VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

 

Utvalg:

Verdal kommunestyre

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

29.08.2005

Tid:

18:00

Møte slutt:

 

Til stede:

33 representanter. Tomas Hallem fratredde som inhabil i sak nr. 62/05. Til stede: 32 representanter. Nils G. Leirset og Kjetil Aarstad fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 63/05. Til stede: 31 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

Leder

AP

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP

Brit Fredriksen

Medlem

AP

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP

Trude Holm

Medlem

SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV

Rigmor Hafell

Medlem

KRF

Torill Elverum

Medlem

AP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP

John Hermann

Medlem

FRP

Bjørn Iversen

Medlem

AP

Lennart Johansson

Medlem

SV

Nils Georg Leirset

Medlem

V

Sverre Bugge Midthjell

Medlem

AP

Pål Sverre Fikse Pedersen

Medlem

SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

H

Kjell Woll Sigurdsen

Medlem

AP

Marit Voll Skrove

Medlem

SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP

Einar Asbjørn Tromsdal

Medlem

AP

Rolf Tømmerås

Medlem

AP

Atle Vikan

Medlem

SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP

Bjørn Aarstad

Medlem

AP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

SP

Jon Birger By

Medlem

SV

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

MEDL

SP

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP-V

Kåre Norum

MEDL

H-V

Trine Synnøve Hallem

MEDL

SV-V

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Ole Gunnar Hallager

MEDL

AP-V

Berit Musum

MEDL

FRP-V

Line Adelheid Stang

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Ole Gunnar Hallager

AP

Knut Fortun

Berit Musum

FRP

Bjarne Haugan

Ragni Elisabeth Bye

AP

Leif Roger Kolberg

Robert Eriksson

FRP

Tor Erik Malmstein

Kåre Norum

H

Arne Harry Hallem

Trine Synnøve Hallem

SV

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Inger Marie Bakken

Ass. rådmann

Arvid Vada

Ass. rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

 

Saksnr

Innhold

PS 60/05

Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Sakspapirer Vedlegg

PS 61/05

Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Sakspapirer Vedlegg

PS 62/05

Godtgjøring ombudsmenn m.fl. for perioden 2003-2007 - varaordfører og komiteledere

Sakspapirer Vedlegg

PS 63/05

Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL

Sakspapirer Vedlegg

PS 64/05

Verdalsboka "Heimer og folk", Stiklestad - søknad om forskuttering av utgivelse

Sakspapirer

PS 65/05

Strategiplan for oppvekstsektoren 2005 - 2008

Sakspapirer Vedlegg

PS 66/05

Reguleringsplan for Trollmyra skytebane

Sakspapirer Vedlegg

PS 67/05

Roar Bjartnes. Søknad om å kjøpe festet tomt - Gamle Storgt. 4.

Sakspapirer

 


 

PS 60/05 Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.08.2005

Behandling:

Saken ble utdelt i møtet.

Forslag fra SP v/Tomas Iver Hallem:

PUK tar rapporten om budsjettsituasjonen til orientering.

Ved votering ble forslaget fra SP v/Tomas Iver Hallem enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

PUK tar rapporten om budsjettsituasjonen til orientering.

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Det ble først votert over 1. setning  som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over resten av avsnittet som ble vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering. Kommunestyret er ikke tilfreds med at det ligger an til betydelig merforbuk i forhold til budsjett. Kommunestyret er enig i de vurderinger som rådmannen har i saken, men vil presisere viktigheten av å holde budsjettrammene som prinsipp

 

 

 

 

PS 61/05 Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

BEHANDLING:

Ass. rådmann Vada orienterte om saken.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Det bes om at dette legges fram som sak for formannskapet”.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Trude Holm som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet ”Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).

2. Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for oppvekstområdene:

a)      Skole:
De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten

b)      Barnehage:
De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten

c)      Skolefritidsordning:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen

d)      Fritid:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak. 

3.   Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Det bes om at dette legges fram som sak for formannskapet.

  

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet ”Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).

2. Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for
   oppvekstområdene:

e)      Skole:
De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten

f)        Barnehage:
De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten

g)      Skolefritidsordning:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen

h)      Fritid:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak. 

3.   Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Jeg ber om at dette legges fram som sak for formannskapet.

 

 

 

 

PS 62/05 Godtgjøring ombudsmenn m.fl. for perioden 2003-2007 - varaordfører og komiteledere

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Tomas Hallem fratrådte som inhabil. Til stede 6 representanter.

AP v/Svein J. Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Frikjøp av varaordfører settes til 50% fra 01.01.05 og ut valgperioden.
 2. Mobiltelefon dekkes.
 3. Rådmannen bes gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra AP v/Svensson der forslaget fra Svensson ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

 

INNSTILLING:

 1. Frikjøp av varaordfører settes til 50% fra 01.01.05 og ut valgperioden.
 2. Mobiltelefon dekkes.
 3. Rådmannen bes gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

   

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil. Til stede: 32 representanter.

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag:

”1. Frikjøp av varaordfører fortsetter som før inntil videre.

2. Varaordfører får dekket sine utgifter til mobiltelefon.

3. Kommunestyret vil få takke varaordfører for det gode arbeidet som han har gjort og gjør.”

Det ble først votert over Venstre sitt forslag som falt med 31 mot 1 stemme

Det ble deretter votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 

VEDTAK:

 1. Frikjøp av varaordfører settes til 50% fra 01.01.05 og ut valgperioden.
 2. Mobiltelefon dekkes.
 3. Rådmannen bes gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

 

 

PS 63/05 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret og representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ordføreren foreslo at siste avsnitt i saksframlegget utgår og at det kun velges vara for Lennart Johansson med funksjonstid ut året.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Lennart Johansson fritas som vararepresentant i representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL. Trine Hallem velges inn som ny vararepresentant i samme funksjonstid.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Lennart Johansson fritas som vararepresentant i representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL. Trine Hallem velges inn som ny vararepresentant i samme funksjonstid.

   

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Nils G. Leirset og Kjetil Aarstad fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 31 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Lennart Johansson fritas som vararepresentant i representantskapet i Verdal Boligbyggelag AL. Trine Hallem velges inn som ny vararepresentant i samme funksjonstid.

 

 

 

 

PS 64/05 Verdalsboka "Heimer og folk", Stiklestad - søknad om forskuttering av utgivelse

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmanns tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.

 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr. 350,-

 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:

  Det opprettes ny post 11402.1250.3850 ”Trykking, kopiering” med kr. 152.000,-.
  Det opprettes ny post 16201.1250.3850 ”Salgsinntekter” med kr. 152.000,-.

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bind av Verdalsboka utgis.

 2. Utsalgspris pr. bok settes til kr. 350,-

 3. Det gjøres følgende budsjettendringer:

  Det opprettes ny post 11402.1250.3850 ”Trykking, kopiering” med kr. 152.000,-.
  Det opprettes ny post 16201.1250.3850 ”Salgsinntekter” med kr. 152.000,-.

 

 

 

 

PS 65/05 Strategiplan for oppvekstsektoren 2005 - 2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.08.2005

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2005 – 2008.

   

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret vedtar Strategiplan for oppvekstsektoren 2005-2008.

 

 

 

 

PS 66/05 Reguleringsplan for Trollmyra skytebane

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 26.08.2005

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for skytebane på Trollmyra i Volhaugen (reguleringskart dat. 28.01.05 og reguleringsbestemmelser revidert 08.03.05).

 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for skytebane på Trollmyra i Volhaugen (reguleringskart dat. 28.01.05 og reguleringsbestemmelser revidert 08.03.05).

 

 

 

PS 67/05 Roar Bjartnes. Søknad om å kjøpe festet tomt - Gamle Storgt. 4.

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Søknad fra Roar Bjartnes om kjøp av festet tomt gnr. 21, bnr. 83 imøtekommes med grunnlag i standard kjøpevilkår for tomter.

 2. Kjøpesummmen fastsettes til 30 ganger årlig festeavgift, tilsammen kr. 30.000.

 3. Kjøper bærer alle kostnader i forbindelse med overdragelsen

 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

   

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.08.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Søknad fra Roar Bjartnes om kjøp av festet tomt gnr. 21, bnr. 83 imøtekommes med grunnlag i standard kjøpevilkår for tomter.

 2. Kjøpesummmen fastsettes til 30 ganger årlig festeavgift, tilsammen kr. 30.000.

 3. Kjøper bærer alle kostnader i forbindelse med overdragelsen

 4. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.