MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

Møte 13.12.01

 

Fraværende : Inger Åse Lyngsaunet, Thor B. Granum, Hildur Børresen,
Stig A. Myhre.
Varamedlemmer : Asbjørg Jakobsen
Til stede : Håkon Lyngsmo, Tone Haugan, Kåre Norum, Gjermund
Haga, Trude Holm, Berit Musum
Dessuten møtte : Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef
Leif Johannes Sagen, leder for Spelnemnda
Kjartan Høstland, rektor Verdalsøra ungdomsskole.
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0074/01 B REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0075/01 K SPELET OM HEILAG OLAV
Klikk her for å se saksframlegget
0076/01 K KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 
Klikk her for å se saksframlegget
0077/01 K TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0078/01 SBK ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0074/01

REFERATER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Oppsigelse fra Hjørdis Klokkerhaug tas til følge.
    Hun takkes for utført arbeid i kommunen.
  2. Øvrige referater tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0075/01

SPELET OM HEILAG OLAV

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0076/01

KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til rullert handlingsprogram for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv vedtas.

 

 

Sak nr.: 0077/01

TILSKUDD TIL DRIFT AV IDRETTSANLEGG 2001

Behandling:

Det ble foretatt slik fordeling av tilskudd til drift av idrettsanlegg 2001:

 

 

Vedtak:

  1. Forslag til fordeling av tilskudd vedtas.
  2. Kriterier for tildeling av tilskudd tas opp til ny vurdering i forbindelse med eventuell tildeling av midler for 2002. .

 

 

Sak nr.: 0078/01

ANDRE SAKER

Behandling:

  1. Rektor Kjartan Høstland orienterte innledningsvis om Verdalsøra ungdomsskole.
  2. Hovedutvalg for kultur og oppvekst ber om at den økonomiske situasjonen i etaten blir tatt opp som sak i møte 7. febr. 2002.

 

 

 

Rett utskrift bevitnes

Eli Joh. Bragstad

Sekr.