MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST I VERDAL KOMMUNE.
MØTE 07. FEBRUAR 2002 PÅ VUKU BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

Fraværende : Trude Holm, Gjermund Haga, Stig Arild Myhre, Berit Musum.
Varamedlemmer : Åse Kvaal, Jon Olav Skrove, Randi Lykke.
Til stede : 10 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Kultur- og oppvekstsjef Arvid Vada.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

 

 

Underskrifter:

Randi Lykke /sign./ Inger Åse Lyngsaunet /sign./
Kåre Norum /sign./ Thor B. Granum /sign./
Jon Olav Skrove /sign./ Einar Indahl /sign./
Åse Kvaal /sign./ Tone S. Haugan /sign./
Hildur Børresen /sign./ Håkon Lyngsmo /sign./

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/02 K BYGDEBOKNEMNDAS ARBEID
Klikk her for å se saksframlegget
0002/02 SBK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0003/02 SBK FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.
Klikk her for å se saksframlegget
0004/02 K ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0005/02 K SØKNAD OM STØTTE TIL OPPLÆRING I STYREVERV - GNIST 4H
Klikk her for å se saksframlegget
0006/02 K LEIRÅDAL SPELLAG - SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSETTING AV FAMILIEMUSIKA
Klikk her for å se saksframlegget
0007/02 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/02

BYGDEBOKNEMNDAS ARBEID

Behandling:

Øystein Walberg orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0002/02

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om referater nr. 3, 8, 9, 11 og 13.

Orienteringa omkring referat nr. 13 ble etterfulgt av en del kommentarer og spørsmål fra hovedutvalgets medlemmer.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatene tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0003/02

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR FLYKTNINGEARBEIDET.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

    1. Det framlagte forslag til "Handlingsplan for flyktningearbeidet i Verdal kommune 2002 - 2005" vedtas. Planen vil gi et godt grunnlag for det videre flyktningearbeidet i kommunen.
    2. "Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere" gjennomføres fom 1.1.03 i tråd med egnet organisasjonsplan.
    3. I det videre arbeide med planen må ansvarsforhold og tidsfrister avklares.
    4. Tverretatlig samarbeidsutvalg for flyktningesaker videreføres og utvides med aktuelle statlige / fylkeskommunale etater / instanser.

 

 

Sak nr.: 0004/02

ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

St. Olavsloppets søknad om økonomisk støtte på kr 20 000,- avslås.

 

 

Sak nr.: 0005/02

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPLÆRING I STYREVERV - GNIST 4H

Behandling:

Jon Olav Skrove fratrådte som inhabil.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gnist 4H, Hakkespetten 4H og Frisk 4H støttes hver med kr 1000 til opplæring i styreverv. Beløpet belastes post:1.2170.2311.4724, Tilskudd barn og unge.

 

 

Sak nr.: 0006/02

LEIRÅDAL SPELLAG - SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSETTING AV FAMILIEMUSIKAL

Behandling:

Jon Olav Skrove fratrådte som inhabil.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leirådal spellag innvilges en økonomisk støtte på kr 10.000 i forbindelse med oppsettingen av barneteateret Robin Hood.

Beløpet belastes post:1.2170.2311.4724, Tilskudd barn og unge.

 

 

Sak nr.: 0007/02

ANDRE SAKER

Behandling:

 

Vedtak: