MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 13.12.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende Bjørn Aarstad, Ragni E. Bye, Knut S. Sandnes, Berit Musum og Kåre Norum
Varamedlemmer Kjetil Aarstad, Torill Å. Iversen, Arne Holan og Knut Fortun.
Til stede : 33 representanter.  Kåre Norum møtte f.o.m. sak nr. 99/04. Til stede 34 representanter.
Dessuten møtte: Rådmann og politisk sekretær.

Sak nr. 99/04 ble behandlet før sak nr. 98/04.

Dokumenter utdelt i møtet:

 1. Møteprotokoll fra møte 24.11.04.
 2. Møteprotokoll fra møte 29.11.04.
 3. Brev datert 02.12.04 med vedlegg fra Verdal Vekst  - søknad om tilskudd 2005.
 4. Brev  fra Utdanningsforbundet Verdal – Innspill til høringsutkast til ny lov om barnehager.
 5. Midt-Norsk oljeavis nr. 4/2004.
 6. Hefte: Arena Trøndelag.
 7. Bok: Kjerka Vårres. Kristenliv i Vuku sogn i 350 år.

Ungdomsrådet v/leder Adrian Walborg hadde en oppsummering av ungdomsarbeidet det siste året i begynnelsen av møtet.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0091/04 OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. ENDRING AV PROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0092/04 KOMMUNAL DELTAKELSE I TRØNDERPIPE AS
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0093/04 STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2005.
Klikk her for å se saksframlegget
0094/04 ÅRSBUDSJETT 2005 - KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0095/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0096/04 K SENTRALIDRETTSANLEGGET. BYGGING AV KUNSTGRESSBANE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0097/04 INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0098/04 BUDSJETT 2005
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0099/04 TINDVED KULTURHAGE AS. STIFTELSE AV SELSKAP
Klikk her for å se saksframlegget
 

 


 

Sak  nr.: 0091/04

OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. ENDRING AV PROSJEKT.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Prosjekt med utbygging av omsorgsboliger for psykisk syke ved Verdal Bo- og Helsetun endres i samsvar med tegninger fra Letnes Arkitektkontor AS av 15.11.04

2.      Investeringsrammen for prosjektet økes med kr. 400.000 til kr. 8.400.000. Fullfinansiering skjer gjennom budsjettet for 2005.

 

Sak  nr.: 0092/04

KOMMUNAL DELTAKELSE I TRØNDERPIPE AS

Behandling:

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”Verdal kommune vil, som aksjonær i selskapet Trønderpipe AS, arbeide for at det opprettes samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner med sikte på forskning og utvikling av teknologi for full håndtering av co2-utslipp.”

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 30 mot 3 stemmer.

Det ble deretter votert over SV sitt forslag til nytt pkt. 2 som ble vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

Vedtak:

1.      Kommunen deltar som aksjonær i Trønderpipe AS. Kommunen går inn med kr. 690.000  i aksjekapital i rørselskapet.

2.      Verdal kommune vil, som aksjonær i selskapet Trønderpipe AS, arbeide for at det opprettes samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner med sikte på forskning og utvikling av teknologi for full håndtering av co2-utslipp.

 

Sak  nr.: 0093/04

STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2005.

Behandling:

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.000 for videreutlån opp mot     låneordningen Startlån.

2.      Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån 2005.

 

 

Sak  nr.: 0094/04

ÅRSBUDSJETT 2005 - KRISESENTERET I NORD-TRØNDELAG

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for Krisesenteret i Nord-Trøndelag.

 

Sak  nr.: 0095/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 88/04, pkt. 3.

Kommunestyret opphever vedtaket.

 

Sak  nr.: 0096/04

SENTRALIDRETTSANLEGGET. BYGGING AV KUNSTGRESSBANE

Behandling:

Brev datert 03.12.04 fra Nord-Trøndelag fylkesskattekontor om kunstgressbane ble utdelt.

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Verdal kommune er byggherre/tiltakshaver vedrørende bygging av kunstgressbane på sentralidrettsanlegget på Ørmelen.
 2. Prosjektet har en totalkostnad på kr. 4.160.000 eks. refunderbar MVA. Det forutsettes at refunderbar momskompensasjon tilfaller prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
 3. Verdal kommune bevilger kr. 1 mill. over investeringsbudsjettet i 2005 til kunstgressbane.
 4. Forslag til revidert avtale om drift av sentralidrettsanlegget for perioden 01.01.05 – 31.12.08 vedtas.

 

 

Sak  nr.: 0097/04

INNKALLING TIL MØTER. DOKUMENTUTSENDING. ALTERNATIVT OPPLEGG MED ELEKTRONISK MØTEINNKALLING

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag:

”Saken utsettes.”

Ved votering ble saken utsatt med 17 mot 16 stemmer.

Vedtak:

Saken utsettes.

 

Sak  nr.: 0098/04

BUDSJETT 2005

Behandling:

Brev datert 06.12.04 fra Utdanningsforbundet Vinne skole og brev datert 08.12.04 fra Klubben (Utdanningsforbundet) ved Vuku oppvekstsenter ble utdelt.

Rådmannen fremmet følgende forslag:

”Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 91/04. Investeringsbudsjettet for 2005 økes med kr 400.000,-. Beløpet dekkes ved tilsvarende økning i opptak av lån.”

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende alternative budsjettforslag:

 

Alternativt budsjett 2005

For

Verdal Kommune

Innledning

Verdal Fremskrittsparti presenterer med dette sitt alternative budsjett for 2005. Det har utgangspunkt i Verdal Fremskrittspartis lokalpolitiske program for perioden 2003 – 2007, og rådmannens forslag til budsjett for 2005.

Verdal Fremskrittspartis forslag viser en alternativ måte å løse de utfordringene Verdal kommune står ovenfor., både når det gjelder økonomiske prioriteringer og hvordan tjenesteproduksjonen kan løses.

Skillelinjene i den politiske debatten går på mange områder mellom Fremskrittspartiet på den ene siden og resten på den andre siden.

Verdal Fremskrittsparti foreslår derfor blant annet følgende:

 

KONKURRANSEUTSETTING

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere kommunens tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes konkurranse mellom  å få produsert tjenestene til kommunens innbyggere, på kommunens vegne. Det endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil fortsatt ligge hos kommunen.

Verdal Fremskrittsparti viser videre til sine verbalforslag som omhandler konkret hvilke tjenester Verdal FrP ønsker å konkurranseutsette ved behandlingen av budsjettet for 2005.

 

ORDINÆRE INVESTERINGER

Ordinære investeringer 2005-08

 

Gjeldssanering Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Tidligere vedtatt økonomiplan for perioden 2004 – 07, vedtok kommunestyret å avsette til sammen 3,5 mill. kroner til dette formålet for perioden 2004 – 06.

Verdal Fremskrittsparti peker på at det i budsjettet for 2004 ble bevilget 1,2 mill. kroner til formålet. Restbeløpet på 2,3 millioner kroner fordelt mellom årene 2005 – 2006. For 2005 utgjør dette 1,2 mill. kroner.

Verdal Fremskrittsparti viser til at omsetningen på SNK har økt betraktelig det siste året. Dette bør bety at SNK er i bedre stand til å dekke sine kapitalutgifter enn hva situasjonen har vært tidligere.

I en tid med meget stramme økonomiske rammer mener Verdal Fremskrittsparti at man må føre en økonomisk politikk som er med på å bremse de årlige kapitalutgiftene, slik at man kan frigjøre midler til primæroppgavene. Dette innebærer at Verdal Fremskrittsparti vil gå i mot en ytterligere gjeldssanering ved SNK. Dette innebærer en gjeldsreduksjon på 2,3 millioner kroner for perioden 2005 – 2008.

Legge man til grunn et rentenivå på 3,2 % samt at gjelden nedbetales i snitt over 20 år, betyr dette en reduserte kapitalutgifter på ca. 100 000 kroner.

 

Ny brannstasjon/Ny brannbil

Verdal Fremskrittsparti viser til at det er et stort behov for anskaffelse av ny brannbil. En mer moderne brannbil vil medføre økt sikkerhet og trygghet, samt at en hurtigere tilkomst til brannstedet. Dette vil være et viktig bidrag for å redusere risikoen for at liv skal gå tapt.

Verdal Fremskrittsparti vil derfor framskynde kjøp av ny brannbil til 2005.

Legger man til grunn et rentenivå på 3,2 % samt at den gjelden nedbetales i snitt over 20 år, betyr dette en økt kapitalutgifter på ca. 250 000 kroner i 2005.

Nedenfor følger rådmannens forslag til sum ordinære investeringer for perioden 2005 – 2008.

 

Tekst

2005

2006

2007

2008

Sum

Til sammen

17,1

19,6

29,4

21,4

87,5

(Tallene er gjengitt i millioner kroner)

 

Verdal Fremskrittspartis forslag til sum ordinære investeringer for perioden 2005 – 2008.

 

Tekst

2005

2006

2007

2008

Sum

Til sammen

18,9

18,5

26,4

21,4

85,2

(Tallene er gjengitt i millioner kroner)

 

INNTEKTER

Verdal Fremskrittsparti viser til det inngåtte budsjettforliket i Stortinget mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.

Verdal Fremskrittsparti er meget godt fornøyd med resultatet av dette forliket, noe som var med på gi Verdal kommune et bedre økonomisk spillerom.

Budsjettforliket hadde følgende konsekvenser for Verdal kommune:

-         Kompensasjon for skattesvikten for 2004, ca 5,4 mill. kroner.

-         Økte frie inntekter, ca 2 mill. kroner.

 

Verdal Fremskrittsparti peker på at kompensasjonen for skattesvikten for 2004, medfører at kommunen unngår et driftsunderskudd på 4,6 mill. kroner. I tillegg til økt momskompensasjon vil det se ut til at Verdal kommune vil komme ut med et overskudd på ca. 5 mill kroner i 2004.

Verdal Fremskrittsparti baserer seg på å bruke overskuddet fra 2004, ca. 5. mill kroner, til å dekke tidligere års underskudd. Dette vil betyr at man frigjør de midlene som rådmannen allerede har tatt inn til å dekke dette. Verdal Fremskrittsparti vil komme tilbake i de senere kapitlene til hvordan man vil benytte de frigjorte midlene.

 

Eiendomsskatt:

Verdal Fremskrittsparti er sterk motstander av at kommunene kan kreve inn skatt på eiendom og vil arbeide for at Stortinget opphever lov om eiendomsskatt. De kommunale utgiftene som denne skatten var tenkt å dekke, blir i dag belastet i form av kommunale vann-, avløps- og renovasjonsavgifter. Dagens eiendomsskatt må derfor sees på som en dobbeltbeskatning.

Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan for 2005 – 08, om ikke å øke eiendomsskatten fra 2005. Dette er Verdal Fremskrittsparti meget tilfreds med.

Verdal Fremskrittsparti vil arbeide aktivt for at eiendomsskatten ikke skal øke i inneværende periode. Videre vil Verdal Fremskrittsparti arbeide for at eiendomsskatten nedtrappes etter hvert som kommunens likvide situasjon forbedres.

 

RÅDMANNENS STAB

Rådmannens stab omfatter ved utgangen av 2004 16,6 årsverk som fordeler seg med 5,6 årsverk på servicekontoret og 11,3 årsverk på rådmannskontoret. I følge forutsetningene i økonomiplanen  skal dette området effektiviseres med 3% i 2005. Dette vil bli effektuert gjennom naturlig avgang.

Verdal Fremskrittsparti viser til at lønnsutgiftene for 2005 reduseres med 750 000 kroner p.g.a. tre hele årsverk utgår i løpet av 2005.

 

OPPVEKST

Generelt

Det er av stor betydning for våre barns utvikling, hvilke stimulanser de får fra de er små. Foreldrene har selvsagt hovedansvaret for et barns utvikling, men fra de første spedbarnskontroller, via barnehager, SFO, barneskolen, og frem til avslutning i 10. klasse på ungdomsskolen er det ikke få timer kommunen har ansvar for våre barn. Verdal Fremskrittsparti mener derfor at det er av avgjørende betydning at kommunen er sitt ansvar bevisst, og sørger for at det finnes tjenestetilbud tilpasset det enkelte barn.

Målet for Verdal Fremskrittsparti er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer samfunnet står ovenfor.

Verdal Fremskrittsparti er kjent med at rådmannen foreslår en reduksjon innen oppvekstområdene for 2005 med til sammen 3 millioner kroner.

Verdal Fremskrittsparti vil understreke at rådmannens forslag til budsjett vil føre til at:

 

Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

20 606 327

21 736 456

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

20 606 327

22 386 456

 

Rådmannens forslag bygger på videreføring av den driften som vi i dag har i området. Imidlertid er lønnsbudsjettet redusert med 643 000 kroner, noe som tilsvarer 1,4 årsverk . Dette til tross for økning i elevtallet.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at elevtallet ved Vuku oppvekstsenter for neste år øker til nesten 380 elever mot 353 i dag. I følge rådmannens beregninger anslås det at en elev koster 48 000 kroner pr skoleår. Dette vil utgjøre en samlet kostnad på kroner 1 200 000 på et helt år. For høsthalvåret 2005 vil dette utgjøre 545 000 kroner.

Verdal Fremskrittsparti mener den foreslåtte rammen til dette oppvekstområdet ligger under det forsvarlige, og vil derfor foreslå en økt bevilgning på 650 000 kroner.

 

Stiklestad og Leksdal oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

14 232 789

14 967 035

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

15 417 035

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at det i rådmannens forslag er redusert med kr. 458 000,- i forhold til framskriving av driftsnivået høsten 2004. Reduksjonen vil få konsekvenser for kvaliteten på tilbudet for den enkelte bruker, både i ordinærdrift  og for de med mer spesifikke behov.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå å øke bevilgningene til dette oppvekstområdet med 450 000 kroner.

 

Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde.

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

27 180 198

29 853 496

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

30 653 496

Rådmannens budsjettforslag er i utgangspunktet en framskriving av driftsnivået for høsten 2004. Spesielt kan her nevnes ansvar for funksjonshemmede elever i ungdomsskolen og økt behov for tilsyn elever med funksjonshemming. Ut over dette er budsjettet redusert med kr. 830 000 i forhold til framskriving av dagens drift.

Verdal Fremskrittparti vil trekke fram blant annet følgende konsekvenser i rådmannens budsjettforslag:

Verdal Fremskrittsparti mener at dette såpass dramatiske konsekvenser for både den enkelte bruker og ansatt, at man vil foreslå å øke driftsrammen til dette oppvekstområde med 800 000 kroner.

 

Verdalsøra ungdomsskole

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

19 190 365

19 364 896

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

20 064 896

 

Verdal Fremskrittsparti vil vise til at rådmannens budsjett er redusert med 612 000 kroner i forhold til driftsnivået som er etablert fra høsten 2004. I tillegg vil Verdal Freskrittsparti påpeke at de lave økonomiske rammene som rådmannen har lagt til grunn for dette oppvekstområdet vil medføre at skolen ikke har mulighet til å drifte mediateket/biblioteket.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå at man øker bevilgningene til Verdalsøra ungdomsskole med 700 000 kroner.

 

Vinne og Ness oppvekstområde

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

14 388 508

14 702 049

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

15 152 049

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannens forslag til budsjett er redusert med 458 000 kroner i forhold til framskriving av dagens drift. Verdal Fremskrittsparti viser til konsekvensene som dette medfører jf. Beskrivelsene under kapitlet som omhandler oppvekst samlet sett.

Verdal Fremskrittsparti vil foreslå å øke bevilgningene med 450 000 kroner.

 

KULTURTJENESTEN

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

14 879 166

14 669 362

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

14 269 362

 

Kultur er et vidt begrep som omfatter alt som kjennetegner lokalsamfunnet og befolkningen. Den er resultat av de valg og verdier en har samlet seg om, både de åndelig og materielle. Verdal Fremskrittsparti ser det som en viktig oppgave å verne om vår lokale kulturarv. Mye av trivselen for folk i vår kommune er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lag, og foreninger og enkeltpersoner gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg arrangementer.

Verdal Fremskrittsparti vil støtte og oppmuntre til fortsatt frivillig innsats, og være positiv til bevilgninger som bidrar til dette. Spesielt gjelder det områder som inkluderer barn og unge. Kulturelle aktiviteter utvikler individuelle, kunstneriske og sosiale ferdigheter. Dette beriker vårt felleskap, gir samhold og øker trivselen.

Etter Verdal Fremskrittspartis syn skal kommunen være en viktig samarbeidspartner og støttespiller for lag og foreninger, yte økonomisk bistand ved behov og stille kommunens arealer og bygg til disposisjon når dette passer.

Selv med utgangspunkt i det ovennevnte vil Verdal Fremskrittsparti påpeke at man er nødt til å ta kommunens økonomiske situasjon innover seg. I tider med meget stramme økonomiske rammer er man som politikker nødt til å foreta konkrete og harde prioriteringer, selv om dette kan føles tungt.

Verdal Fremskrittspartis overordnede mål er å bedre vilkårene innen blant annet skole, pleie og omsorg. Verdal Fremskrittsparti vil derfor foreslå:

-         Verdal kommune ser seg ikke i stand til en styrking av kulturskolen inn mot realisering av Tindved kulturhage med budsjettering av husleie for kulturskolen ( 4 mnd.) eller med styrking av 0,9 årsverk  til kulturskolen. Dette betyr at drift av kulturskolen legges på dagens driftsnivå.

 

For budsjettåret 2005 vil dette gi en besparelse på ca. 400 000 kroner.

 

PLEIE OG OMSORG SAMLET

Generelt

De siste årene har det vært en positiv utvikling med utbygging av den åpne omsorgen. Verdal Fremskrittsparti vil gi brukerne valgfrihet og muligheter til å bo hjemme så lenge dette er forsvarlig, og brukerne selv ønsker det. Ordningen med hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarmer gjør at dette er mulig i langt større grad enn tidligere.

Ordningen med omsorgslønn til pårørende som frivillig tar på seg omsorgs- og pleieansvar for pleietrengende, må forsterkes og økes.

Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser er to av de viktigste fundamentene i den åpne omsorgen. Verdal Fremskrittsparti mener derfor at antall plasser må til enhver tid stå i henhold til behovet.  En annen forutsetning for at åpen omsorg skal fungere optimalt, er at det til enhver tid finnes tilgjengelige sykehjemsplasser i kommunen. Dette gir de eldre og pårørende ekstra trygghet i hverdagen.

Verdal Fremskrittsparti mener at kommunen bør lage en fremdriftsplan på hvordan antall sykehjemsplasser kan økes. Dette ut fra det faktum at antall eldre over 80 år er sterkt økende, samt at det blir stadig flere og flere som har behov for heldøgns pleie- og omsorg. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet.

Verdal Fremskrittsparti vil påpeke at tjenestetilbudet har over flere år blitt nedjustert i forholdt til de oppgavene kommunen skal løse. I 2004 ble budsjettet redusert tilsvarende ca. 5 årsverk. Dette i en tid vi ser tydelige tegn på at eldrebølgen er her for fullt. Andre brukere blir flere og krever andre og flere tjenester jfr. brukerstyrt personlig assistent. I denne virkeligheten foreslås det fra rådmannens side en ytterligere reduksjon av bemanningen med ca. 5 årsverk. Samtidig med denne reduksjonen signaliseres det at Sykehuset Levanger også vil redusere driftsnivået. Dette vil i enda større grad enn i dag resultere i press på kommunene i forhold til utskrivingsklare pasienter og eventuelt øke terskelen for innleggelse.

Verdal Fremskrittsparti vil understreke at rådmannens forslag til budsjett vil kunne få følgende konsekvenser:

 

Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

32 693 600

34 571 500

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

35 271 500

 

Verdal Fremskrittsparti har merket seg i rådmannens forslag til budsjett at det ikke er medtatt noen ressurser til eventuelt urinprøvetaking innenfor lavterskeltilbudet rus. Videre mangler det ca. 75% årsverk til en ny beboer i tiltak funksjonshemmede (Prost Brandts veg). Dette er langt fra tilfredsstillende sett med Verdal Fremskrittspartis øyne.

Videre vil Verdal Fremskrittparti påpeke at rådmannens forslag til budsjett inneholder en reduksjon på 1,60 årsverk, tilsvarende 540 000,- ,noe som vil medføre at flere ”terskler” blir hevet. Enn annen konsekvens er at ekstravakter over meget dårlige/døende pasienter blir redusert til et absolutt minimum. I tillegg må pasienter vente mer på hjelp, og må i en del tilfeller være mer sengliggende i perioder.

Verdal Fremskrittsparti mener at konsekvensene av rådmannens budsjett er langt under nivået for hva som kan sies å være verdig ovenfor pleietrengende pasienter.

Verdal Fremskrittsparti vil derfor øke bevilgningene til dette pleie og omsorgsdistriktet med 700 000 kroner. En slik bevilgning vil være sterkt dempende i forhold til de konsekvenser som det legges opp til i rådmannens budsjettforslag.

 

Øra pleie- og omsorgsdistrikt.

 

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

59 016 676

64 617 016

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

65 317 016

 

Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannens forslag til budsjett for 2005 medfører en reduksjon tilsvarende 1,9 årsverk på sykeheimen, samtidig som bemanning på kjøkkenet er redusert tilsvarende 1 årsverk.

Aktivitetstilbudet ved Verdal Bo- og Helsetun vil i hovedsak måtte taes av gavemidler, da pårørendeforeningen har sagt fra at de heretter ikke ser for seg å kunne skaffe nok penger til å avlønne aktivitør i 50% Stilling. Verdal Fremskrittsparti mener dette er et meget viktig tilbud for å skaffe trivsel, livsglede og en meningsfull hverdag for de som omfattes av ordningen. Verdal Fremskrittsparti vil derfor foreslå at kommunen går inn og dekker kostnadene knyttet til en aktivitør i 50% stilling.

Verdal Fremskrittsparti har merket seg at det er et stort behov for rundvasking på Verdal bo- og helsetun, men at det ikke er funnet midler til dette. Verdal Fremskrittsparti mener at dette er en viktig oppgave som må prioriteres.

Verdal Fremskrittsparti er glad for at rådmannen har lagt inn en økning i omsorgslønn knyttet opp mot eldre.

Verdal Fremskrittsparti vil videre trekke frem at det i rådmannens forslag til budsjett for 2005 er lagt inn lønnsmidler tilsvarende 5,9 årsverk til brukerstyrt personlig assistent og praktisk bistand i egne hjem for brukere. Dette er et forslag Verdal Fremskrittsparti er meget tilfreds med.

For å dempe på de negative konsekvensene av rådmannens forslag vil Verdal Fremskrittsparti foreslå å øke bevilgningene med 700 000 kroner.

 

Vuku pleie- og omsorgsdistrikt.

 

Tabellarisk oversikt over forslaget til budsjett for 2005

 

Tekst

Budsjett 2004

Budsjett 2005

Total netto utgiftsramme Rådmannen

9 458 900

10 054 860

Total netto utgiftsramme Verdal FrP

 

10 654 860

 

Verdal Fremskrittsparti beklager at det ikke er funnet dekning for full bemanning av nytt bokollektiv for demente ved Vuku bo og helsetun. For å få til en forsvarlig drift av bokollektiv for demente, er det nødvendig med 8 nye årsverk. Det er i rådmannens forslag til budsjett lagt inn en tilføring av ca. 5 årsverk, noe som kan medføre at man klarer en døgnbemanning på de nye plassene og senteret.

Verdal Fremskrittsparti finner det langt fra tilfredsstillende at det ikke er funnet økonomi til døgnkontinuerlig brannvakt på Vuku Bo- og helsetun før evt. åpning av nytt bokollektiv i siste kvartal 2005. Situasjonen i dag er at det er flere beboere som ikke klarer å komme ut ved egen hjelp om det skulle oppstå en brann. Det gjøres oppmerksom på at brannvernforskriften stiller krav om døgnkontinuerlig vakt i slike tilfeller.

For at man i dette omsorgsdistriktet skal unngå svært dramatiske konsekvenser vil Verdal Fremskrittsparti foreslå at den økonomiske rammen økes med 600 000 kroner. Dette for at man skal kunne ha en tilfresstillende døgnbemanning, jf.

Kravene brannvernforskriften, samt at dette kan bli med på å bedre situasjonen i forhold til driften av nytt bokollektiv for demente.

 

SAMMENHENG OVER FREMSKRITTSPARTIETS FORSLAG I DRIFTSBUDSJETTET

Nedenfor følger en oversikt over hvordan Verdal Fremskrittsparti balanserer sitt budsjett.

 

Inntekter:

Overskudd fra 2004        1)                                                     =  5,0 millioner kroner

Rådmannens red. av skatteanslag for 2005            2)                     = -1,5 millioner kroner

Snitt avdragstid på lån økes til 20 år        3)                                 =  2,3 millioner kroner

 

Sum økt økonomisk handlingsrom                                     =  5,8 millioner kroner

 

Utgifter:

Økning Oppvekst samlet                                                 = 3,050 millioner kroner

Reduksjon kulturtjenesten                                                          = - 0,400 millioner kroner

Økning Pleie og omsorg samlet                                     = 2,000 millioner kroner

Økning i kapital utgifter/framskynding av brannbil                      = 0,150 millioner kroner

Sum utgifter                                                                            = 4,800 millioner kroner

 

Avsatt til fond/buffer kapital                                                = 1,000 millioner kroner

 

Kommentarer:

 

1)      Verdal Fremskrittparti viser til at overskuddet for 2004 vil bli ca. 5 millioner kroner. Verdal Fremskrittsparti benytter ca. 3,5 millioner kroner av dette overskuddet til å betale tidligere års underskudd. Dette medfører at man frigjør de allerede avsatte 3,5 millioner kroner som er avsatt i driftsbudsjettet til å dekke denne kostnaden.

2)      Verdal Fremskrittsparti viser til at rådmannen har benyttet 1,5 millioner kroner av overskuddet til å nedbetale tidligere års underskudd.

3)      Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunens gjeldsmasse har en gjennomsnittlig nedbetaling på 14,5 år. Verdal Fremskrittsparti viser til at kommunen er i gang med å se på mulighetene om å øke snitt nedbetalingstid, noe som ikke er lagt inn i budsjettet. Verdal Fremskrittsparti har lagt inn et nøkternt estimat om at man vil spare 2,3 millioner kroner i kapitalkostnader i 2005 ved å øke gjennomsnittlig nedbetaling til 20 år.

 

TALLFORSLAG (Voterings grunnlag)

Investeringer:

 

 1. Kommunestyret opphever tidligere kommunestyrevedtak om gjeldsanering ved SNK på 2,3 millioner kroner. For 2005 utgjør dette 1,2 millioner kroner.
 1. Kommunestyret vedtar å fremskynde kjøp av ny brannbil til 2005.

 

Driftsbudsjett:

 

 1. Kommunestyret ber rådmannen øke nedbetalingstiden over kommunens

      gjeldsmasse fra 14,5 år til 20 år.

 1. Kommunestyret ber rådmannen benytte 3,5 millioner kroner til å nedbetale tidligere års akkumulert underskudd. Dette vil frigjøre tilsvarende beløp i budsjettet for 2005.
 1. Kommunestyret vedtar å øke de økonomiske rammene til oppvekst med 3,050 millioner kroner.
 1. kommunestyret vedtar å øke de økonomiske rammene til pleie- og omsorg med 2,0 millioner kroner. Denne økningen forutsetter blant annet at aktivitetstilbudet ved VBH opprettholdes på dagens nivå.
 1. Kommunestyret vedtar å opprettholde tilbudet ved musikkskolen på dagens nivå.
 1. Kommunestyret vedtar å avsette inntil 1 million kroner til bufferkapital.

 

VERBALFORSLAG (Voterings grunnlag)

Sentral administrasjonen/administrative tjenester

 

1.      Verdal kommune skal gi svar på alle henvendelser fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger innen 72 timer (3 virkedager). Svaret skal minimum inneholde:

-         Din henvendelse er mottatt

-         Den vil bli behandlet av saksbehandler XX

-         Det kan forventes at du får et fullstendig svar om X dager ( eller i ukeX)

2.      Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak om en helhetlig arbeidsgiverpolitikk i kommunen, som blant annet inneholder forslag til en kommunal seniorpolitikk, resultatlønn og åremåls ansettelser osv. Når det gjelder åremålstilsetting for kommunens toppledere bør både fordeler og ulemper utredes, samt strategi rundt lederrekruttering og forslag til en fremtidig lønnspolitikk for kommunen bør være sentrale momenter i en slik sak.

 1. Kommunestyret ber den kommunale ledelse både administrativt og politisk om at det arbeides aktivt opp mot sentrale myndigheter for å sikre forutsigbarhet for kommunenes samlede inntekstrammer ved at kommunene også for fremtiden får kompensert eventuell svikt i skatteinntektene i forhold til anslaget i statsbudsjettet. Tilsvarende får kommunene ikke beholde eventuelle merinntekter ved økt skatteinngang, dvs. at både positive og negative avvik i skatteinntektene på makronivå skal justeres gjennom året. Ordningen bør være permanent.
 1. Kommunestyret ber om at den kommunale ledelse både administrativt og politisk arbeider for at det etableres en opptrappingsplan for kommunesektorens inntekter basert på en forpliktende avtale mellom staten og kommunene v/Kommunenes Sentralforbund, der kommunene forplikter seg til å gjennomføre årvisse effektiviseringstiltak mot en gradvis opptrapping av kommunenes inntekter

 

Oppvekst  

5.      Verdal kommune skal praktisere fritt skolevalg så langt dette er praktisk mulig.

 1. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide kvalitetskriterier som skal sikre en minimumskvalitet innen kommunens grunnskoler

 

Sosialtjenester

7.      Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide et særskilt regnskap for kostnader forbundet med mottak og integrering av flyktinger og asylsøkere. Regnskapet må skille mellom kostnader forbundet til personer som har vært bosatt i kommunen i inntil 5 år og personer som har vært bosatt i kommunen i mer enn 5 år.

Dette for å sikre en bedre kontroll med at de statlige refusjonene gjennom integreringstilskuddet de 5 første årene faktisk dekker kommunens kostnader forbundet med mottak av flyktninger/asylsøkere.

 

Pleie og omsorg
 1. Det etableres en ordning med eldreombud i kommunen.
 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak om konkurranseutsetting av deler av kommunens hjemmebaserte omsorg. Kommunens pleie- og omsorgsavdelinger skal ha mulighet til å legge inn anbud på lik linje med eksterne private tilbydere. Sak med fremdriftsplan, vurderinger av hvilke tjenester som egner seg for konkurranse, kvalitetskrav, anbudsgrunnlag m.v. fremmes for kommunestyret innen 01.08. 2005

 

Eiendomsforvaltning
 1.  Kommunestyret ber administrasjonen om å legge frem egen sak om alternativ forvaltning av kommunens samlede eiendommer og bygningsmasse. I saken må fordeler og ulemper med ulike organisasjonsformer vurderes, herunder må fordeler og ulemper med ulike organisasjonsformer vurderes, herunder dagens modell, opprettelse av konkurranseutsetting av enkelte driftsoppgaver.

     

 1.  Før fritidssenteret legges ut til salg på det åpne marked ber kommunestyret rådmannen om å inngå forhandlinger med kommunens sanitetslag med sikte   en overdragelse av fritidssenteret.

      

Teknisk/areal og byggesak/ kommunalteknisk

 

 1. Kommunestyret ber rådmannen om å sette ut alt renholdsarbeid i kommunen på anbud.
 1. Kommunestyret ber rådmannen forberede egen sak og innehente anbud for

 -         Veivedlikehold/vintervedlikehold

-         Rengjøring

-         Vaktmestertjenester

-         Oppmålingstjenester

 Slik at en kan vurdere alternative driftsoperatører.

 1. Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang arbeidet med overgang til målebasert avregning av renovasjonsgebyret basert på vektmåling av den enkelte abonnents avfallscontainere (elektronisk målesystem finnes i markedet). Det bes videre om at dette samkjøres med Levanger kommune.
 1. Kommunestyret ber rådmannen om å sette feietjenesten ut på anbud, ved neste gang avtalen med feierne skal behandles.
 1. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme sak for kommunestyret vedrørende mulighetene for å omgjøre egnede deler av teknisk etat til egne resultatenheter eller aksjeselskaper. Konkurranseutsetting av tjenester bør også belyses i saken. ”

 

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag:

 1. Økt rammetilskudd og skatteinntekter for 2005 legges til tjenesteområdet Oppvekst for å sikre et helhetlig og godt tilbud til barn og unge.
 2. Midler som ikke går med til å dekke inn det som er nevnt under pkt. 1 legges til de andre virksomhetsområdene.
 3. Fordeling under punkt 2 foretas etter prioritering av kommunestyret.”

 

KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

 

”Verdal kommune utformer en søknad om statlig lån til vedlikehold av Stiklestad kirke i 2005. Forslaget oversendes til formannskapet for behandling.”

 

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag:

1.      Ordførerens lønn reduseres fra årsskiftet 2004/2005 til 80% av rådmannens lønn. Varaordførers kompensasjon reduseres tilsvarende.

2.      Fra og med året 2005 avholdes et årlig økonomiseminar i mars/april for hele kommunestyret. Administrasjonen bes om å tilrettelegge for et slikt økonomiseminar.

3.      Administrasjonen bes om å utrede en større omgjøring/omdefinering av kommunens sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Det understrekes at en eventuell omlegging ikke skal medføre at graden av omsorg reduseres. Saken legges fram for politisk behandling i godt til før behandling av budsjettet for 2006.”

 

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag:

1.      Ny brannstasjon/ny brannbil utsettes til avklaring om framtidig brannberedskap innen Innherred Samkommune.

2.      Kommunestyret er av den oppfatning at for å ha en god og framtidsrettet bokvalitet i kommunen bør biblioteket ha åpent alle hverdager. Biblioteket bør utrede/vurdere hvilke hverdager som er de beste for tilgjengeligheten, for eksempel i forhold til ungdom og kinokjeller’n.”

 

VOTERING:

FRP sitt alternative budsjettforslag:

Verbalforslag:

SV sitt forslag i 3 punkt:

SP v/Atle Vikan sitt forslag pkt. 1:

Rådmannens forslag til økning i investeringsbudsjettet:

V v/Leirset sitt forslag pkt. 1:

Formannskapets innstilling:

 

KRF v/Rigmor Hafell sitt oversendelsesforslag:

 

SP v/Atle Vikan sitt forslag pkt. 2:

 

V v/Leirset sitt forslag pkt. 2:

 

V v/Leirset sitt forslag pkt. 3:

 

Til slutt ble samlet budsjett enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar Budsjett 2005 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2005 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden 2005-08 for øvrig framgår av dokumentet.

 

 

Budsjett

Budsjett

Økoplan

Økoplan

Økoplan

Alle  tall i  2005 kr for 2005-2008

2004

2005

2006

2007

2008

Skatt på inntekt og formue

187 500 000

193 540 000

195 040 000

195 040 000

195 040 000

Rammetilskudd

154 030 000

155 500 000

154 200 000

152 100 000

149 100 000

Ekstraordinære skjønnsmidler

0

0

0

0

0

Sum skatt og rammetilskudd

341 530 000

347 540 000

349 240 000

347 140 000

344 140 000

Eiendomsskatt

10 200 000

10 200 000

13 200 000

13 200 000

13 200 000

Integreringstilskudd flyktninger

13 100 000

13 600 000

13 100 000

13 100 000

13 100 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

2 200 000

2 720 000

3 500 000

3 450 000

3 400 000

Kompensasjonstilskudd skoler

1 500 000

1 220 000

1 190 000

1 150 000

1 100 000

Momskompensasjon

12 200 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Sum inntekter

380 730 000

389 780 000

393 230 000

391 040 000

387 940 000

Renter

18 700 000

15 265 510

16 030 000

16 103 000

16 475 000

Avdrag

29 932 000

31 000 000

32 600 000

32 200 000

31 900 000

Netto kapitalutgifter

48 632 000

46 265 510

48 630 000

48 303 000

48 375 000

Overskudd 2003

373 000

 

 

 

 

Inndekning tidl. års underskudd

6 850 000

3 450 000

3 000 00

0

0

Tilleggsregning KLP

 

 

 

 

 

Ramme til fordeling

325 621 000

340 064 490

341 600 000

342 737 000

339 565 000

Ramme på tjenesteomr "Morkommune"(netto):

 

 

 

 

 

Rådmannens stab

31 006 751

30 240 500

29 938 095

29 638 714

29 342 327

Oppvekstområdene

94 987 547

100 623 941

101 630 180

102 646 482

103 672 947

Vuku, Garnes og Volden

20 463 993

21 736 465

21 953 830

22 173 368

22 395 102

Stiklestad og Leksdal

14 100 623

14 967 035

15 116 705

15 267 872

15 420 551

Ørmelen og Verdalsøra

26 966 698

29 853 496

30 152 031

30 453 551

30 758 087

Verdalsøra ungdomsskole

19 190 365

19 364 896

19 558 545

19 754 130

19 951 672

Vinne og Ness

14 265 868

14 702 049

14 849 069

14 997 560

15 147 536

Pleie og omsorg og funksjonshemmede

101 169 176

109 243 376

109 243 376

109 243 376

109 243 376

Vinne pleie og omsorgsdistrikt

32 693 600

34 571 500

34 571 500

34 571 500

34 571 500

Øra pleie og omsorgsdistrikt

59 016 676

64 617 016

64 617 016

64 617 016

64 617 016

Vuku omsorgsdistrikt

9 458 900

10 054 860

10 054 860

10 054 860

10 054 860

Sosialtjenesten

11 210 647

10 970 914

10 861 205

10 752 593

10 645 067

Kulturtjenesten

9 294 216

9 584 362

9 680 206

9 777 008

9 874 778

Flyktningetjenesten

12 146 339

12 113 659

11 992 522

11 872 597

11 753 871

Teknisk drift

12 562 000

13 331 100

13 197 789

13 065 811

12 935 153

Brann og beredskap

4 640 300

4 574 638

4 528 892

4 483 603

4 438 767

Kirken

5 585 000

5 085 000

5 034 150

4 983 809

4 933 970

Fordelt ramme Verdal

282 601 976

295 767 490

296 106 415

296 463 992

296 840 256

Ramme på tjenesteomr ISK (netto):

 

 

 

 

 

Økonomi

2 856 901

2 856 901

2 828 332

2 800 049

2 772 048

Organisasjon

2 570 000

2 570 000

2 544 300

2 518 857

2 493 668

Kemner

2 010 105

2 010 105

1 990 004

1 970 104

1 950 403

IKT

3 435 000

3 435 000

3 400 650

3 366 644

3 332 977

Plan og byggsak

1 528 663

1 528 663

1 513 376

1 498 243

1 483 260

Landbruk og naturforvaltning

1 837 000

1 837 000

1 818 630

1 800 444

1 782 439

Barn og familie

16 402 912

16 402 912

16 238 883

16 076 494

15 915 729

Helse og rehabilitering

12 378 443

12 378 443

12 254 659

12 132 112

12 010 791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelt ramme ISK

43 019 024

44 297 000

43 854 030

43 415 490

42 981 335

Avsetning

0

0

1 639 555

2 857 518

-256 591

 

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2005 for det enkelte    virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2005.  Rammene for planperioden for øvrig framgår av oversiktene.

Ordinære investeringer 2005-08

 

 

Tiltak

2005

2006

2007

2008

Sum

IT-investeringer

3,0

3,0

3,0

3,0

12,0

Kontorteknisk utstyr

0,2

0,0

0,1

0,2

0,5

Arkivutstyr

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

1,0

5,0

15,0

9,0

30,0

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

1,2

1,0

1,0

2,0

5,2

Mindre tiltak på skoler

1,0

1,0

1,0

2,0

5,0

Ulike tiltak omsorgstjenester

0,3

0,2

0,3

0,2

1,0

Tindved kulturhage

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

Idretts- og kulturanlegg

1,0

0,8

1,0

1,0

3,8

Aula/foaje VVGS

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

Kirker/kirkegårder

0,5

0,5

0,5

0,5

2,0

Gjeldssanering SNK

1,2

1,1

0,0

0,0

2,3

Utvikling Stiklestad

0,0

0,0

2,0

2,0

4,0

Utvikling sentrum/Industriområdet

1,0

1,0

1,0

0,0

3,0

Ny brannbil

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

Ny brannstasjon

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

Enøk tiltak

1,0

2,5

0,0

0,0

3,5

Maskiner

0,5

0,5

0,5

0,5

2,0

Kommunale veger

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Til sammen

17,1

19,6

29,4

21,4

87,5

 

Investeringer betalingstjenestene 2005-08

Tiltak

2005

2006

2007

2008

Sum

Hovedplan vannforsyning

6,0

6,0

5,0

5,0

22,0

Sanering eksisterende kloakk

4,5

4,5

4,5

4,5

18,0

Spredt avløp

4,0

4,0

2,0

2,0

12,0

Til sammen

14,5

14,5

11,5

11,5

52,0

 

Investeringer pleie og omsorg 2005-08

 

Tiltak

2005

2006

2007

2008

Sum

Omsorgsboliger Vuku

18,0

0,0

0,0

0,0

18,0

Til sammen

18,0

0,0

0,0

0,0

18,0

 

Investeringsbudsjettet for 2005 er økt med kr 400.000,-, jfr. kommunestyresak 91/04.

Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

Finansiering

 

 

 

 

 

 

2005

2006

2007

2008

Totalt

Totale investeringer

50,0

34,1

40,9

32,9

157,9

Finansiering:

 

 

 

 

 

Bruk av lån

39,3

31,6

40,9

32,9

144,7

Bruk av tilskudd/salg

10,7

2,5

0,0

0,0

13,2

  

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 39.300.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt.

6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn.
     Marginavsetningen settes til 8%.
     Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2005 settes til:
     På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

8. Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2005. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

9. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2005 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

10. Det er avsatt 3 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2005 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

11. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.

12. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2005.

13. Rammen for Innherred samkommune settes til 44.297.000 kroner. Ved utvidelse av ansvarsområdet for Innherred samkommune, får rådmannen fullmakt til å overføre beløp i samsvar med vedtak om hvilke nye områder som skal overføres til ISK.

14.     Formannskapets medlemmer danner et utvalg som går gjennom struktur og drift av de ulike virksomhetsområdene i kommunen, herunder også fordelingen av ressurser mellom virksomhetsområdene. Dette for å komme i økonomisk balanse og sikre faglig forsvarlig drift.

Utvalget skal på bred basis gå gjennom utviklingstrekk som påvirker kommunens drift i åra som kommer, eksempelvis alderssammensetning, bosetting og inntektsmuligheter – herunder nivået på eiendomsskatten framover, utvalget skal nyttiggjøre seg rapporter og planer som foreligger, for eksempel rapport om Kvalitet i skolen, Barnehageplan, Pleie- og omsorgsplan m.v.

Utvalget skal arbeide åpent i forhold til ansattes organisasjoner, frivillige organisasjoner, ledere i virksomhetsområdene og innbyggerne generelt, slik at innspill til utvikling av kommunen – økonomisk, faglig, HMS m.v. – blir en del av utvalgets arbeid.

Utvalget vil i en prosessorientert arbeidsform legge fram ulike problemstillinger til drøfting i forbindelse med økonomiplanprosessen slik at hele kommunestyret får delta og komme med innspill i arbeidet.

Utvalgets arbeid avsluttes i september 2005.

Rådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

15. Verdal kommune utformer en søknad om statlig lån til vedlikehold av Stiklestad kirke i 2005. Forslaget oversendes til formannskapet for behandling.

16. Kommunestyret er av den oppfatning at for å ha en god og framtidsrettet bokvalitet i kommunen bør biblioteket ha åpent alle hverdager. Biblioteket bør utrede/vurdere hvilke hverdager som er de beste for tilgjengeligheten, for eksempel i forhold til ungdom og kinokjeller’n.

 

 

Sak  nr.: 0099/04

TINDVED KULTURHAGE AS. STIFTELSE AV SELSKAP

Behandling:

Saksframlegg, innstilling fra formannskapet og forslag til vedtekter ble utdelt i møtet

Kåre Norum møtte. Til stede 34 representanter.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Vedtak:

1.         Verdal kommune ser  på prosjektet Tindved kulturhage som en viktig strategisk satsing for å oppnå en positiv utvikling av kommunen.

2.         Verdal kommune inngår som medeier i driftsselskapet Tindved kulturhage AS med kjøp av 100 aksjer a kr 1000. Kommunen er videre innstilt på at denne aksjepost kan bli utvidet ved rettet emisjon på et senere tidspunkt. Dette vil bli framlagt som ny sak til politisk behandling.

3.         Utgifter til kjøp av aksjer i Tindved kulturhage, kroner 100.000, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.