MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MØTE 20. NOVEMBER 2002 KL 1600 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Berit Musum
Varamedlemmer : Odd Helge Weisæth
Til stede : 11 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).

 

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0083/02 SKB REFERATER
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0084/02 SKB BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0083/02

REFERATER

Behandling:

Følgende tilleggsreferat (notat) ble lagt fram av kultur- og oppvekstsjefen på møtet:

Hovedutvalgssak 0072/02, Verdalsøra ungdomsskole - nybygg og ombygging - forprosjekt.

Notatet inneholdt kultur- og oppvekstsjefens oppfatning av det som kom fram av synspunkter under behandlinga av saka 14. november 2002.

Tilleggsreferatet ble drøftet.

Hovedutvalget stadfestet at notatet stemmer med hva som kom fram av synspunkter på møtet.

Referat nr. 1:

Det ble orientert om referatet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

 

Sak nr.: 0084/02

BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Det ble votert over tilrådinga punkt for punkt.

Punkt 1: Tilrådinga ble vedtatt mot 1 stemme.

Punktene 2-13: Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Tilrådinga vedtatt.