MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST I VERDAL KOMMUNE.
MØTE 14. MAI 2002 PÅ FRITIDSSENTERET

 

 

Fraværende : Thor Bertil Granum, Inger Åse Lyngsaunet, Hildur Børresen,
Stig Arild Myhre, Berit Musum.
Varamedlemmer : Turid Nordli, Margot Wannebo, Asbjørg Jakobsen, Lars Gunnar Marken
Asbjørg Jakobsen ble permittert under sak 35/02 og for resten av møtet.
Til stede : Til stede 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Bjørn Engelin, repr. for det pedagogiske personalet.

Per Jarstein, ped. konsulent.

Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef (fra sak 34/02).

 

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0033/02 SBK POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG
Klikk her for å se saksframlegget
0034/02 S FORSLAG TIL LOV OM FRITTSTÅENDE SKOLER (FRISKOLELOVEN) HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0035/02 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0033/02

POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt på møtet:

Det ble fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet framsatt slikt forslag til innstilling:

 1. Antall medlemmer i kommunestyret reduseres fra 45 medlemmer til 33 medlemmer.
  Antall medlemmer i formannskapet reduseres fra 11 medlemmer til 9 medlemmer.
  Hovedutvalgsmodellen opprettholdes.
  Hvert av hovedutvalgene består av 7 medlemmer.

  Formannskapet blir kommunens administrasjonsutvalg.
  Arbeidsmiljøutvalget omorganiseres til administrativt arbeidsmiljøutvalg.

 2. Følgende utvalg legges ned som egne utvalg:

  Administrasjonsutvalget
  Forhandlingsutvalget
  Likestillingsutvalget
  Tiltaksnemndas arbeidsutvalg
  Viltnemnda
  Kontrollutvalget for alkoholsaker
  Husnemnda

  Det opprettes ei utmarksnemnd som tillegges oppgaver/myndighet etter viltloven, lov om motorferdsel i utmark og friluftsloven.

 3. Som punkt II i utvalgets anbefaling.
 4. Kommunens delegasjonsreglement gjennomgås for bl.a. å foreta en fordeling av sakstyper mellom kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

  Et prinsipp i dette arbeidet bør være av avgjørelsene bør tas på lavest mulig nivå og nærmest mulig brukerne.


Det ble først votert alternativt mellom punkt I i anbefalingen fra det nedsatte utvalget og punkt 1 i det framsatte forslaget til innstilling.

Det framsatte forslaget til innstilling, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over punkt II i anbefalingen fra det nedsatte utvalget.

Anbefalingen, punkt II, ble enstemmig vedtatt som del av innstillinga.

Det ble til slutt votert alternativt mellom punkt III i anbefalingen fra det nedsatte utvalget og punkt 3 i det framsatte forslaget til innstilling.

Det framsatte forslaget til innstilling, punkt 3, ble vedtatt med 9 stemmer. 1 stemme ble avgitt for punkt III i anbefalingen fra utvalget.

 

Vedtak:

 1. Antall medlemmer i kommunestyret reduseres fra 45 medlemmer til 33 medlemmer.
  Antall medlemmer i formannskapet reduseres fra 11 medlemmer til 9 medlemmer.
  Hovedutvalgsmodellen opprettholdes.
  Hvert av hovedutvalgene består av 7 medlemmer.

  Formannskapet blir kommunens administrasjonsutvalg.
  Arbeidsmiljøutvalget omorganiseres til administrativt arbeidsmiljøutvalg.

 2. Følgende utvalg legges ned som egne utvalg:

  Administrasjonsutvalget
  Forhandlingsutvalget
  Likestillingsutvalget
  Tiltaksnemndas arbeidsutvalg
  Viltnemnda
  Kontrollutvalget for alkoholsaker
  Husnemnda

  Det opprettes ei utmarksnemnd som tillegges oppgaver/myndighet etter viltloven, lov om motorferdsel i utmark og friluftsloven.

 3. De foreslåtte endringer i politisk styringsstruktur gjennomføres fra og med neste valgperiode.
 4. Kommunens delegasjonsreglement gjennomgås for bl.a. å foreta en fordeling av sakstyper mellom kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Et prinsipp i dette arbeidet bør være at avgjørelsen bør tas på lavest mulig nivå og nærmest mulig brukerne.

 

Sak nr.: 0034/02

FORSLAG TIL LOV OM FRITTSTÅENDE SKOLER (FRISKOLELOVEN) HØRING

Behandling:

Håkon Lyngsmo satte fram forslag om at saka utsettes.

Ved utsatt behandling legges fram eventuelle uttalelser fra skolene (herunder skolenes rådsorganer) og lærerorganisasjonene.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka utsettes.

Ved utsatt behandling legges fram eventuelle uttalelser fra skolene (herunder skolenes rådsorganer) og lærerorganisasjonene.

 

 

Sak nr.: 0035/02

ANDRE SAKER

Behandling:

Plassering på skole for ungdomstrinn.

Kultur- og oppvekstkontoret har mottatt følgende dokuementer:

Kopi av dokumentene ble utdelt til hovedutvalgets medlemmer.

Saka ble drøftet.

Det ble ikke fattet vedtak.

 

Kultur- og oppvekstkontoret, 15. mai 2002

 

Inger Storstad
sekr.