MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 14.06.2004 I KOMMUNESTYRESALEN

 

 

Fraværende Knut H. Tveita, Thor B. Granum, Ole G. Hallager, John Hermann,
  Line A. Stang, Odd H. Weisæth, Berit Musum Kåre Norum, Knut
  Snorre Sandnes, Lars B. Hallem, Marit Voll Skrove og Nils G. Leirset.
Varamedlemmer Arne E. Dillan, Toril Å. Iversen, Leif R. Kolberg, Knut Fortun, Einar
  Langnes, Tor Erik S. Malmstein, Jon B. By, Vidar Segtnan og Joar H.
  Aksnes.
Til stede : 32 representanter. Joar H. Aksnes inhabil i sak 44/04. 31 til stede.
  Trine Hallem inhabil i sak 46/04. 31 til stede. Einar Langnes inhabil i
  sak 49/04. 31 til stede. Kjell W. Sigurdsen og Knut Fortun inhabil i sak
  51/04. 30 til stede.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start                        : Kl. 18.00.
Møte slutt                        : Kl. 19.35.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Protokoll fra møte 03.05.04.
 2. Midt-Norsk oljeavis. Nr. 8.
 3. Brev dat. 13.05.04 fra Kommunenes Sentralforbund. Stipend til folkevalgte.
 4. Brev dat. 24.05.04 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Hefte Arena Trøndelag.
 5. Innkalling til årsmøte i stiftelsen Stiklestad Museum. Ti l sak 47/04.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0042/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0043/04 ENDRING AV FEIERVESENET - NY STILLING SOM FEIER
Klikk her for å se saksframlegget
0044/04 PROSJEKT "ARBEID OG VELFERD" - KOMMUNALE FORSKRIFTER.
Klikk her for å se saksframlegget
0045/04 KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE OG OPPHEVELSE AV REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0046/04 DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING. UTSATT SAK 27/03.
Klikk her for å se saksframlegget
0047/04 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0048/04 " STIKLESTADPRISEN - REVIDERING AV STATUTTER "
Klikk her for å se saksframlegget
0049/04 SALG AV TOMT STEKKE III
Klikk her for å se saksframlegget
0050/04 SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.
Klikk her for å se saksframlegget
0051/04 REGULERINGSPLAN FOR NAUST, SANDVIKA POLITISK BEHANDLING I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0052/04 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET JUNI 2004

 

 

 

Sak  nr.: 0042/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004

 

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen for 1. kvartal 2004 til etterretning.
 2. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettjusteringer i samsvar med vedlagte liste.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0043/04

ENDRING AV FEIERVESENET - NY STILLING SOM FEIER

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I budsjettet for 2005 innarbeides ny stilling som feier.

Kostnaden dekkes gjennom feiegebyret.

 

 

Sak  nr.: 0044/04

PROSJEKT "ARBEID OG VELFERD" - KOMMUNALE FORSKRIFTER.

Behandling:

Brev datert 09.06.04 fra Kommunal- og regionaldepartementet ad. Forslag til endringer i forskrift med vedtekter for forsøk i Verdal kommune – Arbeid & Velferd ble utdelt.

Det ble opplyst om at det er de utlagte forskriftene med endringer fra departementet det skal stemmes over, ikke de som er utsendt.

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Joar H. Aksnes fratrådte som inhabil. Er virksomhetsleder for det kommunale området. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Utkast til statlig vedtekt for prosjektet Arbeid & Velferd vedtas som kommunal forskrift fra 1.7.2004 og i forsøksperioden.

 2. Rådmannen får fullmakt til å gi tilslutning til eventuelle mindre justeringer som ikke får betydning for Verdal kommunes forhold til prosjektet.

 3. Iverksettelsestidspunktet forutsetter at det er oppnådd enighet om det økonomiske oppgjøret mellom kommunen og staten som rådmannen får fullmakt til å godkjenne.

 

Sak  nr.: 0045/04

KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE OG OPPHEVELSE AV REGLEMENT

 

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:  

 1. Klientutvalget nedlegges fra 1.7.2004.

 2. Reglement for klientutvalget av 28.4.2003 oppheves fra samme dato.

 3. Ansvar som har vært tillagt klientutvalget og som ikke overtas av Innherred Samkommune eller Arbeid & Velferd, delegeres til de 3 pleie- og omsorgsdistriktene og flyktningetjenesten innenfor virksomhetenes arbeidsområde.

 4. Andre klagesaker som har vært tillagt klientutvalget behandles av kommunens klageorgan (formannskapet).

 5. Formannskapet må gis informasjon av en slik art at de har mulighet til å skaffe seg en viss innsikt i fagområdet.

 

Sak  nr.: 0046/04

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN  OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING. UTSATT SAK 27/03.

 

Behandling:

Trine Hallem fratrådte som inhabil. Leder i FFO. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilsynet med funksjonshemmede barn i ungdomsskolen før og etter ordinær skoletid videreføres innenfor eksisterende SFO-ordninger.

Ordningen fører ikke til krav om foreldrebetaling.

Rådmannen bes foreta de nødvendige interne budsjettmessige justeringer og avklare ansvarsforhold mellom virksomhetsområdene.

 

 

Sak  nr.: 0047/04

STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2003

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar de framlagte dokumenter til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0048/04

" STIKLESTADPRISEN - REVIDERING AV STATUTTER "

 

Behandling:

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapet innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til reviderte statutter vedtas.

 

 

Sak  nr.: 0049/04

SALG AV TOMT STEKKE III

Behandling:

Einar Langnes fratrådte som inhabil. Er eier i selskapet. Til stede 31 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Elvepromenaden Utbygging AS får tilbud om kjøp av Stekke III  til en pris av kr 600,- pr m2. Kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelse slikt som oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysingsomkostninger.
 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå og underskrive kjøpekontrakt/utbyggingsavtale  med Elvepromenaden Utbygging AS.

 

Sak  nr.: 0050/04

SØKNAD OM REGULERING AV NYTT BOLIGFELT PÅ TVISTVOLD.

KLAGEBEHANDLING

 

Behandling:

FRP fremmet følgende forslag:

”Nytt avsnitt 2.

Kommunestyret imøtekommer søknad om regulering av areal til boligformål på Nestvold og Nestvoldmoen.

Avsnitt 3 strykes.

Nytt avsnitt 4.

Arealet innarbeides ved rullering av kommunedelplan Verdal sentrum.”

Det ble votert alternativt mellom innstillinga og forslaget fra FRP med følgende resultat:

 

Vedtak:

Verdal kommune ser positivt på at det arbeides med planer for å utvikle et mere bredspektret boligtilbud nært sentrum.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunestyret på nåværende tidspunkt å avvise søknad om regulering av areal til boligformål på Nestvold og Nestvoldmoen.

Område vil bli vurdert i forbindelse med revisjon av Kommunedelplan for Verdal sentrum.

Planprogram for prioritering av planoppgaver (inkl. Kommunedelplan Verdal sentrum) legges fram for Plan- og utviklingskomiteen på et senere tidspunkt

 

 

 

Sak  nr.: 0051/04

REGULERINGSPLAN FOR NAUST, SANDVIKA

Behandling:

Innstilling fra plan- og utviklingskomiteen ble utdelt.

Kjell W. Sigurdsen og Knut Fortun fratrådte som inhabil i saken. Er fester og søker på tomt. Til stede 30 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen vedtatt med 28 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for naust i Sandvika, sist revidert 26.05.04.

 

 

Sak  nr.: 0052/04

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET JUNI 2004

Behandling:

Verdal SV fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

”Spørsmål/henstilling til ordføreren vedrørende undervisning av innvandrere ved Verdal videregående.

Slik systemet er i dag, får alle innvandrere fra 800-3000 timer norskundervisning. Deretter kan de som ønsker det søke om opptak på videregående skole.

Erfaring viser at det norskgrunnlaget de har etter fullført norskkurs i mange tilfeller er for dårlig til å kunne følge vanlig undervisning ved videregående skole. De møter der en rekke nye krav, både når det gjelder fagkunnskap, fagterminologi, problemer knyttet til ukjente erfaringsområder, osv, og dessuten må de lære andre fremmedspråk mens de ennå strever med norsken. De får et hardt press på seg om å levere skriftlige besvarelser på norsk i en rekke fag, og det viser seg at norskkunnskapene ikke strekker til. De blir hengende etter i fagene, og mange av dem opplever skolegangen som et stort nederlag. Noen slutter også før fullført løp.

Det som mangler i systemet slik mange ser det, er en overgangsordning mellom norskkurset og videre skolegang. Slike overgangsordninger finnes i enkelte kommuner, og vi har også her i Verdal hatt spesialklasser på videregående skole for de som trenger en mykere start enn det vanlige løpet. De som har ansvaret for norskundervisning og oppfølginga av innvandrerne i Verdal, samt lærerne på videregående, ser at det er stort behov for et ekstra tilbud.

SV ber derfor om at ordføreren tar initiativ overfor Verdal videregående med tanke på å opprette et slikt tilbud.”

Ordføreren besvarte spørsmålet slik:

”Svar til Verdal SV vedrørende undervisning av innvandrere ved Verdal Videregående Skole.

Verdal Videregående Skole er vel kjent med problemstillingen og Flyktningetjenesten i Verdal kommune og rådgivere ved skolen har løpende kontakt. Ved henvendelse til skolen svarer rådgiver følgende:

Verdal videregående skole er opptatt av problemstillingen og skal allerede denne uka ha et møte ved norskseksjonen hvor dette er tema. Skolen er i første rekke opptatt av hvordan de skal følge opp elevene ved de videregående kursene til høsten da de per dato ikke kjenner til nye elever med fremmedspråklig bakgrunn fra høsten av. Om det er søkere til høst 2005 ønsker Verdal videregående skole å lage hospiteringsordninger for disse allerede til våren slik at overgangen skal bli mykere. Dette forutsetter nært samarbeid med kommunens flyktningetjeneste. Det føler de at de har, men ber rådmannen være tydelig på hva slags forventninger kommunen har på dette området slik at vi kan skape et godt nok tilbud til fremmedspråklige elever. Verdal videregående skole ønsker ikke at elever bosatt i Verdal må dra ut av kommunen for å få et forsterket tilbud innenfor norskfaget.

 

Ordfører vil følge opp saken videre i.f.t. rådmannen slik at dette blir tema i de jevnlige møtene som finner sted mellom Verdal kommune og Verdal Videregående skole. ”