MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 15.12.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Sverre B. Midthjell, Line A. Stang, Berit Musum, Katrine Bruvold og
Anette Tiller.
Varamedlemmer Bjarne J. Haugan, Knut Fortun, Jan Arne Solvang, Berit Rotmo og
Karin Rekve.
Til stede : 35 representanter. Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møte
f.o.m. sak nr. 119/03. Til stede 34 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start : Kl. 10.00.
Møte slutt : Kl. 16.00.

Sak nr. 120/03 ble behandlet før sak nr. 119/03.

SV v/Lars Børre Hallem foreslo at sak nr. 126/03 trekkes fra saklista pga. at den er utsendt for sent. Ved votering falt forslaget med 30 mot 5 stemmer. Saken blir å behandle som oppsatt.

Ordføreren forslo følgende taletid i sak nr. 119/03:

Gruppelederene 10 min. innlegg.

Deretter 3 minutters innlegg fra representantene.

Reduseres til 2 minutter hvis saken trekker ut.

Ved votering ble forslaget til taletid enstemmig vedtatt.

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Ny sakliste.
 2. Plan for psykisk helse 2004-2006.
 3. Møteprotokoll fra møte 01.12.03.
 4. Notat fra politisk sekretær. Rutiner for krav om tapt arbeidsfortjeneste m.m.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:  
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0119/03 BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0120/03 ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET
Klikk her for å se saksframlegget
0121/03 GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007. VARAORDFØRER OG KOMITELEDELSE. NYTT FORSLAG.
Klikk her for å se saksframlegget
0122/03 TEK GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0123/03 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0124/03 MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR - DESEMBER 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0125/03 FORSTERKING AV MOT-ARBEIDET I VERDAL - "MOT-PLUSS"
Klikk her for å se saksframlegget
0126/03 INNHERRED SAMKOMMUNE - UTSETTELSE AV OPPSTARTTIDSPUNKT
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0119/03

BUDSJETT 2004 /ØKONOMIPLAN 2004 - 2007

Behandling:

Følgende dokument ble utlagt:

 1. Utdrag fra komitebehandling i Stortinget ad. Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 2. Brev fra foreldrerådet ved Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter.
 3. Brev fra samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole.
 4. Brev dat. 15.12.03 fra Fagforbundet.

Ordføreren orienterte om at det i budsjettforslaget på side 67 mangler et punkt under C Trygghetsalarm: - Brannalarm 400 kr. i året.

Gruppelederne hadde innlegg på 10 min. hver.

FRP v/Robert Eriksson fremmet FRP sitt forslag fra formannskapet på nytt. I tillegg fremmet FRP følgende forslag til endring på investeringsbudsjettet:

"Forslag til endringer på Investeringer i forhold til rådmannens framlegg:

Tiltak

2004

2005

2006

2007

Maskiner

- 0,5

- 0,5

- 0,5

- 0,5

Ny brannbil

+ 3,0

0

0

- 3,0

Gjeldssanering SNK

- 0,8

- 0,8

+ 0,1

0

Ny brannstasjon

- 1,0

- 2,0

+ 3,0

0

Sentralidrettsanlegg

+ 0,5

0

0

0

Sum endringer

+ 1,2

- 3,3

+ 2,6

- 3,5

Dette vil medføre at den totale investeringsrammen reduseres med 3 mill. kroner i økonomiplanperioden."

SV v/Lennart Johansson fremmet sitt forslag fra formannskapet med følgende endring:

"+ 100.000,- fra reserve 2004 til kulturtjenesten. "

V v/Nils Georg Leirset fremmet følgende verbalforslag:

"

 1. Eiendomsskatten fjernes når kommunen har betalt sitt akkumulerte underskudd.
 2. Det settes følgende overordnet visjon/mål for Verdal kommune: Verdal kommune skal
  være en kommune til beste for innbyggerne.
 3. Det nedsettes et politisk utvalg på 5 personer for å gjennomgå kommunens
  tjenesteproduksjon med tanke på mer overgang til private løsninger. Utvalget må også
  vurdere etablering av et felles innkjøpskontor, eventuelt i samarbeid med Levanger
  kommune. Utvalget legger fram innstilling til politisk behandling innen 31.03.2004."

H v/Kåre Norum fremmet følgende forslag:

"1. Investeringer.

 1. Det avsettes kr 500.000,- i 2004 for bygging av kunstgressbane ved Verdal stadion.
 2. I økonomiplanperioden avsettes det kr 200.000,- for 2005-2007 til sentralt skianlegg."

AP v/Kjell W. Sigurdsen fremmet følgende verbalforslag:

"Rådmannen legger fram forslag til brannsikring av Stekke og Vuku omsorgsboliger – med:

Tiltak – kostnad – prioritering – tidsfrist."

SP v/Kjell Stiklestad fremmet følgende verbalforslag:

"Med bakgrunn i at Verdal kommune skal bli en attraktiv kommune for etablering av matforedlingsbedrifter, samt at området rundt Leksdalsvatnet igjen kan få ta del i de utviklingsmuligheter som det ellers ligger til rette for foreslås følgende:

Kloakksaneringen rundt Leksdalsvatnet oppstartes i 2004, og nødvendige midler avsettes i investeringsbudsjettet."

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende verbalforslag (hvis det 1. forslaget blir nedstemt):

"Kulturtjenesten styrkes med ytterligere kr 100.000,- for å opprettholde 50% merkantil stilling. Inndekning: Reduksjon av investeringsposten med 1 mill."

KRF v/Rigmor Hafell fremmet følgende verbalforslag:

"Utekontakt:

Alt. 1. Søke om overføring av tildelte psykiatrimidler for 2003 til 2004. Og legge inn et beløp
på kr 750.000,- i økonomiplan for 2005-2007.

Hvis dette ikke er mulig:

Alt. 2 Overføre tildelte psykiatrimidler til en miljøterapeutstilling eller lignende til
ungdomskoletrinnet."

AP v/Einar Asbjørn Tromsdal fremmet følgende verbalforslag:

"Kommunestyre ber om at administrasjonen rapporterer status på sykefraværet, samt hvilke tiltak som er iverksatt, til kommunestyret månedlig."

H v/Knut S. Sandnes fremmet følgende verbalforslag:

"Det foreslås å etablere et "utvalg" eller "arbeidsgruppe" som har som mandat å se på/vurdere Verdal kommunes tjenestetilbud."

VOTERING:

Fremskrittspartiet sine forslag:

Verbalforslag:

Politisk virksomhet

 1. avsnitt – falt med 27 mot 8 stemmer.

Sentraladministrasjon/administrative tjenester

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 28 mot 7 stemmer.
 3. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 4. avsnitt – falt med 27 mot 8 stemmer.
 5. avsnitt – falt med 27 mot 8 stemmer.
 6. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.

Grunnskole

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.
 3. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.
 4. avsnitt – falt med 27 mot 8 stemmer.
 5. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 6. avsnitt – falt med 28 mot 7 stemmer.
 7. avsnitt – falt med 28 mot 7 stemmer.
 8. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.

Sosiale tjenester

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 3. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.

Pleie og omsorg

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 28 mot 7 stemmer.
 3. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 4. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.

Eiendomsforvaltning

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.

Teknisk/areal og byggesak/kommuanlteknisk

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 3. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.
 4. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 5. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 6. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 7. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 8. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 9. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 10. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 11. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.

Finansiell virksomhet

 1. avsnitt – falt med 30 mot 5 stemmer.
 2. avsnitt – falt med 29 mot 6 stemmer.

Venstre sitt forslag:

KRF sitt forslag:

Oversendes driftskomiteen.

Høyre sine forslag:

SV sine forslag:

Verbalforslag fra AP v/Kjell W. Sigurdsen:

Enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Kjell Stiklestad:

Enstemmig vedtatt.

Verbalforslag fra Einar A. Tromsdal:

Enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Til slutt ble hele budsjettet tatt opp til votering og ble vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for Verdal kommune for 2004-07 og budsjett 2004. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2004. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2004 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Rammene for planperioden for øvrig framgår av dokumentet.

Virksomhetsområder

Budsjett 2003

Budsjett 2004

Økonomi-plan 2005

Økonomi-plan 2006

Økonomi-plan 2007

1. Rådmannens stab og støtteenhet

31 799 342

37 577 920

37 414 820

36 464 820

36 814 820

2. Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde

20 017 719

20 463 993

20 613 993

20 816 133

21 122 375

3. Stiklestad og Leksdal oppvekstområde

13 966 378

14 100 623

14 100 623

14 241 629

14 455 254

4. Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde

27 440 007

26 966 698

26 966 698

27 236 365

27 644 910

5. Verdalsøra ungdomsskole

18 540 933

19 190 365

19 190 365

19 379 769

19 666 715

6. Vinne og Ness oppvekstområde

14 304 202

14 265 868

14 265 868

14 408 527

14 624 655

7. Kulturtjenesten

14 740 317

14 829 216

14 829 216

15 229 216

15 229 216

8. Barne- og familietjenesten

14 771 109

16 402 912

16 402 912

16 852 912

16 852 912

9. Flyktningetjenesten

11 699 950

12 146 339

12 750 500

12 400 000

11 820 000

10. Vinne pleie- og omsorgsdistrikt

32 183 498

32 693 600

32 693 600

34 093 600

34 093 600

11. Øra pleie- og omsorgsdistrikt

59 819 630

59 016 676

59 016 676

59 166 676

59 166 676

12. Vuku pleie- og omsorgsdistrikt

8 886 122

9 458 900

9 458 900

9 858 900

9 858 900

13. Sosialtjenesten

14 502 523

12 427 854

12 427 854

12 827 854

13 227 854

14. Helsetjenesten

9 885 978

10 511 236

10 831 236

10 831 236

10 831 236

15. Næring og plan

4 767 772

4 233 500

4 033 500

4 033 500

4 033 500

16. Teknisk drift

9 605 330

12 562 000

12 212 000

12 212 000

12 212 000

17. Brann og beredskap

3 841 190

4 640 300

4 640 300

4 640 300

4 640 300

Sum Virksomhetsområder

310 772 000

321 488 000

321 849 061

324 693 436

326 294 923

Skatt på inntekt og formue

171 460 000

187 500 000

188 437 500

189 379 688

190 326 586

Eiendomsskatt, netto

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

10 200 000

Rammetilskudd

175 892 000

166 170 000

166 170 000

166 170 000

166 170 000

Gen statstilskudd flyktninger

13 220 000

13 100 000

13 400 000

13 000 000

12 300 000

Brutto driftsresultat

60 000 000

55 482 000

56 358 439

54 056 251

52 701 663

Renteutgifter

26 300 000

19 800 000

19 738 439

19 900 000

18 700 000

Renteinntekter

1 000 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Netto renteutgifter

25 300 000

18 700 000

18 638 439

18 800 000

17 600 000

Avdrag på lån

30 300 000

29 932 000

30 600 000

30 500 000

30 000 000

Netto kapitalutgifter

55 600 000

48 632 000

49 238 439

49 300 000

47 600 000

Netto driftsresultat

4 400 000

6 850 000

7 120 000

4 756 251

5 101 663

Underskuddsdekning

4 400 000

6 850 000

7 950 000

0

0

Besparelser ISK samarbeidet

0

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Avsetning til fond

170 000

6 756 251

8 101 663

Resultat

0

0

0

0

0

 1. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2004 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå.
 2. Kommunestyret vedtar slik Investeringsplan for perioden 2004-07. Første året i økonomiplanen er budsjett for 2004.
 3. Ordinære investeringer 2004-07

  Tiltak

  2004

  2005

  2006

  2007

  Sum

  IT-investeringer

  2,0

  2,0

  3,0

  3,0

  10,0

  Kontorteknisk utstyr

  0,0

  0,2

  0,0

  0,1

  0,3

  Arkivutstyr

  0,3

  0,2

  0,0

  0,0

  0,5

  Verdalsøra ungdomsskole

  8,0

  0,0

  0,0

  0,0

  8,0

  Vuku oppvekstsenter

  12,5

  0,0

  0,0

  0,0

  12,5

  Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

  2,0

  1,0

  1,0

  1,0

  5,0

  Mindre tiltak på skoler

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  4,0

  Kjøp av bygning flyktninger

  1,6

  0,0

  0,0

  0,0

  1,6

  Ulike tiltak omsorgstjenester

  0,2

  0,3

  0,2

  0,3

  1,0

  Kirker/kirkegårder

  1,0

  0,5

  0,5

  0,5

  2,5

  Gjeldssanering SNK

  1,2

  1,2

  1,1

  0,0

  3,5

  Verdal Vekst

  2,5

  2,5

  2,5

  2,5

  10,0

  Ny brannbil

  0,0

  0,0

  0,0

  3,0

  3,0

  Ny brannstasjon

  1,0

  3,0

  0,0

  0,0

  4,0

  Maskiner

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,0

  Kommunale veger

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  4,0

  Til sammen

  34,8

  13,4

  10,8

  12,9

  71,9

  * Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune sanerer 6,5 mill. kroner i samme periode. Det arbeides videre med at staten tar sin andel og sanerer 15 mill. kroner over 3 år.

   

  Investeringer betalingstjenestene 2004-07

  Tiltak

  2004

  2005

  2006

  2007

  Sum

  Hovedplan vannforsyning

  5,0

  5,0

  5,0

  5,0

  20,0

  Sanering eksisterende kloakk

  3,5

  3,5

  4,5

  4,5

  16,0

  Spredt avløp

  1,5

  1,5

  1,5

  1,5

  6,0

  Ny feiebil

  0,3

  0,0

  0,0

  0,0

  0,3

  Til sammen

  10,3

  10,0

  11,0

  11,0

  42,3

  Investeringer pleie og omsorg 2004-07

  Tiltak

  2004

  2005

  2006

  2007

  Sum

  Nybygg ØBH

  2,0

  0,0

  0,0

  0,0

  2,0

  Omsorgsboliger Vuku

  4,0

  18,0

  0,0

  0,0

  22,0

  Psykiatriboliger Verdal Bo- og Helsetun

  5,0

  0,0

  0,0

  0,0

  5,0

  Til sammen

  11,0

  18,0

  0,0

  0,0

  29,0

  Nedenfor vises finansieringen av investeringene.

  Finansiering

  2004

  2005

  2006

  2007

  Totalt

  Totale investeringer

  56,1

  41,4

  20,8

  23,9

  142,2

  Finansiering:

  Bruk av lån

  52,4

  28,2

  15,8

  21,4

  117,8

  Bruk av tilskudd/salg

  3,7

  13,2

  5,0

  2,5

  24,4

 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 52.400.000,-. Lånene skal være serielån med maksimal avdragstid. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.
 5. Det tas opp inntil 20 mill. kroner i kassekreditt.
 6. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
  Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2004 settes til:
  På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.
 7. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.
 8. For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

 9. Det tas opp 5 mill. kroner i Startlån i år 2004. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.
 10. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2004 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.
 11. Det er avsatt 6 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2004 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.
 12. Rådmannen gis fullmakt til å redusere lønnsutgifter i forhold til hjemme PC-ordningen for kommunalt ansatte.
 13. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2004.
 14. Legesenterfunksjonen i sentrum gjennomgåes med sikte på å redusere antall sentre fra 3 til 2. Dette for å få en bedre ressursutnyttelse m.h.t. hjelpepersonell og for å få ned kommunens driftsutgifter til bygninger.
 15. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå kommunens bygningsmasse. Hensikten er å redusere areal og dermed driftsutgifter på kommunale bygg.
 16. Det søkes Fylkesmannens pott for krise og omstillingstiltak om 1 million kroner til kompetanseheving og omstilling i kommunen.
 17. Verdal kommune forutsetter kompensasjon i form av ekstra skjønnsmidler p.g.a. endring i sosialhjelpsnøkkelen. Økonomiske midler som tilføres settes av til disposisjonsfond. Dette p.g.a usikkerhet omkring en rekke driftsområder spesielt innen sosialtjenesten og pleie og omsorgstjenesten.
 18. Administrasjonen bes se på muligheten til en praksis slik at ressursene følger eleven i overgangen barnehage/barneskole/ungdomsskole.
 19. Rådmannen får fullmakt til å overføre midler til ISK i samsvar med tidligere vedtak om hvilke områder som skal overføres ISK.
 1. Rådmannen får fullmakt til å overføre midler fra ulike virksomhetsområder til servicekontoret.
 2. Rådmannen legger fram forslag til brannsikring av Stekke og Vuku omsorgsboliger – med: Tiltak- kostnad – prioritering – tidsfrist.
 3. Med bakgrunn i at Verdal kommune skal bli en attraktiv kommune for etablering av matforedlingsbedrifter, samt at området rundt Leksdalsvatnet igjen kan få ta del i de utviklingsmuligheter som det ellers ligger til rette for foreslås følgende: Kloakksaneringen rundt Leksdalsvatnet oppstartes i 2004, og nødvendige midler avsettes i investeringsbudsjettet."
 4. Kommunestyret ber om at administrasjonen rapporterer status på sykefraværet, samt hvilke tiltak som er iverksatt, til kommunestyret månedlig.

Oversendelsesforslag fra KRF til driftskomiteen:

Utekontakt:

Alt. 1. Søke om overføring av tildelte psykiatrimidler for 2003 til 2004. Og legge inn et
beløp på kr 750.000,- i økonomiplan for 2005-2007.

Hvis dette ikke er mulig.

Alt. 2 Overføre tildelte psykiatrimidler til en miljøterapeutstilling eller lignende til
ungdomskoletrinnet.

 

 

 

Sak nr.: 0120/03

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET

Behandling:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:

"

 1. Kommunestyret ser nødvendigheten av et alternativt opplæringstilbud for en gruppe elever
  ved Verdalsøra ungdomsskole, og bevilger 250.000 kroner til dette prosjektet.
 2. Kommunestyret synes også det påbegynte samarbeidet mellom ungdomsskolene og Verdal
  videregående skole ser interessant ut, og vil følge utviklingen av dette med interesse."

Det ble votert alternativt mellom innstillinga fra hovedutvalg for kultur og oppvekst og forslaget fra SP v/Trude Holm, der forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret ser nødvendigheten av et alternativt opplæringstilbud for en gruppe elever
  ved Verdalsøra ungdomsskole, og bevilger 250.000 kroner til dette prosjektet.
 2. Kommunestyret synes også det påbegynte samarbeidet mellom ungdomsskolene og Verdal
  videregående skole ser interessant ut, og vil følge utviklingen av dette med interesse.

 

 

 

Sak nr.: 0121/03

GODTGJØRING OMBUDSMENN M.FL. FOR PERIODEN 2003 - 2007. VARAORDFØRER OG KOMITELEDELSE. NYTT FORSLAG.

Behandling:

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møtet.

Tomas I. Hallem og Bjørn Aarstad fratrådte som inhabil.

Til stede: 32 representanter.

Innstilling fra formannskapet ble utdelt.

FRP v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

"

  1. Varaordfører frikjøpes i til sammen 50% stilling og meldes inn i ordningen for folkevalgte i KLP. Utgiftene belastes de aktuelle hovedbudsjettposter for henholdsvis varaordførerens godtgjørelse og tjenestefrikjøp.
  2. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en egen sak vedrørende godtgjøringsreglementet. Saken framlegges for kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett for 2005. Saken må blant annet omhandle godtgjøring for komitelederne og øvrige medlemmer i både formannskap og komiteene."

Det ble først votert over pkt. 1 i FRP sitt forslag som falt med 27 mot 5 stemmer.

Det ble deretter votert over innstillinga fra formannskapet som ble vedtatt med 26 mot 6 stemmer.

Det ble til slutt votert over pkt. 2 i FRP sitt forslag som falt med 20 mot 12 stemmer.

 

Vedtak:

Varaordfører og komiteledere frikjøpes i samsvar med foranstående opplegg fra 01.01.2004 og foreløpig fram til 31.12.2005.

Utgiftene med ordningen belastes de aktuelle hovedbudsjettposter for henholdsvis varaordførerens godtgjørelse og tjenestefrikjøp.

Varaordfører/komiteleder som innehar verv i til sammen 50 % stilling meldes inn i ordningen for folkevalgte i KLP.

 

 

 

 

Sak nr.: 0122/03

GEBYR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 2004

Behandling:

Innstillinga fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2004 til kr.1770,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Det foreslås ingen ending i prisene for tømming av septiktanker, tette tanker og lignende. (Slamprisene)
 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner
  det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0123/03

VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2003 - 2007

Behandling:

Vedtak fra formannskapet ble utdelt.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende forslag på nytt 1. varamedlem for AP/SP i stedet for Anne-Eli Kjesbu: Anne Grete Wold Olsen.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag på nytt medlem i stedet for Karin Rekve: Inger Marie Skreden Valstad.

V v/Nils Georg Leirset fremmet følgende forslag på nytt 2. varamedlem i stedet for Maj Brit Slapgaard Larsen: Anne Grethe Braarud.

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende nye medlemmer/varamedlemmer til kontrollutvalget:

  1. vara AP/SP: Anne Grete Wold Olsen
  2. Nytt medlem AP/SP: Inger Marie Skreden Valstad.

  3. vara V: Anne Grethe Braarud.

 

 

 

Sak nr.: 0124/03

MØTEPLAN FOR KOMITEENE, ADMINISTRASJONSUTVALGET, FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN JANUAR - DESEMBER 2004

Behandling:

Innstillinga fra formannskapet i saken ble utdelt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året 2004, med vedtatte endringer i formannskapet.

 

 

 

Sak nr.: 0125/03

FORSTERKING AV MOT-ARBEIDET I VERDAL - "MOT-PLUSS"

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret slutter seg til forslaget om en styrket MOT-satsing i Verdal kommune.
 2. Ordføreren i samarbeid med rådmannen får fullmakt til å oppnevne styringsgruppa.
 3. Kommunestyret slutter seg til finansieringsplanen for prosjektet for perioden 2003-2005.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer for 2003 og 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0126/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - UTSETTELSE AV OPPSTARTTIDSPUNKT

Behandling:

Rådmannen orienterte om hvorfor saken er lagt fram.

SV v/Lennart Johansson fremmet følgende forslag til vedtak:

"

 1. Sak 126/03 utsettes i påvente av visshet om Frosta blir med videre eller trekker seg fra etableringen av ISK.
 2. Prosessen med Verdal kommunes deltakelse i etableringen av ISK evalueres av kommunestyret snarest. Dette innebærer også evaluering av organisasjonsdesign, juridiske retningslinjer, medarbeidermedvirkning og informasjonsprosedyrer."

Det ble først votert punktvis over SV sitt forslag med følgende resultat:

Det ble deretter votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Forutsatt godkjent søknad om forsøk etableres Innherred samkommune fra 1.2.2004 basert på det målbilde som framgår av diskusjonsnotat til sak 30b i styringsgruppa for Innherred samkommune.
 2. Dersom en av kommunene ikke ser at de kan være med på dette grunnlag fra 1.2.2004, er Verdal kommune innstilt på å etablere samkommunen sammen med den andre kommunen og tilby den tredje kommunen et annet samarbeid med mulighet for å slutte seg fullt til samkommunen i løpet av prosjektperioden.