MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MØTE 14. NOVEMBER 2002 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Einar K. Indahl, Berit Musum..
Stig Arild Myhre ble permittert under behandlinga av sak 71/02 (én sak).
Tone Haugan ble permittert under behandlinga av sak 71/02 og for resten av møtet.
Varamedlemmer : Turid Nordli.
Til stede : 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:

Det var ingen merknader til innkallinga.

Saksrekkefølgen ble i møtet endret slik: Sak 74/02 ble behandlet som første sak. Deretter ble rekkefølgen: 72/02, 71/02, 77/02, 73/02, 76/02, 78/02 osv.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0069/02 SKB REFERATER     
Det ble ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget
0070/02 SKB BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006     
Det ble ikke fattet vedtak

Klikk her for å se saksframlegget
0071/02 S UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER - FORPROSJEKT
BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN     
Innstilling vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0072/02 S VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG OMBYGGING - FORPROSJEKT     
Annet forslag vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0073/02 S FORSØKET MED ALTERNATIVE ARBEIDSTIDSORDNINGER VED VUKU OPPVEKST- SENTER. UTTALELSER FRA SKOLEN.     
Saken utsatt
Klikk her for å se saksframlegget
0074/02 K KINOBYGGET AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN VERDALSØRA SENTRUM, SAMT SØKNAD OM RAMMETILLATELSE.     
Innstilling vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0075/02 K HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FOLKEBIBLIOTEK
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0076/02 K VERDAL STADION, REHABILITERING AV GRUSBANEN TIL KUNSTGRESSBANE     
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0077/02 K STIKLESTAD & VUKU SKYTTERLAG, UTVALGSINSTILLING VEDR. NY SKYTEBANE     
Annet forslag vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0078/02 SBK 17. MAI-KOMITÈEN 2003     
Innstilling vedtatt

Klikk her for å se saksframlegget
0079/02 K SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE    
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0080/02 KB VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2002     
Vedtaket hemmelig

Klikk her for å se saksframlegget
0081/02 SBK ANDRE SAKER     
Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget
0082/02 K NYTT BIND AV VERDALSBOKA. JUSTERING AV UTSALGSPRIS.     
Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0069/02

REFERATER

Behandling:

Saken ble ikke behandlet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

 

 

 

Sak nr.: 0070/02

BUDSJETT 2003 /ØKONOMIPLAN 2003-2006

Behandling:

Saken ble ikke behandlet.

Vedtak:

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

 

 

 

Sak nr.: 0071/02

UTBYGGING AV VUKU OPPVEKSTSENTER - FORPROSJEKT BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN

Behandling:

Rektor Randi Segtnan og arkitekt Per Audun Letnes orienterte om planene.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Forprosjektet for utbyggingen av Vuku oppvekstsenter datert 01.11.02 godkjennes innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill.kr.
 2. Det forutsettes at romdisponeringen er slik at ungdomstrinnet kan ha 90 elevplasser på hvert klassetrinn.

 

 

 

Sak nr.: 0072/02

VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE - NYBYGG OG OMBYGGING - FORPROSJEKT 

Behandling:

Rektor Kjartan Høstland orienterte om planene.

Kåre Norum satte fram følgende forslag:

 1. Saken utsettes.
 2. Prosjektkomitéen anmodes om å gå gjennom prosjektet på nytt med utgangspunkt i de merknader som er framkommet i hovedutvalgets møte.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Saken utsettes.
 2. Prosjektkomitéen anmodes om å gå gjennom prosjektet på nytt med utgangspunkt i de merknader som er framkommet i hovedutvalgets møte.

 

 

 

Sak nr.: 0073/02

FORSØKET MED ALTERNATIVE ARBEIDSTIDSORDNINGER VED VUKU OPPVEKST- SENTER. UTTALELSER FRA SKOLEN.

Behandling:

Kultur- og oppvekstsjefen endret i møtet punkt 2 i tilrådinga til:

Kostnader i forbindelse med videre opprusting av bl.a. arbeidsplasser legges inn i forprosjektet for utbygging av Vuku oppvekstsenter.

Kåre Norum satte fram forslag om at saka utsettes til neste møte.

Forslaget fra Kåre Norum ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

 

 

 

Sak nr.: 0074/02

KINOBYGGET AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN VERDALSØRA SENTRUM, SAMT SØKNAD OM RAMMETILLATELSE.

Behandling:

Kåre Hynne fra Kinobygget AS var til stede og svart på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst har ingen innvendinger mot at søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Verdalsøra sentrum, samt at søknad om rammetillatelse innvilges.

 

 

Sak nr.: 0075/02 

HØRING - FORSLAG OM ENDRING AV LOV OM FOLKEBIBLIOTEK

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst slutter seg til biblioteksjefens merknader til høringsutkastet, og går mot:

 1. Forslag til endring av tekst i §4. Lokale folkebibliotektjenester.
 2. Oppheving av §5. Personale.
 3. Forslag til endring av tekst i §8. om fylkesbibliotek.

 

 

 

Sak nr.: 0076/02

VERDAL STADION, REHABILITERING AV GRUSBANEN TIL KUNSTGRESSBANE

Behandling:

Kåre Norum orienterte om planene.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0077/02 

STIKLESTAD & VUKU SKYTTERLAG, UTVALGSINSTILLING VEDR. NY SKYTEBANE

Behandling:

Gjermund Haga satte fram følgende forslag som tillegg til tilrådinga.

Det tas kontakt med Værdalsbruket AS for å få tillatelse til å bruke skytebanen i Holmen inntil nytt anlegg i Blommen står ferdig.

Det ble først votert over tilrådinga.

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over forslaget fra Gjermund Haga.

Forslaget ble enstemmig vedtatt som punkt 2.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst slutter seg til skytebaneutvalgets prioritering for bygging av ny bane.
 2. Det tas kontakt med Værdalsbruket AS for å få tillatelse til å bruke skytebanen i Holmen inntil nytt anlegg i Blommen står ferdig.

 

 

 

Sak nr.: 0078/02

17. MAI-KOMITÈEN 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst gir rådmannen fullmakt til å oppnevne 17. maikomite fra og med arrangementet for 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0079/02

SØKNAD OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ulvilla video (Forberg’s storkiosk og video) v/Ellen Forberg innvilges konsesjon for omsetning av film og videogram i perioden 14.11.02 – 31.12.03.

 

 

Sak nr.: 0080/02 

VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2002

Behandling:

Det ble vedtatt å lukke møtet under behandling av denne saken.

Innkomne forslag på kandidater ble utdelt til hovedutvalgets medlemmer.

Vedtak:

Hemmelig.

 

 

 

Sak nr.: 0081/02

ANDRE SAKER 

Behandling:

 1. Sp v/Gjermund Haga ønsket en orientering om hvem som blir virksomhetsledere innen de tjenestene som i dag tilhører kultur- og oppvekstetaten.
  Kultur- og oppvekstsjefen orienterte.
 2. Administrasjonen ga en foreløpig orientering om planer for drift av nykinoen.

 

 

 

 

Sak nr.: 0082/02

NYTT BIND AV VERDALSBOKA. JUSTERING AV UTSALGSPRIS.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Ny utsalgspris for nytt bind av Verdalsboka "Heimer og folk. Leksdalen 1800-1940." settes til kr. 350,-.

Vedtaket er fattet i henhold til delegert myndighet i medhold til av kommunelovens §13.1. (hastebestemmelsen)