KANUTTEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALER TIL NY AVDELING

Behandling:

Til møtet forelå uttalelse datert 21.01.03 fra helsestasjonen i kommunen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst godkjenner lokalene i 2. etasje ved Vinne gamle skole til barnehage for aldersgruppen 0-6 år.
 2. Barnas leke- og oppholdsareale ved den nye avdelingen fastsettes til 95,5 m2.

  Barnehagens totale leke- og oppholdsareale fastsettes til 194,6 m2.

  Begrensninger i bruken av lokalene, jfr. Lov om barnehager §12, settes ikke.

 3. Barnehagens uteområde tilfredsstiller de krav som Lov om barnehager §3 med merknader, stiller.
 4. Det forutsettes at de krav som lokale myndigheter stiller, etterkommes.

 

 

 

Sak nr.: 0008/03

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Regnskapet for kommunen for 2002.
   
  Kåre Norum ønsket opplysninger om situasjonen.
  Administrasjonen orienterte. Antatt underskudd for etaten er på ca. 7-800 000,- kr. Totalt har kommunen overskudd på drifta.
 2. Timerammen til grunnskolen.

Kåre Norum stilte spørsmål om situasjonen.
Administrasjonen orienterte. Det ble opplyst at det ikke har vært registrert reaksjoner fra foreldre og arbeidstakere på de økonomiske rammene til virksomhetsområdene.