MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 30.08.2004 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER

 

 

Fraværende Bjørn Aarstad, Kjell W. Sigurdsen, Anita D. Steinkjer, Line A. Stang,
  Kåre Norum og Knut S. Sandnes.
Varamedlemmer Torill Å. Iversen, Berit G. Nessø, Trond Stensland og Ingolv Bengtsen.
Til stede : 33 representanter. Einar A. Tromsdal fratrådte som inhabil under sak
  nr. 59/04. Til stede 32 representanter. Trine S. Hallem fikk permisjon
  og forlot møtet f.o.m. sak nr. 64/04. Til stede: 32 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær. Øivind Holand og Øyvind Nybakken
  var til stede og orienterte om Biogassanlegg i starten av møtet.

Møte start                        : Kl. 18.00.
Møte slutt                        : Kl. 21.20.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 14.06.04.
 2. Saksframlegg til Innherred Samkommune. Resultatrapport pr. 30.06.04.
 3. Rundskriv H-15/04 fra Kommunal- og regisonaldepartementet. Ikrafttreden av lov om endringer i kommuneloven om kommunal revisjon m.m.
 4. Kortversjon av rapport til KS. ”Sterke regioner”. Forslag til ny regioninndeling av Norge.
 5. Midt-Norsk Oljeavis nr. 3/2004.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0053/04 OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0054/04 BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0055/04  ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2003 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
Klikk her for å se saksframlegget
0056/04 KJØP AV AREAL TIL OMSORGSBOLIGER PÅ REINSHOLM HASTESAK - MELDINGSSAK
Klikk her for å se saksframlegget
0057/04 DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER
Klikk her for å se saksframlegget
0058/04 OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER
Klikk her for å se saksframlegget
0059/04 GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2004 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0060/04 OPPNEVNING AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0061/04 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. FASTSETTING AV VALGDAG.
Klikk her for å se saksframlegget
0062/04 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. DELEGERING AV KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET TIL VALGSTYRET
Klikk her for å se saksframlegget
0063/04 FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER 2005
Klikk her for å se saksframlegget
0064/04 K STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG. HENVENDELSE OM NY BEHANDLING AV  SKYTEBANESAKEN
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0053/04

OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra Innherred Samkommunestyre enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.
 2. Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger kommunestyre 28.01.04.
 3. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de tilpasninger i vedtatte reglement mv. i ISK som saken tilsier.

 

 

Sak  nr.: 0054/04

BUDSJETTSITUASJONEN 2. KVARTAL 2004

Behandling:

Behandling fra plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen ble utlagt.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4, 5 og 6:

 1. Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeidet med å innhente tilbud på kommunens pensjonsordninger. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med egen sak der fremdriftsplan blir lagt fram.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på at kommunens primærtjenester må nedprioriteres ytterligere. På den bakgrunn ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en detaljert liste over hvilke budsjettposter som er lovpålagt – og hvem som ikke er det. Nevnte ”budsjettliste” fremlegges for formannskapet i oktober d.å.
 3. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge egen sak over tjenester som det er praktisk mulig å konkurranseutsette. Saken legges fram for formannskapet i løpet av november d.å.”

 

SP v/Atle Vikan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: (Fra vedtak i driftskomiteen).

4. I framtidige økonomiske rapporter/budsjettrapporter tas det inn en vurdering av samarbeidet i samkommunen.”

 

Det ble først votert over innstillinga fra formannskapet med følgende resultat:

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt. 4 fra SP v/Atle Vikan som ble enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert over forslaget fra FRP v/Robert Eriksson med følgende resultat:

 

Vedtak:

1.      Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 2. kvartal 2004 til etterretning.

2.      Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

3.      Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 10, pkt. 1.

4.      I framtidige økonomiske rapporter/budsjettrapporter tas det inn en vurdering av samarbeidet i samkommunen.

 

 

Sak  nr.: 0055/04

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2003 FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Behandling:

Representanten Sverre B. Midthjell fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”2. Kommunestyret forutsetter at Verdal kirkelige fellesråd i framtiden vil overholde lovbestemte frister for regnskapsavleggelse.”

Det ble først votert over innstillinga fra formannskapet som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Sverre B. Midthjell som ble vedtatt med 32 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar årsrapporten for 2003 for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.
 2. Kommunestyret forutsetter at Verdal kirkelige fellesråd i framtiden vil overholde lovbestemte frister for regnskapsavleggelse.

 

Sak  nr.: 0056/04

KJØP AV AREAL TIL OMSORGSBOLIGER PÅ REINSHOLM HASTESAK

 

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

”Saken tas til orientering.”

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

   

 

 

Sak  nr.: 0057/04

DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra driftskomiteen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommune benytter enhetskostnadsprinsippet ved beregning og utbetaling av driftstilskudd til barnehagene.

Kommunalt driftstilskudd for 2004 fordeles slik:

 

Barnehage

Tilsk. fra 01.05.2004

Kommunale

1 079 281

Melakollen

65 904

Trones

71 210

Maritvold

125 456

Knøttene

230 039

Askeladden

68 311

Aker

176 716

Tvistvold

38 916

Tilskudd til private barnehager på til sammen kr. 776.552,-, dekkes ved økt foreldrebetaling i kommunale barnehager jfr. k. sak 37/04, og gjennom kostnadsreduksjoner og / eller inntektsøkning i kommunale barnehager. 

Det delegeres rådmannen å foreta budsjettjusteringer i samsvar med dette.

Tidligere kommunestyrevedtak om garanti for driftsunderskudd i Askeladden barnehage oppheves.

 

 

 

Sak  nr.: 0058/04

OMSORGSBOLIGER I VUKU - ENDRINGER I UTBYGGINGSPLANER

Behandling:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen/formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      a) Det bygges 7 omsorgsboliger for aldersdemente tilknyttet Vuku Bo og Helsetun i
samsvar med forprosjekt utarbeidet av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s, datert 25.06.2004.

b) Utbyggingskostnadene medregnet inventar og utstyr skal ikke overstige 11 mill. kr.. Ved utbygging etter 2004 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

2.      a) Det bygges 8 omsorgsboliger ved Ørmelen Bo og Helsetun for eldre med store pleie- og omsorgsbehov.

b) Forprosjekt forelegges kommunestyret til behandling.

c) Kostnaden skal ikke overstige 11 mill. kr.

d) Rådmannen bes medvirke til at alle 8 omsorgsboligene blir finansiert gjennom Handlingsplanen for eldreomsorgen.

3.      Rådmannen får fullmakt til videre planlegging og gjennomføring av prosjektene.

4.      Dette vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak 27.08.2001, sak 65/01.       

 

 

Sak  nr.: 0059/04

GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2004 - 2007

Behandling:

Einar A. Tromsdal fratrådte under behandlingen av denne sak. Er medlem i fjellstyret.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 29. januar 2004 angående godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2004– 31.desember 2007.

 

Sak  nr.: 0060/04

OPPNEVNING AV KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

V v/Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag til vedtak:

”Det kommunale råd for funksjonshemmede utvides med en representant med vararepresentant fra følgende organisasjoner; Handikapforbundet, Blindeforbundet og Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Organisasjonene oppnevner selv sin respektive representant med vararepresentant.”

Det ble votert alternativt mellom innstillinga fra formannskapet og forslaget fra Venstre, der innstillinga ble vedtatt med 32 mot 1 stemme.

Vedtak:

Det kommunale råd for funksjonshemmede utvides med en representant med vararepresentant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede for resten av valgperioden 2003-2007.

Medlem: Eli Berg. Varamedlem: Gro Nina Nymoen.

 

 

Sak  nr.: 0061/04

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. FASTSETTING AV VALGDAG

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget i 2005 også holdes valg søndag 11. september 2005.

 

Sak  nr.: 0062/04

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2005. DELEGERING AV KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET TIL VALGSTYRET

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 – å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for resten av inneværende valgperioden (2003-2007).

 

Sak  nr.: 0063/04

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER 2005

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar at møtedag for Verdal Forliksråd i år 2005 fastsettes til første mandag i hver måned. Dersom denne faller på en helligdag eller offentlig høytidsdag, fastsettes møtedagen til mandagen etter som er yrkesdag.

2.      Møtested: Kommunestyresalen i Rådhuset. Møtetidspunkt: kl. 09.00.

 

Sak  nr.: 0064/04

STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG. HENVENDELSE OM NY BEHANDLING AV  SKYTEBANESAKEN

Behandling:

Notat fra Stiklestad & Vuku skytterlag om behandlingsoppsett og brev datert  24.08.04 fra Styret i Verdal søndre skytterlag angående skytebanesaken ble utdelt.

Trine S. Hallem fikk permisjon og forlot møte. Til stede 32 representanter.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret åpner for at saken kan åpnes på nytt og ber skytterlaget fremme et privat reguleringsforslag for Trollmyra. Kommunestyret forutsetter da en rask behandling av saken når reguleringsforslaget er fremmet.”

Representanten Atle Vikan fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om plassering av skytebane i Tromsdalen.
 2. Skytterlagene i Verdal søker et utvidet samarbeid framover.”

 

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret plikter å følge Kommuneloven § 39a (pkt. 3) .
 2. Hvis det fremmes en sak med nytt innhold og/eller alternativ plassering, tar kommunestyret saken opp til ny behandling.”

 

Representanten Brit Fredriksen fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret har ingen motforestillinger mot at Stiklestad og Vuku skytterlag fremmer en privat reguleringsplan for Trollmyra i Volhaugen.
 2. Kommunestyret understreker at det ikke tas stilling til om forslaget til reguleringsplan vil få tilslutning ved endelig behandling.”

 

Det ble først votert over forslaget fra Atle Vikan som falt med 28 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert punktvis over forslaget fra SV med følgende resultat:

 

Det ble så votert over forslaget fra FRP som falt med 21 mot 11 stemmer.

 

Det ble til slutt votert punktvis over forslaget fra Brit Fredriksen med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Kommunestyret har ingen motforestillinger mot at Stiklestad og Vuku skytterlag fremmer en privat reguleringsplan for Trollmyra i Volhaugen.
 2. Kommunestyret understreker at det ikke tas stilling til om forslaget til reguleringsplan vil få tilslutning ved endelig behandling.