MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 16.02.2004 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Torill Elverum, Nils G. Leirset, Sverre B. Midthjell, Snorre Sandnes og
Anita Steinkjer.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Maj B. S. Larsen, Kjetil Aarstad, Einar Langnes og
Berit G. Nessø.
Til stede : 35 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

 

Møtet startet med politikeropplæring fra kl. 18.00 til kl. 19.00

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 19.01.04.
 2. Tilleggssak nr. 24/04. Interpellasjon fra Kristelig Folkeparti.
 3. Brosjyre fra Landbruksdepartementet. Kommunesatsing på landbruksområdet.

Sak nr. 12/04 og 14/04 ble behandling som sak nr. 1 og 2.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:  
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0010/04 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0011/04 SKATTEREGNSKAPET FOR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0012/04 STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG, NY SKYTEBANE. KLAGE PÅ VEDTAK
Klikk her for å se saksframlegget
0013/04 PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2004 - 2006.
Klikk her for å se saksframlegget
0014/04 REGULERINGSPLAN FOR ØRIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0015/04 REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, REVISJON.
Klikk her for å se saksframlegget
0016/04 AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN M/OMLIGGENDE OMRÅDER SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0017/04 OMSORGSBOLIGER RINGVEG NORD SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0018/04 OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0019/04 FRAMFØRING AV VANN TIL VERDAL TRANSFORMATORSTASJON
Klikk her for å se saksframlegget
0020/04 FASTSETTELSE AV PRIS PÅ SALG AV FESTETOMTER VOLD SØNDRE OG NORDRE
Klikk her for å se saksframlegget
0021/04 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT.
Klikk her for å se saksframlegget
0022/04 SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV TORILL ELVERUM
Klikk her for å se saksframlegget
0023/04 SPELNEMNDA 2003 - 2007 : MANDAT- OG ARBEIDSOMFANG
Klikk her for å se saksframlegget
0024/04 SAMLIVSKURS FOR NYBAKTE FORELDRE - INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0010/04

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2003

Behandling:

Kontrollutvalgets leder, John Hermann, orienterte om utvalgets virksomhet.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2003 til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0011/04

SKATTEREGNSKAPET FOR 2003

Behandling:

Tove Melgård fra Søndre Innherred Revisjonsdistrikt var til stede under behandlingen av denne sak.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Skatteregnskapet for 2003 for Verdal kommune godkjennes.

 

 

 

Sak nr.: 0012/04

STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG, NY SKYTEBANE. KLAGE PÅ VEDTAK

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt:

Brev dat. 06.02.04 fra Det frivillige skyttervesen.

Sak nr. 77/02 i Hovedutvalg for kultur og oppvekst 14.11.02.

Ordføreren opplyste om at hun ikke kan se at Verdal Jeger og Fisk er part i denne saken, og Bjørn Aarstad er da således ikke inhabil i denne saken.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

"Bjørn Aarstad er habil i behandlingen av denne saken."

Ved votering ble forslaget fra ordføreren enstemmig vedtatt.

AP v/Svein Svensson fremmet da slikt forslag:

"Klagene avvises."

Ved votering ble forslaget fra Svein Svensson vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Ordføreren opplyste om at klagene oversendes Fylkesmannen.

 

Vedtak:

Klagene avvises.

 

 

 

Sak nr.: 0013/04

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2004 - 2006.

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag til pkt. 2:

"2. Tilskuddet til bo- og helsetunene opprettholdes."

Det ble først votert over pkt. 1 i innstillinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt over innstillingas pkt. 2 og Aps forslag der forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble tilslutt votert over innstillingas pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Planen legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser til psykisk helsevern 2004-2006.
 2. Tilskuddet til bo- og helsetunene opprettholdes.
 3. Driftskomiteen ber om å få framlagt ei liste over prioriterte tiltak fra psykiatriplanen i 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0014/04

REGULERINGSPLAN FOR ØRIN.

Behandling:

Reguleringsplan (kart og tegningforklaring) Ørin ble utdelt i møtet.

Øivind Holand orienterte om saken.

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag:

"Areal vest for InnTre tas igjen inn som friareal i planen."

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

"2. Kommunestyret vil understreke at Verdal kommune, i fylkesplanen, er blitt utpekt som regionalt havneknutepunkt og stedet for tyngre areal- og transportkrevende industrietableringer.

Kommunestyret vil videre understreke at det i revidert planforslag er gjort en avveining mellom areal for utbygging og areal for bevaring/vern, som vil gi grunnlag for industriell utvikling på Ørin samtidig som naturverninteressene er godt ivaretatt."

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag:

"Området vest for moloen og gammel strandlinje øst for moloen tas ut av reguleringsplanen."

Det ble først votert over forslaget fra SV v/Lars Børre Hallem som falt med 31 mot 4 stemmer.

Det ble deretter votert over forslaget fra SV v/Lennart Johansson som falt med 30 mot 5 stemmer.

Det ble så votert over innstillinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble tilslutt votert over forslaget fra FRP v/Robert Eriksson som ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Ørin, sist revidert 09.12.03.
 2. Kommunestyret vil understreke at Verdal kommune, i fylkesplanen, er blitt utpekt som regionalt havneknutepunkt og stedet for tyngre areal- og transportkrevende industrietableringer.

  Kommunestyret vil videre understreke at det i revidert planforslag er gjort en avveining mellom areal for utbygging og areal for bevaring/vern, som vil gi grunnlag for industriell utvikling på Ørin samtidig som naturverninteressene er godt ivaretatt.

 

 

Sak nr.: 0015/04

REGULERINGSPLAN FOR TORVUTTAK PÅ LEINSMYRA, REVISJON.

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for torvuttak på Leinsmyra, sist revidert 15.01.04.
 2. Med hjemmel i reguleringsplanens bestemmelser § 2. 1 godkjenner kommunestyret driftsplan for torvuttak på Leinsmyra, sist revidert 15.01.04. Eventuelle senere revisjoner av driftsplanen kan godkjennes av kommunens planutvalg.
 3. Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.
 4. Med hjemmel i jordlovens § 9 og skogbrukslovens § 50 skal det etableres et bundet fond for å klargjøre området til etterbruk.
 5. Tiltakshavere må søke om utslippstillatelse etter forurensningslovens bestemmelser.
 6. Dette vedtak erstatter tidligere kommunestyrevedtak i sak nr. 01/01.

 

 

 

Sak nr.: 0016/04

AVLØPSANLEGG NORDÅKEREN M/OMLIGGENDE OMRÅDER SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Byggeregnskap og sluttrapport for investeringsprosjekt "Avløp Nordåkeren" godkjennes

 

 

 

 

Sak nr.: 0017/04

OMSORGSBOLIGER RINGVEG NORD SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Sluttrapport og regnskap for investeringsprosjektet "Ringveg Nord" godkjennes.
 2. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 2.600.000,-
 3. Differansen mellom låneopptaket, stort kr 3 mill., og endelig kostnadsramme for prosjektet, stor kr 2,6 mill., avsettes om ubenyttet reserve investeringsmidler.

 

 

 

Sak nr.: 0018/04

OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet "Omsorgsboliger Lysgård " godkjennes.
 2. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr.8.775.000,-.

 

 

 

Sak nr.: 0019/04

FRAMFØRING AV VANN TIL VERDAL TRANSFORMATORSTASJON

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune bygger ny vann/kloakkledning opp til Verdal Trafostasjon i løpet av 2004. Det forutsettes at Statnett går inn med et anleggstilskudd på 1,0 mill.kr som overføres Verdal kommune i år.
 2. Virksomhetsleder teknisk drift gis fullmakt til å framforhandle avtale innenfor de rammer som er beskrevet i brev fra Verdal kommune til Statnett datert 05.12.2003.

 

 

Sak nr.: 0020/04

FASTSETTELSE AV PRIS PÅ SALG AV FESTETOMTER VOLD SØNDRE OG NORDRE

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

1.

Festetomtene under Vold søndre og nordre selges til samme opplegg og vilkår som for festetomtene under Boligområdet Vest.

2.

Salgspris settes til 42,- pr m2.

I tillegg skal kjøper betale:

3.

Kjøpekontrakt for kjøp av festetomt legges til grunn for overdragelsen

 

 

 

Sak nr.: 0021/04

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES INNSYNSRETT.

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at Verdal kommunes reglement for innsyn i saksdokumenter blir i samsvar med departementets veiledende normalreglement.
 2. Formannskapet ber om at det avsettes tid i et kommunestyremøte for gjennomgang av folkevalgtes innsynsrett.

 

 

 

Sak nr.: 0022/04

SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV TORILL ELVERUM

Behandling:

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

AP fremmer forslag på navn i neste formannskapsmøte.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Torill Elverum om permisjon for perioden 01.02-31.12.04 som medlem i kommunestyret og det kommunale råd for funksjonshemmede samt varamedlem til formannskapet, samkommunestyret, driftskomiteen og valgstyret.
 2. Bjarne Haugan rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom for Det norske Arbeiderparti.

 

 

 

Sak nr.: 0023/04

SPELNEMNDA 2003 - 2007 : MANDAT- OG ARBEIDSOMFANG

Behandling:

Innstilling fra driftskomiteen i sak nr. 23/04 ble utdelt.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag til endring på innstillinga fra driftskomiteen:

Setning 2 endres til "Kommunestyret oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda."

Det ble først votert over setning 1 i innstillinga som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert alternativt over setning 2 i innstilling og forslaget fra AP v/Aarstad, der forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda.

 

 

 

Sak nr.: 0024/04

SAMLIVSKURS FOR NYBAKTE FORELDRE - INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI

Behandling:

Representanten Rigmor Hafell fikk først ordet til en nærmere redegjørelse om bakgrunn for interpellasjon.

Deretter ble interpellasjonen besvart slik av ordføreren:

I mitt svar til representanten Rigmor Hafell skal jeg være ganske kort. Hennes initiativ i forhold til endags samlivskurs som tilbud til alle foreldre er godt. Jeg har i dag vært i kontakt med virksomhetsleder ved Barn og Familieenheten og fått hennes vurdering av en slik søknad til Barne og familiedepartementet. Hun støtter opp omkring initiativet og vil, om kommunestyret er positive, utforme en søknad til departementet. Forut for en slik søknad må det avklares med departementet hvilke kriterier som må oppfylles for at Verdal skal kunne bli en kommune hvor slike kurs prøves ut.

Mitt forslag til kommunestyret er at vi stemmer for representanten Hafells forslag til vedtak. Rådmannen følger som vanlig opp vedtaket i forhold til sine medarbeidere ved Barn og familieenheten slik at vi får av gårde en søknad fra Verdal. Så får vi avvente departementets behandling og hvilke vilkår som settes for økonomisk støtte til slike kurs.

Det ble votert over representanten Hafells forslag, som ble vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

 

Vedtak:

Verdal kommune skal ta kontakt med Barne- og familiedepartementet med den hensikt å gi et signal om at vi ønsker å være en av kommunene som kommer med i første runde.