MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møte 27.09.2004

  

Fraværende Knut Tveita, Thor Bertil Granum, Ole Gunnar Hallager, Line A. Stang,
  Kåre Norum, Knut S. Sandnes og Anette Tiller.
Varamedlemmer Berit G. Nessø, Kjetil Bakkan, Leif R. Kolberg, Arne Holan, Tor Erik
  S. Malmstein og Atle Vikan.
Til stede : 34 representanter. Bjørn Aarstad og Bjørn Iversen fikk permisjon og
  forlot møtet etter sak nr. 68/04. Til stede 32 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.
Søndre Innherred Revisjonsdistrikt v/Terje Wist møtte under sak 65/04. Virksomhetsleder Inga A. Hildrum orienterte og svarte på spørsmål under sak nr. 68/04.
Lensmann Sigmund Laugsand og Geir Ove Heir orienterte om den nye konfliktsrådsordningen.

Møte start                        : Kl. 18.00.
Møte slutt                        : Kl. 21.00.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 30.08.04.
 2. Tilleggssak 72/04 Anette Tiller – søknad om fritak fra kommunale verv og tilleggssak 73/04 Verdal Fjellstyres regnskap/årsberetning for 2003.
 3. Verdal Fjellstyres regnskap og årsberetning for 2003. ( Til sak 73/04).
 4. Brev dat. 23.09.04 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Søknad om etablering av trase med snøscooter mellom Vera og Sandvika til næringsutvikling basert på guidede turer.
 5. Foreningen mot stoff. Invitasjon til lysmarkering tirsdag 28.09.04..
 6. Brev dat. 07.09.04 fra Kommunenes Sentralforbund.
  Lenke fra kommunenes hjemmeside til www.folkevalgt.no
 7. KOU 2004:1 Sterke regioner. Forslag til regioninndeling av Norge. Kortversjon til kommunestyrets medlemmer.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0065/04 SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0066/04 INVITASJON TIL EIERSKAP I LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS
Klikk her for å se saksframlegget
0067/04 BYER I MIDT-NORGE - SAMARBEIDSAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0068/04 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0069/04 TOR RISAN: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET VERDAL GNR. 283 BNR. 154
Klikk her for å se saksframlegget
0070/04 OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/S
Klikk her for å se saksframlegget
0071/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV  LINE ADELHEID STANG
Klikk her for å se saksframlegget
0072/04 ANETTE TILLER: SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV
Klikk her for å se saksframlegget
0073/04 VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2003
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0065/04

SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2004

Behandling:

Innstilling fra kontrollutvalget i saken ble utdelt.

Terje Wist fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt var til stede ved behandling av denne saken.

Ordføreren foreslo at kontrollutvalgets innstilling vedtas.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skatteregnskapet for 1. halvår 2004 for Verdal kommune godkjennes.

 

 

Sak  nr.: 0066/04

INVITASJON TIL EIERSKAP I LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS

Behandling:

Brev dat. 24.09.04 fra Snåsa kommune og brev dat. 23.09.04 fra Lierne kommune om  kommunal deltakelse i Lierne Nasjonalparksenter ble utdelt.

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

Vedtak:

1.      Verdal kommune deltar på eiersiden i Lierne nasjonalparksenter IKS med inntil kr. 25.000,- i tilskudd.

2.      Beløpet dekkes over post Tilskudd næringsvirksomhet konto 1.4702.1110.1000.

3.      Verdal kommune slutter seg til den selskapsform som er valgt, men er også åpen for å vurdere annen selskapsform.

4.      Ordføreren, eller den han bemyndiger, representerer Verdal kommune på stiftelsesmøte og konstituerende representantskapsmøte .

5.      Verdal kommunestyre delegerer til ordføreren å godkjenne mindre endringer i selskapsavtalen på stiftelsesmøtet.

 

Sak  nr.: 0067/04

BYER I MIDT-NORGE - SAMARBEIDSAVTALE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

”Byer i Midt-Norge – samarbeidsavtale” datert 18.08.04 godkjennes.

 

Sak  nr.: 0068/04

BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2005

Behandling:

Virksomhetsleder Inga Astrid Hildrum orienterte og besvarte spørsmål om integreringsarbeidet.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune ser seg ikke i stand til å videreføre bosetting av ytterligere 30 flyktninger i 2005. Dette skyldes blant annet at kommunen ser det vanskelig å skaffe boliger til ytterligere mottak av flyktninger.
 2. Verdal kommune ser seg ikke i stand til å inngå en 2 årig intensjonsavtale med UDI om bosetting av inntil 60 flyktninger, i perioden 2005-2006.
 3. Verdal kommune vil igangsette en grundig evaluering av kommunens integreringspolitikk. Resultatet av en slik evaluering vil danne grunnlaget for om og når kommunen kan se seg i stand til å motta ytterligere flyktninger for bosetting.”

Ordføreren foreslo at pkt. 3 i innstillinga fra formannskapet strykes. Enstemmig.

Det ble votert alternativt mellom innstillingas pkt. 1 og 2 og FRP’s forslag pkt. 1 og 2 med følgende resultat:

Det ble til slutt votert over pkt. 3 i FRP sitt forslag som falt med 25 mot 9 stemmer.

 

Vedtak:

1.      Bosetting av flyktninger i Verdal kommune videreføres med bosetting av 30 flyktninger i 2005.

2.      Ut fra behov for best mulig planlegging og forutsigbarhet vil Verdal kommune inngå 2 årig intensjonsavtale med UDI om bosetting av inntil 60 flyktninger, fortrinnsvis familier, i perioden 2005-2006.

 

Sak  nr.: 0069/04

TOR RISAN: SØKNAD OM KJØP AV TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET VERDAL GNR. 283 BNR. 154

Behandling:

Bjørn Aarstad og Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune selger ca 10.000 m2 av eiendommen 283/154 til Tor Risan. Standard kjøpekontrakt for industriområdet legges til grunn for salget. Rådmannen får fullmakt til å inngå kjøpekontrakt og evt. nødvendig utbyggingsavtale for opparbeidelse av grunn til vegtrase . Verdien på dette kommer som fradrag i kjøpesummen med utgangspunkt i en tomtepris på kr 127,- pr m2.
 2. I tillegg til kjøpesummen dekker Risan alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse, slikt som oppmålingsgebyr, tinglysingsomkostninger for skjøte og målebrev samt dokumentavgift.
 3. For å hindre innsyn avsettes det et areal langs vegen på 5 meter som sikrer en vegetasjonsskjerm foran inngjerdingen

 

Sak  nr.: 0070/04

OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/S

Behandling:

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag på vara til representantskapet:

Lennart Johansson.

KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende forslag på vara til styret:

Aslaug Vik.

Funksjonstid 01.01.05-31.12.05.

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende er oppnevnt som varapersoner fra Verdal kommune i perioden 01.01.05-31.12.05.

 

Styret i Verdal boligbyggelag A/L:

Varamedlem:

Aslaug Vik – Funksjonstid til 31.12.2005

 

Representantskapet Verdal boligbyggelag A/L:

Varamedlem:

Lennart Johansson – Funksjonstid til 31.12.2005

 

Sak  nr.: 0071/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV 

LINE ADELHEID STANG

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag på nye medlemmer etter Line Stang:

 

Driftskomiteen:

Medlem: Rigmor Hafell (KRF)

4. varamedlem: Aina Malmstein (H).

 

Plan- og utviklingskomiteen:

1. varamedlem: Berit Musum (FRP).

4. varamedlem: Rigmor Hafell (KRF).

 

Medlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: Berit Musum (FRP).

 

Samkommunestyret:

1. varamedlem: Odd Helge Weisæth (FRP).

2. varamedlem: Berit Musum. (FRP).

 

Formannskapet:

3. varamedlem: Leif Roger Kolberg (FRP).

 

Det ble først votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Det ble deretter stemt over forslaget fra FRP  og alle ble enstemmig valgt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Line Adelheid Stang om permisjon fram til og med ut juni måned i 2005 som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og overskattetakstnemnda samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og plan- og utviklingskomiteen.
 2. Leif Roger Kolberg rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Fremskrittspartiet.
 3. Berit Musum og Odd H. Weisæth rykker opp som henholdsvis 1. og 2. vara til formannskapet.

Følgende går inn for Line Adelheid Stang i hennes permisjonsperiode:

Driftskomiteen:

Medlem: Rigmor Hafell (KRF)

4. varamedlem: Aina Malmstein (H).

 

Plan- og utviklingskomiteen:

1. varamedlem: Berit Musum (FRP).

4. varamedlem: Rigmor Hafell (KRF).

 

Medlem i overskattetakstnemnda for eiendomsskatt: Berit Musum (FRP).

 

Samkommunestyret:

1. varamedlem: Odd Helge Weisæth (FRP).

2. varamedlem: Berit Musum. (FRP).

 

Formannskapet:

3. varamedlem: Leif Roger Kolberg (FRP).

 

Sak  nr.: 0072/04

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV

ANETTE TILLER

Behandling:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag på nye medlemmer etter Anette Tiller:

 

Driftskomiteen:

Nytt medlem: Trude Holm.

 

Nytt medlem i Det kommunale råd for funksjonshemmede: Atle Vikan.

 

Formannskapet:

Ny 6. varamedlem Marit Voll Skrove.

 

Samkommunestyret:

Ny 6. varamedlem: Marit Voll Skrove.

 

Valgstyret:

Ny 5. varamedlem: Marit Voll Skrove.

 

Det ble først votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

Det ble deretter stemt over forslaget fra SP  og alle ble enstemmig valgt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om fritak som medlem i kommunestyret, driftskomiteen og det kommunale råd for funksjonshemmede samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret og valgstyret for resten av valgperioden.
 2. Atle Vikan rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Senterpartiet for resten av valgperioden.

 

Følgende går inn i stedet for Anette Tiller i resten av valgperioden:

 

Driftskomiteen:

Nytt medlem: Trude Holm.

 

Nytt medlem i Det kommunale råd for funksjonshemmede: Atle Vikan.

 

Formannskapet:

Ny 6. varamedlem Marit Voll Skrove.

 

Samkommunestyret:

Ny 6. varamedlem: Marit Voll Skrove.

 

Valgstyret:

Ny 5. varamedlem: Marit Voll Skrove.

 

Sak  nr.: 0073/04

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/ÅRSBERETNING FOR 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar Fellstyrets regnskap for 2003 til orientering.