VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

12.12.2005

Tid:

14:00

Slutt:

18:00

Til stede:

33 representanter. Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 111/05. Til stede: 32 representanter.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 28.11.05.

 2. Ny sakliste.

Kommentar til innkalling: Møtetidspunkt passer dårlig for enkelte.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP

Kåre Norum

Medlem

H

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP

Bjarne Haugan

Medlem

AP

John Hermann

Medlem

FRP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP

Lennart Johansson

Medlem

SV

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Berit Musum

Medlem

FRP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP

Jon Birger By

Medlem

SV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Torill Elverum

Medlem

AP

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Arne Espen Dillan

Medlem

AP

Leif Roger Kolberg

Medlem

FRP

Robert Eriksson

Medlem

FRP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Knut Fortun

Robert Eriksson

FRP

Kjetil Aarstad

Sverre Bugge Midthjell

AP

Anne-Eli Kjesbu

Torill Elverum

AP

Berit Gustad Nessø

Anita Dagrun Steinkjer

AP

Rolf Rotmo

Arne Espen Dillan

AP

Arvid Kristian Pedersen

Trine Synnøve Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær

SaklisteUtvalgssaksnr
Sakstittel
0107/05
      


FORVALTNINGSPLAN BLÅFJELLA-SKJÆKERFHELLA/LÅARTE-SKÆHKERE NASJONALPARK
 Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Verneområder opprettet i medhold av naturvernloven. Delegering av forvaltningsmyndighet.
Brev fra Direktoratet for naturforvaltning, datert 31.08.2005    PDF
Verneområder opprettet i medhold av naturvernloven. Delegering av forvaltningsmyndighet.
Brev fra Direktoratet for naturforvaltning, datert 11.10.2005    PDF
Forskrift om verneplan for Verdal - Snåsa - Lierne. Vern av Blåfjellea-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark i Verdal, Steinkjer, Gring, Snåsa og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag Fylke     DOC


0108/05

 

 


EVALUERING AV NY STRUKTUR PR. 01.01.2003 - OPPFØLGING
Saksframlegg - Word 

Vedlegg:
Evaluering av "Ny struktur" Verdal kommune - Endelig rapport     HTML


0109/05

 

 


GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2006
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Kopi av saksdokumenter fra Innherred renovasjon   PDF   (se første vedlegg i dokumentet)


0110/05

 

 

 

 

 


BUDSJETT 2006 - VERDAL KOMMUNE
Saksframlegg - Word 

Vedlegg:
Rådmannens forslag til budsjett 2006   HTML
Forslag til betalingssatser og gebyrer for 2006   DOC
Verdal kirkelige fellesråds forslag til budsjett for 2006   PDF
Styringskort for virksomhetsområdene for 2006   DOC
Oversikt over betalingssatsene i barnehage 2005 og 2006   DOC
Forslag fra Verdal SV v / Lennart Johansson til budsjettendring 2006   DOC
Forslag fra Verdal KrF v / Rigmor Hafell til endring budsjett 2006   DOC


0111/05                
                  
                    

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Plan for selskapskontroll   TIF
Generelle retningslinjer for selskapskontroll   TIF


0112/05

 

 


OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Saksframlegg - Word

Vedlegg:
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter 2006 - 2007   TIF


0113/05
   

FORRETNINGSBYGG AS. KJØP AV AREAL VED AMFI-SENTERET.. UTSATT SAK I FORMANNSKAPET 02.06.05
Saksframlegg - Word

 


 

PS 107/05 Forvaltningsplan Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Delegering av forvaltningsmyndighet

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommune ønsker å få delegert forvaltningsansvaret for Blåfjella – Skjækerfjella/Låarte – Skæhkere nasjonalpark, for de oppgaver som følger av brev fra DN dat. 31.08 og 11.10.05.
 1. Verdal kommune stiller som vilkår for delegasjonen at det gis økonomisk kompensasjon for økt ressursbruk, og at forsøksordningen evalueres etter en nærmere fastsatt prøveperiode.

 

 

PS 108/05 Evaluering av ny struktur pr 01.01.03 - oppfølging

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

 

VEDTAK:

Evalueringsrapporten følges opp ved at følgende tre forprosjektgrupper nedsettes:

1. Politisk organisering

Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende medlemmer:
Svein J. Svensson, leder, Trude Holm, Berit Musum, Lennart Johansson og Bjørn Aarstad. Sekretærfunksjonen ivaretas av politisk sekretær Line Ertsås.

Mandat:
Foreta en brei gjennomgang av driftskomiteens rolle og oppgaver herunder forholdet til brukergruppene og grensesnitt driftskomite – formannskap.

 

2. Organisasjon

Mål (etter at ny struktur er etablert):

Verdal kommune er en effektiv og omstillingsdyktig organisasjon som ivaretar brukernes behov for kommunale tjenester der avgjørelsene tas på lavest mulig nivå der brukergruppene og ansatte trekkes aktivt med i omstillingsarbeid og utvikling av tjenestetilbud

Mandatet for prosjektgruppa skal bl.a. inneholde følgende:

o       gjennomføre en analyse av dagens organisasjon (rådmannens stab og de 12 virksomhetsområdene (dagens situasjon med styrker og svakheter og muligheter og trusler i framtida)

o       foreta en evaluering av dagens inndeling i virksomhetsområder og eventuelt foreslå justeringer

o       foreslå en ny og samlet organisasjons- og kompetanseplan for rådmannsfunksjonen og rådmannsstaben

o       foreslå et system for bedre samhandling mellom virksomhetsområdene og med enhetene i Innherred samkommune

o       foreslå hvordan verdigrunnlaget og ledelsesfilosofien kan implementeres bedre enn i dag

o       foreslå hvordan brukergruppene kan trekkes aktivt inn i omstillingsarbeid og utvikling av tjenestetilbudet

o       foreslå hvordan ansatte kan trekkes aktivt inn i utviklingsprosessene.


Rådmannen, som er prosjektansvarlig, nedsetter forprosjektgruppa og vedtar endelig mandat. 

 

3. Strategisk kompetanseplan

Mål (etter at kompetanseplanen er iverksatt):


Den strategiske kompetanseplanen er kommunens viktigste redskap for å sikre at kommunen til en hver tid har kvalifiserte og motiverte medarbeidere med den rette kompetanse i forhold til kommunens overordnede mål og verdigrunnlag.

 Mandatet for prosjektgruppa skal bl.a. inneholde følgende:

o       beskrive kommunens behov for kompetanse blant ledere og medarbeidere

o       beskrive de største kompetanseutfordringene kommunen står overfor

o       foreslå strategi for bruk av virkemidler i kompetanseutviklingen

o       foreslå system for systematisk kompetanseutvikling i kommunen.
 

 Rådmannen, som er prosjektansvarlig, nedsetter forprosjektgruppa og vedtar endelig mandat.

  

Framdriftsplan

Arbeidet i alle tre gruppene igangsettes i januar 2006 og avsluttes 15. april, slik at rådmannen, etter en høringsperiode, kan legge fram en sak for komiteene i mai og formannskap og kommunestyre i juni.

 

 

 

PS 109/05 Gebyr renovasjon og slamtømming for 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 økes ordinært renovasjonsgebyr med 9% fra 2005 til 2006 til kr.1968,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

 2. Det vedtas en økning på 2% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)

 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representantskap  godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

PS 110/05 Budsjett 2006 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Følgende ble utdelt:

 1. Uttalelser fra Utdanningsforbundet og Klubben ved Verdalsøra barneskole.
 2. Oversikt over årsverk i Verdal kommune og kapitalutgifter i prosent av frie inntekter.

 

AP og SP v/Trude Holm fremmet følgende verbalforslag for investeringsbudsjettet:

”1. Post Idretts- og kulturanlegg pålydende kr 800.000,- brukes til etablering av motorsportsanlegg. Under forutsetning av godkjent reguleringsplan for motorsportsanlegg ved Seterneset.”

 

AP og SV v/Trude Holm fremmet følgende forslag:

”2. Ved skoleårets start høsten 2006 må tiltak bli gjort slik at den vedtatte ressursfordelingsmodellen begynner å avspeiles i virksomhetsområdenes rammer. En må ta sikte på at det ved budsjettbehandlinga 2007 tas høyde for at alle virksomhetsområder skal kunne tilby et kvalitetsmessig likt tilbud, enten ved en videre omfordeling av rammene, eller ved hjelp av friske midler.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

”Tilbudet om Grønn Omsorg videreføres i 2006 på samme nivå som i 2005. De midler som trengs dekkes av de midler som er satt av til forebyggende tiltak eller evt. av psykiatrimidler.”

 

Verdal SV v/Lennart Johansson og Verdal KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

” Forslag til budsjettendring 2006.

1. Verdal SV og KRF  foreslår med dette å øke stillingsandelen ved ungdomskontakten fra 1,5
    årsverk til 2,0 årsverk fra 1.1.2006.

2. Kommunestyret ber administrasjonen evaluere ungdomskontakten og organisering av denne.

 

Verdal Venstre v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag:

 

Venstres forslag til 

Budsjett

Rådm. forslag

Venstre forsl.

Diff i fht

Prosent i

Driftsbudsjett 2006

2005.

2006.

2006.

rådm.forsl

fht 2005

Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd

334 283 303

366 084 488

366 084 488

0

109,5

Reservert bevilgning inkl. lønnsoppgjør 2006

0

9 900 000

9 900 000

0

(3,3) Anm*

Bruk av tidligere avsetning

1 645 626

 

 

 

 

Rådmannens stab

15 572 166

14 876 000

14 727 240

-148 760

94,6

Oppvekstområdene

110 063 738

116 495 389

115 330 435

-1 164 954

104,8

Felles skole og oppvekst

8 752 868

9 421 000

9 326 790

-94 210

106,6

Vuku, Garnes og Volden

22 190 823

23 305 425

23 072 371

-233 054

104,0

Stiklestad og Leksdal

15 111 752

16 176 285

16 014 522

-161 763

106,0

Ørmelen og Verdalsøra

29 925 790

30 626 260

30 319 997

-306 263

101,3

Verdalsøra ungdomskole

18 906 251

19 890 898

19 691 989

-198 909

104,2

Vinne og Ness

15 176 254

17 075 521

16 904 766

-170 755

111,4

Pleie og omsorg og funksjonshemmede

108 825 288

117 752 714

116 575 187

-1 177 527

107,1

Vinne pleie og omsorgsdistrikt

34 464 202

39 674 544

39 277 799

-396 745

114,0

Øra pleie og omsorgsdistrikt

64 302 056

66 116 356

65 455 192

-661 164

101,8

Vuku omsorgsdistrikt

10 059 030

11 961 814

11 842 196

-119 618

117,7

Sosialtjenesten

10 983 169

11 928 253

11 808 970

-119 283

107,5

Kulturtjenesten

9 382 416

9 983 439

9 883 605

-99 834

105,3

Flykningetjenesten

12 052 601

12 629 573

12 503 277

-126 296

103,7

Teknisk drift

9 939 954

11 672 700

11 555 973

-116 727

116,3

Brann og beredskap

4 552 126

4 656 420

5 109 856

453 436

112,3

Kirken

5 085 000

5 237 000

5 184 630

-52 370

102,0

Fordelt ramme Verdal

286 456 458

305 231 488

302 679 173

-2 552 315

105,7

Ramme på tjenesteområder ISK

49 472 471

50 953 000

50 443 470

-509 530

102,0

Resultat

0

0

3 061 845

-3 061 845

 

 

 

 

 

 

 

Anm*:

 

 

 

 

 

Reservert bevilgning 9,9 mill for å dekke lønnsoppgjør 2006 med mer, kommer i tillegg på virksomhetsområdene og gjør at prosentene i siste kolonne øker ca 3,3 %

 

Forslag til vedtak(verbalforslag):

1.                  Virksomhetsområder som forbruker mindre enn tildelt budsjettramme får dette mindre-forbruket overført og kan benytte det senere år.

2.                  Fra høsten 2006 skal intern fordeling i oppvekstsektoren være i samsvar med vedtatt fordelingsmodell.

3.                  Gjeldsletting til SNK gjøres betinget av at SNK tilbyr gratis ”kulturpakker” til skolebarn i Verdal. Tilbudet bør omfatte minst 4 klassetrinn i grunnskolen og ha omtrent en skoledags varighet pr.elev.

Det forutsettes at frigitte midler brukes til andre kulturtiltak i skolene.”

 

FRP v/John Hermann fremmet følgende forslag:

 

Alternativt kommunebudsjett
For Verdal kommune
2006

Verdal Fremskrittsparti

 

Innledning:

Verdal Fremskrittsparti fremlegger med dette sitt forslag til alternativt kommunebudsjett for Verdal kommune for 2006. Vårt budsjettforslag bygger på Verdal Fremskrittsparti sitt lokalpolitiskehandlingsprogram for 2003 – 2007, samt til rådmannens fremlegg til budsjett og økonomiplan som ble fremlagt henholdsvis den  den, 25. november og 30. september då.

 

Om den økonomiske situasjonen:

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at det akkumulerte underskuddet for kommunen var på kr. 23. 169.200 kroner pr. 01.01.2001, og at siste del av underskuddet ble nedbetalt i 2004. På tross av dette har Verdal kommune et stadig press på økonomien. De siste åra har kommunen slitt med et merforbruk i forhold til budsjettert, økende fra ca. 4 mill. kroner i 2003 til 8 mill. kroner ved tredje kvartal 2005.  De siste åra er underskuddet unngått kun på grunn av ikke-budsjetterte inntekter av ikke-varig karakter, og forutsatt aktivitetsreduksjon i budsjett 2005 er ikke gjennomført til fulle.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg rådmannens innstilling til budsjett der det påpekes at det fortsatt er nødvendig å dempe innbyggernes forventinger til hvilke tjenestenivå kommunen kan tilby på flere tjenesteområder.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at det er mindre grad av flytting blant flyktningene. Dette fører til at overgangen fra introduksjon til fast bosetting skjer i samme kommune. Problemer med å få inntreden på arbeidsmarkedet blir i større grad en før et lokalt varig problem for kommunen. I 2005 forventes en betydelig sprekk på sosialbudsjettet p.g.a. økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Mye av dette skyldes utbetaling til flyktninger som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. Verdal Fremskrittsparti har ved flere anledninger vært skjeptisk til økt mottak av flyktninger, nettopp da vi mener at dette vil bli en økt kostnad for kommunen, en kostnad staten burde ha finansiert fult og helt. Et annet viktig moment for at vi har sagt nei til økt mottak er at Verdal kommune er den kommunen, sammen med Røyrvik, som har størst arbeidsledighet. Dermed blir resultatet at det er vanskelig å få flyktningene ut i arbeidsliv, samt at de får et uverdig liv som sosialklienter.

Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at prioriteringer av investeringer innebærer økte låneomkostninger i driftsbudsjettet, og dermed redusksjon i driftsrammen til øvrig aktivitet. Verdal Fremskrittsparti er således kjent med at rådmannen foreslår å øke de samlede investeringene, eksl. Investeringer i betalingstjenester, fra 105,5 mill. kroner i perioden 2005 – 2008 til 118,7 mill. kroner i perioden 2006 til 2009.

 

Forslag til ordinære investeringer 2005-2009:

Idrett og kulturanlegg.

For å kunne realisere ulike prosjekter innen idrett og kultur, er Verdal Fremskrittsparti, enig i at det oftes er nødvendig med en kommunal andel i en investeringsfase. Verdal Fremskrittsparti mener likevell at det ut fra kommunens økonomiske situasjon er behov for innstramninger i investeringene på dette formålet.

Verdal Fremskrittsparti legger derfor til grunn at investeringene innen dette området reduseres med 1 mill. kroner for perioden 2006 – 2009. Det påpekes at Verdal FrP ønsker å prioritere motorsportsenter, og at redusksjonen skal skje i slutten av perioden. Dette medfører at man ikke vil oppnå noen gevinst i reduserte kapitalkostnader for budsjettet i 2006.

 

Gjeldssanering Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Verdal Fremskrittsparti viser til tidligere vedtatt økonomiplan for perioden 2004 – 2007, der kommunestyret vedtok å avsette til sammen 3,5 mill. kroner til dette formålet for perioden 2004 – 2006- Verdal Fremskrittsparti er kjent med at det genstår å bevilge 1,1 mill. kroner til formålet i 2006, men vil ut fra kommunens økonomiske situasjon gå  i mot yttligere bevilgninger til dette formålet. Dette vil redusere kommunens lånebehov med 1,1 mill. kroner for budsjett 2006.

 

Utvikling Stiklestad.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med utviklingsplanene på Stiklestad. I en tid med stram økonomi er det viktig å redusere lånemassen slik at man ikke binner opp unødige stor andel av driftsbudsjettet til kapitalkostnader. Verdal Fremskrittsparti vil ut fra kommunens økonomiske situasjon gå i mot rådmannens forslag om å sette av 4 mill. kroner til dette formålet. Det gjøres oppmerksom på at Verdal Fremskrittspartis forsalg ikke vil ha økonomiske virkninger for budsjettåret 2007.

De ovennevnte forslag på å redusere investeringene vil medføre et redusert lånebehov på 7 millioner kroner i perioden fram til 2009. For budsjettåret 2006 vil dette medføre et redusert lånebehov på 1,1 millioner kroner, noe som tilsier reduserte kapitalkostnader med ca. 35 000 kroner.

 

Forslag til driftsbudsjett:

Generelle strukturendringer:

Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunen har gjennomført en rekke tiltak de siste årene for å oppnå økonomisk handlefrihet. Ny organisasjon fra 1.1.2003 med tilhørende nedbemanning på ca. 60 årsverk, etablering av Arbeid og Velferd og Innheherred Samkommune har vært meget viktige strategiske grep for å kunne nå de økonomiske omstillingsmål.

Verdal Fremskrittsparti vil likevell påpek at kommunen har benyttet konkurranseutsetting i svært liten grad for å få utnyttet ressursene bedre og mer effektivt. Verdal Fremskrittsparti er av den oppfatning at det er en langt mer fornuftig  å hente ut ytterligere innsparinger ved å benytte konkurranseutsetting, fremfor det velbrukte ”osehøvel” prinsippet.

Ut fra forsiktige anslag mener Verdal Fremskrittsparti at det bør være mulig å foreta ytterligere effektivisering med 2% i forhold til rådmannens forslag til budsjett, samt at man åpener i langt større grad for konkurranseutsetting.

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å legge inn 2 % effektivisering innen følgende områder:

Rådmannens stab                             :   300 000 kroner
Sosialtjenesten                                 :    240 000 kroner
Kulturtjenesten                                :    200 000 kroner
Teknisk drift                                    :    230 000 kroner

Sum besparelse                               :    970 000 kroner

Verdal Fremskrittsparti mener det ikke er forsvarlig med ytterligere reduksjoner innen oppvekstområdene og på pleie, omsorg og funksjonshemmede, og har derfor holdt disse områdene utenfor.

Rådmannens stab:

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag om en generell effektivisering på 2% i forhold til rådmannens forslag til budsjett, noe som gir en besparelse på 300 000 kroner.

Videre er Verdal Fremskrittsparti kjent med at posten for reserverte bevilgninger er på til sammen 9,9 mill. kroner, og at hoveddelen av dette beløpet er er avsatt til neste års lønnsoppgjør. I tillegg er det avsatt 1. mill. kroner til forebyggende tiltak i 2006. Dette er midler som vil bli fordelt til virksomhetsområdene. Rådmannen viser i sitt budsjettframlegg at det spesielt er innefor oppvekstområdene det i 2006 skal satses på forebyggende tiltak.

Verdal Fremskrittsparti vil løfte den avsatte bevilgningen på kroner 1 million ut fra denne sektoren og fordele den direkte ved å øke rammen til  oppvekstområdene og pleie, omsorg og funksjonshemmede.

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningen på dette kapitlet med 1 300 000 kroner for budsjettåret 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                    2006

                     Avvik

Rådmannen

24 776 000

 

Verdal FrP

23 476 000

- 1 300 000

 

Oppvekst:

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at det i rådmannens forslag til driftsbudsjett er en styrking på oppvekst med 500 000 kroner til kommunal egenandel på kunnskapsløftet og til oppfølging av plan for kvalitetsutvikling på oppvekst, samt 300 000 kroner til gjennomføring av leirskole for elevene i 8. klasse. I tillegg er det lagt inn 800 000 kroner til innkjøp av lærebøker i grunnskolen i forbindelse med innføring av ny læreplan.

Verdal Fremskrittsparti er enige i de satsningsområdene som rådmannen legger opp til, men mener at dette er alt for beskjeden satsning, spesielt sett i lys av de senere års nedskjeringer innen sektoren.

Verdal Fremskrittsparti er bekymret over at det på flere skoler ikke er avsatt midler for nødvendig oppdatering av inventar/utstyr, tekniske hjelpemidler for gjennomføring av de nye læreplanene.

Verdal Fremskrittsparti er også svært bekymret over at det ikke er avsatt reserver for å imøtekomme ytterligere behov for endringer i driftsnivået. Eventuell tilflyttinger som medfører deling/behov for spesialundervisning/spesialpedagosisk hjelp er ikke mulig innenfor budsjettforslaget.

Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at rådmannens forslag til budsjett innen oppvekstområdet er uansvarlig og at det rammer de aller svakeste mest.

Verdal Fremskrittsparti vil på denne bakgrunn foreslå å øke bevilgningene på driftsbudsjettet med kroner  2 mill. kroner i budsjett for 2006.

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                  2006

                    Avvik

Rådmannen

116 450 389

 

Verdal FrP

118 950 389

+ 2 500 000

 

Kulturtjenesten:

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag om en generell effektivisering på 2% i forhold til rådmannens forslag til budsjett, noe som gir en besparelse på 200 000 kroner.

I tillegg viser Verdal Fremskrittsparti at rådmannen legger opp til en økning i budsjettrammene på kultur på ca. 753 000 kroner i forhold til budsjett for 2005. Verdal Fremskrittsparti er kjent med at økningen i alt vesentlig ligger innen kapitlet, Musikk og kulturskole, som blant annet er knyttet til Tindve Kulturhage.

Ut fra den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i vil Verdal Fremskrittsparti foreslå en ytterligere reduksjon på kultur med 500 000 kroner i 2006.

På denne bakgrunn foreslå Verdal Fremskrittsparti å redusere bevilgningene til kulturtjenesten med til sammen 700 000 kroner på driftsbudsjettet i 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                    2006

                         Avvik

Rådmannen

15 220 439

 

Verdal FrP

14 520 439

- 700 000

 

Pleie og omsorg:

Verdal Fremskrittsparti viser til rådmannens forslag til budsjett hvor det er foretatt en økt satsing innen pleie- og omsorg. Dette er en satsning som Verdal Fremskrittsparti deler fult ut.

Verdal Fremskrittsparti vil videre påpeke de store utfordringene som er innen hjemmebaset omsorg. I hjemmesykepleien bruker en pr. i dag ca. 2 årsverk mer enn hva som er forutsatt i budsjettet for 2005. Verdal Fremskrittsparti registrerer at rådmannen ikke har funnet rom for dette i budsjettforslaget for 2006.

Videre vil Verdal Fremskrittsparti påpeke at de 4 plassene for kreft/alvorlig syke er meget krevende, og at det her kan bli nødvendig med mer ekstrahjelp i perioder.

Verdal Fremskrittsparti mener det er god forebygging å ha et godt dagtilbud/aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede. Det er derfor ikke tilfredsstillende at en halv stilling for aktivitør skal finansieres ved folks gavmildhet. Verdal Fremskrittspari mener dette er et finansieringsansvar som bør ligge hos kommunen.

På ovennevnte bakgrunn vil Verdal Fremskrittsparti foreslå å øke bevilgningene med 2 505 000 kroner på driftsbudsjettet for 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                   2006

                     Avvik

Rådmannen

117 752 714

 

Verdal FrP

120 257 714

+2 505 000

Sosialtjenesten:

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannens budsjettforslag for sosialtjenesten innebærer en styrking av bemanningen med ett årsverk. For å nå målene for tjenesten er en avhengig av å ha tilstrekkelig personellressurser til oppfølging av tiltak.

I tillegg til dette vil det være fokus på effektivisering av forvaltningsoppgaver for å frigi ressurser til oppfølgning av brukere.  Tjenesten vil også, sammen med samarbeidspartnerne Arbeid & Velfred, aktivt involvere seg i konkrete forebyggende tiltak som både på kortere og lengre sikt vil kunne gi besparelser på utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Verdal Fremskrittsparti mener derfor at det må kunne forventes å hente ut en effektiviseringsgevinst allerede i budsjettet for 2006, og har derfor lagt inn en generell besparelse på 2% som utgjør 240 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti viser videre til sine innledende kommentarer knyttet opp til at flere og flere flykninger blir gående på økonomisk sosialhjelp.

På denne bakgrunn foreslå Verdal Fremskrittsparti og redusere bevilgningene til dette formålet med 240 000 kroner på budsjettet for 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                     2006

                         Avvik

Rådmannen

11 928 253

 

Verdal FrP

11 688 253

- 240 000

 

Teknisk drift.

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag om en generell effektivisering på 2% i forhold til rådmannens forslag til budsjett, noe som gir en besparelse på 230 000 kroner.

På denne bakgrunn foreslå Verdal Fremskrittsparti og redusere bevilgningene til dette formål med 230 000 kroner på budsjettet for 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                    2006

                         Avvik

Rådmannen

11 672 700

 

Verdal FrP

11 442 700

- 230 000

 

Innherred samkommune.

Verdal Fremskrittsparti viser til rådmannens budsjettforslag og er kjent med at budsjettforslaget for Innherred samkommune ble framlagt for samkommunestyret i møte 1. desember då.

Verdal Fremskrittsparti mener likevell at det er kommunestyret i Verdal kommune som skal foreta det formelle og endelige vedtak når det gjelder overføringene til samkommunen.

Verdal Fremskrittsparti mener at tiden nå er inne for at man skal kunne forvente en økt effektiviseringsgevinst av forsøket ”Innherred samkommune”, og forventer at det oppnås en effektiviseringsgevinst på 5%. Dette vil medføre ca. 2,5 millioner kroner i reduserte utgifter.

På denne bakgrunn foreslår Verdal Fremskrittsparti å redusere kommunens andel av bevilgningene til Innherred Samkommune med 2,5 mill. kroner i budsjettet for 2006.

 

Tabell i netto utgiftsramme og i hele kroner .

Tekst

                     2006

                      Avvik

Rådmannen

50 953 000

 

Verdal FrP

48 453 000

- 2 500 000

 

Kapitalkostnader.

Verdal Fremskrittsparti viser til sitt forslag til investeringsbudsjett, noe som medfører reduserte kapitalkostander for budsjettet for 2006 med ca. 68 000 kroner.

 

Oppsummering:

Verdal Fremskrittsparti legger med dette fram sitt alternative forslag til kommunebudsjett for Verdal kommune. Budsjettforslag er innen for den samme økonomiske ramme, men med en klar omfordeling slik at budsjettet får en langt bedre sosial profil, som vil komme folk flest i Verdal kommune til gode.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med kommunens vedtak om pensjonsleverandør, og er svært skuffet over det vedtak kommunestyret fattet. Verdal Fremskrittsparti mener man burde ha valgt den rimegliste og beste løsningen, som var Storebrand sitt forslag. Dette ville ha reduset pensjonspremiene til kommunen med 1 mill. kroner pr. år framover, noe som er et meget forsiktig estimat. I tillegg ville kommunen hatt mulig het til å redusert sine HMS kostnader med ca. 250 000 årlig i 3 år, da Storebrand var villig til å dekke kostnader knyttet til dette formålet på ca. 800 000 kroner i en 3 årsperiode.

Hadde kommunestyret foretatt de ovennevnte grep ville man i budsjettet for 2006 hatt mulighet til å styrket oppvekst og pleie og omsorg med ytterligere 1 250 000 kroner.

 

Verbalforslag.

 1. Kommunestyret ber administrasjonen forberede ny sak om pensjonsleverandør for kommunens pensjonsordning. Det tas i denne saken sikte på at effekter av eventuell besparelser vil komme frem i budsjettet for 2007.
 1. Kommunestyret ser seg nødt, ut fra at staten ikke kompenserer fult ut integrering og kostnader knyttet med mottak av flykninger, til å avstå fra ytterligere mottak av flyktninger i fremtiden.
 1. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en nedtrappingsplan for avvikling av eiendomsskatt. Kommunestyret ber om at 1 trinn i nedtrappingsplanen innrettes slik at minstepensjonister fritas fra eiendomsskatt fra og med budsjettåret 2007. ”

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Med tanke på barnehageetablering på Reinsholm gis rådmannen  fullmakt til å øke lånerammen med inntil 10.000.000 under flg. vilkår:

- Veslefrikk barnehage legges ned og utløser tilskudd på kr. 50.000,- pr. barn
  50.000 * 36 barn                                                                                                      1.800.000

- Ny barnehage bygges som en 4 avdelings barnehage, noe som utløser
  etableringstilskudd for nye 36 plasser                                                                     1.800.000

Total kostnad på ny barnehage inkl. økt låneramme kr                                       13.600.000”

 

 

FRP v/Odd Helge Weisæth fremmet følgende verbalforslag:

Det er svært betenkelig at sikkerheten til innbyggerne i Verdal kommune blir satt til side til fordel for ikke lovpålagte oppgaver. Kommunestyret vedtar at det bevilges/omprioriteres midler til Brann og beredskap som gjør at det kan gjennomføres brannforebyggende oppgaver i h.h.t. lov og forskrifter som ble vedtatt allerede i 1998.”

 

VOTERING:

Det ble votert i følgende rekkefølge og med følgende resultat:

 

Verbalforslag FRP:

 

Forslag fra FRP v/Weisæth – falt med 29 mot 4 stemmer.

 

Oversendelsesforslag til formannskapet fra SV v/Hallem – enstemmig vedtatt.

 

Venstre – tallbudsjett – falt med 32 mot 1 stemme.

 

Verbalforslag fra Venstre:

 

Oversendelsesforslag til formannskapet i 2 pkt. fra SV og KRF – enstemmig vedtatt.

 

Verbalforslag fra AP/SP:

 

Oversendelsesforslag til formannskapet fra AP/SP – enstemmig vedtatt.

 

Formannskapets innstilling:

 

Til slutt ble samlet budsjett enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

1.      Kommunestyret vedtar Budsjett 2006 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2006 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Forslag budsjett

 

2 006

Skatt på inntekt og formue

210 873 000

Rammetilskudd

158 777 000

Ekstraordinære skjønnsmidler

0

Sum

369 650 000

Eiendomsskatt

10 200 000

Integreringstilskudd flyktninger

14 500 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

3 200 000

Kompensasjonstilskudd skoler

1 900 000

Momskompensasjon

6 000 000

Sum inntekter

405 450 000

Renter

16 365 512

Avdrag

23 000 000

Netto kapitalutgifter

39 365 512

Bruk av overskudd

0

Inndekning tidl. års underskudd

0

Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd

366 084 488

Reservert bevilgning inkl lønnsoppgjør 2006

Bruk av tidligere avsetning

 

Rådmannens stab

24 776 000

Oppvekstområdene

116 495 389

Felles skole og oppvekst

9 421 000

Vuku, Garnes og Volden

23 305 425

Stiklestad og Leksdal

16 176 285

Ørmelen og Verdalsøra

30 626 260

Verdalsøra ungdomsskole

19 890 898

Vinne og Ness

17 075 521

Pleie og omsorg og funksjonshemmede

117 752 714

Vinne pleie og omsorgsdistrikt

39 674 544

Øra pleie og omsorgsdistrikt

66 116 356

Vuku omsorgsdistrikt

11 961 814

Sosialtjenesten

11 928 253

Kulturtjenesten

9 983 439

Flyktningetjenesten

12 629 573

Teknisk drift

11 672 700

Brann og beredskap

4 656 420

Kirken

5 237 000

Fordelt ramme Verdal

366 084 488

Ramme på tjenesteomr ISK (netto):

50 953 000

Resultat

0

 

2.   Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2006 for det enkelte    virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2006. 

 

Tiltak

2006

IT-investeringer

2,0

Kontorteknisk utstyr

0,1

Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

7,0

Verdaløra barneskole

0,0

Utbygging ny barnehage

5,0

Verdal svømmehall

0,0

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

1,0

Mindre tiltak på skoler

1,0

Påbygg Verdal Bo- og helsetun

0,0

Innkjøp medisinsk akuttutstyr legesentrene

0,3

Ulike tiltak omsorgstjenester

0,3

Idretts- og kulturanlegg

0,8

Aula/foaje VVGS

1,0

Kirker/kirkegårder

0,5

Gjeldssanering SNK

1,1

Utvikling Stiklestad

0,0

Utvikling sentrum/Industriområdet

1,0

Ny brannbil

0,0

Ny brannstasjon

0,5

Enøk tiltak

2,5

Utskifting PCB gatelys

0,5

Maskiner

0,3

Kommunale veger

2,0

Til sammen

26,9

 

Tiltak

2006

Hovedplan vannforsyning

6,0

Sanering eksisterende kloakk

6,5

Spredt avløp

4,0

Feiebil m/ utstyr

0,5

Til sammen

17,0

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

Finansiering

2006

Totale investeringer

43,9

Finansiering:

 

Bruk av lån

43,9

Bruk av tilskudd/salg

0,0

 

4.   Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 43.900.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5.   Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2006 settes til:På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6.   Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

7.   Det tas opp 8 mill. kroner i Startlån i år 2006. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

8.   Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2006 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

9.   Det er avsatt 8,5 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2006 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

10.  Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner  som kommunestyret har lagt til grunn ved  budsjettbehandlingen for år 2005.

11. Rammen for Innherred samkommune settes til 50.953.000 kroner.

12. Frikjøp tillitsvalgte:

      Påløpne utgifter til vikar m.v. ved frikjøp av kommunale ombud som er ansatt i Verdal kommune, belastes sentraladministrasjon og ikke det enkelte
      virksomhetsområde. Rådmannen bes foreta eventuelle budsjettmessige korrigering.

13. Opprusting Havfrueparken.

Formannskapet slutter seg til oversendelsesforslaget fra Plan- og utviklingskomiteen om å bevilge inntil kr 200.000,- til opprusting av Havfrueparken. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjettet for 2006.

Investeringsbudsjett.

14. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det avsettes 2 mill. kr. i 2006 på investeringsbudsjettet til oppstart av arbeidet med bygging av ny kommunal barnehage på Reinsholm i tråd med vedtatt barnehageplan. Investeringsrammen heves tilsvarende. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjett og økonomiplan.

15. Post Idretts- og kulturanlegg pålydende kr 800.000,- brukes til etablering av motorsportanlegg. Under forutsetning av godkjent reguleringsplan for
      motorsportsanlegg ved Seterneset.”

16. Ved skoleårets start høsten 2006 må tiltak bli gjort slik at den vedtatte ressursfordelingsmodellen begynner å avspeiles i virksomhetsområdenes rammer. En må ta sikte på at det ved budsjettbehandlinga 2007 tas høyde for at alle virksomhetsområder skal kunne tilby et kvalitetsmessig likt tilbud, enten ved en videre omfordeling av rammene, eller ved hjelp av friske midler.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

17. Med tanke på barnehageetablering på Reinsholm gis fullmakt til å øke lånerammen med inntil 10.000.000 under flg. vilkår:

- Veslefrikk barnehage legges ned og utløser tilskudd på kr. 50.000,- pr. barn
  50.000 * 36 barn                                                                               1.800.000

      - Ny barnehage bygges som en 4 avdelings barnehage, noe som utløser
       etableringstilskudd for nye 36 plasser                                                   1.800.000

      Total kostnad på ny barnehage inkl. økt låneramme kr                          13.600.000”

18. Tilbudet om Grønn Omsorg videreføres i 2006 på samme nivå som i 2005. De midler som trengs dekkes av de midler som er satt av til forebyggende tiltak eller evt. av psykiatrimidler.

19. Verdal SV og KRF  foreslår med dette å øke stillingsandelen ved ungdomskontakten fra 1,5 årsverk til 2,0 årsverk fra 1.1.2006.

20. Kommunestyret ber administrasjonen evaluere ungdomskontakten og organisering av denne.

 

 

 

 

 

PS 111/05 Plan for selskapskontroll

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Saksfremlegg ble utdelt i møtet.

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 32 representanter.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret slutter seg til plan for selskapskontroll i Verdal kommune for 2006-2008, slik den er presentert.
 2. De fremlagte generelle retningslinjer vedtas som generelle retningslinjer for selskapskontroll
 3. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden

 

 

PS 112/05 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret i Verdal vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 med prioriteringer fra pkt 1. Det delegeres til kontrollutvalget å foreta eventuelle rulleringer og endringer av planen innenfor planperioden.

 

 

 

PS 113/05 Forretningsbygg AS. Kjøp av areal ved Amfi-senteret. Utsatt sak i formannskapet 02.06.05

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 12.12.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg og innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Forretningsbygg AS v/AMFI ASA tilbys å kjøpe 3.220 m2 av eiendommen gnr. 19, bnr. 631.
 2. Kjøpesummen settes til kr. 885.500. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen.