MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST I VERDAL KOMMUNE

MØTE 7. MARS 2002 PÅ VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE

 

Fraværende : Gjermund Haga
Varamedlemmer : Åse Kvaal
Til stede : 11 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Åse Kvaal ble permittert etter sak nr. 12/02.

 

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen.

Sak nr. 11/02 ble behandlet som siste sak. Sak nr. 17/02 ble behandlet etter sak nr. 12/02.

Ellers uendret saksrekkefølge.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL  (unntatt B-saker)
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0008/02 SB REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0009/02 K KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO
Klikk her for å se saksframlegget
0010/02 K VERDAL IL: SØKNAD OM REDUSERT HALL-LEIE 
Klikk her for å se saksframlegget
0011/02 K B-SAK Unntatt Offentlighet Off.l. $5 
Klikk her for å se saksframlegget
0012/02 K SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAGAMARSJEN 2002
Klikk her for å se saksframlegget
0013/02 K BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.
Klikk her for å se saksframlegget
0014/02 K LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0015/02 B SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNAL REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED KANUTTEN OG VINNE BARNEHAGER
Klikk her for å se saksframlegget
0016/02 K FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0017/02 S FORSKRIFT OM VEILEDENDE SKOLEOMRÅDER
Klikk her for å se saksframlegget
0018/02 SBK ORGANISERING AV OPPVEKSTSENTER I VUKU
Klikk her for å se saksframlegget
0019/02 SBK "OPPVEKSTMILJØET I VERDAL - NYE VEIER Å GÅ"
Klikk her for å se saksframlegget
0020/02 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0008/02

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om referater nr. 2, 3 og 7.

Når det gjaldt referat nr. 7, ble oversikt over situasjonen for perioden januar - mars 2002 utdelt og kommentert.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Oppsigelse av deler av stilling fra Rannveig Vangstad tas til følge.
 2. Øvrige referater tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0009/02

KINOBYGGET - SAMLOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO

Behandling:

Leder for den kommunale prosjektgruppen, Thor Bertil Granum, orienterte nærmere om den foreliggende rapporten fra gruppen.

Stig Arild Myhre og Kåre Norum satte fram følgende felles forslag til vedtak:

 1. Hovedutvalget støtter prosjektgruppens konklusjoner. Bibliotek-kino-ungdomslokale samlokaliseres i Kinobygget.
 2. Det forutsettes at husleien garanteres innenfor rammen på kr 715,- pr. m2.
 3. Økningen i driftsrammen forutsettes dekt utenfor kultur- og oppvekstetaten sine budsjetter, da dette er et prosjekt som omfatter hele kommunen. Prosjektet har betydning for forebyggende arbeid og sentrumsutvikling. Prosjektet er etter hovedutvalgets mening i tråd med gjennomføringen av strategisk næringsplan.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalget støtter prosjektgruppens konklusjoner. Bibliotek-kino-ungdomslokale samlokaliseres i Kinobygget.
 2. Det forutsettes at husleien garanteres innenfor rammen på kr 715,- pr. m2.
 3. Økningen i driftsrammen forutsettes dekt utenfor kultur- og oppvekstetaten sine budsjetter, da dette er et prosjekt som omfatter hele kommunen. Prosjektet har betydning for forebyggende arbeid og sentrumsutvikling. Prosjektet er etter hovedutvalgets mening i tråd med gjennomføringen av strategisk næringsplan.

 

 

Sak nr.: 0010/02

VERDAL I.L. SØKNAD OM REDUSERT HALL-LEIE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Søknad fra Verdal idrettslag om redusert hall-leie eller leie til treningspris imøtekommes ikke.

Administrasjonen gis i oppdrag å forhandle med Verdal idrettslag damer om en nedbetalingsordning som gir idrettslaget en realistisk mulighet til å betale ned gjelda.

 

 

Sak nr.: 0011/02

B-SAK.

UNNTATT OFFENTLIGHET

Unntatt offentlighet Off.l. §5.

 

 

 

Sak nr.: 0012/02

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SAGAMARSJEN 2002

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak:

Søknaden fra Sagamarsjen om økonomisk støtte for 2002 avslås på grunn manglende økonomiske midler.

 

 

 

Sak nr.: 0013/02

BYGDEBOKNEMNDA - TRYKKING AV BYGDEBOK.

Behandling:

Stig Arild Myhre satte fram forslag om at beløpene under punkt 3 endres til kr 125 000,-. (Gjelder begge postene.)

Det ble først votert over punktene 1 og 2 i tilrådinga.

Punktene ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom punkt 3 i tilrådinga og endringsforslaget framsatt av Stig Arild Myhre.

Forslaget fra Stig Arild Myhre til endret punkt 3 ble vedtatt med 9 stemmer. 1 stemme ble avgitt for tilrådinga, punkt 3.

 

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr. 300,-.
 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:
  Det opprettes ny post 1.2000.3850.1402 Trykking av bøker (Verdalsboka) med kr. 125.000,-.
  Det opprettes ny post 1.2000.3850.6201 Salg av bøker (Verdalsboka) med kr. 125.000,-.

 

 

Sak nr.: 0014/02

LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak:

Leksdølen ungdoms- og teaterlag gis en økonomisk støtte på kr 5.000 til ungdomsrevy.

Beløpet belastes knt:1.2170.2311.4720. Barn og unge.

 

 

Sak nr.: 0015/02

SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNAL REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED KANUTTEN OG VINNE BARNEHAGER

Behandling:

Hildur Børresen fratrådte som inhabil ved behandlinga av saka.

Kåre Norum satte fram følgende forslag til vedtak:

 1. Søknaden fra Hildur Børresen om fritak fra verv innvilges.
 2. Som ny representant for kommunen i samarbeidsutvalgene ved Kanutten og Vinne barnehager for resten av inneværende kommunevalgperiode velges:
  Reidun Stiklestad.

Det ble votert punktvis over forsalget.

Forsalget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak:

 1. Søknaden fra Hildur Børresen om fritak fra verv innvilges.
 2. Som ny representant for kommunen i samarbeidsutvalgene ved Kanutten og Vinne barnehager for resten av inneværende kommunevalgperiode velges:
  Reidun Stiklestad.

 

Sak nr.: 0016/02

FRITIDSSENTRETS KORTTIDSBARNEHAGE - GODKJENNING AV REVIDERT REGNSKAP FOR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst godkjenner revidert regnskap for 2001 for Fritidssentrets korttidsbarnehage.
 2. Fritidssentrets korttidsbarnehage utbetales kr. 9.235,59 til dekning av driftsunderskudd for 2001.
  Beløpet belastes budsjettpost 1 2000 2010 3700 Kommunalt tilskudd til private barnehager.

 

 

Sak nr.: 0017/02

FORSKRIFT OM VEILEDENDE SKOLEOMRÅDER

Behandling:

Stig Arild Myhre satte fram følgende forslag til tilleggspunkt (punkt 3) til tilrådinga:
Plassproblemene søkes prinsipielt løst ved at det er avgangsklassene som vurderes overført eventuelt slått sammen.

Det ble først votert punktvis over tilrådinga.

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Stig Arild Myhre.

Forslaget fra Stig Arild Myhre ble enstemmig vedtatt som tilleggspunkt (punkt 3).

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal:
 2.  

  FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL

  §1 Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 2. ledd.

  §2 De veiledende skoleområdene er:

  BARNETRINN

  Ørmelen skoles område omfatter:

  Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102 (Ørmelen 1: nord), 0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og

  fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden).

  Verdalsøra barneskoles område omfatter:

  Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen, Haug),

  fra Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones), 0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein) og

  fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 401 (Vist m/Haukå)

  Stiklestad skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset)

  Leksdal skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og 0407 (Nord-Leksdal).

  Vinne skoles område omfatter:

  Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten), 0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).

  Ness skoles område omfatter:

  Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).

  Vuku skoles område omfatter:

  Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og

  fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603 (Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, (sør for elva)).

  Volden skoles område omfatter:

  Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og 0606 (Kleppen og Vera)

  Garnes skoles område omfatter:

  Fra Delområde 06: Øvre Verdal , grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og 0610 (Levring m/Tromsdal).

   

  UNGDOMSTRINNET:

  Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra -, Vinne - og Ørmelen barneskoler.

  Vuku barne- og ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Garnes -, Leksdal -, Ness -, Stiklestad -, Vuku - og Volden barneskoler.

  §3 De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er absolutte.

  §4 Grunnskoleelevene skal skrives inn ved den skolen de sokner til, dersom kommunen ikke bestemmer noe annet. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i avstand.

  §5 Grunn for overføring til naboskole kan være:

  - hensynet til kostnadseffektiv klassedeling

  - hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

  §6 Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

  §7 Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.Jfr Opplæringslova §8-1, 3.ledd.

  §8 Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

  ___________________________

  Forklaring:

  Delområder og grunnkretser: Dette bygger på "DOKUMENTASJON 1980, 1721 VERDAL" fra Statistisk Sentralbyrå. Ønskes detaljert oversikt, må man gå inn i denne.

   

 3. Hovedutvalg for kultur og oppvekst må som egen sak ta opp forslag til løsning av plassproblemene ved Verdalsøra barneskole.
 4. Plassproblemene søkes prinsipielt løst ved at det er avgangsklassene som vurderes overført eventuelt slått sammen.

 

 

Sak nr.: 0018/02

ORGANISERING AV OPPVEKSTSENTER I VUKU

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Vuku barne- og ungdomsskole og Vuku barnehage etableres som én virksomhet (et oppvekstsenter) med felles ledelse og administrasjon fra 01.08.2002 i henhold til gjeldende lover, forskrifter m.v.
 2. Ledelse/administrasjon av oppvekstsenteret tillegges skolens rektor.

  Virksomheten får navnet Vuku oppvekstsenter.

 3. Samarbeidsutvalg for oppvekstsenteret opprettes i henhold til opplæringslovas §11-1.
 4. Rektor tillegges ansvar for å få plass de praktiske ordningene for drift av oppvekst-senteret i samråd med det nye samarbeidsutvalget.

 

 

Sak nr.: 0019/02

"OPPVEKSTMILJØET I VERDAL - NYE VEIER Å GÅ"

Behandling:

Endre Kanestrøm orienterte nærmere om prosjektet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret godkjenner framlagt plan for forprosjekt gjeldende for perioden 01.04. – 15.09.02
 2. Kommunestyret godkjenner framlagt finansieringsplan.

 

 

 

Sak nr.: 0020/02

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Rammetimetallet for grunnskolen skoleåret 2002-2003.
  Arvid Vada orienterte om rammetimetallsberegningen generelt.
  Kjartan Høstland orienterte om hvilke utslag tildelingen av timer til Verdalsøra ungdomsskole gir for kommende skoleår.
 2. Budsjettrapport m.v.
  Saken ble tatt opp av Trude Holm.
  Hun satte fram slikt forslag:
  Hovedutvalg for kultur og oppvekst vil be om å få framlagt budsjettrapport på hvert hovedutvalgsmøte. Likeledes vil hovedutvalget be om å få framlagt sak hvis endringsforslag av ulike grunner ikke blir effektuert.
  Hovedutvalget må gjøres kjent med eventuelle avvik slik at disse raskt kan lukkes.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 3. FN-sambandet. Medlemskap.
  Saken ble tatt opp av Stig Arild Myhre. Han har fått kjennskap til at kommunen ikke er medlem i FN-sambandet, og han ønsket svar på hvorfor.
  Svar: Kommunen er ikke medlem av økonomiske årsaker.
 4. Frivillig eiendomsskatt.
  Saken ble tatt opp av Kåre Norum.
  Han satte fram følgende forslag:
  Hovedutvalg for kultur og oppvekst har registrert at det er innbetalt "frivillig eiendomsskatt" til Verdal kommune. Hovedutvalget ber administrasjonen jobbe for at disse midlene tilfaller/overføres tiltak for barn og unge, og at sak om dette legges fram for kommunestyret.
  Det ble votert over forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
 5. Studietur til Holstebro for formannskapsmedlemmer og etatsjefer i kommunen.
  Håkom Lyngsmo etterlyste rapport fra studieturen.
  Kultur- og oppvekstsjefen lovte å undersøke saken og legge fram eventuell rapport for hovedutvalget på neste møte.