MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 13.06.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende Brit Fredriksen, Torill Elverum, Thor Bertil Granum, Ragni E. Bye, Anita Dagrun Steinkjer, Einar Asbjørn Tromsdal, Bjørn Aarstad, Ole Gunnar Hallager, Kåre Norum, Pål Sverre Fikse Pedersen og Nils Georg Leirset.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Arne Espen Dillan, Berit Gustad Nessø, Kjetil Bakkan, Asgeir Lund, Tor-Erik S. Malmstein, Magnus Tiller og Lars Gunnar Marken. 
Til stede : 32 representanter. Trine Hallem fratrådte som inhabil under sak nr. 49/05. Part i saken. Til stede 31. representanter. Tomas Hallem fratrådte som inhabil i sak nr. 51/05. Er styreleder. Til stede 31 representanter. Bjørn Iversen fratrådte som inhabil under sak nr. 54/05. Styremedlem. Til stede: 31 representanter.
Dessuten møtte: Rådmann og politisk sekretær.

Robert Eriksson hadde et generelt spørsmål om framgang for motorsportanlegg i Inndalen som ble besvart av Tomas Hallem.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 02.05.05.
 2. Ny sakliste.
 3. Politisk vedtak nr. 3/05 fra KS.
 4. Faktaark datert 04.05.05 fra KS.
 5. Politisk info nr. 3/05 fra KS.
 6. Politisk info nr. 4/05 fra KS.
 7. Invitasjon til Kommunalkonferansen 2005.
 8. Årsmøtedokument Stiklestad museum.
 9. Arena Trøndelag.
 10. Midt-Norsk Oljeavis nr. 2/2005.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0044/05 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0045/05 BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg :
Rapport om budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2005

0046/05 ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 2004
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Årsrapport og regnskap for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd.

0047/05 BYGNINGSMESSIGE OMGJØRINGER SKOLEBYGG .
Klikk her for å se saksframlegget
0048/05 UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Sluttregnskap / sluttrapport for prosjektet datert 02.05.2005

0049/05 DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN.  FORELDREBETALING
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Særutskrift av kommunestyresak 46/04
Brev av 27.02.2004 fra funksjonshemmedes organisasjoner om dagtilsyn for funksjonshemmede elever i grunnskolen.

0050/05 STIKLESTAD GOLFKLUBB - KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER VED  UTVIDELSE AV GOLFANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Forskrift og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2004, kapitel 2.4 "Krav til driften av anlegget".

0051/05 TINDVED KULTURHAGE AS  - LEIEKONTRAKT
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal kommune

0052/05 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN. KOMMUNAL PLAN.
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal.

0053/05  KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
KUNNSKAPSLØFTET: Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale i grunnskolene i Levanger og Verdal. Arbeidsgruppas endelige forslag etter høringsrunden.
STRATEGIPLAN (høringsutkast for oppvekstsektoren 2005 - 2008
Notat med ny tilråding
Oppsummering av høringsresultatene

0054/05  STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2004
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Årsberetning med regnskap 2004.

0055/05 TANGENVEIEN EIENDOM AS. KJØP AV AREAL
Klikk her for å se saksframlegget
0056/05 REGULERINGSPLAN FOR FV. 166, FLESKHUS - MINSÅS
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Reguleringsplan for fv. 166, Fleskhus - Minsås

0057/05  PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.  FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM 
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Fastsatt utredningsprogram, dat. 26.04.05
Oppsummeringsnotat, dat. 22.04.05
Melding, dat. 16.12.04

0058/05

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV KATRINE BRUVOLD

Klikk her for å se saksframlegget

0059/05

GODKJENNING AV BUDSJETT 2005 
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Lovlighetskontroll budsjett 2005- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26. mai  2005
Utmelding ROBEK- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26. mai 2005
Godkjenning låneoptak 2005- Verdal kommune, skriv fra Fylkesmannen av 26. mai 2005

0060/05 SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE
Klikk her for å se saksframlegget

Vedlegg:
Sak nr. 23/05 fra ISK
Sak nr. 24/05 fra ISK
Sak nr. 26/05 fra ISK


 

Sak  nr.: 0044/05

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004

 

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

2. Udispontert kroner 3.550.000,- avsettes til bufferkapital, og forbeholdes sektorene skole/oppvekst og pleie og omsorg.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra FRP med følgende resultat:

Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

FRP v/Robert Eriksson sitt forslag til nytt pkt. 2 – falt med 25 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar følgende disponering av avsetning i regnskapet for 2004 på 1.495.626 kroner:

·        Ulike HMS, kompetanse og utviklingstiltak i virksomhetsområdene, kr. 400.000,-.

·        Fritidstiltak i fire oppvekstområder, kr. 500.000,-.

·        Sosialpedagogiske tiltak i Vinne, kr. 350.000,-.

·        100 års jubileet for unionsoppløsningen, kr 185.626,-.

·        Tilskudd til kunstgressbane Stiklestad IL, kr. 50.000,-.

2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

Sak  nr.: 0045/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

 

Behandling:

SV v/Trine Hallem fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:

”5. Kommunestyret uttrykker bekymring over at sentrale myndigheter ikke følger opp med tilstrekkelige overføringer slik at vi kan ivareta de utfordringer og oppgaver vi står overfor. Spesielt vil vi uttrykke uro over mangel  på midler til forebyggende arbeid, både i oppvekstsektoren og innenfor pleie- og omsorg.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget fra SV v/Trine Hallem med følgende resultat:

 

Vedtak:

1.      Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til orientering.

2.      Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. Kommunestyret forventer balanse i drifta ved årets slutt.

3.      Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele lånemassen fra og med 2005.

4.      Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.

5.      Kommunestyret uttrykker bekymring over at sentrale myndigheter ikke følger opp med tilstrekkelige overføringer slik at vi kan ivareta de utfordringer og oppgaver vi står overfor. Spesielt vil vi uttrykke uro over mangel  på midler til forebyggende arbeid, både i oppvekstsektoren og innenfor pleie- og omsorg

 

 

Sak  nr.: 0046/05

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 2004

 

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapporten for 2004 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.

 

Sak  nr.: 0047/05

BYGNINGSMESSIGE OMGJØRINGER SKOLEBYGG

 

Behandling:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat.

Vedtak:

 1. Det bevilges kr.750.000,- til mindre omgjøringer til skolebygg og inventar og utstyr som tilpasning til ny skolereform ”Kunnskapsløftet”.
 2. Rådmannen i samarbeid med virksomhetslederne innenfor oppvekstområdene gis fullmakt til å foreta endelig fordeling av investeringsmidlene.
 3. Beløpet finansieres ved bruk av kapitalfondet.
 4. Rådmannen får fullmakt til foreta de budsjettmessige endringer.

 

Sak  nr.: 0048/05

UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 - SLUTTRAPPORT

 

Behandling:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Vedtak:

1.      Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole, byggetrinn 1, godkjennes.

2.      Overforbruk på kr. 405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak 5168 Utbedring tak skoler.

 

 

Sak  nr.: 0049/05

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN.  FORELDREBETALING

Behandling:

Trine Hallem fratrådte som inhabil. Part i saken. Til stede 31. representanter.

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

”4. Rådmannen gis fullmakt til å finne budsjettmessig dekning for inntektssvikten som ordningen vil medføre.”

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over SV sitt forslag som ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer.

Vedtak:

 1. Funksjonshemmede elever i grunnskolen innvilges gratis opphold i SFO/dagtilsyn fra og med 5. årstrinn innenfor åpningstiden for aktuell skolefritidsordning.

 2. Det tilbys ikke skolefritidsordning/tilsyn ut over åpningstiden ved SFO på inntil 11 måneder pr. år.”

 3. Vedtaket gjøres gjeldende fra 01.08.2005.

 4. Rådmannen gis fullmakt til å finne budsjettmessig dekning for inntektssvikten som ordningen vil medføre.

 

 

Sak  nr.: 0050/05

STIKLESTAD GOLFKLUBB - KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER VED  UTVIDELSE AV GOLFANLEGG

 

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune garanterer for at Stiklestad golfklubb, ved eventuell misligholdelse av vilkårene, tilbakebetaler tildelte spillemidler til Kulturdepartementet, i tråd med de generelle vilkår for tilskudd.

 

 

Sak  nr.: 0051/05

TINDVED KULTURHAGE AS  - LEIEKONTRAKT

 

Behandling:

Tomas I. Hallem fratrådte som inhabil. Er styreleder. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 5 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Det framlagte forslag til leiekontrakt mellom Tindved kulturhage AS og Verdal kommune vedtas.
 1. Leiesum innarbeides i Økonomiplan 2006-2009/Budsjett 2006.
 1. Rådmannen får fullmakt til å underskrive kontrakten.

 

 

Sak  nr.: 0052/05

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN. KOMMUNAL PLAN.

 

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      ”Den kulturelle skolesekken. Plan for Verdal kommune” vedtas.

2.      Årsplanen for skoleåret 2004/2005 tas til etterretning.

3.      Økonomiplanen i plandokumentet rulleres og realitetsbehandles ved den årlige økonomiplan- og  budsjettbehandlingen i kommunen.

 

 

Sak  nr.: 0053/05

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN

 

Behandling:

Uttalelse fra Utdanningsforbundet ble utdelt.

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til vedtak:

”1. Kommunestyret slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i grunnskolene i Levanger og Verdal  kommuner (høringsutkast) og tar saken til etterretning.

2. Dette er en meget ambisiøs plan som vil kreve en omfattende satsning på kompetanseheving i alle ledd. Dette innebærer at det må følges med realistiske rammer for gjennomføring av planen.”

Det ble  votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra SP, der forslaget fra SP ble vedtatt med 20 mot 12 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i grunnskolene i Levanger og Verdal  kommuner (høringsutkast) og tar saken til etterretning.
 2. Dette er en meget ambisiøs plan som vil kreve en omfattende satsning på kompetanseheving i alle ledd. Dette innebærer at det må følges med realistiske rammer for gjennomføring av planen.

 

Sak  nr.: 0054/05

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2004

 

Behandling:

Bjørn Iversen fratrådte som inhabil. Styremedlem. Til stede: 31 representanter.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar de framlagte dokumenter til orientering.

 

Sak  nr.: 0055/05

TANGENVEIEN EIENDOM AS. KJØP AV AREAL

 

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Tangenveien Eiendom AS tilbys å kjøpe eiendommene gnr. 17, bnr. 31 og gnr. 18, bnr. 1326.
 2. Kjøpet godtgjøres ved at Tangenveien Eiendom AS bevirker selger tinglyst rett til anleggelse og vedlikehold av gang/sykkelveg over aktuelle eiendommene gnr. 17, bnr. 21 og gnr. 17, bnr. 9, samt opparbeider og ferdigstiller gang/sykkelveg med støyskjerming mot E 6, i samsvar med gjeldende reguleringsplan og nærmere fastsatt standard.
 3.  Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle avtale og sluttføre overdragelsen.

 

Sak  nr.: 0056/05

REGULERINGSPLAN FOR FV. 166, FLESKHUS - MINSÅS

 

Behandling:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for fv. 166, Fleskhus – Minsås, revidert 21.02.05.
 2. Vi ber om at Statens vegvesen vurderer bakketopp med profil 2400 – 2500 slik at den ikke framstår som trafikkfarlig.

 

 

Sak  nr.: 0057/05

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.  FASTSATT UTREDNINGSPROGRAM.

 

Behandling:

V v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag:

”Vedtak om konsekvensutredning av prosessanlegg for organisk råstoff  i Ravlo utsettes til etter at kommunestyrets medlemmer har vært på befaring i området.”

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 26 mot 6 stemmer.

V v/Lars Gunnar Marken fremmet følgende forslag til vedtak:

”Verdal kommune ønsker en egnethetsvurdering av alle eventuelle aktuelle lokaliseringer for organisk prosessanlegg. Alternativet Ravlo strykes som forslag til lokalisering.”

SP v/Kjell Stiklestad fremmet følgende forslag til tillegg i utredningen:

”Nytt kulepunkt 2 under punkt Samfunn i fastsatt utredningsprogram (under pkt. 5):

·        Tiltakets påvirkning på næringsliv/næringsmiddelindustri og matproduksjon ut i fra et renhets- og miljøaspekt i en markedskonkurranse.”

Det ble først votert over Venstre sitt forslag som falt med 31 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over plan- og utviklingskomiteens innstilling som ble vedtatt med 27 mot 5 stemmer.

Det ble til slutt votert over SP sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 33-4 fastsetter Verdal kommune utredningsprogrammet dat. 26.04.05, som grunnlag for konsekvensutredning av prosessanlegg for organisk råstoff ved Ravlo med følgende tillegg:

Nytt kulepunkt 2 under punkt Samfunn i fastsatt utredningsprogram (under pkt. 5):

·        Tiltakets påvirkning på næringsliv/næringsmiddelindustri og matproduksjon ut i fra et renhets- og miljøaspekt i en markedskonkurranse.

 

 

Sak  nr.: 0058/05

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV 

KATRINE BRUVOLD

 

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Katrine Bruvold som permisjon fram til august 2006 som medlem i kommunestyret, samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og plan- og utviklingskomiteen.
 2. Jon Birger By rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Sosialistisk Venstreparti.

 

 

Sak  nr.: 0059/05

GODKJENNING AV BUDSJETT 2005

 

Behandling:

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret tar saken til orientering.”

Det ble votert alternat ivt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SV, der tilrådinga ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.

 

Sak  nr.: 0060/05

SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE

 

Behandling:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.