MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 22.03.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Ole Gunnar Hallager, Berit Musum, Kåre Norum, Lars Børre Hallem
og Anette Tiller.
Varamedlemmer Tor Erik S. Malmstein, Arne Harry Hallem og Atle Vikan.
Til stede : 33 medlemmer. Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møte
f.o.m. sak nr. 30/04. Til stede: 32 medlemmer.
Dessuten møtte : Ass. Rådmann Inger Marie Bakken og politisk sekretær. Revisor Tove
Melgård var og orienterte om sak nr. 25/04 og hadde et innlegg på
folkevalgtes innsynsrett.

 

Møte start : Kl. 18.00.
Møte slutt : Kl. 20.35.

SV har fremmet et spørsmål til møte og ordfører har akseptert at det blir lagt fram som sak nr. 34/04.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 27/04, 28/04, 29/04, 25/04, 26/04, 30/04, 31/04, 32/04, 33/04 og 34/04.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 16.02.04.
 2. Brev FMS Innherred. Ad. Lavterskeltilbud.
 3. Prosjektdirektiv og plan for Lavterskel Helsetilbud og Rus dat. 04.03.04.
 4. Brev fra Norsk Kulturforum.
 5. Årsmelding 2003 Verdal Vekst.

Ordføreren orienterte om at om det meldes forfall samme dag som møtet, blir det ikke kalt inn vara, hvis det ikke er gyldig grunn som akutt sykdom.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0025/04 UTKAST TIL FORSKRIFTER OM REVISJON OG KONTROLLUTVALG - ALMINNELIG HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
0026/04 RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD
Klikk her for å se saksframlegget
0027/04 OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0028/04 REGULERINGSPLAN FOR TANGENVEGEN EIENDOM.
Klikk her for å se saksframlegget
0029/04 REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.
Klikk her for å se saksframlegget
0030/04 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0031/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV. TORILL ELVERUM
Klikk her for å se saksframlegget
0032/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV. ANETTE TILLER
Klikk her for å se saksframlegget
0033/04 ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0034/04 SPØRSMÅL FRA VERDAL SV MANDAT OG BUDSJETTRAMMER FOR DET NYETABLERTE UNGDOMSRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0025/04

UTKAST TIL FORSKRIFTER OM REVISJON OG KONTROLLUTVALG - ALMINNELIG HØRING

Behandling:

Revisor Tove Melgård orienterte om saken.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til vedtak i Verdal kontrollutvalg som dermed blir kommunens høringsuttalelse vedr. forskrifter om kontrollutvalg i kommuner, fylkeskommuner og revisjon av kommuner og fylkeskommuner.

 

 

 

Sak nr.: 0026/04

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKT STORE INVESTERINGER. OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 og 3:

 1. Kommunestyret ber om at det blir foretatt en skjerping av rutiner, samt at det blir foretatt endringer i rutiner på de punkter som revisjon påpeker i sin konklusjon, jfr. rapport "Revisjonsprosjekt omsorgsboliger Lysgård, Bygging.".
 2. Kommunestyret ber om at kommunestyrevedtak 46/02 blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte og i h.h.t. vedtakets ordlyd."

Det ble først votert over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert pkt.vis over forslaget fra FRP v/Robert Eriksson med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om gjennomført forvaltningsrevisjon for omsorgsboliger Lysgård til etterretning.
 2. Kommunestyret ber om at det blir foretatt en skjerping av rutiner, samt at det blir foretatt endringer i rutiner på de punkter som revisjon påpeker i sin konklusjon, jfr. rapport "Revisjonsprosjekt omsorgsboliger Lysgård, Bygging."

 

 

 

Sak nr.: 0027/04

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG

Behandling:

Marit V. Skrove fratrådte som inhabil. Er gift med anbyder. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av av sprinkleranlegg ved omsorgsboligene på Stekket innenfor en kostnadsramme på kr.900.000,-.
 2. Prosjektet finansieres ved bruk av tidligere opptatte lånemidler:

 

 

 

Sak nr.: 0028/04

REGULERINGSPLAN FOR TANGENVEGEN EIENDOM.

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Tangenvegen Eiendom AS, sist revidert 20.02.04.

Utbygger må bekoste etablering av opphøyd gangfelt over Tangenvegen i tilknytning til det nye boligområdet, før ferdigtillatelse gis.

 

 

 

Sak nr.: 0029/04

REGULERINGSPLAN FOR JONSVOLD, 19/18.

Behandling:

Atle Vikan fratrådte som inhabil. Medeier i bygget. Til stede 32 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra plan- og utviklingskomiteen vedtatt med 31 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Jonsvold, sist revidert 16.02.04.

 

 

 

Sak nr.: 0030/04

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE

Behandling:

Lennart Johansson fikk permisjon og forlot møte. Til stede: 32 representanter.

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Verdal kommune godkjenner forslag til/revidert selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag – IKS.

 

 

 

Sak nr.: 0031/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV TORILL ELVERUM

Behandling:

Ved votering ble innstillinga fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende går inn i Torill Elverum sin permisjon:

Nestleder Det kommunale råd for funksjonshemmede: Anne Eli Kjesbu.

Vara formannskapet og valgstyret: Ingen.

Vara samkommunestyret: Anita Steinkjer flyttes opp til 2. plass på varamannslisten.

1. vara driftskomiteen: Anne Eli Kjesbu

 

 

 

 

Sak nr.: 0032/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV. ANETTE TILLER

Behandling:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag på representanter i Anette Tiller sin permisjon:

"Rådet for funksjonshemmede – Atle Vikan.

Driftskomiteen – Atle Vikan

6. vara i formannskap – Marit Voll Skrove.

6. vara i samkomunestyre – Marit Voll Skrove.

5. vara til valgstyret – Ingen.

4. vara i klientutvalget – Atle Vikan.

3. vara driftskomiteen – Karin Rekve."

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anette Tiller om permisjon for perioden 02.03.-31.08.04 som medlem i kommunestyret, driftskomitèen og det kommunale råd for funksjonshemmede samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, valgstyret og klientutvalget.
 2. Atle Vikan rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Senterpartiet.
 3. Følgende går inn i Anette Tiller sin permisjon:

  Rådet for funksjonshemmede – Atle Vikan.
  Driftskomiteen – Atle Vikan
  6. vara i formannskap – Marit Voll Skrove.
  6. vara i samkomunestyre – Marit Voll Skrove.
  5. vara til valgstyret – Ingen.
  4. vara i klientutvalget – Atle Vikan.
  3. vara driftskomiteen – Karin Rekve

 

 

 

 

Sak nr.: 0033/04

ÅRSMELDING ELDRERÅDET 2003

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret tar meldingen fra Eldrerådet for år 2003 til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0034/04

SPØRSMÅL FRA VERDAL SV MANDAT OG BUDSJETTRAMMER FOR DET NYETABLERTE UNGDOMSRÅDET

Behandling:

SV v/Trine S. Hallem har meldt slikt spørsmål til ordføreren:

"SV synes det er svært positivt at Ungdomsrådet er etablert og i gang.

Det er viktig at rådet fungerer på ungdommenes egne premisser, slik at de får et eieforhold til vedtak og aktiviteter. Det initierer engasjement og stimulerer tiltakslyst.

Bruken av kjellerlokalet i Kinobygget vil bli en viktig sak. Det er nødvendig med stabile voksne involvert og faste rammer i bunnen av det hele, dersom dette skal lykkes og bli noe varig. (Her viser vi til for eksempel de gode erfaringene fra ea-internettkafeen på Inderøy).

Kulturbasert næringsvirksomhet er ifølge målsettinger i Strategisk næringsplan et satsningsområde for kommunen. Kanskje kan det være aktuelt å søke Verdal Vekst om midler til en prosjektstilling i forbindelse med oppstart av aktiviteter for ungdom i kinobygget?

Når det gjelder budsjettrammer for det nyetablerte ungdomsrådet, mener SV at det er viktig at rådet gis et eget budsjett. Dette vil vi komme tilbake til når saken etter hvert skal behandles politisk.

På bakgrunn av bl.a. dette, spør SV:

Hvilke mandat og budsjettrammer er det tenkt at det nyetablerte Ungdomsrådet skal ha å forholde seg til?

Vi takker på forhånd for svaret, og presiserer at vi pga. det korte tidsaspektet ikke forventer et omfattende svar på "nuværende" tidspunkt…"

Deretter besvarte ordføreren spørsmålet – slik:

"Kommunens kulturtjeneste inviterte sammen med rådmann og ordfører, elevrådene fra de to ungdomsskolene våre samt Verdal videregående skole til et møte vedrørende opprettelse av ungdomsråd i kommunen. Dette møtet fant sted før jul fjor. Vi ble på dette møtet enige om at elevrådene skulle sørge for oppnevning av medlemmer til et ungdomsråd. Fredag 12. mars ble disse samlet og vi bestemte oss for å danne et ungdomsråd.

Kulturtjenesten arbeider nå med en sak som skal fremmes for kommunestyret der vi forhåpentligvis bestemmer oss for å formelt opprette et ungdomsråd og fastslår mandat og økonomi.

Vi må samtidig stadfeste sekretariatsfunksjonen og forankring i kommunen slik at vi sikrer ungdommene reell innflytelse i saker som de har interesse av og saker hvor deres råd til oss er av stor betydning.

Kulturtjenesten ønsket å samle ungdommene før saken ble fremmet politisk. Dette for at medlemmene i ungdomsrådet skal ha innflytelse på mandatet og forankringa de får.

For øvrig vil jeg opplyse kommunestyret om at leder for Nord-Trøndelag Barne- og ungomdomsråd, Pål Sverre Fikse Pedersen, er forespurt om han kan frikjøpes for å bistå ungdomsrådet i det praktiske arbeidet. Det har han svart positivt på. Hva slags midler som skal brukes til dette frikjøpet kommer vi tilbake til. Men jeg utelukker ikke et spleiselag med Verdal Vekst.

Kinogården og lokalene der blir sentrale når vi skal utvikle ungdomstilbudet i sentrum videre. Jeg gleder meg til dette arbeidet kommer i gang. Så blir det ei utfordring for kommunestyret å prioritere dette viktige arbeidet framover.