MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 07.02.2005 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

   

Fraværende Lennart Johansson, Einar A. Tromsdal, Ragni E. Bye, Torill Elverum,   John Hermann og Kåre Norum.
Varamedlemmer Jon B. By, Bjarne Haugan, Jostein Dahle, Knut Fortun og Tor E. Malmstein.
Til stede : 34 representanter.
Dessuten møtte: Rådmann og politisk sekretær.

Merknader til innkalling:

Nils G. Leirset mener at dokumentene må sendes ut mye tidligere når det er så stor saksmengde.

Dokumenter utdelt i møte:

1. Møteprotokoll fra møte 31.01.05.

 

Det ble opplyst om at det er endringer i møteplanen:

Kommunestyret den 14. mars flyttes til den 4. april.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0007/05 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg1
Klikk her for å se vedlegg2
0008/05 BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMMUNE PERIODEN 2005-2007
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2
0009/05 DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0010/05 SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0011/05 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0012/05 SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

 

Sak  nr.: 0007/05

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I OPPVEKSTSEKTOREN

Behandling:

Direktør utdanning KS, Eva Lian, innledet om kommunens rolle som skoleeier

Endre Kanestrøm orienterte om erfaringer med prosjektet ”Oppvekstmiljøet i Verdal – nye veier å gå”.

Virksomhetsleder Kristin G. Hallem orienterte om kartleggingsprosedyren for oppvekstfaglige utfordringer som er satt i gang i Stiklestad og Leksdal oppvekstområde.

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte om planen.

 

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:

 1. Som plankomiteens innstilling

 2. Kommunestyret har forventninger til at fortsatt fokusering på nyskaping- og utviklingsarbeid, vil heve kvaliteten i skolen. Det bør satses på etterutdanning av personalet.

 3. Kommunestyret vil fortsette utbygging/opprusting av skolene i tråd med vedtak i økonomiplanen.

 4. Kommunestyret innser at det vil være behov for en viss økning i ressurstilgang til oppvekstsektoren. Formannskapet som økonomiutvalg bes gå nærmere inn på og komme med forslag til omfanget og innretningen av økte rammer for sektoren.

 

SV v/Trine Hallem fremmet følgende forslag i tillegg til innstillinga:

”Det avsettes midler til en utviklingsgruppe for oppvekstsektoren, hvor representanter for bl.a. PPT og flyktningetjenesten deltar. Rådmannen gies fullmakt til å oppnevne representanter til gruppa.”

 

KrF v/Rigmor Hafell fremmet følgende forslag i tillegg til innstillinga i vedlegg 1 under rådmannens aktiviteter (etter Styggdalsnemndas. ):

”Rådmannen i forhold til lag, organisasjoner sammen med kulturtjenesten – møter Verdal idrettsråd, Verdal musikkråd, ”ildsjeler” og Styggdalsnemnda, og Kirken og menigheter utenom den norske kirke, for å drøfte deres medvirkning i utvikling av et helhetlig oppvekstmiljø i kommunen.”

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak til nytt punkt 2, 3 og 4:

 1. Av et eventuelt overskudd for 2004 vil kommunestyret benytte dette til ekstra nedbetaling av gjeld, slik at man kan frigjøre avsatte midler, til styrking av budsjettene for oppvekstsektoren.

 2. Kommunestyret ønsker en større og mer reell brukermedvirkning og vil derfor gå inn for at flertallet i samarbeidsutvalgene skal bestå av foreldrene.

 3. Kommunestyret stiller seg positiv til en ordning om tilpasset skolestart for 6-åringer. Kommunestyret ber administrasjonen innen utgangen av april fremme en egen sak for kommunestyret. Saken må beskrive følgende:

 

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”2. Kommunestyret erkjenner og beklager at ressurstilgangen for drift av oppvekstsektoren i dag er for lav. Kommunestyret mener økonomien innen sektoren må styrkes”

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende 2 oversendelsesforslag:

 1. Administrasjonen utreder muligheten for å opprette kveldsbuss inn til sentrum.

 2. Administrasjonen undersøker muligheten for å invitere ledere i lag, organisasjoner og velforeninger til temakveld om inkludering av nye innbyggere.

 

VOTERING:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling - enstemmig vedtatt.

Frp sitt forslag til nytt pkt. 2 – falt med 28 mot 6 stemmer.
Frp sitt forslag til nytt pkt. 3 – falt med 27 mot 7 stemmer.
Frp sitt forslag til nytt pkt. 4 – falt med 27 mot 7 stemmer.

Venstre sitt forslag til nytt pkt. 2 – falt med 24 mot 10 stemmer.

AP sitt forslag til pkt. 1 – som innstillinga.
AP sitt forslag til nytt pkt. 2 – vedtatt med 29 mot 5 stemmer.
AP sitt forslag til nytt pkt. 3  - vedtatt med 28 mot 6 stemmer.
AP sitt forslag til nytt pkt. 4 – vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

SV v/Trine Hallem sitt forslag – vedtatt med 33 mot 1 stemme.
SV v/Lars Børre Hallem sitt oversendelsesforslag nr. 1 – vedtatt med 30 mot 4 stemmer.
SV v/Lars Børre Hallem sitt oversendelsesforslag nr. 2 – vedtatt med 33 mot 1 stemmer.

KRF v/Rigmor Hafell sitt forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til Plan for kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren 2005 – 2008 med vedlegg og med rådmannens merknader.
 2. Kommunestyret har forventninger til at fortsatt fokusering på nyskaping- og utviklingsarbeid, vil heve kvaliteten i skolen. Det bør satses på etterutdanning av personalet.
 3. Kommunestyret vil fortsette utbygging/opprusting av skolene i tråd med vedtak i økonomiplanen.
 4. Kommunestyret innser at det vil være behov for en viss økning i ressurstilgang til oppvekstsektoren. Formannskapet som økonomiutvalg bes gå nærmere inn på og komme med forslag til omfanget og innretningen av økte rammer for sektoren.
 5. Det avsettes midler til en utviklingsgruppe for oppvekstsektoren, hvor representanter for bl.a. PPT og flyktningetjenesten deltar. Rådmannen gies fullmakt til å oppnevne representanter til gruppa.
 6. Tillegg til innstillinga i vedlegg 1 under rådmannens aktiviteter (etter Styggdalsnemndas. ): Rådmannen i forhold til lag, organisasjoner sammen med kulturtjenesten – møter Verdal idrettsråd, Verdal musikkråd, ”ildsjeler” og Styggdalsnemnda, og Kirken og menigheter utenom den norske kirke, for å drøfte deres medvirkning i utvikling av et helhetlig oppvekstmiljø i kommunen.

  Oversendelsesforslag:
 7. Administrasjonen utreder muligheten for å opprette kveldsbuss inn til sentrum.
 8. Administrasjonen undersøker muligheten for å invitere ledere i lag, organisasjoner og velforeninger til temakveld om inkludering av nye innbyggere.

 

 

Sak  nr.: 0008/05

BARNEHAGEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

AP v/Sverre Bugge Midthjell fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere implikasjoner for Verdal kommune av nasjonale føringer for barnehagedriften og eventuelle utfordringer disse gir kommunen. Herunder faller blant annet likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, ny barnehagelov og innføring av maksimalpris. Dersom det vurderes at det finnes slike problemstillinger som gjør det hensiktsmessig å ta lokale politiske veivalg, bes rådmannen legge fram egen sak for kommunestyret i løpet av 2005.”

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 2005-2007.

 2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

Oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere implikasjoner for Verdal kommune av nasjonale føringer for barnehagedriften og eventuelle utfordringer disse gir kommunen. Herunder faller blant annet likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, ny barnehagelov og innføring av maksimalpris. Dersom det vurderes at det finnes slike problemstillinger som gjør det hensiktsmessig å ta lokale politiske veivalg, bes rådmannen legge fram egen sak for kommunestyret i løpet av 2005.

 

 

Sak  nr.: 0009/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak  nr.: 0010/05

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak  nr.: 0011/05

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Behandling:

Innstilling fra formannskapet  og notat datert 4.2.05 fra Gunn Wolden, Kjell Nielssen og Berit Hakkebo ble utdelt.

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

 

Sak  nr.: 0012/05

SKATTEREGNSKAPET MED BERETNING 2004

Behandling:

Ordføreren foreslo at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.