MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 24.11.2004 I KOMMUNESTYRESALEN, LEVANGER

 

 

Fraværende Sverre Bugge Midthjell, Knut H. Tveita, Ragni E. Bye, Anita D. Steinkjer, Lennart Johansson og Ole G. Hallager.
Varamedlemmer Toril Å. Iversen, Rolf Rotmo, Karin N. Strand, Arvid Pedersen.
Til stede : 33 representanter. Lars Børre Hallem fikk permisjon etter behandlingen av sak nr. 88/04. Til stede 32 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Dokumenter utdelt i møtet:

1. Møteprotokoll fra møte 25. oktober 2005.

Før det ordinære kommunestyremøtet ble satt var det felles kommunestyremøte mellom Levanger og Verdal i forbindelse med KS sitt Kommunestrukturprosjekt.

Prosjektleder i Nord-Trøndelag Erik Revdal og fylkesleder KS Bjørn Skjelstad innledet til gruppearbeid.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0083/04 MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR-DESEMBER 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0084/04 REGULERINGSPLAN FOR FV.173, NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.
Klikk her for å se saksframlegget
0085/04 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0086/04 KOMMUNAL PENSJONSORDNING
Klikk her for å se saksframlegget
0087/04 REFINANSIERING AV LÅN - VANN OG AVLØP
Klikk her for å se saksframlegget
0088/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0089/04 ORIENTERING - SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 11.11.04
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak  nr.: 0083/04

MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR-DESEMBER 2005

Behandling:

Ny revidert møteplan ble utsendt til kommunestyrets møte.

Svein J. Svensson fremmet følgende forslag til endringer:

 1. Driftkomiteens møte 26.1.05 flyttes til 28.01.05.

 2. Driftskomiteens møte 2.3.05 flyttes til 4.3.05.

 3. Formannskapet møte 12. oktober flyttes til 14.10.05.”

Ved votering ble formannskapet innstilling med forslag fra AP enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2005 med følgende tillegg:

 1. Administrasjonsutvalg 10. mars 2005.

 2. Driftkomiteens møte 26.01.05 flyttes til 28.01.05.

 3. Driftskomiteens møte 02.03.05 flyttes til 04.03.05.

 4. Formannskapet møte 12.10.05 flyttes til 14.10.05

 

 

Sak  nr.: 0084/04

REGULERINGSPLAN FOR FV.173, NORDGATA - VERDALSØRA SKOLER.

Behandling:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt.

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for fv. 173, Nordgata – Verdalsøra skoler, dat. 22.06.04.

Kommunen vedtar å dekke inntil 50 % av totale kostnader. Kostnadene dekkes over investeringsbudsjettet, tiltak 5140, kommunale veger.

 

 

Sak  nr.: 0085/04

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2005

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble driftkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2004 til kr.1806,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.

 2. Det foreslås en økning på 2% i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)

 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representantskap  godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

Sak  nr.: 0086/04

KOMMUNAL PENSJONSORDNING

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen ble utdelt.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret beslutter å flytte kommunens pensjonsordning til Storebrand.
 2. En flytting til Storebrand forutsetter en garanti fra nevnte selskap om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve + tilleggsavsetninger + kursreserver) som må innbetales av kommunen.
 3. Kommunestyret forutsetter at eventuelle manglende avsetninger må dekkes av Storebrands egenkapital.”

Ved alternativ votering mellom driftskomiteens innstilling og forslaget fra FRP, ble FRP sitt forslag vedtatt med 17 mot 16 stemmer.

Vedtak:

 1. Kommunestyret beslutter å flytte kommunens pensjonsordning til Storebrand.
 2. En flytting til Storebrand forutsetter en garanti fra nevnte selskap om at det i den faktiske flyttingen ikke skal være manglende avsetninger (premiereserve + tilleggsavsetninger + kursreserver) som må innbetales av kommunen.
 3. Kommunestyret forutsetter at eventuelle manglende avsetninger må dekkes av Storebrands egenkapital.”

 

Sak  nr.: 0087/04

REFINANSIERING AV LÅN - VANN OG AVLØP

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune refinansierer sine lån som er tatt opp til investeringer i vann og kloakk og forlenger avdragstiden med inntil 24 år, slik at avdragsutgiftene blir i samsvar med avskrivningene av anleggene.
 2. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag til godkjenning.

 

 

Sak  nr.: 0088/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

Behandling:

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utdelt.

Rådmannen opplyste om en del endringer i rapporten.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2004 til orientering.

 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

 3. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 6.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer som vedrører momskompensasjon og avskrivninger.

 

Sak  nr.: 0089/04

ORIENTERING - SAKER FRA INNHERRED SAMKOMMUNESTYRE 11.11.04

Behandling:

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.