MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MØTE 05. SEPTEMBER 2002 KL 0900 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Tone S. Haugan, Einar K. Indahl, Inger Åse Lyngsaunet, Gjermund
Haga, Hildur Børresen, Berit Musum.
Varamedlemmer : Turid Nordli, Odd Helge Weiseth.
Til stede : 7 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer).

 

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0054/02 SK REFERATER      Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0055/02 SBK BUDSJETTJUSTERINGER INNENFOR ANVARSOMRÅDE 1.2. - KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN      Innstilling vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0056/02 SB MÅLING AV KVALITETEN I SKOLE- OG BARNEHAGESEKTOREN. ORIENTERINGSSAK      Annet forslag vedtatt
Klikk her for å se saksframlegget
0057/02 B ØRMELEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALER TIL NY AVDELING
Klikk her for å se saksframlegget      Innstilling vedtatt
0058/02 S SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV
Klikk her for å se saksframlegget      Innstilling vedtatt
0059/02 SBK ANDRE SAKER      Ikke fattet vedtak
Klikk her for å se saksframlegget
0060/02 S PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE
Klikk her for å se saksframlegget      Innstilling vedtatt

 

 

Sak nr.: 0054/02

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om referater nr. 1 og 2.

Oversikt over fordeling av spillemidler og midler til lokale kulturbygg 2002 ble utdelt.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0055/02

BUDSJETTJUSTERINGER INNENFOR ANVARSOMRÅDE 1.2. - KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN

Behandling:

Administrasjonen gav nærmere orientering på møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag til budsjettjusteringer innenfor ansvarsområde 1.2.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta detaljposteringene.

 

 

Sak nr.: 0056/02

MÅLING AV KVALITETEN I SKOLE- OG BARNEHAGESEKTOREN. ORIENTERINGSSAK

Behandling:

Trude Holm satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ser positivt på måling av kvaliteten i barnehage og skole med tanke på forbedring.
  I et spørreskjema må formulering og språk være tilpasset brukerne.
  Likeledes må spørsmålene være presise og entydige. Uten dette vil spørreundersøkelsen være verdiløs.
  Vi ber om at spørreskjemaene i denne undersøkelsen blir nøye vurdert med tanke på forbedringer.
 2. Ovenstående uttalelse sendes KS.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Trude Holm og tilrådinga.

Forslaget fra Trude Holm ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ser positivt på måling av kvaliteten i barnehage og skole med tanke på forbedring.
  I et spørreskjema må formulering og språk være tilpasset brukerne.
  Likeledes må spørsmålene være presise og entydige. Uten dette vil spørreundersøkelsen være verdiløs.
  Vi ber om at spørreskjemaene i denne undersøkelsen blir nøye vurdert med tanke på forbedringer.
 2. Ovenstående uttalelse sendes KS.

 

 

Sak nr.: 0057/02

ØRMELEN BARNEHAGE - GODKJENNING AV LOKALER TIL NY AVDELING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst godkjenner lokalene ved Ørmelen grendehus til barnehage for aldersgruppen 0-6 år.
 2. Barnas leke- og oppholdsareale fastsettes til 89 m2.

  Begrensninger i bruken av lokalene, jfr. Lov om barnehager §12, settes ikke.

 3. Barnehagens uteområde tilfredsstiller de krav som Lov om barnehager § 3 med merknader, stiller.
 4. Det forutsettes at de krav som brannsjefen, arbeidstilsynet og helsemyndighetene stiller, etterkommes.

 

 

 

Sak nr.: 0058/02

SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALT VERV

Behandling:

Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet under behandlinga av saka.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden avslås.

 

 

Sak nr.: 0059/02

ANDRE SAKER

Behandling:

Fritidssentrets korttidsbarnehage.

Barnehagen er foreldredrevet.

Kultur- og oppvekstsjefen orienterte om at eierne av barnehagen har vedtatt å legge ned barnehagen fra 6. september 2002.

 

 

 

Sak nr.: 0060/02

PEDAGOGISK SAMARBEID GÅRD- SKOLE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst innstiller slik:

Verdal kommune går inn som deltaker i det 3-årig prosjektet "Gården som pedagogisk ressurs" med oppstart høsten 2002.

Kommunens andel av utgiftene innarbeides i de årlige driftsbudsjettene for Vinne og Ness oppvekstområde.