MØTEPROTOKOLL

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNESTYRE I VERDAL KOMMUNE
MØTE 29.11.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende Brit Fredriksen, Ragni E. Bye, Rolf Tømmerås, Kåre Norum og Pål Sverre F. Pedersen.
Varamedlemmer Kjetil Aarstad, Jostein Dahle, Berit G. Nessø, Arne Holan og Vidar Segtnan.
Til stede : 35 representanter.
Dessuten møtte: Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møtet:

  1. Vedtatt møteplan for 2005.

  2. Innstilling fra formannskapet i budsjett 2005.

 

 

Sakliste

 

Utvalgssakstype/nr.                   Arkivsaksnr.

                                      Tittel

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0090/04 KOMMUNAL PENSJONSORDNING - NY BEHANDLING
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0090/04

KOMMUNAL PENSJONSORDNING - NY BEHANDLING

 

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt:

Ordføreren tok opp sin habilitet. Habilitetsspørsmålet er drøftet med fylkesmannen og 3 fortolkninger av paragraf 6, 1. ledd (e) i forvaltningsloven er vurdert. Disse er klar; en er ikke inhabil hvis man sitter i generalforsamling eller representantskap i et 100% kommunalt eid selskap. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette.

Rådmannen orienterte om hva som hadde blitt gjort i saken siden kommunestyremøte den 24. november 2004 og hvilke formaliteter som må være på plass for at saken kan realitetsbehandles i dag.

AP v/Svein J. Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Pga usikkerhet omkring reservekravene og virkningen av eventuell omdanning av KLP til aksjeselskap forblir Verdal kommune i KLP også for 2005.
  2. Det legges fram ny sak om  framtidig pensjonsleverandør i 2005. KLP må innen 1.6 2005 levere dokumentasjon hvor kontoføring for det enkelte medlem framgår, jfr rapporten fra Griff.  

 

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Kommunestyret beslutter å flytte kommunens pensjonsordning til Storebrand.
  2. En flytting til Storebrand forutsetter en garanti fra nevnte selskap om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve + tilleggsavsetninger + kursreserver) som må innbetales av kommunen.
  3. Kommunestyret forutsetter at eventuelle manglende avsetninger må dekkes av Storebrand.”

Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP og forslaget fra FRP, ble forslaget fra AP  vedtatt med 27 mot 8 stemmer.

Vedtak:

  1. Pga usikkerhet omkring reservekravene og virkningen av eventuell omdanning av KLP til aksjeselskap forblir Verdal kommune i KLP også for 2005.
  2. Det legges fram ny sak om  framtidig pensjonsleverandør i 2005. KLP må innen 1.6 2005 levere dokumentasjon hvor kontoføring for det enkelte medlem framgår, jfr rapporten fra Griff.