MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 25.10.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Svein J. Svensson, Bjørn Aarstad, Lennart Johansson og Pål Sverre Fikse Pedersen
Varamedlemmer Vidar Segtnan.
Til stede : 32 representanter. Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 75/04. Til stede 31 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Merknader til innkalling:

Nils G. Leirset ønsker å få tilsendt sakene minst 1 uke før møtet.

Ordføreren orienterte om at neste kommunestyremøte onsdag 24.11.04 kl. Starter kl. 16.30 i Levanger rådhus. Skal være et fellesmøte med Levanger kommunestyre om kommunestrukturprosjektet i KS-regi med regiondebatt. Det blir ordinært kommunestyremøte etterpå.

Margot Wannebo orienterte i starten av møtet om organdonasjon.

Utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 27.09.04.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0074/04 ØKONOMIPLAN 2005 - 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0075/04 FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0076/04 PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.
Klikk her for å se saksframlegget
0077/04 INNLØSNING AV AREAL I  LYSTHAUGEN  VED MINNESTØTTA
Klikk her for å se saksframlegget
0078/04 FELLESKJØKKEN VERDAL BO OG HELSETUN - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0079/04 K VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS - REVIDERING AV STATUTTER
Klikk her for å se saksframlegget
0080/04 HØRINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING
Klikk her for å se saksframlegget
0081/04 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
Klikk her for å se saksframlegget
0082/04 STEMMEKRETSER OG SØNDAGSVALG I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0074/04

ØKONOMIPLAN 2005 - 2008

Behandling:

Innstilling fra formannskapet, uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget, vedtak i administrasjonsutvalget, kostnadsoverslag for ekstra åpningstid ved biblioteket og innspill fra Verdal ungdomsråd ble utdelt.

Følgende dokument var utsendt, men sto ikke oppført som vedlegg i saken:

 1. Notat dat. 15.10.04 fra virksomhetsleder teknisk drift. Avløpssanering Leksdalen.
 2. Uttalelse datert 14.10.04 fra Eldrerådet

 

Rådmannen orienterte om økonomiplanen.

FRP v/Robert Eriksson fremmet sitt forslag fra formannskapet på nytt. I tillegg fremmet FRP følgende forslag til nytt pkt. 10:

 1. Kommunestyret går i mot en økning av eiendomsskatten for inneværende økonomiplanperiode.
 2. Kommunestyret legger til grunn en effektivisering innen rådmannstaben med 500 000 kroner i 2005 og 600 000 kroner for årene 2006 – 2008.
 3. Kommunestyret legger til grunn en effektivisering på kommunens pensjonsordninger ved å skrifte leverandør på 1,5 mill kroner pr. år i planperioden.
 4. Kommunestyret går i mot den foreslåtte økningen på kulturskolen med 400 000 kroner i 2005 og 1 millioner kroner i årene 2006 – 2008.
 5. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningene til drift av kommunens skoler med 1,2 millioner kroner i 2005 og 2006 og 1,5 millioner kroner i 2007 og 2008.
 6. Kommunestyret vedtar å øke bevilgningene til pleie og omsorgssektoren med 2,2 millioner i 2005 og 2006 og 2,5 millioner kroner i 2007 og 2008.
 7. Kommunestyret opphever tidligere kommunestyrevedtak om gjeldsanering ved SNK på 2,3 millioner kroner.
 8. Kommunestyret ber den kommunale ledelse både administrativt og politisk om at det arbeides aktivt opp mot sentrale myndigheter for å sikre forutsigbarhet for kommunenes samlede inntekstrammer ved at kommunene fra og med 2005 permanent får kompensert eventuell svikt i skatteinntektene i forhold til anslaget i statsbudsjettet. Tilsvarende får kommunene ikke beholde eventuelle merinntekter ved økt skatteinngang, dvs. at både positive og negative avvik i skatteinntektene på makronivå skal justeres gjennom året. 
 9. Kommunestyret ber om at den kommunale ledelse både administrativt og politisk arbeider for at det etableres en opptrappingsplan for kommunesektorens inntekter basert på en forpliktende avtale mellom staten og kommunene v/Kommunenes Sentralforbund, der kommunene forplikter seg til å gjennomføre årvisse effektiviseringstiltak mot en gradvis opptrapping av kommunenes inntekter.
 10. Kommunestyret ber om at det inngås forhandlinger med bygdas sanitetsforeninger der de tilbys å overta/kjøpe Fritidssenteret, før det legges ut til salg på det åpne marked.”

 

H v/Kåre Norum fremmet følgende forslag:

 1. Eiendomsskattsatsen økes ikke i planperioden. Skattesatsen trappes gradvis ned når underskuddet i kommunen er nedbetalt.
 2. Gjeldsaneringen SNK (2,3 mill.) og utvikling SNK (4 mill.) utgår. (Totalt 6,3 millioner).
 3. Det nedsettes et utvalg som skal se på hvilke oppgaver Verdal kommune bruker ressurser på som ikke er lovpålagt. Frist 1. mars 2005.
 4. Som en videreføring av Innherred Samkommune ønsker Verdal Høyre at de økonomiske konsekvensene ved en sammenslåing av Verdal og Levanger kommuner utredes. (Frist 1. mai 2005). Rådmannen i Verdal kommune bes derfor ta initiativ overfor Levanger kommune vedrørende en slik sammenslåing.”

 

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag:

 1. Fra og med året 2005 avholdes et årlig økonomiseminar i mars/april for hele kommunestyret. Administrasjonen bes om å tilrettelegge for et slikt økonomiseminar.
 2. Administrasjonen bes om å utrede en større omgjøring/omdefinering av kommunens sykehjemsplasser til omsorgsboliger. Det understrekes at en eventuell omlegging ikke skal medføre at graden av omsorg reduseres. Saken legges fram for politisk behandling i god tid før behandling av budsjettet for 2006.”

 

SV v/Katrine Bruvold fremmet rådmannens forslag til økonomiplan på nytt.

”Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2005-08 vedtas.”

 

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende tillegg til pkt. 3 i innstillinga:

”Investeringer til idretts- og kulturanlegg settes ned fra 1 mill. kr. til 800.000 kr. for 2005.”

 

SP v/Trude Holm fremmet følgende verbalforslag:

”Administrasjonen bes i budsjettet se på muligheten av å flytte investeringene på skole fram til 2005, slik at prosjekteringene kan starte allerede neste år.”

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til pkt. 2:

”2. Underskuddsdekning 2005 settes til 4.950.000.
      Underskuddsdekning 2006 settes til 3.000.000.
      Oppvekstområdene styrkes med 3.000.000 i 2005.

 

VOTERING:

Det ble votert i slik rekkefølge og med følgende resultat:

 

FRP v/Robert Eriksson sitt endringsforslag:

 

Høyre v/Kåre Norum sitt forslag:

 

Venstre v/Leirset sitt forslag:

 

SP v/Trude Holm – verbalforslag:

 

SV v/Katrine Bruvold sitt forslag:

 

SV v/Lars B. Hallem sitt forslag til pkt. 2:

 

SP v/Tomas Hallem sitt tilegg til pkt. 3 i innstillinga:

 

Formannskapets innstilling:

 

Vedtak:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2005-08 vedtas med flg endringer:

-         Eiendomsskatten økes ikke i 2005.

-         Underskuddsdekning i 2005 settes til kr 4.950.000,-.

-         Underskuddsdekning i 2006 settes til kr 3.000.000,-.

2.    Investeringer betalingstjenesten 2005-2007.
Avløpssanering Leksdalen: Investeringer for spredt avløp økes med 2 mill. kr. for 2005. Og 2 mill. kr. for 2006 i forhold til rådmannens forslag til økonomiplan.

3.    Ordinære investeringer:
Rehabilitering av den kommunale bygningsmassen økes med 200.000 kr.
Dette øremerkes til å ordne lokalene for ungdom i Kinokjelleren. Investeringer til idretts- og kulturanlegg settes ned fra 1 mill. kr. til 800.000 kr. for 2005.

4.    Rådmannen oppfordres til å se på de ressursene som i dag brukes på Stasjonsbygget og Ungdomsklubben på Ørmelen og om de bør legges i tilknytning til Kinobygget. Formannskapet ønsker å få tilbakemelding på dette innen 20. november.

5.    Verdal kommunestyre ser med stor bekymring på den manglende oppfølgingen av kommunenes økonomi som den sittende regjering legger opp til. Verdal kommune har gjennom de seinere årene gjennomført en omfattende effektivisering av virksomheten. Gjennom samarbeidet med nabokommunen, Levanger, har kommunen tatt ytterligere skritt for å bedre tjenestetilbudet til befolkning og få til enda mer kostnadseffektiv drift. Verdal kommune har ført en svært ansvarlig økonomisk politikk med sikte på å nedbetale tidligere akkumulerte underskudd. Verdal kommunestyre konstaterer nå at det er de sentrale myndigheter som truer velferdstilbudet i kommunen.

6.    Administrasjonen bes i budsjettet se på muligheten av å flytte investeringene på skole fram til 2005, slik at prosjekteringene kan starte allerede neste år

 

 

Sak  nr.: 0075/04

FELLES NÆRINGSSELSKAP I INNHERRED SAMKOMMUNE

Behandling:

Robert Eriksson fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 31 representanter.

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

”Verdal kommunestyre henstiller til generalforsamlingen i det nye selskapet Innherred Vekst AS å sørge for at 40% regelen m.h.t. kjønnsfordeling i styret oppnås. ”

Det ble først votert over pkt. 1 i innstillinga fra Innherred samkommunestyre som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over nytt pkt. 2 fra ordføreren som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:  

1.       Verdal kommunestyre vil ovenfor  styrene og generalforsamlingene i Verdal Vekst AS og Levanger Næringsselskap AS anbefale at:

a)     Fra 01.01.2005 skifter Verdal Vekst AS navn til Innherred Vekst AS og viderefører
      og utvikler den forretningsplan Verdal Vekst har i dag som et omstillings- og
      utviklingsselskap uten utbytte til eierne. Jfr. rapportens forslag til Forretningsplan og
      Prospekt med eventuelle endringer som nedennevnte punkter kan medføre.

b)     Det rettes en emisjon mot følgende nye eiere:

Levanger kommune

Markedsplassen Levanger

Norske Skog

HiNT

Helse Nord-Trøndelag

c)     Det forutsettes at Levanger kommune yter et like stor rammetilskudd som Verdal
      kommune, kr. 2.500.000,-, og at andre offentlige midler til næringsutvikling som
      omstillingsmidler i tilknytning til Rinnleiret, RUP-midler etc. disponeres av
      Innherred Vekst.

d)     Gjennom den satsing samkommunen nå ønsker å gjennomføre innenfor
      næringsutvikling, må Innherred Vekst arbeide for å øke overføringene fra
      fylkeskommunen gjennom en økning av rammetilskudd til Levanger kommune og
      utvidelse av omstillingsperioden.

e)     Levanger Næringsselskap AS skifter navn til Innherred Næringsselskap AS og
      utvikler en kommersiell del som gir avkastning på lang sikt. Avkastningen/deler av
      avkastningen skal på sikt benyttes til næringsutvikling.

f)      Det rettes en emisjon mot Verdal kommune slik at begge kommune blir likeverdige
       eiere. Selskapets hovedoppgave skal i første omgang være utvikling av
       næringsareal/bygninger.

g)     Det igangsettes et prosjekt som skal utrede Innherred Næringsselskaps virksomhet
      som skal kunne gi tilstrekkelig avkastning til å kunne finansiere hele eller deler av
      næringsutviklingsarbeidet etter 2007.

h)     Innherred Næringsselskap bør ikke ha egen administrasjon. Kjøp av tjenester fra
      Innherred Vekst bør vurderes i denne sammenheng.

2.       Verdal kommunestyre henstiller til generalforsamlingen i det nye selskapet Innherred Vekst AS å sørge for at 40% regelen m.h.t. kjønnsfordeling i styret oppnås.

 

Sak  nr.: 0076/04

PROSESSANLEGG FOR ORGANISK RÅSTOFF.

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

V v/Nils G. Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber om at det framlegges en helhetlig vurdering av plasseringsmuligheter for et biogassanlegg før arbeid med konsekvensutredning oppstartes.

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og Venstres forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 1 stemme.

Vedtak:

Kommunen går bort fra å utrede Ørin som lokaliseringssted for bygging av biogassanlegg.

Kommunen mener at eventuell plassering av biogassanlegg må konsekvensutredes og planbehandles med Ravlo som aktuelt lokaliseringssted.

 

Sak  nr.: 0077/04

INNLØSNING AV AREAL I  LYSTHAUGEN  VED MINNESTØTTA

Behandling:

Ragni E. Bye fratrådte som inhabil i saken. Til stede 30 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt for kjøp av  gangveg og veg med omliggende areal av Ragni Elisabeth By og Tor Jonny Bakkan til kr 50.000,- som tilbudt.

 2. Verdal kommune dekker omkostninger i forbindelse med  eiendomsoverdragelsen.

 3. Kjøpesummen og omkostninger blir å finansiere ved bruk av kapitalfond. Rådmannen får fullmakt til å ta de budsjettmessige endringer.

 

 

Sak  nr.: 0078/04

FELLESKJØKKEN VERDAL BO OG HELSETUN - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Sluttrapport med regnskap for investeringsprosjektet ”Felleskjøkken Verdal bo og helsetun” godkjennes.
 2. De beskrevne tilleggsarbeider, kostnadsberegnet til kr 330.000,- inkl. mva godkjennes igangsatt.
 3. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 3.330.000,-.

 

Sak  nr.: 0079/04

VERDAL KOMMUNES KULTURPRIS - REVIDERING AV STATUTTER

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Forslag til reviderte statutter vedtas.

2. Til innstillingsutvalget for perioden 2004 – 2007 oppnevnes følgende personer:

     Trude Holm

     Svein J. Svensson

 

 

Sak  nr.: 0080/04

HØRINGSUTTALELSE OM EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte forslag til uttalelse vedtas som Verdal kommunes høringsuttalelse til NOU 2004: 13. En ny arbeids- og velferdsforvaltning.

 

Sak  nr.: 0081/04

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at Inn-Trøndelag skogselskap fritas for å betale eiendomsskatt på eiendommen Stiklestad planteskole i henhold til søknad i medhold av eiendomsskattelovens § 7.

 

Sak  nr.: 0082/04

STEMMEKRETSER OG SØNDAGSVALG I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Innstilling fra valgstyret ble utdelt.

Ved votering ble valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Følgende stemmekretser slås sammen fra og med stortingsvalget og sametingsvalget i 2005:
  1. Inndalen/Garnes og Sul slås sammen til en ny krets under navnet Inndal stemmekrets.
  2. Vera, Kleppen, Bjartan og Volden slås sammen til en ny stemmekrets under navnet Helgådal stemmekrets.
  3. Volhaugen og Haukå slås sammen til en ny stemmekrets under navnet Volhaugen stemmkrets.
  4. Nord-Leksdal og Sør-Leksdal stemmekrets slås sammen til en ny stemmekrets under navnet Leksdal stemmekrets.
 1. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget i 2005 avholdes valg søndag 11. september 2005 i følgende 5 stemmekretser:

  Øra stemmekrets, Sjøbygda stemmekrets, Stiklestad stemmekrets, Vinne stemmekrets og Ørmelen stemmekrets. I de øvrige 8 stemmekretser avholdes valg kun på mandag 12. september 2005.