VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll
 

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

31.10.2005

Tid:

18:00

Slutt:

21.00

Til stede:

33 representanter. Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet under behandlingen av sak nr. 80/05. Til stede: 32 representanter. Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil under sak nr. 83/05. Til stede 31 representanter. Trond Stensland fratrådte som inhabil under sak nr. 84/05. Til stede 31 representanter.

 

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 26.09.05.
 2. Politisk vedtak nr. 6 og 7 fra KS. Vedtak i sentralstyrets september og oktobermøte.
 3. ”KS mener” datert 19.10.05. Uttalelse fra Landsstyret i KS 19.10.05.
 4. Faktaark datert 05.10.05 fra KS. Medlemsundersøkelse i kommuner og fylkeskommuner.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Medlem

SP-V

Bjørn Iversen

Ordfører

AP-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

 

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

Ole Gunnar Hallager

Medlem

AP-V

Bjarne Haugan

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Jon Birger By

Medlem

SV-V

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

SP-V

 

 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP-V

Kåre Norum

MEDL

H-V

Nils Georg Leirset

MEDL

V-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

MEDL

SP-V

Knut Snorre Sandnes

MEDL

H-V

Line Adelheid Stang

MEDL

FRP-V

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP-V

Bjørn Aarstad

MEDL

AP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Jostein Dahle

Ragni Elisabeth Bye

AP-V

Kjetil Aarstad

Bjørn Aarstad

AP-V

Knut Fortun

Odd Helge Weisæth

FRP-V

Leif Roger Kolberg

Line Adelheid Stang

FRP-V

Trond Stensland

Kåre Norum

H-V

Brita Kleven Thorsvik

Nils Georg Leirset

V-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

SAKLISTE KOMMUNESTYRET 31.10.05

 

Saksnr

Innhold

PS 80/05

Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Sakspapirer
Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 81/05

Verdal Fjellstyres regnskap/årsberetning for 2004

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 82/05

Behov for omsorgsnivå mellom sykehjem og egne hjem

Sakspapirer

PS 83/05

Reguleringsplan for masseutak på Kvelstad, Vuku

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

Vedlegg 3
Vedlegg 4 

PS 84/05

Reguleringsplan Nordgata Øst

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5 

PS 85/05

Ytringsfrihet for ansatte i Verdal kommune

Sakspapirer

PS 86/05

Eldrerådet - Sekretærfunksjon

Sakspapirer

PS 87/05

Opprykk/valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Sakspapirer Vedlegg

PS 88/05

Søknad om permisjon fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye

Sakspapirer

PS 89/05

Søknad om fritak fra kommunale verv - Line Adelheid Stang

Sakspapirer

PS 90/05

Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i Verdal kommune - Robert Eriksson

Sakspapirer

PS 91/05

Orientering

 


 

PS 80/05 Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om økonomiplanen.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

”Kommunestyret vil at administrasjonen ser på kostnader for at kommunen kan ta inn lærlinger f.eks. 5-10 personer. Det vil være et godt signal til øvrige næringsliv at kommunen også tar dette ansvar. Vurderingen bør være klar til 1. desember.”

KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

”Det skal ikke gjennomføres strukturendringer i enhetene som i dag er underlagt Innherred Samkommune før prosjektet er evaluert tidligst ved utgangen av 2007.”

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 32 representanter.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling i 3 punkt og forslaget fra SP til nytt pkt. 4 og forslaget fra KRF til nytt pkt. 5 med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2006 – 09 vedtas.

 2. Investeringsmidler til ny kloakkledning og vedlikehold av eksisterende vannledning m.m. til Fætten søkes innbakt i investeringsbudsjettet for 2007 i økonomiplanperioden 2006-09

 3. En Frivillighetssentral skal samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Formannskapet ber om at en frivillighetssentral skal være på plass i kommunen i løpet av 2006.

 4. Kommunestyret vil at administrasjonen ser på kostnader for at kommunen kan ta inn lærlinger f.eks. 5-10 personer. Det vil være et godt signal til øvrige næringsliv at kommunen også tar dette ansvar. Vurderingen bør være klar til 1. desember.

 

  

PS 81/05 Verdal Fjellstyres regnskap/årsberetning for 2004

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2004 til orientering.

 

 

PS 82/05 Behov for omsorgsnivå mellom sykehjem og egne hjem

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

FRP v/John Hermann fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

”De 18 nye boenhetene ved Ørmelen bo- og helsetun og 20 boenheter ved Vuku bo- og helsetun får heldøgns bemanning og drives som trygghetsplasser. Kommunestyret viser til den kommende eldrebølgen og ber om at man legger tilrette en opptrappingsplan når det gjelder bemanning som tilfredstiller fremtidens pleie- og omsorgsbehov. Det bes om at en opptrappingsplan innrulles i økonomiplanen fra neste år.”

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over oversendelsesforslag til formannskapet fra FRP som ble vedtatt med 31 mot 1 stemme.

 

VEDTAK:

 1. De 18 nye boenhetene ved Ørmelen bo- og helsetun og 20 boenheter ved Vuku bo- og helsetun får heldøgns bemanning og drives som trygghetsplasser.

 2. Ordningen iverksettes i 2006. 

 3. Nødvendige tiltak iverksettes ved åpningen av bokollektivet ved Ørmelen bo- og helsetun høsten 2005 innenfor rapportert merforbruk, jfr rapport om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005.

Oversendelsesforslag fra FRP til formannskapet:

De 18 nye boenhetene ved Ørmelen bo- og helsetun og 20 boenheter ved Vuku bo- og helsetun får heldøgns bemanning og drives som trygghetsplasser. Kommunestyret viser til den kommende eldrebølgen og ber om at man legger tilrette en opptrappingsplan når det gjelder bemanning som tilfredstiller fremtidens pleie- og omsorgsbehov. Det bes om at en opptrappingsplan innrulles i økonomiplanen fra neste år.

 

 

 

PS 83/05 Reguleringsplan for masseutak på Kvelstad, Vuku

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil. Tiltakshaver er onkel og forretningsforbindelse. Til stede 31 representanter.

Endring i reguleringsplan pkt. 4.2 og 4.3 ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for masseuttak på Kvelstad, sist revidert 16.09.05.
 1. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for Kvelstad grustak, revidert 01.11.02. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 1. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 1. Med hjemmel i jordlovens § 9 jf. skogbrukslovens § 50, skal det etableres et bundet fond for arrondering og landskapsutbedring.

 

 

 

PS 84/05 Reguleringsplan Nordgata Øst

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Trond Stensland fratrådte som inhabil. Er daglig leder i bedriften som skal bygge ut aktuelt område. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan for Nordgata øst, sist revidert 06.10.05.

 

 

 

 

PS 85/05 Ytringsfrihet for ansatte i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Ansatte i  Verdal kommune har - på egne vegne - full anledning til å delta aktivt i samfunnsdebatten og uttale seg offentlig i saker som angår kommunens arbeid generelt eller eget fag- og arbeidsområde.
Det er et lederansvar å oppmuntre de ansatte til å si i fra om forhold på arbeidsplassen, og å vise at aktiv deltakelse i samfunnsdebatten anses som positivt og legitimt.
Det forventes at ansatte i  Verdal kommune aktivt legger fram forslag, synspunkter og kritikk gjennom ordinær tjenestevei eller via tillitsvalgte før de går ut med offentlig kritikk som gjelder eget arbeidsområde og egen arbeidsplass.
Punktene i konklusjonen er i tråd med kommunens  personalpolitiske handlingsplan og kommunens verdigrunnlag. Rådmannen har ansvaret for å gjøre prinsippene kjent i organisasjonen

 

 

 

PS 86/05 Eldrerådet - Sekretærfunksjon

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Sekretariatsfunksjonen for eldrerådet legges til rådmannens stab med virkning fra 1. januar 2006.

 

 

 

PS 87/05 Opprykk/valg av nye medlemmer etter innvilget fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende forslag:

Supplering av varamannslista under punkt 2 b:

Pkt. 4 Valgstyret

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 

VEDTAK:
 

 1. Bjarne Haugan rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Det norske Arbeiderparti for resten av valgperioden.
 2. a) Brit Fredriksen rykker inn som fast medlem av formannskapet for felleslista Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet for resten av valgperioden.
  b) Sverre Bugge Midthjell (AP), Kjell Stiklestad (SP), Torill Elverum (AP), Thor Bertil Granum (AP) og Marit Voll Skrove (SP) rykker opp som henholdsvis 1., 2., 3., 4., og 5. vara til formannskapet. Knut Tveita blir nytt 6. varamedlem i formannskapet.
 3. Der ordfører, ordfører Gerd Janne Kristoffersen eller Gerd Janne Kristoffersen er oppnevnt til å representere kommunen i styrer, råd og utvalg m.v., trer nyvalgt ordfører inn på kommunens vegne for resten av valgperioden. (Unntatt KS organer og representantskapet  for Innherred Renovasjon. – Bjørn er i KS og sitter i styret i IR?).
 4. Nytt medlem samkommunestyret fra AP/SP – Svein Svensson.
  Nytt 4. varamedlem samkommunestyret – Knut Tveita.
  Valgstyret – nytt medlem – Torill Elverum (AP).


 

PS 88/05 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Ragni Elisabeth Bye

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

AP v/Brit Fredriksen fremmet følgende tillegg til pkt. 1:

Medlem i driftskomiteen – Torill Elverum

Nytt 6. varamedlem – Berit G. Nessø.

Utmarksnemnda

3. Signe Myrmo

Nytt 4. varamedlem – Målfrid Garli.

Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt:

Personlig varamedlem – Bjarne Haugan.

 

Det ble foretatt punktvis votering over formannskapets innstilling med forslaget fra AP med følgende resultat:

 

 

VEDTAK:  
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Ragni Elisabeth Bye om permisjon som medlem i kommunestyret, driftskomiteen, utmarksnemnda samt som personlig varamedlem i overskattetakstnemnda. Følgende er oppnevnt i permisjonstiden:  

  Medlem i driftskomiteen – Torill Elverum

  Nytt 6. varamedlem i driftskomiteen – Berit G. Nessø.

  Utmarksnemnda:  
  Nytt medlem:  Signe Myrmo

  Nytt 4. varamedlem – Målfrid Garli.

  Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt:  
  Personlig varamedlem – Bjarne Haugan.
 1. Arne Espen Dillan rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Arbeiderpartiet.

 

 

 

PS 89/05 Søknad om fritak fra kommunale verv - Line Adelheid Stang

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

FRP kommer tilbake med forslag på nyvalg i utvalgene.


VEDTAK:  
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Line Adelheid Stang om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og overskattetakstnemnda samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og plan- og utviklingskomiteen for resten av valgperioden
 2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av perioden.
 3. Berit Musum og Odd H. Weisæth rykker opp som henholdsvis 1. og 2. vara til formannskapet.

 

 

 

PS 90/05 Søknad om fritak fra alle politiske verv, unntatt kommunestyret, i Verdal kommune - Robert Eriksson

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

FRP kommer tilbake med forslag på nyvalg i utvalgene.

 

VEDTAK:  
 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Robert Eriksson om fritak som medlem i formannskapet, valgstyret, samkommunestyret og representantskapet for Innherred Renovasjon samt varamedlem til skatteutvalget, stiftelsen Stiklestad Museum og overskattetakstnemnda for eiendomsskatt for resten av valgperioden
 2. Berit Musum rykker inn som fast medlem i formannskapet for resten av valgperioden (hvis Line Stang innvilges fritak).
 3. Odd H. Weisæth rykker opp som 1. vara til formannskapet. I tillegg til eventuell supplering av varamannslista.

 

 

 

PS 91/05 Orientering

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om Øvelse Nord-Trøndelag 2005, en øvelse i nasjonalt omfang som ble gjennomført i Levanger og Verdal kommuner onsdag 26. oktober og torsdag 27. oktober. Direktoratet for Sivilt Beredskap var ansvarlig for gjennomføringen.