MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Møte 17. oktober 2002 på kommunestyresalen

 

Fraværende : Håkon Lyngsmo, Gjermund Haga, Hildur Børresen, Berit Musum.
Varamedlemmer : Rolf Rotmo, Åse Kvaal, Odd Helge Weisæth.
Til stede : 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Sakene 65/02 og 67/02 ble behandlet som de første to sakene. Ellers uendret saksrekkefølge.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0061/02 SB REFERATER   Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0062/02 SBK KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK   Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0063/02 S VALG AV NYTT VARAMEDLEM I KOMITÉ FOR BARN OG ELEVSAKER FOR RESTEN AV KOMMUNEVALGPERIODEN 1999-2003   Annet forslag vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0064/02 B FORBREGD-LEIN BARNEHAGE - GODKJENNING AV UTEGRUPPE      Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0065/02 K LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE      Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0066/02 K NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0067/02 K SØKNAD OM STØTTETIL BOK "GRENDA MI - HAUKÅ VED LEKSDALSVATNET"      Innstilling vedtatt.
Klikk her for å se saksframlegget
0068/02 SBK ANDRE SAKER   Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0061/02

REFERATER

Behandling:

Kultur- og oppvekstsjefen orienterte nærmere om de framlagte dokumentene i brukerundersøkelsen. Videre informerte han om resultatet av kvalitetsundersøkelsen i barnehage- og skolesektoren 2001 (kommunerapportene).

Det ble orientert om referat nr. 2.

Konklusjonene i dokumentet ble referert. Rapporten trykkes opp og utsendes til hovedutvalgets medlemmer.

Det ble til slutt orientert om referatene 1 og 3.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

 

Sak nr.: 0062/02

SAKSPROTOKOLL: KVARTALSRAPPORTER 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Det ble fra etaten orientert nærmere om saka.

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst støtter rådmannens tilråding i saka.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur- og oppvekst støtter følgende tilråding fra rådmannen:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av september 2002 til etterretning.
  2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å disponere og foreta budsjettjusteringer knyttet til ekstraordinære skjønnsmidler. Beløpet er til sammen på 950.000 kroner.

 

 

Sak nr.: 0063/02

VALG AV NYTT VARAMEDLEM I KOMITÉ FOR BARN OG ELEVSAKER FOR RESTEN AV KOMMUNEVALGPERIODEN 1999-2003

Behandling:

Stig Arild Myhre satte fram forslag om at May Brit Slapgaard Larsen velges.

Ved votering ble forsalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

May Brit Slapgaard Larsen velges som varamedlem i Komitè for barn og elevsaker for resten av inneværende kommunevalgperiode.

 

 

 

Sak nr.: 0064/02

FORBREGD-LEIN BARNEHAGE - GODKJENNING AV UTEGRUPPE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst godkjenner at det etableres utegruppe ved Forbregd-Lein med inntil 18 plasser og at det bygges lavvo/gamme som fast base for gruppen.
  2. Det forutsettes at sikkerhet og kvalitet av tilbudet ivaretas i forhold til de krav som stilles i Lov om barnehager og annet regelverk, herunder forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

 

 

 

Sak nr.: 0065/02

LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leksdølen ungdoms og teaterlag gis en støtte på kr 5000 til oppsettingen "Dobbelsats og freske fraspark".

Beløpet belastes konto: 1.2170.2311.4724 "Barn og unge".

 

 

 

Sak PS K 0066/02

 

Sakstittel: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS 2002

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. § 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

 

Sak nr.: 0067/02

SØKNAD OM STØTTE TIL BOK "GRENDA MI - HAUKÅ VED LEKSDALSVATNET"

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden avslås på grunn av manglende økonomiske midler.

 

 

 

Sak nr.: 0068/02

ANDRE SAKER

Behandling:

Brev datert 3.10.02 fra Vuku oppvekstsenter vedlagt uttalelse fra skolens team 9.

Gjelder: Spesialundervisning og skolens forsøk med alternative arbeidstidsordninger.

Kultur- og oppvekstsjefen gjorde rede for og kommenterte innholdet i brevet.

Trude Holm foreslo at:

Brevet legges fram som egen sak for hovedutvalg for kultur og oppvekst.

Skolens rektor kontaktes.

Konklusjon: Etaten følger opp saka i henhold til forslaget.