VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Konferansesal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Dato:

26.09.2005

Tid:

17:00

Slutt:

18.50

Til stede:

34 representanter. Margot Wannebo, Anne-Eli Kjesbu og Nils G. Leirset møtte f.o.m. sak nr. 71/05. Til stede 33 representanter. Torill Elverum fratrådte som inhabil under sak nr. 72/05. Til stede 32 representanter. Robert Eriksson møtte f.o.m. sak nr. 75/05. Til stede 34 representanter. Gerd Janne Kristoffersen fratrådte under sak nr. 77/05. Til stede 33 representanter.

Dokumenter utdelt:

 1. Møteprotokoll fra møte 29.08.05.
 2. Politiske vedtak nr. 5 fra KS.
 3. Hefte fra KS Folkevalgtprogram – skoleutvikling.
 4. Midt-Norsk Oljeavis.

 

Sak nr. 79/05 ble behandlet før sak nr. 77/05.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP-V

Kåre Norum

Medlem

H-V

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP-V

Brit Fredriksen

Medlem

AP-V

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP-V

Trude Holm

Medlem

SP-V

Trine Synnøve Hallem

Medlem

SV-V

Rigmor Hafell

Medlem

KRF-V

Torill Elverum

Medlem

AP-V

Robert Eriksson

Medlem

FRP-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP-V

John Hermann

Medlem

FRP-V

Bjørn Iversen

Medlem

AP-V

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Nils Georg Leirset

Medlem

V-V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP-V

Berit Musum

Medlem

FRP-V

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP-V

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H-V

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP-V

Marit Voll Skrove

Medlem

SP-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP-V

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP-V

Rolf Tømmerås

Medlem

AP-V

Atle Vikan

Medlem

SP-V

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP-V

Tomas Iver Hallem

Nestleder

SP-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP-V

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP-V

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Line Adelheid Stang

MEDL

FRP-V

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP-V

Bjørn Aarstad

MEDL

AP-V

Jon Birger By

MEDL

SV-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Bjarne Hauga

Ragni Elisabeth Bye

AP-V

Leif Roger Kolberg

Line Adelheid Stang

 

Margot Wannebo

Bjørn Aarstad

AP-V

Kjetil Bakkan

Ole Gunnar Hallager

AP-V

Anne-Eli Kjesbu

Anita Dagrun Steinkjer

AP-V

Arne Harry Hallem

Jon Birger By

SV-V

Vidar Segtnan

Kjell Stiklestad

SP-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Saksnr

Innhold

PS 68/05

NTE' framtidige eierskap

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 69/05

Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge

Sakspapirer

PS 70/05

Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Sakspapirer Vedlegg 1

Vedlegg 2

PS 71/05

Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Sakspapirer Vedlegg

PS 72/05

Krisesenteret - finansiering 2006

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 73/05

Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkejnning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Sakspapirer Vedlegg

PS 74/05

Folkevalgtdagen 2005

Sakspapirer Vedlegg

PS 75/05

Verdal Eiendom og Utvikling AS. Kjøp av Jernbamegt. 7 mv.

Sakspapirer

PS 76/05

Ottar Nordset Bil & Maskinglass - oppfylling Borgkvisla

Sakspapirer

PS 77/05

Søknad om fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Sakspapirer Vedlegg

PS 78/05

Valg av ny ordfører for resten av valgperioden 2003-2007

Sakspapirer

PS 79/05

Interpellasjon fra Verdal Venstre: Steinbrudd og grustak i Verdal kommune - Status for planer, skermingstiltak mot naboer m.v.

Sakspapirer

 


 

PS 68/05 NTE' framtidige eierskap

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Representanten Trude Holm (SP) fremmet følgende forslag til punkt 2, 3, 4 og 5:

”Alternativt forslag pkt. 2:

Kommunestyret går inn for at eierskapet organiseres gjennom et IKS. Vi går inn for en enleddet modell, der representantskapet i IKS’et blir NTE’s høyeste organ. NTE’s administrasjons er IKS’ets administrasjon. Kommunestyret i Verdal legger vekt på at representantskapsmøtet er stedet hvor kommunene som eiere møter styret i NTE. Eiermøtet skal gjennomføre en måldebatt, og behandle saker i henhold til NTE sine vedtekter.

Alternativt forslag pkt. 3:

Kommunestyret støtter forslaget om at det etableres et utviklingsselskap styrt av kommunene, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling. Kommunene får her en forsterket rolle som utviklingsaktør, og vil sammen med andre regionale utviklingsaktører bli en viktig medspiller i utviklingsarbeidet i regionen.

Alternativt forslag pkt. 4:

Kommunestyret går inn for at det legges opp til en fordeling som gir små forskjeller i kommunenes eierandeler.

Alternativt forslag pkt. 5:

Kommunestyret går inn for at hver kommune møter med en stemme i eiermøtene. Verdal kommune går inn for at vedtatt del av overskuddet som skal disponeres til regional utvikling disponeres av eierselskapet sammen med fylkeskommunen så lenge den består.”

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende alternative forslag til punkt 2:

”2. Kommunestyret i Verdal går inn for at kommunens eierskap organiseres gjennom et aksjeselskap, hvor aksjonæravtaler regulerer kommunenes eierinteresser.  Resten samme ordlyd som i opprinnelig tekst i pkt. 2.”

Votering:

Det ble først votert punktvis over kulepunktene i formannskapets innstilling med følgende resultat:

Det ble deretter votert punktvis og alternativt over resten av formannskapets innstilling, forslag fra Trude Holm og forslag fra Høyre:

 

VEDTAK:

Høringsuttalelse fra Verdal kommune:

 

Fylkeskommunen har bedt om svar på 6 konkrete spørsmål.

Verdal  kommune gir følgende svar på disse spørsmålene:

1.

Kommunestyret i Verdal godtar for sin del fylkestingets og fylkesrådets forutsetninger for kommunalt eierskap og er innstilt på sammen med de andre kommunene i fylket å akseptere et tilbud om å bli eier av NTE.

2.

Kommunestyret i Verdal går inn for at  kommunens eierskap organiseres gjennom et interkommunalt selskap IKS med selskapsavtale som fastsetter kommunenes eierandel, ansvar og innflytelse. Verdal kommune vil se positivt på å bli medeier selv om det i løpet av den videre prosessen skulle bli aktuelt med en annen selskapsform.

Verdal kommune registrerer at vurdering av selskapsform for NTE ikke er en del av fylkestingets bestilling i denne omgang. Verdal kommune vil påpeke at det ved en eventuell nedlegging av fylkeskommunen må finnens en annen selskapsform en fylkeskommunalt foretak for NTE. Fylkeskommunen oppfordres til å gjøre en vurdering i forhold til dette.

3.

Kommunestyret støtter ikke forslaget om at det etableres et eget utviklingsselskap eid av kommunene og fylkeskommunen i lag, med oppgave å forvalte de midler som måtte bli vedtatt disponert til regional utvikling. Verdal kommunestyre mener at dette kan ivaretas av det interkommunale selskapet som skal ivareta kommunenes eierskap og sammen med fylkeskommunen. Videre må regionrådene og etablerte interkommunale næringsselskap / utviklingsselskap trekkes inn her slik de gjøres i dag knytta til prosessen rundt regionalt utviklingsprogram ( RUP). 

4.

Kommunestyret går i prinsippet inn for at eierfordeling basert på innbyggertall velges som grunnlag for å fordele eierskapet mellom kommunene.

Verdal kommune begrunner sitt syn med at verdiene av NTE gjennom årtier er bygd opp gjennom at innbyggerne i fylket har vært kunder i selskapet. Videre tilhører NTE innbyggerne i Nord-Trøndelag, og disse bør derfor telle like mye i fordelingen.

Verdal kommune ser ikke at det er grunn til å fordele hele eller deler av eierskapet basert på 1/24-del per kommune.

Verdal kommune mener at kommuner med NTEs kraftproduksjon blir kompensert på andre måter, slik at dette forholdet ikke bør telle med i fordelingen av eierskapet.

5.

Verdal kommune går inn for at kommunene deltar i eiermøte med stemmer tilsvarende eierandel.

Verdal kommune går inn for at vedtatt del av overskuddet som skal disponeres til regional utvikling disponeres av eierselskapet sammen med fylkeskommunen så lenge denne består og ikke overføres til et eget nytt felles eid utviklingsselskap.

6.

Verdal kommune anser eierdialog som viktig, og ser det naturlig at denne har basis i politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen og kommunene.

Verdal kommune har p.t. ikke noen sterk mening om hvordan eierselskapets administrative ressurser organiseres/kjøpes.

 

 

 

PS 69/05 Framtidig havnesamarbeid i Midt-Norge

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

1.         Verdal kommune som deleier av Indre Trondheimsfjord Havnevesen gir sin tilslutning til  ”Byer i Midt –Norge” sin tilråding om at  regionalt havnesamarbeid blir et av tre  hovedsatsingsområder i bysamarbeidet.

2.         Verdal kommune forutsetter at det utredes forskjellige alternativer for havnesamarbeid med vekt på rasjonell og kostnadseffektiv drift  og styrket utviklingskraft for hele regionen.

 

 

 

PS 70/05 Søknad om pilotkommunestatus for Universell Utforming

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune søker Miljøverndepartementet om pilotkommunestatus innen strategien Universell Utforming.

 2. Søknaden bygger på ”Prosjektplan for Universell Utforming”.

 3. Eventuelle prosjektmidler tildelt fra Miljøverndepartementet benyttes helt eller delvis til lønn for engasjementstilling.

 

 

PS 71/05 Forvaltningsplan for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utlagt.

Anne-Eli Kjesbu, Margot Wannebo og Nils Georg Leirset møtte. Til stede 33 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Aktuelle merknader som framgår av våre kommenterer til høringen, bes innarbeidet i forvaltningsplanen.

Verdal kommune mener forvaltningsplanen vil være et godt verktøy for å utprøve lokal forvaltning innenfor nasjonalparken, og tilrår at Direktoratet for naturforvaltning vedtar planen.

 

 

 

PS 72/05 Krisesenteret - finansiering 2006

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Toril Elverum fratrådte som inhabil. Er daglig leder ved krisesenteret. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kommunestyret vedtar forslag til  budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag for 2006.
 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommune, som vertskommune, fra om med 2006 vil forskuttere den kommunale andelen av Krisesenterets finansiering.
  Kommunen vil kreve refusjon fra de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag ut ifra folketallet i den enkelte kommune. Dette i samråd med Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

 

 

 

PS 73/05 Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkejnning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Kostnadsramme for utbygging av 2.byggetrinn (bygg G) Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr.12.900.000,-.
 2. Total kostnadsramme byggetrinn 1 og byggetrinn 2 på Ørmelen Bo og Helsetun skal samlet ikke overstige kr.57.971.525,-, jfr. tidligere kommunestyrevedtak i sak 78/03,19/05 og 36/05.

 

 

 

PS 74/05 Folkevalgtdagen 2005

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til punkt 2:

”2. Ordføreren får fullmakt til å finne dato. Temaet blir ”De folkevalgte og administrasjonen”.

Det ble først votert over rådmannens tilråding pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP, der rådmannens tilråding ble vedtatt med 24 mot 9 stemmer.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune benytter seg av tilbudet fra KS om Folkevalgtdagen.

 2. Ordføreren får fullmakt til å fastsette dato og tema.

 

 

 

PS 75/05 Verdal Eiendom og Utvikling AS. Kjøp av Jernbamegt. 7 mv.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Robert Eriksson møtte. Til stede: 34 representanter.

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal Eiendom og Utvikling AS sin søknad om kjøp av gnr. 21, bnr. 85 på 2,6 da, samt deler av tidligere Rådhusgata, gnr. 20, bnr. 132, på omlag 0,7 da imøtekommes.
 2. Overdragelsen skjer iht. framforhandlete kjøpevilkår.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre overdragelsen.

 

 

 

PS 76/05 Ottar Nordset Bil & Maskinglass - oppfylling Borgkvisla

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet godtgjørelse til Ottar Nordseth Bil og Maskinglass AS for partiell oppfylling av Borgkvisla.
 2. Kostnadene, kr. 120.000,-, dekkes av kommunens kapitalfond.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

PS 77/05 Søknad om fritak fra kommunale verv - Gerd Janne Kristoffersen

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Innstilling fra formannskapet ble utlagt.

Gerd Janne Kristoffersen fratrådte som inhabil. Til stede: 33 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Gerd Janne Kristoffersen om fritak som medlem i kommunestyret, formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og andre verv i Verdal kommune for resten av valgperioden.

Fritaket trer i kraft ved skifte av ordfører under kommunestyremøte 26.09.05

 

 

 

PS 78/05 Valg av ny ordfører for resten av valgperioden 2003-2007

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Det norske Arbeiderparti v/Svein Svensson foreslo at Bjørn Iversen velges som ordfører i Verdal kommune for resten av inneværende periode.

Det ble foretatt skriftlig votering.

 

VEDTAK:

Som ordfører i Verdal kommune for resten av inneværende periode ble valgt Bjørn Iversen med 29 stemmer.

5 stemmer var blanke.

 

 

PS 79/05 Interpellasjon fra Verdal Venstre: Steinbrudd og grustak i Verdal kommune - Status for planer, skermingstiltak mot naboer m.v.

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.09.2005

BEHANDLING:

Nils Georg Leirset leste opp sin interpellasjon. Ordføreren ga følgende svar:

”Interpellanten sier selv at han har vært med å behandle plansaker vedrørende ”Steinbrudd og grustak i Verdal kommune.”. Mitt svar i kveld vil derfor ikke inneholde noe nytt, men jeg skal forsøke å svare på spørsmålene Leirset har framsatt spesielt med tanke på hvordan de politiske vedtakene følges opp.

Grus- og steinuttak er behandlet i kommunedelplan for masseuttak, vedtatt av kommunestyret 29.1.2001. Kommunedelplanen fastlegger strategier for framtidig forvaltning av masseuttakene. Forvaltningsstrategi I er massetak som fortsatt skal drives, og der det stilles krav om regulerings- og driftsplan for videre drift. Forvaltningsstrategi II er områder som skal være i reserve for framtidig uttak, og forvaltningsstrategi III er områder der uttak skal avsluttes.

Vi har prioritert innsatsen om å få utarbeidet og behandlet regulering- og driftsplaner for uttakene med størst aktivitet. Det foreligger godkjente regulerings- og driftsplaner for grusuttakene Breding og Volgavlen samt for stein-/kalkbruddene Tromsdalen, Balhald, Hello, Høilo og Leirfald. For Kvelstad og Melby er det også utarbeidet regulerings-/driftsplaner, men behandlingen er her ikke ferdig. For Kvelstad gjenstår å få med en støyvurdering, mens det for Melby er vurdering i forhold til avslutning som gjenstår.

Vanlig praksis er at de uttakene som har godkjent reguleringsplan, også blir pålagt å søke om utslippstillatelse etter forurensningsloven. Dette er i orden for Breding, Volgavlen, Balhald og Hello. Utslippssøknad er under behandling for Tromsdalen og Kvelstad.

Kommunen har ikke lagt noen fast praksis for oppfølging av krav som er nedfelt i planer eller tillatelser. Dette kommer i tilfelle til oss som klager fra naboer, og blir da vurdert ut fra den konkrete situasjonen sammen med representant fra fylkesmannen dersom saken gjelder utslipp. Dersom det er åpenbare brudd på kravene som er lagt i plan eller tillatelse, blir det pålegg om å etterfølge disse. Ut over dette fører Bergvesenet for endel uttak kontroll med at massen tas ut på drifts- og ressursmessig forsvarlig måte.

Slapgård grusuttak drives på dispensasjon, og her utarbeides det nå en avslutningsplan som forutsetter avslutning innen 5 år. Grindberg steinbrudd drives også på dispensasjon, og det er her ikke gitt noen bestemt tidsfrist for avslutning. Stene steinbrudd ble det gitt dispensasjon for i forbindelse med nyvegen forbi Garnes, og skal ikke drives videre. Forøvrig er det flere uttak der det foregår sporadisk drift, men der vi ikke har prioritert å kreve utarbeidet planer for driften.

Om Leirset ikke er fornøyd med måten Verdal kommune følger opp, er det en mulighet for å følge opp dette i f.t. plan- og utviklingskomiteen og deres arbeid. Men ordføreren har ingen grunn til å tro at vi ikke gjør jobben vår med hensyn til de steinbruddene og grustakene vi har i kommunen.”

Nils Georg Leirset takket for svaret.