MØTEPROTOKOLL

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST I VERDAL KOMMUNE 
MØTE 5. APRIL 2001 PÅ FRITIDSSENTERET

 
Fraværende :

Einar Karstein Indahl, Hildur Børresen, Håkon Lyngsmo, Berit Musum.

 
Varamedlemmer :  Ståle Aasgaard.
 
Til stede: 8 av 11 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer):

Frammøtte personer med møte- og uttalerett i henhold til punktene 4f og 5 i det generelle reglement for hovedutvalgene i Verdal kommune og vedtatt punkt 7 i kommunestyresak nr. SKO 96/95:

Skolesjef Helge Aksnes
Avd.leder for kultur, Ingvild Aasen.

Møtet ble ledet av: Hovedutvalgets leder, Kåre Norum.

 

Merknader til innkalling og sakliste: Ingen.

 

Behandlet ble:
Håkon Lyngsmo møtte fra og med behandlinga av sak nr. 9/01.

 
 

Sakliste

Utvalgssaksnr/type  Sakstittel
PS SBK  0006/01  REFERATER
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0007/01 KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSMØTE 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0008/01 SAGAMARSJEN
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0009/01 KLUBB VINNE. SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE ÅR 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0010/01 NESS OPPVEKSTSENTER. SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKT
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0011/01 TONE SUNDLI. SØKNAD OM TILSKUD TIL OPPSTART AV NETTKAFE
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0012/01 LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0013/01 DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRØFTING
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS S 0014/01 ENDRINGER AVOPPLÆRINGSLOVA § 13-7 OG FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 23 (OM SFO) - HØRING
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS SBK 0015/01 ANDRE SAKER
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
PS K 0016/01 KINOBYGGET A/S. OPPNEVNING AV KOMMUNAL ARBEIDSGRUPPE.
 
PS 0017/01  UTGÅR 05.04.2001 – KOA/KOE/IS
 
 

Sak nr.: 0006/01

REFERATER

Behandling:

 • Referat nr. 1 ble utdelt på møtet.
  Skolesjefen orienterte.
 • Det ble orientert om referat nr. 7.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka tas som melding.

 

 
 

Sak nr.: 0007/01

KOMMUNALE KINEMATOGRAFERS LANDSMØTE 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hovedutvalg for kultur og oppvekst vedtar å ikke sende delegater til KKLs landsmøte 2001.

 
 

 

Sak nr.: 0008/01

SAGAMARSJEN

Behandling:

Kopi til Verdal kommune av brev datert 29.3.2001 til Nord-Trøndelag idrettskrets fra leder for Sagamarsjen ble utdelt på møtet.

Gjermund Haga satte fram forslag om at saka utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saka utsettes.

 

 
 

Sak nr.: 0009/01

KLUBB VINNE. SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE ÅR 2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Klubb Vinne" tildeles kr 13.000 i ekstra driftsstøtte for 2001. Beløpet belastes post 1.2000.2311.4724, Tilskudd til barn og unge.

 

 
 

Sak nr.: 0010/01

NESS OPPVEKSTSENTER. SØKNAD OM STØTTE TIL TEATERPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teateroppsetningen Snehvit bevilges et tilskudd på kr 3.000. Beløpet belastes post 1.2000.2311.4724, Tilskudd til barn og unge.

 

 
 

Sak nr.: 0011/01

TONE SUNDLI. SØKNAD OM TILSKUD TIL OPPSTART AV NETTKAFE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden fra Tone Sundli om oppstartingstilskudd til nettkafe avslås.

 

 
 

Sak nr.: 0012/01

LEKSDØLEN UNGDOMS OG TEATERLAG. SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Behandling:

Kåre Norum satte fram forslag om at saka utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 
 

Sak nr.: 0013/01

DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRØFTING

Behandling:
Forslag til avtale mellom Verdal kommune og Verdal i.l. om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 01.11.2001 – 30.10.2005 ble utdelt på møtet.
Saka ble drøftet.

Gjermund Haga satte fram følgende forslag til vedtak:
Det undersøkes i første omgang om interessen for å legge inn anbud på drift av sentralidrettsanlegget ved annonsering i lokalpressen.
Idrettslagene underrettes i forkant av annonseringen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det undersøkes i første omgang om interessen for å legge inn anbud på drift av sentralidrettsanlegget ved annonsering i lokalpressen.
Idrettslagene underrettes i forkant av annonseringen.

 

 
 

Sak nr.: 0014/01

ENDRINGER AVOPPLÆRINGSLOVA § 13-7 OG FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 23 (OM SFO) - HØRING

Behandling:

Administrasjonen korrigerte på møtet tilrådinga til:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Verdal kommune viser til det utsendte forslag om endringer i opplæringslova § 13-7 og forskrift til opplæringslova kapittel 23. Hovedutvalget går inn for at Alternativ 1 blir valgt. Dette alternativet ivaretar det lokale selvstyre best og gir kommunene best mulighet til å fastsette omfang og kvalitet for skolefritidsordninger tilpasset det lokale behov.

Ved votering ble den korrigerte tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppvekst i Verdal kommune viser til det utsendte forslag om endringer i opplæringslova § 13-7 og forskrift til opplæringslova kapittel 23. Hovedutvalget går inn for at Alternativ 1 blir valgt. Dette alternativet ivaretar det lokale selvstyre best og gir kommunene best mulighet til å fastsette omfang og kvalitet for skolefritidsordninger tilpasset det lokale behov.

 

 
 

Sak nr.: 0015/01

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Orienering om barnehageopptaket.
  Hovedutvalgets leder og skolesjefen orienterte. Det ble spesielt orientert om situasjonen ved Ulvilla og Sjøbygda korttidsbarnehager.
 2. Hovedutvalgets rolle i prosjektet "Skolestruktur og kvalitet."
  Spørsmål reist av Trude Holm.
  Skolesjefen orienterte. Han bekreftet at hovedutvalget vil få sak om dette til behandling-

 

 
 

 

Sak nr.: 0016/01

KINOBYGGET A/S. OPPNEVNING AV KOMMUNAL ARBEIDSGRUPPE.

Behandling:
Stig Arild Myhre satte fram følgende alternative forslag til punkt 2 i tilrådinga:
Arbeidsgruppa definerer behov og kommer med forslag til innhold i bygget.

Trude Holm satte fram følgende forslag som tilleggspunkt (punkt 3):
Som kommunale medlemmer i prosjektgruppe velges:

Thor Bertil Granum
Stig Arild Myhre
Gjermund Haga

Det ble først votert over punkt 1 i tilrådinga.
Punkt 1 i tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom punkt 2 i tilrådinga og forslaget fra Stig Arild Myhre. Forslaget fra Stig Arild Myhre til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over forslaget fra Trude Holm til tilleggspunkt 3. Forslaget fra Trude Holm til punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. I forbindelse med planlegging av Kinobygget A/S oppnevnes det en kommunal arbeidsgruppe bestående av:
  • Thor B. Granum
  • Stig Arild Myhre
  • Biblioteksjef
  • Avdelingsleder kultur
  • En ungdomsrepresentant
  • En brukerrepresentant

Rådmannen få fullmakt til å oppnevne en ungdomsrepresentant og en brukerrepresentant.

 1. Arbeidsgruppa definerer behov og kommer med forslag til innhold i bygget.
 2. Som kommunale medlemmer i prosjektgruppe velges:
  Thor Bertil Granum
  Stig Arild Myhre
  Gjermund Haga

 

 

Møtet slutt kl. 11.45.
Møteboka ble underskrevet av hovedutvalgets medlemmer:

Thor Bertil Granum /sign./  Trude Holm  /sign./
Ståle Aasgaard /sign./ Kåre Norum /sign./ 
Håkon Lyngsmo  /sign./  Stig Arild Myhre  /sign./
Tone S. Haugan /sign./  Gjermund Haga /sign./ 
Inger Å. Lyngsaunet /sign./ 
 
 
 

 

 

Rett utskrift attesteres:
Kultur- og oppvekstetaten, 9. april 2001

 

Inger Storstad
sekr.