MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 01.12.2003 PÅ KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Anita Steinkjer, Trine S. Hallem, Anette Tiller.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Arne H. Hallem og Atle Vikan.
Til stede : 35 representanter. Lars B. Hallem fikk permisjon og forlot møte f.o. m.
sak nr. 110/03. Til stede: 34 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og politisk sekretær.

Møte start : 18.00.
Møte slutt : 21.45.

Dokumenter utdelt i møte:

 1. Møteprotokoll fra møte 17.11.2003.
 2. Formannskapets innstilling i Budsjett 2004/Økonomiplan 2004-2007. (Skal behandles i møte 15.12.03).
 3. Rundskriv 9/03 fra KS. Statsbudsjettet – Nasjonalbudsjettet 2004. (Tilhører budsjettsaken som skal behandles 15.12.03).
 4. Vedtekter for regionsamarbeidet Frostating.
 5. Organisasjonskart for Nord-Trøndelag fylkeskommune.
 6. Midt-Norsk Oljeavis.
 7. Hefte fra KS. Kommunesektorens viktigste utviklingspartner.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0109/03 STRATEGISK LANDBRUKSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0110/03 NY SKYTEBANE STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG
Klikk her for å se saksframlegget
0111/03 REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON ETTER KLAGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0112/03 SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL 23/3.
Klikk her for å se saksframlegget
0113/03 REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON
Klikk her for å se saksframlegget
0114/03 OPPNEVNING AV OVERFORMYNDER OG VARAMEDLEMMER
Klikk her for å se saksframlegget
0115/03 OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/L
Klikk her for å se saksframlegget
0116/03 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0117/03 ÅPNINGSTIDER/SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER/SKJENKESTEDER
Klikk her for å se saksframlegget
0118/03 STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2004.
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0109/03

STRATEGISK LANDBRUKSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2003 - 2007

Behandling:

Jordbrukssjef Petter Bjartnes orienterte om planen.

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag:

"Frp tas ut av Trusler, s. 11 i planen".

V v/Nils Georg Leirset fremmet følgende tilleggspunkter til tilrådinga:

"3. Verdal kommune må i et samarbeid med faglagene bidra til å styrke beredskapen ved
sykdom i landbruket.

4. Verdal kommune oppfordrer kommunens største grunneier Værdalsbruket til økt samarbeid
om utmarksressurser, samt frasalg av dyrkingsland og skog til lokale gårdbrukere."

Det ble først votert over innstillingas pkt. 1 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over SP sitt forslag til nytt pkt. 2 som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over Venstre sitt forslag til nytt pkt. 3 som ble enstemmig vedtatt

Det ble til slutt votert over Venstre sitt forslag til nytt pkt. 4 som falt med 29 mot 6 stemmer.

 

Vedtak:

 1. Den framlagte Strategiske landbruksplanen for Verdal kommune for perioden 2003- 2007 tas til orientering. Det forutsettes at tiltakene i handlingsplanen hvor Verdal kommune er ansvarlig, gjennomføres og at handlingsplanen rulleres hvert år.
 2. Frp tas ut av Trusler, s. 11 i planen.
 3. Verdal kommune må i et samarbeid med faglagene bidra til å styrke beredskapen ved
  sykdom i landbruket

 

 

 

Sak nr.: 0110/03

NY SKYTEBANE STIKLESTAD OG VUKU SKYTTERLAG

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt:

 1. Brev fra Kjell Aftret, Bjørn Bylund og Kolbjørn Damås, dat. 11.10.03 (Utsendt).
 2. Brev fra Volhaug grunneierlag og Skaret vegforening. Til sak nr. 110/03.
 3. Brev fra Dag Høvde. Til sak nr. 110/03.

Kommunestyret vurderte at Einar A. Tromsdal og Nils G. Leirset, som er naboer til alternativet i Tromsdalen, ikke er inhabile ved behandling av saken.

Lars Børre Hallem fikk permisjon og forlot møte. Til stede: 34 representanter.

AP v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

"Tromsdalen velges som ny skytebaneplassering for Stiklestad og Vuku Skytterlag."

Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad, ble forslaget vedtatt med 26 mot 8 stemmer. 8 stemmer ble avgitt for innstillinga.

 

Vedtak:

Tromsdalen velges som ny skytebaneplassering for Stiklestad og Vuku Skytterlag.

 

 

 

Sak nr.: 0111/03

REGULERINGSPLAN STIKLESTAD. REVISJON ETTER KLAGE.

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stiklestad, sist revidert 16.09.03.

 

 

 

Sak nr.: 0112/03

SØKNAD OM REGULERING AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL PÅ ESTVOLL 23/3.

Behandling:

Frp v/Robert Eriksson fremmet følgende forslag til vedtak:

"Med hjemmel i plan- og bygningslovens bestemmelser vedtar kommunestyret å fremme forslag om regulering av del av eiendommen Estvoll til boligformål."

Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslaget fra Frp v/Robert Eriksson, ble innstillinga vedtatt med 23 stemmer. 11 stemmer ble avgitt for forslaget fra Frp.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunestyret å ikke fremme forslag om regulering av del av eiendommen Estvoll til boligformål.

 

 

 

Sak nr.: 0113/03

REGULERINGSPLAN SØRSKAGET. EKSPROPRIASJON

Behandling:

Det ble votert pktvis over innstillinga med følgende resultat:

Vedtak:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 35 nr.1 eksproprierer Verdal kommune grunn av Yngve Anfinnes gnr/bnr 6/91 til framføring av kjørbar gangveg.
 2. Med hjemmel i Oreigningsloven §25 gir kommunestyret samtykke i at det søkes fylkesmannen om forhåndstiltredelse.
 3. Krav om rettslig skjønn stilles innen 3 måneder etter gyldig vedtak er fattet.
 4. Finansiering av ekspropriasjon på inntil kr. 150.000,- dekkes inn over kommunens investeringsbudsjettet for 2004, tiltak 5140, kommunale veger.

5. Verdal kommune opparbeider gangveg med forbindelse til Elvepromenaden

 

 

 

Sak nr.: 0114/03

OPPNEVNING AV OVERFORMYNDER OG VARAMEDLEMMER

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overformynder:

Jon Birger By - Gjenvalg for 4 år.

Johannes Overmo – Ikke på valg (valgt til 31.12.05).

Varamedlemmer:

 1. Berit Gustad Nessø – Gjenvalg for 2 år.
 2. Bjørn Kjesbu – Gjenvalg for 2 år.

 

 

 

Sak nr.: 0115/03

OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL STYRET OG REPRESENTANTSKAPET I VERDAL BOLIGBYGGELAG A/L

Behandling:

Knut Tveita fratrådte som inhabil under første avsnitt av innstillinga. Til stede 33 repr.

Arvid Pedersen fratrådte som inhabil under andre avsnitt av innstillinga. Til stede 33 repr.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret gjenvelger Knut Tveita som medlem i styret med funksjonstid til 31.12.05 og Aslaug Vik som varamedlem til styret med funksjonstid til 31.12.04.

Kommunestyret gjenvelger Arnold Grytbakk som medlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.05 og Arvid Pedersen som varamedlem i representantskapet med funksjonstid til 31.12.04.

 

 

 

Sak nr.: 0116/03

VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMERF FOR PERIODEN 1. MAI 2004 - 30. APRIL 2008

Behandling:

Innstilling fra formannskapet i saken ble utlagt.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:

"3. vara Rolf Tømmerås går ut pga. han er medlem i kontrollutvalget. Nytt forslag på 3. varamedlem: Håkon Lyngsmo".

Det ble først votert over innstilling til medlemmer som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over varamedlemmer med den endring foreslått av AP som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Medlemmer:

 1. Arne Haugberg, leder
 2. Kari Sundby
 3. Marn Storhaug

Varamedlemmer:

 1. Jon Birger By
 2. Karin Rekve
 3. Håkon Lyngsmo.

Godtgjøring blir som vedtatt 28.08.00.

 

 

 

Sak nr.: 0117/03

ÅPNINGSTIDER/SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER/SKJENKESTEDER

Behandling:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

"

 1. Kommunestyret delegerer alle avgjørelser etter alkoholloven til formannskapet.
  Driftskomiteen innstiller overfor formannskapet. Rådmannen bes fremme sak om å endre
  vårt delegasjonsreglement i tråd med dette.
 2. Salgs- og skjenketidene opprettholdes i ny bevillingsperiode 2004-2008. I forbindelse med behandlingen av søknadene for 2004-2008 bes driftskomiteen vurdere behovet for å samordne reglene for skjenking innomhus og på godkjent uteområde for bevillingshaverne."

Det ble votert alternativt over innstillinga fra formannskapet og forslaget fra AP v/Svensson, der forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret delegerer alle avgjørelser etter alkoholloven til formannskapet.
  Driftskomiteen innstiller overfor formannskapet. Rådmannen bes fremme sak om å endre
  vårt delegasjonsreglement i tråd med dette.
 2. Salgs- og skjenketidene opprettholdes i ny bevillingsperiode 2004-2008. I forbindelse med
  behandlingen av søknadene for 2004-2008 bes driftskomiteen vurdere behovet for å
  samordne reglene for skjenking innomhus og på godkjent uteområde for bevillingshaverne.

 

 

 

Sak nr.: 0118/03

STARTLÅN I HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 2004.

Behandling:

Innstilling fra formannskapet i saken ble utlagt.

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å søke om kr 5.000.0000 for videreutlån opp mot låneordningen Startlån.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere, eventuelt beslutte, ny prisliste for Startlån for 2004
  dersom gebyrer etc. utenfor kommunen og som har betydning for låneordningen, endres.