MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE

MØTE 04.04.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende Svein Jørgen Svensson, Bjørn Aarstad, Thor Bertil Granum, Ragni E.   Bye, Anita D. Steinkjer, John Hermann, Berit Musum, Kåre Norum,   Knut S. Sandnes, Marit V. Skrove og Nils G. Leirset.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Kjetil Aarstad, Kjetil Bakkan, Knut Fortun, Ingolv Bengtsen og Karin Rekve.  
Til stede : 30 representanter.
Dessuten møtte: Rådmann, assisterende rådmenn og politisk sekretær.

Grete Borgen og Janne Stenbakk orienterte om ”Vukuprosjektet” i begynnelsen av møtet.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 07.02.05.

 2. Politisk vedtak nr. 1 fra KS.

 3. Politisk info nr. 1 fra KS.

 4. Politisk info nr. 2 fra KS.

 5. Faktaark dat. 18.03.05 fra KS.

 6. Faktaark dat. 01.04.05 fra KS.

 

Sakliste

 

Utvalgssakstype/nr.                   Arkivsaksnr.

                                      Tittel

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0013/05 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg1
Klikk her for å se vedlegg2
0014/05 SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0015/05 KLP. FRAMTIDIG EGENKAPITALSTRUKTUR OG SELSKAPSFORM
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg1
Klikk her for å se vedlegg2
Klikk her for å se vedlegg3
Klikk her for å se vedlegg4
Klikk her for å se vedlegg5
0016/05 STIKLESTAD ALLE. 3. TRE-REKKE. GODTGJØRELSE FOR GRUNNERVERV
Klikk her for å se saksframlegget
0017/05 TEK VA-ANLEGG JERMSTADGRENDA-BLOMMEN ETAPPE 2 SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0018/05 TEK VA-ANLEGG   YDSEDALEN - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0019/05 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - BYGGETRINN II - UTBYGGING AV 8  OMSORGSBOLIGER - FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1 
Klikk her for å se vedlegg 2 
0020/05  INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING. NY BEHANDLING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0021/05 INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR
Klikk her for å se saksframlegget
0022/05 INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV
Klikk her for å se saksframlegget
0023/05 SAMORDNING AV EIENDOMMER PÅ STIKLESTAD
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1 
Klikk her for å se vedlegg 2 
Klikk her for å se vedlegg 3 
Klikk her for å se vedlegg 4
0024/05 DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1 og 2
Klikk her for å se vedlegg 3
0025/05 SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1, 2, 3 og 4
Klikk her for å se vedlegg 5
Klikk her for å se vedlegg 6
0026/05 ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0027/05 SPØRSMÅL : LEIEAVTALE RITEK - KONKURRANSEVRIDNING?
Klikk her for å se saksframlegget
0028/05 SPØRSMÅL : VERDAL KOMMUNE - SOSIAL DUMPING I OFFENTLIGE ANBUD
Klikk her for å se saksframlegget
 

 


 

Sak  nr.: 0013/05

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Behandling:

Nytt vedlegg: notat dat. 04.02.05 fra Gunn Wolden, Kjell Nielssen og Berit Hakkebo ble utsendt.

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til pkt. 7:

”Planen rulleres årlig.”

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling og forslaget til nytt pkt. 7 fra Verdal SV med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Boligsosial handlingsplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune.

 2. Formannskapet understreker at planen framstår som svært ambisiøs og ressurskrevende. Selv en moderat måloppnåelse vil derfor hele tiden være gjenstand for streng politisk prioritering.

 3. De økonomiske konsekvenser når det gjelder investeringer og drift vurderes og tas stilling til i forbindelse med utarbeidelse og behandling av sektorplaner, budsjett og økonomiplan.

 4. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen legges til rådmannen/administrasjonssjefen i ISK.

 5. Det tas stilling til om det ved rullering skal utarbeides en felles boligsosial handlingsplan i ISK som omfatter begge morkommunene og hvor ofte planen skal rullere.

 6. Det arbeides med å få ut statlige midler til utprøving av et prosjekt med miljøvaktmester ved rehabiliteringsboligene på Reinsholm, eller når andre passende boligprosjekt dukker opp.

 7. Planen rulleres årlig.

 

 

 

Sak  nr.: 0014/05

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

1.      Smittevernplan for Verdal kommune vedtas med følgende merknader:

 1. Ansvar og myndighet ved utbrudd av smittsomme sykdommer slik det går fram av side 8 i planforslaget endres slik at det blir i samsvar med Innherred samkommunes ansvar på dette område.
 2. Planen kompletteres med de forutsatte vedlegg.
 3. Kommunelegen får fullmakt til å foreta mindre justeringer av planen.

2.      Ved revidering av planen bør det vurderes utarbeidet felles smittevernplan som dekker tjenesteområdene i ISK og morkommunene.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0015/05

KLP. FRAMTIDIG EGENKAPITALSTRUKTUR OG SELSKAPSFORM

Behandling:

Brev datert 31.03.05 fra Fagforbundet Verdal om KLP - Fremtidig selskapsform ble utdelt.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til vedtak:

”Verdal kommunestyre går etter en totalvurdering inn for at KLP fortsetter som et gjensidig selskap og etablerer grunnfondsbevis som nytt egenkapitalinstrument.

Dette vil gjøre det lettere å bevare KLP som et offentlig eid, selvstendig, folkestyrt norsk selskap og vil dermed bidra til å sikre ro omkring selskapet.

Kommunestyret konstaterer at et noe nær samlet offentlig Nord-Trøndelag går inn for gjensidigemodellen. Det samme gjør et stort flertall av arbeidstakerorganisasjonene.”

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret i Verdal kommune vil på generalforsamlingen i KLP den 21. april oppfordre ordføreren å gå inn for at KLP omdannes til AS.”

 

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP og FRP ble forslaget fra  AP vedtatt med 25 mot 5 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra FRP.

 

Vedtak:

Verdal kommunestyre går etter en totalvurdering inn for at KLP fortsetter som et gjensidig selskap og etablerer grunnfondsbevis som nytt egenkapitalinstrument.

Dette vil gjøre det lettere å bevare KLP som et offentlig eid, selvstendig, folkestyrt norsk selskap og vil dermed bidra til å sikre ro omkring selskapet.

Kommunestyret konstaterer at et noe nær samlet offentlig Nord-Trøndelag går inn for gjensidigemodellen. Det samme gjør et stort flertall av arbeidstakerorganisasjonene.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0016/05

STIKLESTAD ALLE. 3. TRE-REKKE. GODTGJØRELSE FOR GRUNNERVERV.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner fremforhandlet godtgjørelse for grunnerverv i forbindelse med etablering av 3. trerekke i Stiklestad allé.
 2. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille saken og foreta utbetaling.
 3. Kostnader, til sammen ca. kr. 200.000,-, dekkes av kommunens kapitalfond.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0017/05

VA-ANLEGG JERMSTADGRENDA-BLOMMEN ETAPPE 2 SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Jermstadgrenda-Blommen etappe 2 tas til etterretning.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0018/05

VA-ANLEGG   YDSEDALEN - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttrapport for investeringsprosjekt VA-anlegg Ydsedalen tas til etterretning.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0019/05

 ØRMELEN BO- OG HELSETUN - BYGGETRINN II - UTBYGGING AV 8  OMSORGSBOLIGER - FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 8 nye omsorgsboliger ved Ørmelen Bo- og Helsetun godkjennes innenfor en økonomisk ramme på 11,0 mill.kr.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0020/05

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING. NY BEHANDLING

Behandling:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag:

”Sakspapir sendes ut i A4-format”.

Det ble først votert over innstillinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Trude Holm som ble vedtatt med 19 mot 11 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til de skisserte opplegg  med vedtatt endring.

Representantene som ønsker elektronisk innkalling gir beskjed til sekretariatet om dette.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0021/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SERVICEKONTOR

Behandling:

Representanten Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”Kommunestyret i Verdal er betenkt over at samkommunestyret i vedtak den 17.02.05 vurderer overføringer av nye oppgaver til ISK som sluttført. Dette hindrer en total evaluering av ISK som samarbeidsmodell etter forsøksperioden. Kommunestyret henstiller til samkommunestyret om fortsatt å se på de effektiviseringsmuligheter som ligger på mange tjenesteområder i framtida før at den enkelte kommune fatter vedtak om investeringer i områder som det er naturlig først å få utredet for samarbeid.”

AP v/Bjørn Iversen sitt forslag i samkommunestyret i saken er ved en feil ikke avstemt i driftskomiteen og fremmes derfor på nytt:

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.”

Det ble først votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Det ble videre avstemt alternativt mellom AP sitt forslag og forslaget fra representanten Vikan, der AP sitt forslag ble vedtatt med 25 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra representanten Vikan.

 

Vedtak:

 1. Servicekontorene organiseres som egen enhet i Innherred samkommune fra 1.6. 2005.

 2. Det utarbeides en framdriftsplan som viser hvordan dette er tenkt ivaretatt.

 3. Høsten 2005 gjennomføres den første brukerundersøkelsen med fokus på servicegrad og tilgjengelighet.

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

 

 

 

Sak  nr.: 0022/05

INNHERRED SAMKOMMUNE - NYE OPPGAVER - SAK/ARKIV

Behandling:

Representanten Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

Kommunestyret i Verdal er betenkt over at samkommunestyret i vedtak den 17.02.05 vurderer overføringer av nye oppgaver til ISK som sluttført. Dette hindrer en total evaluering av ISK som samarbeidsmodell etter forsøksperioden. Kommunestyret henstiller til samkommunestyret om fortsatt å se på de effektiviseringsmuligheter som ligger på mange tjenesteområder i framtida før at den enkelte kommune fatter vedtak om investeringer i områder som det er naturlig først å få utredet for samarbeid.”

AP v/Bjørn Iversen sitt forslag i samkommunestyret i saken er ved en feil ikke avstemt i driftskomiteen og fremmes derfor på nytt:

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.”

Det ble først votert over driftkomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert alternativt mellom AP sitt forslag og forslaget fra representanten Vikan, der AP sitt forslag ble vedtatt med 25 stemmer. 5 stemmer ble avgitt for forslaget fra representanten Vikan.

Vedtak:

Ansvaret for Arkiv overføres til i Innherred samkommune fra 1.6.2005, og organiseres som en egen enhet i samkommunen eventuelt sammen med andre internservice-oppgaver.

Med vedtakene av 17.02.05 vurderes overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde å være sluttført i forsøksperioden.

Samtidig oppfordres ulike etater til samarbeid over kommunegrensene.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0023/05

SAMORDNING AV EIENDOMMER PÅ STIKLESTAD

Behandling:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Formannskapet viser til orientering  i kommunestyrets møte 31.01.05 om  Utviklingsprogrammet ” Stiklestad  230 –2030” og mener dette er et meget godt grunnlag for utvikling av Stiklestad som et nasjonalt knutepunkt.

 2. For å klargjøre grensesnitt mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS utvides eksisterende festekontrakt mellom Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS datert 03.04.91  til også å gjelde de øvrige  kommunale eiendommer på Stiklestad som nevnt i saksframlegget på samme vilkår.

 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i avtalen knyttet til forhold som er foreldet og videre til å bestille sammenføyning av eiendommene dersom det er rasjonelt.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0024/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING

Behandling:

Nytt forslag til delegasjonsreglement ble utsendt som nytt vedlegg til saken.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte dokument datert 07.01.05.
 2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
 3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

 

 

 

Sak  nr.: 0025/05

SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004

Behandling:

Saken blir utsatt til etter at kontrollutvalget har hatt den til behandling.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

 

Sak  nr.: 0026/05

ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for år 2004 til orientering.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0027/05

SPØRSMÅL: LEIEAVTALER RITEK - KONKURRANSEVRIDNING?

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson fremmet sine spørsmål og ordføreren svarte slik:

”I denne saken har jeg vært i tvil om hvorvidt den hører hjemme i kommunestyret i det hele tatt. Det første spørsmålet representanten Eriksson tar opp, krever kompetanse utover det jeg personlig besitter. Som ordfører, må jeg støtte meg til de profesjonelle vurderingene som gjøres fra ulike aktører. Aktører som har som oppgave å passe på at det ikke skjer konkurransevridning ved etablering av ny virksomhet der det offentlige er inne i bildet.

Det har vært naturlig for meg å samarbeide med Levanger kommune om denne saken i og med at det er de som eier Rinnleiret. I tillegg har jeg vært i kontakt med IndPro AS som har deltatt i etableringen av selskapet Ritek. Ordfører gjør følgende oppsummering etter å ha jobbet med saken:

1            Utgangspunktet for etableringen av Ritek var at Forsvaret ønsket å avvikle virksomheten på Rinnleiret. Noen av de oppsagte ansatte fikk tilbud om å overta driften av det tekniske verkstedet.

2          Ritek fikk levelige vilkår for oppstarten gjennom avtalene med Forsvaret og Skifte eiendom. Men avtalene var 100% kommersielle og er gjennomgått av advokater med tanke på ESA og konkurransevridning. Etter de opplysninger ordfører har ble vurderingene gjort av advokatfirmaet Wikborg og Rein i Oslo som konkluderte med at avtalene som var inngått var i henhold til gjeldende regelverk.

3            Rammeavtalen som Ritek har med Forsvaret ut dette året ville ikke vært aktuelle for lokale aktører på Verdal om Forsvaret hadde lagt oppdragene ut på anbud. Gjennom at Ritek fikk disse avtalene har bedrifter i regionen derimot fått oppdrag som underleverandører.

4          Etter de opplysningene ordfører har fått om Riteks’ virksomhet framover vil forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt være bedriftens hovedmarked i overskuelig framtid.

5          I Ritek sine leiearealer inngår det i tillegg til verkstedbygninger også areal som verdiløse skur, tomteareal, bomberom, generatorrom og unødvendig store administrative arealer. Dette må taes med om matematikken skal stemme og jeg begir meg ikke inn på noe regnestykke slik Eriksson har gjort i sin spørsmålsstilling.

Levanger kommune sier i sin kommentar til saken at de ikke var med under utarbeidelse av avtalen mellom Skifte Eiendom og Ritek. De ga imidlertid forsvaret beskjed om at de ønsket å kjøpe hele Rinnleiret og ikke bare deler. Det var en forutsetning for Levanger kommune. Slik ble det da også. Ritek hadde imidlertid en avtale om inntrederett ved salg av eiendommen. Med bakgrunn i det inngikk Ritek og kommunen avtale med virkning fra 15.12.04. Dette på bakgrunn av reelle forhandlinger. Leiekontrakten har samme tidsbegrensning som den kontrakten Ritek hadde med Skifte eiendom.

Ordføreren velger å stole på at de avtaler Ritek har som grunnlag for sin etablering holder mål i alle sammenhenger. Jeg tror vi skal være glade for at etableringen ble noe av. Slik unngikk vi tap av arbeidsplasser i regionen. I tillegg fikk regionale virksomheter oppdrag som underleverandører. Det ville de ellers ikke fått. Slik vil det også bli fremover om bedriften vinner forsvarskontrakter nasjonalt og internasjonalt. Det vi som politikere må oppfordre til er samhandling og samarbeid mellom aktører. I alle sammenhenger ser vi de beste resultatene om det er dialog mellom parter som ellers blir oppfattet som konkurrenter. Det er viktig at de store aktørene ser potensiale i de små aktørene og at de små aktørene melder sin interesse for underleverandøroppdrag og kvalifiserer seg for disse.

Ordførerne i Verdal og Levanger har snakket sammen om saken. Vi er enige om at den ikke har noe i samkommunestyret å gjøre. Men vi vil sørge for at den oversendes styret i Innherred Vekst til orientering. Der er både næringsliv og offentlige myndigheter representert. Det er viktig at styret er informert om at spørsmålet er reist. Innherred Vekst vil spille en rolle i utviklinga av Rinnleiret og må vurdere alle sider av utviklinga av området og virksomheter der. Saken vil også bli oversendt Levanger kommune til orientering.

Jeg håper representanten Eriksson er fornøyd med svaret.”

Representanten Eriksson takket for svaret men etterlyste noen svar. Ønsker å debattere denne med Levanger kommune også i fremtiden.

 

 

 

 

 

 Sak  nr.: 0028/05

SPØRSMÅL: VERDAL KOMMUNE - SOSIAL DUMPING I  OFFENTLIGE ANBUD

Behandling:

Representanten Johansson fremmet sitt spørsmål og ordføreren svarte slik:

Representanten Lennart Johansson tar i sitt spørsmål til ordfører opp sosial dumping og evt om kommunen skal endre sitt regelverk slik at vi sikrer oss mot at dette foregår i firmaer kommunen kjøper varer og tjenester av.

I forbindelse med spørsmålet har ordfører sammen med økonomiansvarlig gått igjennom regelverket vårt og rutinene vi har i dag. Min oppfatning er at det er tilstrekkelig m.h.t. problemstillingen.

Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift til denne loven legges til grunn for tilbudskonkurranser. Dette gjelder både for investeringer og drift(rammeavtaler).

Forøvrig er det en del obligatoriske krav – skalkrav

- Det skal framlegges skatteattest fra kemner på skatt og attest fra fylkesskattekontoret på moms

- Det skal fremlegges HMS erklæring underskrevet av daglig leder og representant for de ansatte

Bestemmelsen om skatteattest og HMSerklæring gjelder tilsvarende i alle underliggende entrepriseforhold. Hovedentrepenør er ansvarlig for at dette foreligger.

I erklæringen entrepenøren underskriver står det følgende:

”Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-miljø og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredstiller kravene om systematisk helse-miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten(internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res.av 06.desember 1996 nr. 1127 i medhold av loven av 04. februar 1977 nr.4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet”.

Dette er vedtatt i vårt økonomireglement.

Vi stiller oftest tilleggskrav om lærlingeklausul og lønns og arbeidsvilkår for ansatte.

Under punkt om lønns og arbeidsvilkår står det:

” Firma som ønsker å delta i anbudskonkurranse, i forhandlinger, eller i direkte kontrahering for å få oppdrag i Verdal kommune som byggherre, skal ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med norske tariffavtaler. Det stilles samme krav til evt. underleverandører”.

Samlet sett synes jeg Verdal kommune har et godt nok regelverk for å unngå at firmaer som bedriver sosial dumping får levere varer og tjenester til kommunen. Jeg tror ikke at enda flere formuleringer i et regelverk vil forebygge det enda bedre. Tidligere hadde vi et svært detaljert regelverk som våre medarbeidere ikke greide å følge opp. Vi får ha tillit til at de vi har satt til å gjøre jobben for oss når det gjelder valg av vare og tjenesteleverandører gjør jobben sin slik at vi har ryddige forhold i vår kommune og ikke bidrar til at mennesker fra andre land arbeider under dårligere vilkår enn nordmenn.

Representanten Johansson takket for svaret.