MØTEPROTOKOLL
HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST
Møte 15.11.01

 

Fraværende : Berit Musum
Til stede : 10 representanter
Dessuten møtte : Arvid Vada, kultur- og oppvekstsjef
Lars Einar Karlsen, repr. for det pedagogiske personalet
Marit Hofstad, rektor ved Stiklestad skole
Tor M. Malmo, rektor ved Verdalsøra barneskole
Inga A. Hildrum, rektor ved Ørmelen skole
 
Inger Åse Lyngsaunet ble permittert under behandling av sak nr. 68/01 og ut møtet.
Hildur Børresen ble permittert under behandling av sak nr. 68/01 og ut møtet.
Gjermund Haga ble permittert under behandling av sak nr. 68/01 og ut møtet.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0065/01 SBK REFERATER
Klikk her for å se saksframlegget
0066/01 S ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU
Klikk her for å se saksframlegget
0067/01 SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN 
Klikk her for å se saksframlegget
0068/01 SBK BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0069/01 SØKNADER OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE. 
Klikk her for å se saksframlegget
0070/01 ISHALL I VERDAL.
Klikk her for å se saksframlegget
0071/01 FISKELØYPE FRA SUL TIL STORSJØEN
Klikk her for å se saksframlegget
0072/01 K SVØMMEHALLENS DRIFT, VURDERING AV SOMMERÅPEN HALL 
Klikk her for å se saksframlegget
0073/01 K VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2001 
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0065/01

REFERATER

Behandling:

Det ble orientert om det framlagte referatet under skolesaker.

Det ble videre orientert om referat nr. 3 under barnehagesaker. (Referatet trykkes opp til hovedutvalgets medlemmer)

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 

Sak nr.: 0066/01

ORGANISERING AV SKOLEN I VUKU

Behandling:

Utdelt dokument i forbindelse med saken: Uttalelse fra Norsk Lærerlag Verdal til hovedutvalgets møte 15.11.01. (Se spesielt punkt 3)

Kåre Norum la fram følgende forslag:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 117/98.
 2. Vuku barne- og ungdomsskole opprettholdes som èn skole.
 3. Det utredes muligheten for å organisere et oppvekstsenter i Vuku.

Det ble votert over forslaget punkt for punkt.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst tilrår at kommunestyret gjør slikt vedtak:

 1. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 117/98.
 2. Vuku barne- og ungdomsskole opprettholdes som èn skole.
 3. Det utredes muligheten for å organisere et oppvekstsenter i Vuku.

 

 

Sak nr.: 0067/01

SKOLESTRUKTUR OG KVALITET I SKOLEN

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt på møtet:

Kultur- og oppvekstkontoret korrigerte opplysningene om antall årsverk i administrasjonen ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku barne- og ungdomsskole i vedlagte tabeller om virksomhetsområder.

Gjermund Haga satte fram slikt forslag:

Saken utsettes til senere behandling. Hovedutvalget forutsetter at saken utredes nærmere i samarbeid med berørte parter.

Det ble votert over forslaget. Forslaget falt med 6 mot 4 stemmer.

Tone Haugan satte deretter fram følgende forslag (alternativ til punkt 5 i tilrådinga):

Verdal kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om unntak fra Opplæringsloven og Lov om barnehager med tilhørende forskrifter for å undersøke om det er mulig at kommunens skoler, barnehager, oppvekstsenter og kommunale tilrettelegginger av fritidsaktiviteter kan organiseres i virksomhetsområder med egne virksomhetsledere og styringsorgan. Hensikten med en slik organisering er å styrke det totale oppvekstmiljøet innen virksomhetsområdene og oppnå en bedre utnytting av ressursene, samtidig som barnas/elevenes og foreldrenes grunnleggende rettigheter ivaretas.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Tone Haugan og punkt 5 i tilrådinga.

Forslaget fra Tone Haugan ble vedtatt med 8 stemmer. 2 stemmer ble av avgitt for punkt 5 i tilrådinga.

Det ble deretter votert over forslaget fra Tone Haugan. Forslaget ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Kåre Norum satte fram følgende forslag: Hovedutvalget støtter punktene 1, 2, 7 og 8 i tilrådinga. Hovedutvalget avventer behandlinga av punktene 3 og 6 i tilrådinga til rammene er nærmere avklart.

Det ble votert over forslaget fra Kåre Norum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst tilrår at formannskapet gjør slikt vedtak:

 1. Det igangsettes et prosjekt som involverer alle grunnskolen i kommunen der hovedhensikten er å bygge opp kompetanse til å arbeide med systematisk kvalitetsutvikling.
 2. Ingen endring gjennomføres i ungdomsskolestrukturen. Ungdomsskolene renoveres snarest mulig.
 1. Veiledende inntaksområder innføres i hele kommunen fra og med skoleåret 2002/2003 med følgende begrensninger

(vedtatt i møte 5.10.01)

 1. Verdal kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om unntak fra Opplæringsloven og Lov om barnehager med tilhørende forskrifter for å undersøke om det er mulig at kommunens skoler, barnehager, oppvekstsenter og kommunale tilrettelegginger av fritidsaktiviteter kan organiseres i virksomhetsområder med egne virksomhetsledere og styringsorgan. Hensikten med en slik organisering er å styrke det totale oppvekstmiljøet innen virksomhetsområdene og oppnå en bedre utnytting av ressursene, samtidig som barnas/elevenes og foreldrenes grunnleggende rettigheter ivaretas.
 1. Foreldrebetaling SFO økes med til sammen Kr 150.000,- fra 01.01.02.
 2. Kommunale barnehage- og SFO-drift utredes iht. gitt mandat, med krav om en økonomisk innsparing på kr. 0,5 mill. kr innne 2004.

Hovedutvalg for kultur og oppvekst avventer behandlinga av punktene 3 og 6 i tilrådinga til rammene er nærmere avklart.

 

 

Sak nr.: 0068/01

BUDSJETT 2002 /ØKONOMIPLAN 2002 - 2005

Behandling:

Kultur- og oppvekstsjefen la på møte fram notat av 14.11.01 om alternative innsparingstiltak. Han viste dessuten fram og kommenterte diverse tabeller vedrørende innsparingstiltakene.

Gjermund Haga satte fram følgende forslag:

 1. Hovedutvalget støtter initiativet i formannskapet for å styrke rammen for kultur- og oppvekstetaten med 1-2 mill. kroner.
 2. Med henvisning til økonomireglementet, punkt 2.2, forbeholder hovedutvalget seg retten til å fordele rammen på virksomhetsområder.
 3. Hovedutvalget går inn for å bevare kinoen.

Det ble votert over forslaget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets uttalelse i saken.

 

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst uttaler:

 1. Hovedutvalget støtter initiativet i formannskapet for å styrke rammen for kultur- og oppvekstetaten med 1-2 mill. kroner.
 2. Med henvisning til økonomireglementet, punkt 2.2, forbeholder hovedutvalget seg retten til å fordele rammen på virksomhetsområder.
 3. Hovedutvalget går inn for å bevare kinoen.

 

Sak nr.: 0069/01

SØKNADER OM KONSESJON FOR OMSETNING AV FILM OG VIDEOGRAM I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Konsesjon innvilges for følgende søkere:

Verdal Eiendomsutvikling/Grill Shop v/Bjørn Riksvold

Posten Norge BA, Divisjon Nærtjenester v/Kay Evensen

Konsesjon gjelder t.o.m. 31.12.2003.

 

 

Sak nr.: 0070/01

ISHALL I VERDAL

Behandling:

Gjermund Haga satte fram følgende forslag til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med ishallplanene i løpet av 2002, og legger fram sak for hovedutvalget.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Gjermund Haga og tilrådinga.

Tilrådinga ble vedtatt med 7 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for forslaget fra Gjermund Haga.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak nr.: 0071/01

FISKELØYPE FRA SUL TIL STORSJØEN

Behandling:

Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag til vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst stiller seg positivt til Verdal Snøscooterklubbs søknad om snøscooterløype fra Sul til Storsjøen.

Det anbefales at isfiskeløypa blir gjort som et forsøk i første omgang på 1 år.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Thor Bertil Gruaum og punkt 1 i tilrådinga.

Forslaget fra Thor Bertil Granum ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for tilrådinga.

Det ble så votert over punkt 2 i tilrådinga. Punktet ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Hovedutvalg for kultur og oppvekst stiller seg positivt til Verdal Snøscooterklubbs søknad om snøscooterløype fra Sul til Storsjøen.
 2. Det anbefales at isfiskeløypa blir gjort som et forsøk i første omgang på 1 år.

 3. Søknaden oversendes fylkesmannen for videre behandling.

 

 

 

Sak nr.: 0072/01

SVØMMEHALLENS DRIFT, VURDERING AV SOMMERÅPEN HALL.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Administrasjonens utredning vedr. sommeråpen svømmehall tas til orientering, og tidligere framlagte plan for svømmehallens drift høst- og vårsesongen 2001/2002, sak 37/01, vedtas.

 

 

Sak nr.: 0073/01

VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS 2001

Behandling:

Det ble vedtatt å lukke møtet under behandlinga av denne saken.

Innkomne forslag på kandidater ble utdelt til hovedutvalgets medlemmer.

 

Vedtak:

Hemmelig.