MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MØTE 12. DESEMBER 2002 KL 0900 I GJENSIDIGE-BYGGET

 

Fraværende : Inger Åse Lyngsaunet, Berit Musum, Gjermund Haga.
Varamedlemmer : Rolf Rotmo.
Til stede : 8 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).
Tone S. Haugan forlot møtet etter behandlinga av sak 97/02, pkt. 3.

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punkt 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:
Det var ingen merknader til innkallinga.

Det ble vedtatt å behandle to tilleggssaker; sakene nr. 98/02 og 99/02.

Saksrekkefølgen ble i møtet endret slik: Sak 98/02 ble behandlet først. Videre sak nr. 97/02, pkt. 1, sak 86/02, sak 85/02, pkt. 3 og sak 97/02 pkt. 3. Deretter ble opprinnelig saksrekkefølge fulgt.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0085/02 SKB REFERATER
Annet forslag vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0086/02 S UTBYGGINGSTILTAK SKOLER FINANSIERT MED MIDLER FRA GISKEPAKKEN
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0087/02 K SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0088/02 K SØKNAD OM TILSKUDD TIL SEMINAR MED STRINDA STRINGS
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0089/02 K SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV BADMINTONNETT.
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0090/02 K SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0091/02 K REVIDERING AV KRITERIER FOR TILDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0092/02 K KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0093/02 K SØKNAD OM STØTTE TIL KORTRIBUNER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0094/02 K SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERT
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0095/02 K SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0096/02 K BOKBUSSTURNÉ
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0097/02 SBK ANDRE SAKER
Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget
0098/02 SBK PRESENTASJON AV REVIDERTE PLANTEGNINGER FOR UTBYGGING AV VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE
Annet forslag vedtatt
0099/02 SBK FORSØKET MED ALTERNATIVE ARBEIDSTIDSORDNINGER VED VUKU OPPVEKSTSENTER. UTTALELSER FRA SKOLEN
Annet forslag vedtatt

 

 

Sak nr.: 0085/02

REFERATER

Behandling:

Følgende tilleggsdokumenter ble framlagt og utdelt på møtet:

Asgeir Tromsdal orienterte om den økonomiske situasjonen innen kultur- og oppvekstetaten pr. 12.12.02.

Det ble fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens tilråding:

Orientering om den økonomiske situasjonen, pkt. 3, tas til etterretning, og hovedutvalget uttrykker ros til administrasjonen.

Ved votering ble tilrådinga med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

Orientering om den økonomiske situasjonen, pkt. 3, tas til etterretning, og hovedutvalget uttrykker ros til administrasjonen.

 

 

 

Sak nr.: 0086/02

UTBYGGINGSTILTAK SKOLER FINANSIERT MED MIDLER FRA GISKEPAKKEN

Behandling:

Trond Myhre orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Følgende mindre prosjekter innenfor utbygging/utbedring av skoleanlegg prioriteres med finansiering fra Giskepakken.

 

 

 

Sak nr.: 0087/02

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges kr. 15.000,- som driftstøtte til Foreningen mot stoff for 2003.

Beløpet belastes:1.2170.2311.4724. "Tilskudd barn og unge".

 

 

 

Sak nr.: 0088/02

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SEMINAR MED STRINDA STRINGS

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir Kammermusikkdagene en økonomisk støtte på kr 2000,- til seminar med Strinda strings.

Beløpet belastes konto: 1.2170.2311.4724. "Tilskudd til barn og unge".

 

 

 

Sak nr.: 0089/02

SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV BADMINTONNETT.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal badmintonklubbs søknad om økonomisk støtte på kr. 2450 til innkjøp av badmintonnett innvilges.

Beløpet belastes post: 1.2170.2311.4724. "Tilskudd barn og unge"

 

 

 

Sak nr.: 0090/02

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst bevilger kr 5000,- i støtte til teaterproduksjonen Romeo og Julie.

Beløpet belastes konto: 1.2170.2311.4724. "Barn og unge".

 

 

 

Sak nr.: 0091/02

REVIDERING AV KRITERIER FOR TILDELING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSANLEGG

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg vedtas.
 2. Årets tilskuddssum, kr. 200.000, fordeles ut fra nye kriterier og etter poengberegning som følgende:
 3.  
   

  Poeng

  Sum

  Helgådal il

  69,5

  29.940,60

  Leirådal il

  26,5

  11.416,20

  Inndal il

  41,75

  17.985,90

  Vuku il

  27

  11631,60

  Vinne il

  28

  12.062,40

  Stiklestad il

  85,5

  36.833,40

  Vinne skilag

  39,75

  17.124,30

  Leksdal il

  59,75

  25.740,30

  Ness il

  19

  8.185,20

  Verdal sportsskytterlag

  4

  1.723,20

  Verdal o-klubb

  32

  13.785,60

  Sul il

  9

  3.877,20

  Stiklestad golfklubb

  20

  8.616,00

  1 poeng = kr. 430,80

 4. F.o.m. 2003 delegerer hovedutvalg for kultur og oppvekst til rådmannen å fordele tilskudd til idrettsanlegg i h.h.t. vedtatte retningslinjer.

 

 

 

Sak nr.: 0092/02

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til rullert handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv vedtas.

 

 

 

Sak nr.: 0093/02

SØKNAD OM STØTTE TIL KORTRIBUNER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden fra Kammerkoret NOTAbene avslås på grunn av manglende økonomiske midler.

 

 

 

Sak nr.: 0094/02

SØKNAD OM STØTTE TIL KONSERT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden fra Kammerkoret NOTAbene om økonomisk støtte til adventkonserter avslås grunnet manglende midler.

 

 

 

Sak nr.: 0095/02

SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bobyn kiosk AS v/Åge Gjermstad innvilges konsesjon for omsetning av film og videogram i perioden 12.12.02 – 31.12.03.

 

 

 

Sak nr.: 0096/02

BOKBUSSTURNÉ

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0097/02

ANDRE SAKER

Behandling:

Møtet ble lukket under pkt. 1.

 1. Rådmann Rudolf Holmvik orienterte om drift av Verdal kino.
 2. Tone Haugan orienterte om tiltaket "Vernelov" ved Garnes oppvekstsenter.
 3. Thor B. Granum orienterte om møtet "Dreg du den, så dreg du den. Om frivillig
  kulturarbeid og forventninger" - på Stiklestad 26. november 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0098/02

PRESENTASJON AV REVIDERTE PLANTEGNINGER FOR UTBYGGING AV VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE

Behandling:

Arkitekt Sekse fra arkitektkontoret Arnstad-Heggenhougen-Hage orienterte om endringene i planene siden hovedutvalgsmøtet 14.11.02.

Ap v/Kåre Norum fremmet følgende forslag til vedtak:

Planene tas til orientering og HKO ser positivt på de planene som ble presentert.

HKO prioriterer alternativ 1.

Ved votering ble forslaget fra Ap v/Kåre Norum enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Planene tas til orientering og HKO ser positivt på de planene som ble presentert.

HKO prioriterer alternativ 1.

 

 

 

Sak nr.: 0099/02

FORSØKET MED ALTERNATIVE ARBEIDSTIDSORDNINGER VED VUKU OPPVEKSTSENTER. UTTALELSER FRA SKOLEN

Behandling:

Saken ble utsatt i forrige møte, sak 73/02.

Det ble fremmet følgende forslag til vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å øke rammen ved Vuku oppvekstsenter med kr 65 000,- til å dekke utgifter til innredning av teamrom, slik at skolen får fortsette med det igangsatte forsøket. Oppvekstsenteret må finne midler til siste team (start aug. 2003) innenfor bevilget ramme for 2003.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonen får fullmakt til å øke rammen ved Vuku oppvekstsenter med kr 65 000,- til å dekke utgifter til innredning av teamrom, slik at skolen får fortsette med det igangsatte forsøket. Oppvekstsenteret må finne midler til siste team (start aug. 2003) innenfor bevilget ramme for 2003.