MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE

MØTE 19.01.2004 I KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Torill Elverum, Line A. Stang og Katrine Bruvold.
Varamedlemmer Bjarne J. Haugan, Leif R. Kolberg og Berit Rotmo.
Til stede : 35 representanter. Berit Rotmo fikk permisjon og forlot møtet under
behandlingen av sak nr. 001/04. Til stede: 34 representanter.
Nils G. Leirset og Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møte under
behandlingen av sak nr. 002/04. Til stede: 32 representanter. Sverre B.
Midthjell fikk permisjon og forlot møte under sak nr. 004/04. Til stede:
31 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Sak nr. 9/04 ble behandlet før sak nr. 8/04.

Møtet startet med orientering fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/direktør Turid Hofstad. (Til sak nr. 8/09)

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Ny sakliste.
 2. Tilleggssak nr. 9/04. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Verdal fjellstyre for perioden 2004-2007. Varamedlemmer.
 3. Møteprotokoll fra møte 15.12.03.
 4. Forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner – alminnelig høring. (Ta vare på dette dokumentet – kommer til behandling senere).

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:  
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/04 VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0002/04 INNHERRED SAMKOMMUNE. FORSKRIFT
Klikk her for å se saksframlegget
0003/04 INNHERRED SAMKOMMUNE. GRUNNAVTALE
Klikk her for å se saksframlegget
0004/04 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. MAI 2004 TIL 31. APRIL 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0005/04 FORSLAG PÅ SKJØNNSMENN FRA VERDAL KOMMUNE FOR PERIODEN FRA 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008.
Klikk her for å se saksframlegget
0006/04 REGULERINGSPLAN FOR STØYSKJERM LANGS RV-757 ØRMELEN
Klikk her for å se saksframlegget
0007/04 VALG AV VALGSTYRE/SAMEVALGSTYRE MED LEDER OG NESTLEDER
Klikk her for å se saksframlegget
0008/04 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0009/04 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2004-2007. VARAMEDLEMMER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0001/04

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE. SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2004

Behandling:

Daglig leder Svein Larsen fra Verdal Vekst var og orienterte om saken.

Berit Rotmo fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 34 representanter.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret tar den foreløpige årsrapport for Verdal Vekst for 2003 til orientering.
 2. Kommunestyret godkjenner den framlagte Nyskaping- og utviklingsplan for Verdal Vekst, Strategisk plan for perioden 2004-07 og Handlingsplan for 2004.

 

 

Sak nr.: 0002/04

INNHERRED SAMKOMMUNE. FORSKRIFT

Behandling:

Nils G. Leirset og Bjørn Aarstad fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 32 representanter.

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende endringsforslag til Forskriften:

"Endringsforslag forskriftens § 10. Valgbarhet osv. Det legges til en ny formulering som et tillegg til siste setning i paragrafen. "Unntatt fra dette er et eget demokratiutvalg, som i tillegg til medlemmer fra samkommunestyret skal ha representasjon fra en uavhengig forskningsinstitusjon. Eksterne medlemmer skal ha kompetanse innen demokrati, forskning og statsvitenskap."

"Endringsforslag til forskriftens § 14: Samkommunens stillinger. Siste ledd i siste setning strykes ("eller av andre som samkommunen finner det tjenlig"). Ny setning blir: "oppgaver som er delegert til samkommunen skal utføres av kommunenes ansatte eller av andre som i dag utfører oppgavene."

Frp v/Robert Eriksson fremmet forslag om at sakene 002/03 og 003/03 utsettes til at uavklarte forhold knyttet til forskriften blir avklart.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 8 mot 24 stemmer.

Det ble først votert over SV sitt endringsforslag til § 10 som falt med 4 mot 28 stemmer.

Det ble så votert over SV sitt endringsforslag til § 14 som falt med 3 mot 29 stemmer.

Det ble til slutt votert over rådmannens tilråding som ble vedtatt med 24 mot 8 stemmer.

Vedtak:

Foreliggende forslag til "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner" godkjennes.

 

 

Sak nr.: 0003/04

INNHERRED SAMKOMMUNE. GRUNNAVTALE

Behandling:

Rådmannen orienterte om grunnavtalen.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslaget til Grunnavtale for Innherred samkommune.

 

 

 

Sak nr.: 0004/04

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. MAI 2004 TIL 31. APRIL 2008

Behandling:

Sverre B. Midthjell fikk permisjon og forlot møtet. Til stede: 31 representanter.

Formannskapets forslag i møte 27.11.03 om lagrettemedlemmer, meddommere, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn har vært utlagt til alminnelig ettersyn på rådmannens kontor i Rådhuset. Det er ikke innkommet merknader/innvendinger til forslagene.

I utvalg for menn som meddommere til tingretten stod gårdbruker Øistein Larsen, Vinne, oppført som nr. 26. Øistein Larsen døde i desember 2003. Rådmannen foreslår IKT-leder Ove Haugrud oppført som ny meddommer i tingretten.

Ved votering ble formannskapets innstilling med rådmannens forslag til ny meddommer enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Særskilt utvalg med særlig kyndighet i "Bygningsvesen"

 1. Byggmester Magnus Kolstad
 2. Disponent Kari Oddfrid Kvernmo
 3. Rørlegger Morten Sveberg
 4. Ingeniør Hans Melby
 5. Montasjesjef Viktor Iversen 
 6. Sivilingeniør Andor Kjesbu
 7. Faglærer Ivar Nonset
 8. Daglig leder Kåre Hynne
 9. Faglærer Kjell Sørhaug
 10. Rørleggermester Harald Halvorsen

Særskilt utvalg med særlig kyndighet i "Regnskap, finansvesen, skatt og avgift."

 1. Regnskapsfører Sturla Skrove
 2. Regnskapsfører Arnfinn Kverkild
 3. Regnskapsfører Svein R. Kristiansen.

Utvalg for lagrettemedlemmer og meddommere i straffesaker og tvistemål ved

lagmannsretten.

Utvalg for kvinner.

 1. Hjelpepleier Turid Nordli.
 2. Ligningsfunksjonær Marit Helga Steinsli
 3. Gårdbruker Karin Rekve
 4. Gårdbruker Mette Karlgård
 5. Lærer Anne Græsli Nordvoll
 6. Journalist Marit Arnesen Veimo
 7. Høgskolelektor Olaug Harriet Nestvold
 8. Butikksjef Kari Woll.
 9. Rektor Ragnhild Saxebøl Nordset
 10. Bibliotekar Bjørg Lein
 11. Eli Kluken Moene
 12. Husmor Arnhild Brustad
 13. Musikklærer Maj Brit Slapgaard Larsen
 14. Annlaug Evensen Wold
 15. Næringsmiddelteknolog Trine Remman Wohlen
 16. Sykepleier Grethe Bremseth
 17. Markedsansvarlig Ingegerd K. Eggen Sellæg
 18. Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem
 19. Husmor Kjellaug Nordset Iversen
 20. Lærer Elbjørg Holmvik
 21. Kari Forberg Prestvik
 22. Bonde Inger Skjerve Bjartnes
 23. Gårdbruker Torhild Langåssve
 24. Pedagogisk psykologisk rådgiver Solveig Aamdal
 25. Asbjørg Marit Jakobsen

Utvalg for menn.

 1. Gårdbruker Arvid Woll
 2. Pensjonist Johannes Overmo
 3. Lege Dagfinn Thorsvik
 4. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli
 5. Daglig leder Jon Sellæg
 6. Gårdbruker Jarle Forbord
 7. Gårdbruker Arne Holan
 8. Forretningsdrivende Øystein Lynum
 9. Pensjonist Harry Arntsen
 10. Disponent Roar Malmo
 11. Skogsmaskinfører Arnt Kjesbu
 12. Lege Eirik Ulseth
 13. Aage Rostad
 14. Faglærer Rolf Rotmo
 15. Daglig leder Torolf Kvello
 16. Konsulent Petter Krokstad
 17. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 18. Konservator Per Steinar Raaen
 19. Tilrettelegger/rørlegger Hans Robert Hynne
 20. Lokomotivfører Hans Ole Valstad
 21. Prosjektleder Knut Baglo
 22. Prosjektleder Paul Sverre Røe
 23. Student NTNU Tore Granum
 24. Avdelingsleder Rune Storstad
 25. Gårdbruker/varaordfører Tomas Iver Hallem

Alminnelig utvalg for meddommere til herredsretten.

Utvalg for kvinner.

 1. Skoleelev Toril Åbotnes Iversen
 2. Lærer Brit Fredriksen
 3. Husmor Turid Hallem Ingebrigtsen
 4. Salgskonsulent Anette Tiller
 5. Husmor Åse Dahl
 6. Avdelingsleder Turi Eitrem
 7. Daglig leder krisesenter Torill Elverum
 8. Husmor Marit Wigum Solheim
 9. Ordfører/sykepleier Gerd Janne Kristoffersen
 10. Husmor Unni Julnes
 11. Husmor Lise Tiller
 12. Adjunkt Sissel Johnsborg
 13. Butikkeier Anne Cathrine Øyan
 14. Husmor Karin Sandstad
 15. Fysioterapeut Kirsten Hegdahl
 16. Barnepleier Marit Voll Skrove
 17. Adjunkt Toril Varslot Hagen
 18. Virksomhetsleder Randi Segtnan
 19. Butikkmedarbeider Inger Åse Lyngsaunet
 20. Husmor Jorid Lyng
 21. Trekkontrollør Inger Grethe Hjelde
 22. Hjelpepleier Solveig Myrland
 23. Adjunkt Trude Holm
 24. Bibliotekar Sigrun Espelien Aasen
 25. Lærer Turid Holtan Holmen
 26. Husmor Bjørg Nestvold
 27. Bankarbeider Berit Christiansen
 28. Sykepleier Orla Austad
 29. Klinikkassistent Kjellrun Vada
 30. Førskolelærer Randi Lykke
 31. Bankfunksjonær Kari Nordli
 32. Husmor Anne Sofie Okkenhaug
 33. Rektor Inga Astrid Hildrum
 34. Aktivitør Marit Skjerve
 35. Sykepleier Kari Sundby
 36. Førskolelærer Hege Kolsrød Sagvold
 37. Konsulent Rannveig Iversen
 38. Husmor Anne Grethe Braruud
 39. Kontorfullmektig Synnøve Haugnes
 40. Husmor Marit Vikan
 41. Lærer Eldbjørg Lyngstad
 42. Kontorfullmektig Eirin Valseth Forberg
 43. Husmor Bjørg Okkenhaug Musum
 44. Assistent Brit Ness
 45. Sykepleier Anna Dahl Olsen
 46. Student Tone Amdahl
 47. Husmor Karen Olsen
 48. Postfunksjonær Målfrid Garli
 49. Førskolelærer Anne Grete Wold Olsen
 50. Husmor Kari Synnøve Johnsen
 51. Lærer Solvor Johanne Vikhamar
 52. Lærer Guri Figenschou
 53. Kontorfullmektig Rita Ness
 54. Husmor Laila Fikse Enes
 55. Lærer Rønnaug Aune.
 56. Kontorassistent Kari Frøseth Myhre
 57. Lærer Aud Segtnan
 58. Sosionom Kjellrun Lundsaunet Myhre
 59. Husmor Bjørg Hanna Slapgård Myhre
 60. Husmor Arnhild Grindberg

Utvalg for menn.

 1. Gårdbruker John Sundby
 2. Trygdedirektør Ivar Lyngstad
 3. Blikkenslager Ole Gunnar Hallager
 4. Avdelingsingeniør Harry Halland
 5. Brannsjef/Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad
 6. Avdelingsleder Ola A. Sagvold
 7. Elektriker Ståle Aasgaard
 8. Gårdbruker Asbjørn Leirset
 9. Sjåførlærer Kåre Norum
 10. Gårdbruker Johan Sundby
 11. Sykepleier John Løseth
 12. Avdelingsleder Brynjar Aksnes
 13. Sveiser Arne Hamran
 14. Ekspeditør Kjell Ottermo
 15. Spesiallærer Knut Wass
 16. Konsulent Svein Arne Flyum
 17. Typograf Asgeir Lund.
 18. Spesialarbeider Kjell Tromsdal
 19. Lærer Tor-Petter Abelsen
 20. Gårdbruker Sturla Østgård
 21. Pensjonist Agnar Johansen
 22. Gårdbruker Jørgen Thome
 23. Vaktmester Lasse Johnsson jr.
 24. Adjunkt Knut Tveita
 25. Arbeidsformann Bjørn Kjesbu
 26. IKT-leder Ove Haugrud
 27. Avdelingsingeniør Ingolf Dillan
 28. Lærer Øystein Wist
 29. Butikksjef Leif Haugan
 30. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 31. Kontrollør Arnfinn Røkke
 32. Major Kjetil Aarstad
 33. Adjunkt Leiv Håskoll
 34. Student Lars Gunnar Marken
 35. Lærer Modulf Slapgård
 36. Informasjonssjef Dagfinn Brendmo
 37. Ekspeditør John Baglo
 38. Landbruksavløser/snekker Petter Dalsve Skogly
 39. Malermester Rolf Olav Olsen
 40. Regnskapsmedarbeider Roar Forbord
 41. Gårdbruker Rolf Olav Bjørken
 42. Arbeidsleder Roger Kvello Hansen
 43. Disponent Jonny Myhre
 44. Konsulent Knut Gunnar Brenne
 45. Gårdbruker Nils Egil Steinsli
 46. Økonomisk rådgiver Harry Joar Aksnes
 47. Gårdbruker Jonas Sivertsen
 48. Blikkenslager Einar Langnes
 49. Ligningsfunksjonær Håkon Lyngsmo
 50. Faglærer Tor Barli
 51. Lektor Arne Hallem
 52. Lektor Øystein Walberg
 53. Fullmektig Bjørn Lyngsmo
 54. Økonomikonsulent Knut Langdal
 55. Typograf Bjørnar Myhre
 56. Lærer Harald Hjelde
 57. Journalist Levin Nestvold.
 58. Pensjonist Odd Erik Ramberg
 59. Lektor Bjørn Iversen
 60. Gårdbruker Arve Haldorsen

 

Jordskiftemeddommere til jordskifteretten.

 1. Gårdbruker Inger Skjerve Bjartnes.
 2. Spesialkonsulent Knut Einar Steinsli.
 3. Småbruker Arvid Pedersen
 4. Gårdbruker Rune Sundby
 5. Gårdbruker Mette Karlgård
 6. Gårdbruker/varaordfører Tomas Iver Hallem
 7. Husmor Arnhild Grindberg
 8. Husmor Målfrid Garli
 9. Husmor Ingegerd Sivertsen
 10. Gårdbruker Morten Green
 11. Gårdbruker Arve Haldorsen
 12. Gårdbruker Torhild Langåssve
 13. Husmor Gudrun Olsen
 14. Gårdbruker Ingvald Lein
 15. Gårdbruker Jørleiv Kvakland.
 16. Gårdbruker Atle Vikan
 17. Gårdbruker Siri-Gunn Vinne
 18. Gårdbruker Paul Sverre Røe
 19. Gårdbruker Halvor Minsås
 20. Gårdbruker Johan Hofstad

 

 

 

Sak nr.: 0005/04

FORSLAG PÅ SKJØNNSMENN FRA VERDAL KOMMUNE FOR PERIODEN FRA 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008.

Behandling:

Formannskapets forslag i møte 27.11.03 om lagrettemedlemmer, meddommere, jordskiftemeddommere og skjønnsmenn har vært utlagt til alminnelig ettersyn på rådmannens kontor i Rådhuset. Det er ikke innkommet merknader/innvendinger til forslagene.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Byggmester Magnus Kolstad
 2. Gård- og skogbruker Jon A. Rostad
 3. Gårdbruker og sivilagronom Inger Skjerve Bjartnes
 4. Gårdbruker Gunnar Kvaal
 5. Murmester Karstein W. Fredin
 6. Byggmester Roar Bjartnes
 7. Regnskapsfører Sturla Skrove
 8. Sivilingeniør bygg Andor Kjesbu
 9. Disponent bygningsforetak Kari Oddfrid Kvernmo
 10. Maskinentreprenør Jon Sellæg
 11. Driftsleder bygg Kåre Hynne
 12. Ingeniør, takstmann, byggeleder, konsulent Arne Okkenhaug
 13. Ingeniør Røstad entreprenør Stig Selseth
 14. Gårdbruker Baard Skjørholm
 15. Avd.ingeniør Trond Myhre
 16. Faglærer Ivar Nonset
 17. Snekker Lottar Hjelde
 18. Instruktør Arnt Kjesbu
 19. Gård- og skogbruker Jon Olav Skrove
 20. Reineier Paul Jåmå

 

 

 

Sak nr.: 0006/04

REGULERINGSPLAN FOR STØYSKJERM LANGS RV-757 ØRMELEN

Behandling:

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for støyskjerm langs riksveg 757 på Ørmelen, sist revidert 05.12.03.

 

 

 

Sak nr.: 0007/04

VALG AV VALSTYRE/SAMEVALGSTYRE MED LEDER OG NESTLEDER

Behandling:

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Kommunestyret oppnevner for valgperioden 2003-2007 følgende valgstyre/samevalgstyre på 10 medlemmer med varamedlemmer:
 2. Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen 1. Sverre Bugge Midthjell
  2. Bjørn Iversen 2. Kjell Stiklestad
  3. Tomas Iver Hallem 3. Torill Elverum
  4. Svein Svensson 4. Thor Bertil Granum
  5. Kristin Johanne Hildrum 5. Anette Tiller
  6. Trude Holm
  7. Brit Fredriksen

   

  Sosialistisk Venstrepartis liste

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Lennart Johansson 1. Lars Børre Hallem
  2. Trine Hallem
  3. Katrine Bruvold

  Fremskrittspartiets liste

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Robert Eriksson 1. Line Adelheid Stang
  2. Berit Musum
  3. Odd Helge Weisæth

  Fellesliste Høyre/Kristelig Folkeparti

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Kåre Norum 1. Rigmor Hafell
  2. Knut Snorre Sandnes
 3. Ordfører og varaordfører oppnevnes som henholdsvis leder og nestleder av valgstyret/samevalgstyret.
 4. Oppgavene i forbindelse med sametingsvalget legges til valgstyret.

 

 

 

Sak nr.: 0008/04

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 2004

Behandling:

Direktør Turid Hofstad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter ga en statusrapport og informasjon og virksomheten.

Ordføreren orienterte om følgende:

 

 

 

Sak nr.: 0009/04

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL FJELLSTYRE FOR PERIODEN 2004-2007. VARAMEDLEMMER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Berit G. Nessø blir vara for Einar A. Tromsdal mens Bjarne Haugan blir vara for Bjørn Aarstad i fjellstyret for perioden 2004-2007.