MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MØTE 2. MAI 2002 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende : Stig Arild Myhre
Gjermund Haga ble permittert etter sak 24/01.

Varamedlemmer : Ingen

 

Til stede: 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer)

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef.

Bjørn Engelin, repr. for det pedagogiske personalet.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Sak 23/02 ble behandlet umiddelbart etter sak 21/02. Ellers uendret saksrekkefølge.

Underskrifter:

Thor B. Granum /sign./ Hildur Børresen /sign./

Inger Åse Lyngsaunet /sign./ Berit Musum /sign./

Einar Indahl /sign./ Trude Holm /sign./

Håkon Lyngsmo /sign./ Tone S. Haugan /sign./

Kåre Norum /sign./

 

 

 

 

 

Sakliste

Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0021/02 SBK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0022/02 SBK KVARTALSRAPPORT MARS 2002 ØKONOMISAK
Klikk her for å se saksframlegget
0023/02 S/B BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING - STRUKTUR OG KVALITET
Klikk her for å se saksframlegget
0024/02 SBK UTVIKLINGSPROSJEKT VERDAL KOMMUNE 2001 SAMLERAPPORT FOR DELPROSJEKTENE 
Klikk her for å se saksframlegget
0025/02 K KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSFORBUNDS LANDSMØTE 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0026/02 K SVØMMEHALLENS DRIFT HØST- OG VÅRSESONGEN 2002/2003. ARBEIDSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
0027/02 K FMS INNHERRED. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0028/02 K ÅPEN KIRKE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
Klikk her for å se saksframlegget
0029/02 SBK SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "VEGER MELLOM FOLK"
Klikk her for å se saksframlegget
0030/02 K TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG, OPPNEVNING AV ARBIDSGRUPPE FOR REVIDERING AV TILDELINGSKRITERIER
Klikk her for å se saksframlegget
0031/02 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget
0032/02 SBK POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG

 

 

Sak nr.: 0021/02

REFERATER

Behandling:

Følgende referater var opptrykt og ble utdelt på møtet:

Til referat nr. 7:

Trude Holm ønsket å tilføye ordet vedtatte i sitt forslag under sak 20/02 pkt. 2. (Andre saker.) Andre setning i hennes forslag skal derfor være slik:

Likeledes vil hovedutvalget be om å få framlagt sak hvis vedtatte endringsforslag av ulike grunner ikke blir effektuert.

Det ble orientert om referat nr. 5, 8 og 11.

Referat nr. 4:

Høringsdokumentet legges fram som egen sak på neste møte i hovedutvalget.

Gjermund Haga bad om en orientering om arbeidet med prosjektet kino-bibliotek. Avdelingsleder for kultur orienterte. Det ble presisert at brukermedvirkning vil være viktig i denne saka.

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

Saka tas som melding med de framkomne merknader.

Referat nr. 7:

Vedtaket i sak 20/02, punkt 2, endres i samsvar med forslagsstillerens ønske.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

Referat nr. 7:

Vedtaket i sak 20/02, punkt 2, skal være som følger:

Likeledes vil hovedutvalget be om å få framlagt sak hvis vedtatte endringsforslag av ulike grunner ikke blir effektuert.

 

Sak nr.: 0022/02

KVARTALSRAPPORT MARS 2002 ØKONOMISAK

Behandling:

Utdelt på møtet ble:

Det ble orientert om den framlagte budsjettkontrollen og om kvartalsrapporten (vedlegg).

Kåre Norum satte fram følgende forslag som tilleggspunkt 4:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber om at administrasjonen på neste hovedutvalgsmøte redegjør for hvilke konsekvenser ovenstående punkter 2-3 vil få for den vedtatte økonomiplanen.

Det ble først votert over tilrådinga. Den ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets tilråding til formannskapet i saka.

Det ble deretter votert over forslaget fra Kåre Norum. Forslaget ble enstemmig vedtatt som tilleggspunkt 4.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av mars 2002 til etterretning.
 2. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til tiltak som er foreslått i rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av mars 2002.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste. Rådmannen får utover dette fullmakt til å foreta øvrige budsjettendringer.
 4. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber om at administrasjonen på neste hovedutvalgsmøte redegjør for hvilke konsekvenser ovenstående punkter 2-3 vil få for den vedtatte økonomiplanen.

Sak nr.: 0023/02

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNING - STRUKTUR OG KVALITET

Behandling:

Utdelt på møtet ble:

Særutskrift av møteboka i samarbeidsutvalget ved Vuku barne- og ungdomsskole, 10. april 2002.

Trude Holm satte fram følgende forslag som alternativ til punkt 4a i tilrådinga:

Det iverksettes tiltak med sikte på å redusere den kommunale andelen av driftsutgiftene ved barnehagene med minst kr 500 000,- (helårsvirkning) fra 1. august 2002. Disse besparelsene skal gå til å øke rammetimetallet i skolen.

Gjermund Haga satte fram slikt forslag som alternativ til punkt 5 i tilrådinga:

Omgjøring av kommunale barnehager til private barnehager utredes videre med sikte på omgjøring av èn barnehage fra 01.01.03.

Det ble først votert punktvis over punktene 1-3 i tilrådinga. Punktene ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom punkt 4a i tilrådinga og forslaget fra Trude Holm.

Forslaget fra Trude Holm ble vedtatt med 9 stemmer. 1 stemme ble avgitt for tilrådinga.

Det ble deretter votert over punkt 4b i tilrådinga.

Punktet ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt mellom punkt 5 i tilrådinga og forslaget fra Gjermund Haga.

Forslaget fra Gjermund Haga ble vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for tilrådinga.

Det ble til slutt votert punktvis over punktene 6-7 i tilrådinga. Punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Alle barnehagene og skolefritidsordningene skal delta i det kvalitetsutviklingsprosjektet som høsten 2002 igangsettes for grunnskolen. Hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide med systematisk kvalitetsutvikling.
 2. Det er en forutsetning at alle barnehageeiere og eiere av skolefritidsordninger blir delaktige i kvalitetsutviklingsprosjektet.

  Alle eiere av barnehager og skolefritidsordninger i kommunen skal inviteres til samarbeid om et best mulig kvalitetsmessig og kostnadseffektivt tjenestetilbud til kommunens innbyggere.

 1. Granvegen familiebarnehage legges i sin nåværende form ned fra 1.august 2002.
 2. I Ørmelen grendehus opprettes 1.august 2002 en barnehageavdeling med 18 barn som legges under Ørmelen barnehage slik at denne barnehagen får 3 avdelinger
 3. De fire barnehageassistentene som arbeider med hver sin barnegruppe a 4 barn i sine privatboliger, tilbys å drive gruppene videre i privat regi.
 1. Sjøbygda korttidsbarnehage legges ned fra 1.august 2002.
 2. Det iverksette tiltak med sikte på
 1. å redusere den kommunale andelen av driftsutgiftene ved barnehagene med minst
 2. kr 500 000,- (helårsvirkning) fra 1. august 2002. Disse besparelsene skal gå til å øke
  rammetimetallet i skolen.

 3. at skolefritidstilbudene drives etter selvkostprinsippet fra 1.august 2002.
 1. Omgjøring av kommunale barnehager til private barnehager utredes videre med sikte på omgjøring av èn barnehage fra 01.01.2003.
 2. En utvidelse av kapasiteten ved kommunale barnehager må skje innenfor økonomisk gitte rammer.
 3. Eventuell ytterligere utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen ved etablering av ny barnehage, bør vurderes gjort i samarbeid med privat driver.

Sak nr.: 0024/02

UTVIKLINGSPROSJEKT VERDAL KOMMUNE 2001 SAMLERAPPORT FOR DELPROSJEKTENE

Behandling:

Kåre Norum satte fram slikt forslag til vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst vil prioritere følgende prosjekter i 2002, i prioritert rekkefølge:

 1. Økonomiplan
  (Delprosjekt 1)
 2. Sykefravær
  (Delprosjekt 5/IV)
 3. Fakturering og CM-analyse
  (Delprosjekt 5/II)
 4. Interkommunalt samarbeid.
 5. Lederutvikling
  (Delprosjekt 3)

Gjermund Haga satte fram følgende forslag som tillegg til foreslått punkt 5 (Kåre Norums forslag):

Hovedutvalg for kultur og oppvekst er betenkt over å endre antall virksomhetsområder før den ordning som ble innført fra 01.01.02 er evaluert.

Det ble først votert over forslaget fra Kåre Norum.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Gjermund Haga.

Forslaget ble enstemmig vedtatt som tillegg under vedtakets punkt 5.

Vedtak:

 1. Økonomiplan
  (Delprosjekt 1)
 2. Sykefravær
  (Delprosjekt 5/IV)
 3. Fakturering og CM-analyse
  (Delprosjekt 5/II)
 4. Interkommunalt samarbeid.
 5. Lederutvikling
  (Delprosjekt 3)
  Hovedutvalg for kultur og oppvekst er betenkt over å endre antall virksomhetsområder før den ordning som ble innført fra 01.01.02 er evaluert.

Sak nr.: 0025/02

KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSFORBUNDS LANDSMØTE 2002

Behandling:

Berit Musum satte fram slikt forslag:

Kommunen deltar ikke på KKLs landsmøte 2002.

Tone Haugan satte fram slikt forslag:

Kommunen deltar på KKLs landsmøte 2002.

Det ble votert alternativt mellom de to forslagene.

Forslaget fra Tone Haugan ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra Berit Musum.

Det ble så votert over tilrådinga.

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt som punkt 2.

Som representant fra hovedutvalg for kultur og oppvekst ble valgt:

Tor Bertil Granum.

Enstemmig.

Håkon Lyngsmo satte fram følgende forslag som punkt 3:

Delegatene bes avgi rapport til hovedutvalget om landsmøtet innen rimelig tid.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunen deltar på KKLs landsmøte 2002.
 2. Som Verdal kommunes delegater på KKLs landsmøte oppnevnes:

a) En representant fra kulturavdelingen

b) Tor Bertil Granum fra hovedutvalg for kultur og oppvekst

3. Delegatene bes avgi rapport til hovedutvalget om landsmøtet innen rimelig tid.

 

Sak nr.: 0026/02

SVØMMEHALLENS DRIFT HØST- OG VÅRSESONGEN 2002/2003. ARBEIDSPLAN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den framlagte planen for svømmehallens drift høst- og vårsesongen 2002/2003 vedtas.

 

 

Sak nr.: 0027/02

FMS INNHERRED. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Håkon Lyngsmo satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst bevilger kr 7 500,- i driftstilskudd til FMS for 2002. Tilskuddet belastes budsjettposten "Tilskudd til barn og unge".
 2. Søknaden oversendes hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst bevilger kr 7 500,- i driftstilskudd til FMS for 2002. Tilskuddet belastes budsjettposten "Tilskudd til barn og unge".
 2. Søknaden oversendes hovedutvalg for helse, sosial, pleie og omsorg.

 

Sak nr.: 0028/02

ÅPEN KIRKE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Behandling:

Hildur Børresen fratrådte som inhabil ved behandlinga av saka.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Åpen kirke innvilges tilskudd på kr. 10.000 til innkjøp av utstyr og drift.

Beløpet belastes post 1.2170.2311.4724 "Tilskudd til barn og unge".

 

 

Sak nr.: 0029/02

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTET "VEGER MELLOM FOLK"

Behandling:

Tor Bertil Granum fratrådte som inhabil ved behandlinga av saka.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal lokallag av Foreningen Nordens prosjekt "Veger mellom folk" støttes med kr 4000 for 2002. Beløpet belastes post 1.2170.3770.4725 "Tilskudd. Kulturarr/tiltak".

 

Sak nr.: 0030/02

TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG, OPPNEVNING AV ARBIDESGRUPPE FOR REVIDERING AV TILDELINGSKRITERIER

Behandling:

Det ble votert punktvis over punktene 1-2 i tilrådinga.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter framsatt forslag på følgende to representanter i arbeidsgruppen fra hovedutvalget:

Gjermund Haga

Kåre Norum

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av eksisterende kriterier for tildeling av tilskudd til idrettsanlegg, samt utarbeider forslag til nye kriterier.
 2. Arbeidet må være sluttført inneværende år slik at tilskudd for 2002 kan fordeles etter reviderte kriterier.

 3. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av:

Verdal idrettsråd oppnevner selv sine representanter.

3. Hovedutvalg for kultur og oppvekst oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppen:
Gjermund Haga
Kåre Norum

 

Sak nr.: 0031/02

ANDRE SAKER

Behandling:

Ingen saker.

 

 

Sak nr.: 0032/02

POLITISK STRUKTUR - ORGANISERING M.V. INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG

Behandling:

Kåre Norum satte fram slikt forslag til vedtak:

Saka utsettes til nytt hovedutvalgsmøte tirsdag 14.5.02 kl 1400.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka utsettes til nytt hovedutvalgsmøte fastsatt til tirsdag 14.5.02 kl 1400.

 

Rett utskrift attesteres:

Kultur- og oppvekstkontoret, 6. mai 2002

Inger Storstad

sekr.