MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET I VERDAL KOMMUNE
MØTE 17.11.2003 I KOMMUNESTYRESALEN

 

Fraværende Torill Elverum, Knut Tveita, Ole Gunnar Hallager, Rolf Tømmerås,
Robert Eriksson og Knut Snorre Sandnes.
Varamedlemmer Bjarne Haugan, Kjetil Aarstad og Tor E. Malmstein.
Til stede : 32 representanter. Robert Eriksson møtte fra og med sak nr. 97/03. Til
stede: 33 representanter.
Dessuten møtte : Rådmann og møtesekretær.

Møte start : 18.00.
Møte slutt : 19.55.

Dokumenter utdelt i møte:

1. Møteprotokoll fra møte 13.10.03.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0096/03 BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0097/03 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG M.M. 2003 - 2007
Klikk her for å se saksframlegget
0098/03 VALG AV MEDLEMMER TIL TILFLYTTINGSNEMNDA OG INNKVARTERINGSNEMNDENE FOR 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0099/03 SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0100/03 OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0101/03 OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0102/03 TEK UTBYGGING AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM - FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0103/03 ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET
Klikk her for å se saksframlegget
MELDINGSSAKER ETTER KOMMUNELOVENS § 13 HASTEPARAGRAFEN:
0104/03 VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING
Klikk her for å se saksframlegget
0105/03 FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.
Klikk her for å se saksframlegget
0106/03 SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.
Klikk her for å se saksframlegget
0107/03 INNHERRED SAMKOMMUNE. UNNTAK FOR SOSIALTJENESTEN I VERDAL. HASTESAK JFR. KOMMUNELOVEN`S §13
Klikk her for å se saksframlegget
ORDINÆR SAK:
0108/03 ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET NOVEMBER 2003

 

 

Sak nr.: 0096/03

BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003

Behandling:

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagt liste.

 

 

Sak nr.: 0097/03

VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG M.M. 2003 - 2007

Behandling:

Leder i valgnemnda, Bjørn Iversen, la fram følgende innstilling til valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2003-2007:

 1. Administrasjonsutvalget:
 2. Formannskapet med arbeidstakerrepresentanter utgjør administrasjonsutvalg f.o.m. kommunestyrevalgperioden 2003-2007.

 3. Forhandlingsutvalget:
 4. Opphører f.o.m. 01.10.03.

 5. Arbeidsmiljøutvalget:
 6. Arbeidsgiverrepresentanter fra administrasjon og arbeidstakerrepresentanter utgjør arbeidsmiljøutvalget f.o.m. 01.10.03.

 7. Styret for Søndre Innherred Revisjonsdistrikt – 2 medlemmer:
   
 8. Medlemmer Varamedlemmer
  1. John Hermann (FRP) 1. Brita Kleven Thorsvik (V)
  2. Kjell Woll Sigurdsen (AP) 2. Karin Rekve (SP)

   

 9. Friluftsnemnda:
 10. Friluftsnemnda ble nedlagt i løpet av inneværende periode. Se utmarksnemndas oppgaver.

 11. Viltnemnda:
 12. Nedlegges og oppgavene tillegges ny utmarksnemnd.

 13. Fjellstyret:
 14. Fjellstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret.

  Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i Fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til almenningsbruk i Almenningen som jordbrukere.

  Kommunestyret velger leder og nestleder.

  Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

  Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
  1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Berit G. Nessø (AP)
  2. Einar A. Tromsdal (AP) 2. Håkon Lyngsmo (AP)
  3. Mette Karlgård, nestleder (SP) 3. Karin Rekve (SP)
  4. Arvid Pedersen (SV) 4. Stig Arild Myhre (SV)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem (personlig)
  Sissel B. Krokstad (H) Kåre Norum (H)

  Funksjonstid fra 1. januar 2004.

 15. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning:
 16. Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
  1. Aud Smulan 1. Fredrik Hestegrei
  2. Olav Lerfald 2. Ingeborg Østerås

   

 17. Representantskap for Innherred Renovasjon:
 18. I inneværende periode er følgende oppnevnt:

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen 1. Brit Fredriksen
  2. Tore Bakkan(H) 2. Jostein Dahle

  Senterpartiet:

  Medlem Varamedlem
  1. Atle Vikan 1. Leif Roger Kolberg (FRP)

  Innherred Renovasjon har i brev anmodet om at oppnevningen av praktiske grunner forlenges ut året 2003.

  Valgnemnda foreslår at valgperioden forlenges ut året 2003.

  Som representanter f.o.m. 01.01.2004 foreslås 3 medlemmer med personlige varamedlemmer:

  Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen (AP) Brit Fredriksen (AP)
  2. Kjell Stiklestad (SP) Atle Vikan (SP)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Personlig varamedlem
  Robert Eriksson (FRP) Arne Holan (H)

   

 19. Ligningsnemnd:

  Det foreligger lovforslag på felles ligningsnemnder der ligningskontoret omfatter flere kommuner. For ligningskontorer med 3 medlemskommuner ligger det lovforslag på å opprette ligningsnemnder på 5 medlemmer, med varamedlemmer. Hver kommune skal fremme forslag på 2 representanter med varamedlemmer:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Bjørn Kjesbu (AP) Rolf Rotmo (AP)
  2. Tone Mette Følstad (AP) Sonja Strand (AP)

  Det legges opp til samme opplegg for valg av overligningsnemnder som for ligningsnemnder.

 1. Overligningsnemnd:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Trond Rennemo (AP) 1. Stig Arild Myhre (SV)
  2. Berit Musum (FRP) 2. Dagny Okkenhaug (KRF)


 1. Takstutvalg – utgår etter forslag til lovendringer. 

 

 1. Det kommunale råd for funksjonshemmede: 4 folkevalgte medlemmer av totalt 12 medlemmer:
 2. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Arne Espen Dillan, leder (AP) 1. Bjarne Haugan (AP)
  2. Torill Elverum, nestleder (AP) 2. Mari-Ann Green (AP)
  3. Anette Tiller (SP) 3. Kjell Stiklestad (SP)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem
  Hildur Børresen (KRF) Ann Sissel Vehus (KRF)

   

 3. Bygdeboknemnda:
 4. Medlemmer:

  Øystein Walberg, leder

  Anders Bendiksen, nestleder

  Ottar Moholt

  Solveig Ness

   

 5. Nemnd for lokalhistorisk arkiv:
 6. Medlemmer:

Øystein Walberg, leder

Bjørg Lein

Biblioteksjefen

   

 1. Gatenavnkomiteen:
 2. Medlemmer:

  Solveig Ness, leder

  Turid Nordli

  Steinar Berg

  Øystein Walberg

  Arne Harry Hallem

   

 3. Husnemnda:
 4. Utgår etter inneværende periode.

   

 5. Likestillingsutvalget:
 6. Administrasjonsutvalget blir likestillingsutvalg fra kommunestyrevalgperioden 2003-2007.

   

 7. Heimevernsnemnd:
 8. Medlemmer:

  Øystein Walberg, leder

  Bertha Bjartnes, nestleder

  Lensmannen i Verdal

   

 9. Skatteutvalget – 5 medlemmer:
 10. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet/(SV):

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Målfrid Garli, leder (AP) 1. Asgeir Lund (AP)
  2. Trond Rennemo (AP) 2. Sonja Strand (AP)
  3. Rolf Rotmo, nestleder (AP) 3. Tor Åge Nessø (AP)
  4. Dagfinn Brendmo (SV) 4. Inga Berit Lein (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem
  Birgit Bjartnes (H) Robert Eriksson (FRP)

   

 11. Eldrerådet:
 12. 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

  I henhold til § 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder.

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  Olav Røhmesmo, leder Marn Storhaug
  Randi Løveng Leif Roger Kolberg
  Torvald Okkenhaug Jarle Benum
  Elisabeth Voll, nestleder Solveig Ness
  Johannes Sollid Oddvor Haugan

   

   

 13. Nord-Trøndelag Vaskeri A/B:
 14. Har opphørt som eget selskap.

   

 15. Styret for Verdalshallen – 2 medlemmer fra kommunen:
 16. Oppnevnt for inneværende periode:

   

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlem Varamedlem
  Bjarne Haugan Bjørn Andersson

   

  Senterpartiet:

  Medlem Varamedlem
  Inger Marie Skreden Valstad Karin Rekve

  Valgnemnda foreslår at disse gjenvelges inntil videre da spørsmål om et brukerutvalg i stedet for hallstyret har blitt reist.

   

 17. Verdal Kirkelige Fellesråd – kommunal representant i styret:
 18. Medlem Varamedlem
  Trude Holm Svein Svensson

   

 19. Stiftelsen Stiklestad Museum – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 20. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  Kjetil Aarstad Maj Brit Slapgaard Larsen
  Johannes Sollid Robert Eriksson

   

 21. Overformynderiet
 22. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  Jon Birger By (SV)
  - på valg til 31.12.07.
  1. Berit Gustad Nessø (AP)
  valgt til 31.12.03
  Johannes Overmo (V)
  – valgt til 31.12.05
  2. Bjørn Kjesbu (AP)
  valgt til 31.12.03

   

  Valgnemnda foreslår at valget tas opp som særskilt sak.

   

 23. Verdal Boligbyggelags organer:
 24. Valgnemnda foreslår at dette legges fram som særskilt sak.

   

 25. Sparebank 1 Midt-Norge:
 26. Lokalt styre har opphørt.

   

 27. Levanger og Verdal interkommunale havneråd – utgår fra 01.01.04:
 28. Oppnevnt i inneværende periode:

   

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen, leder 1. Ingjar Risholt
  2. Knut Tveita 2. Kristin Hildrum

   

  Senterpartiet:

  Medlem Personlig varamedlem
  Jostein Olav Grande Trude Holm

   

  Fremskrittspartiet:

  Medlem Personlig varamedlem
  Berit Musum Knut Fortun

  Valgnemnda foreslår at perioden forlenges ut året 2003 i henhold til brev fra Levanger og Verdal interkommunale havnevesen om saken.

   

 29. Levanger og Verdal interkommunale havnestyre – utgår fra 01.01.04:
 30. Oppnevnt i inneværende periode:

   

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlem Personlige varamedlem
  Bjørn Iversen, nestleder Jostein Dahle

  Høyre:

  Medlem Personlige varamedlem
  Oddbjørn Berg Jan Selvig

  Senterpartiet:

  Medlem Personlige varamedlem
  Kari Sundby Arne Falkfjell

   

  Valgnemnda foreslår at perioden forlenges ut året 2003, se foran om havnerådet.

   

 31. Leder og nestleder i valgstyret:
 32.  

 33. Stemmestyrer:
 34.  

 35. Kontrollutvalg for skjenking av øl, vin og brennevin samt salg av øl i Verdal kommune:
 36. I henhold til vedtatt reglement er driftskomiteen kontrollutvalg for skjenking av øl, vin og brennevin samt for salg av øl i Verdal kommune f.o.m. kommunestyrevalgperioden 2003-2007.

   

 37. Styret for det "kommunale jordegods":
 38. Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styre for det "Kommunale Jordegods" for perioden 2003-2007.

   

 39. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt – 3 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 40. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Johannes Solli, leder Rolf Olav Olsen
  2. Bjørn Kjesbu, nestleder Audun Valstad
  3. Tone Mette Følstad Berit Musum

   

 41. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – 6 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 42. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Arne Falkfjell, leder Inga Berit Lein
  2. Arnold Grytbakk, nestleder Ragni E. Bye
  3. Ivar Nonset Rolf Rotmo
  4. Bjørg Aarnes Ressem Eli Kluken Moene
  5. Berit G. Nessø Trond Rennemo
  6. Line A. Stang Robert Eriksson

   

 43. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH):
 44. Verdal kommune skal oppnevne 2 representanter med personlige varamedlemmer til det nye havnerådet:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Bjørn Iversen Brit Fredriksen
  2. Tomas Hallem  Trude Holm

   

 45. Interkommunalt arkiv Trøndelag – (IKA Trøndelag):
 46. Representant i selskapets Representantskap er ordføreren.

  Vara for ordføreren: Varaordføreren.

   

 47. Inntrøndelag Interkommunale utvalg mot Akutt forurensning:
 48. Kommunens representant er ordføreren.

  Vara for ordføreren: Varaordføreren.

   

 49. Utmarksnemnd – 5 medlemmer:
 50. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Jostein Dahle, leder (AP) 1. Einar Karstein Indahl (AP)
  2. Berit G. Nessø (AP) 2. Kjetil Aarstad (AP)
  3. Ragni E. Bye (AP) 3. Signe Myrmo (AP)
  4. Magnus Tiller, nestleder (SP) 4. Marit Voll Skrove (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlemmer
  Kåre Norum (H) 1. Aud Segtnan (V)
    2. Knut Fortun (FRP)

   

 51. Klientutvalg – 5 medlemmer:
 52. Klientutvalget velges blant driftskomiteens medlemmer av kommunestyret som også velger leder og nestleder.

   

  Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer:

  1. Thor Bertil Granum, leder (AP)

  2. Ragni E. Bye (AP)

  3. Anita Steinkjer (AP)

  4. Kjell Stiklestad, nestleder (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem:

  Line Adelheid Stang

   

  Varamedlemmer i rekkefølge:

  1. Bjørn Aarstad

  2. Lars Børre Hallem

  3. Odd Helge Weisæth

  4. Anette Tiller

   

 53. Forliksråd:
 54. Valgnemnda foreslår at dette tas opp som særskilt sak.

 55. Konfliktrådet:
 56. Det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet:

  Medlem – varaordføreren.

 57. Dyrevernsnemnd (statlig):
 58. Fylkesmannens landbruksavdeling forlenger i brev av 20. d.mnd. de eksisterende dyrevernsnemnders funksjonstid fra 01.01.2004 til 01.09.2004 eller til ny nemnd er valgt. Fylkesmannen vil komme tilbake til saken når aktuelle lovforslag er behandlet av Stortinget grunnet endringer i det administrative opplegg. Valgnemnda forutsetter at forslag på medlemmer/varamedlemmer avklares av formannskapet/kommunestyret.

 59. Tiltaksnemnd.

  Formannskapet er kommunens tiltaksnemnd. Tiltaksnemndas arbeidsutvalg opphørte 01.10.03.

 

Valgnemnda har i sitt arbeid lagt forholdsvalgsprinsippet til grunn, men foreslår at valgene gjennomføres som flertallsvalg.

Han opplyste om at det er følgende endring i forhold til den utsendte innstillinga:

Pkt. 7 Fjellstyret.

 1. vara skal være Bjarne Haugan, ikke Håkon Lyngsmo.

Ved votering ble valgnemndas innstilling med nevnte endring enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

 1. Styret for Søndre Innherred Revisjonsdistrikt – 2 medlemmer:
 2. Medlemmer Varamedlemmer
  1. John Hermann (FRP) 1. Brita Kleven Thorsvik (V)
  2. Kjell Woll Sigurdsen (AP) 2. Karin Rekve (SP) 3. Fjellstyret:
 4. Fjellstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret.

  Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir representert i Fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til almenningsbruk i Almenningen som jordbrukere.

  Kommunestyret velger leder og nestleder.

  Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti:

  Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
  1. Bjørn Aarstad, leder (AP) 1. Berit G. Nessø (AP)
  2. Einar A. Tromsdal (AP) 2. Bjarne Haugan (AP)
  3. Mette Karlgård, nestleder (SP) 3. Karin Rekve (SP)
  4. Arvid Pedersen (SV) 4. Stig Arild Myhre (SV)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem (personlig)
  Sissel B. Krokstad (H) Kåre Norum (H)

  Funksjonstid fra 1. januar 2004.

 5. Fjellstyret for Reinsjø Statsalmenning:
 6. Medlemmer Varamedlemmer (personlige)
  1. Aud Smulan 1. Fredrik Hestegrei
  2. Olav Lerfald 2. Ingeborg Østerås

   

 7. Representantskap for Innherred Renovasjon:
 8.  inneværende periode er følgende oppnevnt:

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen 1. Brit Fredriksen
  2. Tore Bakkan(H) 2. Jostein Dahle

  Senterpartiet:

  Medlem Varamedlem
  1. Atle Vikan 1. Leif Roger Kolberg (FRP)

  Innherred Renovasjon har i brev anmodet om at oppnevningen av praktiske grunner forlenges ut året 2003.

  Valgnemnda foreslår at valgperioden forlenges ut året 2003.

  Som representanter f.o.m. 01.01.2004 foreslås 3 medlemmer med personlige varamedlemmer:

  Fellesliste Det norske arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen (AP) Brit Fredriksen (AP)
  2. Kjell Stiklestad (SP) Atle Vikan (SP)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Personlig varamedlem
  Robert Eriksson (FRP) Arne Holan (H)

   

 9. Ligningsnemnd:

  Det foreligger lovforslag på felles ligningsnemnder der ligningskontoret omfatter flere kommuner. For ligningskontorer med 3 medlemskommuner ligger det lovforslag på å opprette ligningsnemnder på 5 medlemmer, med varamedlemmer. Hver kommune skal fremme forslag på 2 representanter med varamedlemmer:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Bjørn Kjesbu (AP) Rolf Rotmo (AP)
  2. Tone Mette Følstad (AP) Sonja Strand (AP)

  Det legges opp til samme opplegg for valg av overligningsnemnder som for ligningsnemnder.
   

 10. Overligningsnemnd:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Trond Rennemo (AP) 1. Stig Arild Myhre (SV)
  2. Berit Musum (FRP) 2. Dagny Okkenhaug (KRF)

 

 1. Det kommunale råd for funksjonshemmede: 4 folkevalgte medlemmer av totalt 12 medlemmer:
 2. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Arne Espen Dillan, leder (AP) 1. Bjarne Haugan (AP)
  2. Torill Elverum, nestleder (AP) 2. Mari-Ann Green (AP)
  3. Anette Tiller (SP) 3. Kjell Stiklestad (SP)

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem
  Hildur Børresen (KRF) Ann Sissel Vehus (KRF)

   

 3. Bygdeboknemnda:
 4. Medlemmer:

  Øystein Walberg, leder

  Anders Bendiksen, nestleder

  Ottar Moholt

  Solveig Ness

   

 5. Nemnd for lokalhistorisk arkiv:
 6. Medlemmer:

  Øystein Walberg, leder

  Bjørg Lein

  Biblioteksjefen

   

 7. Gatenavnkomiteen:
 8. Medlemmer:

  Solveig Ness, leder

  Turid Nordli

  Steinar Berg

  Øystein Walberg

  Arne Harry Hallem

   

 9. Heimevernsnemnd:
 10. Medlemmer:

  Øystein Walberg, leder

  Bertha Bjartnes, nestleder

  Lensmannen i Verdal

   

 11. Skatteutvalget – 5 medlemmer:
 12. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet/(SV):

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Målfrid Garli, leder (AP) 1. Asgeir Lund (AP)
  2. Trond Rennemo (AP) 2. Sonja Strand (AP)
  3. Rolf Rotmo, nestleder (AP) 3. Tor Åge Nessø (AP)
  4. Dagfinn Brendmo (SV) 4. Inga Berit Lein (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlem
  Birgit Bjartnes (H) Robert Eriksson (FRP)

   

 13. Eldrerådet:
 14. 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

  I henhold til § 3 i lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, er det rådet selv som skal foreta valg av leder og nestleder.

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  Olav Røhmesmo, leder Marn Storhaug
  Randi Løveng Leif Roger Kolberg
  Torvald Okkenhaug Jarle Benum
  Elisabeth Voll, nestleder Solveig Ness
  Johannes Sollid Oddvor Haugan

   

   

 15. Styret for Verdalshallen – 2 medlemmer fra kommunen:
 16. Oppnevnt for inneværende periode:

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlem Varamedlem
  Bjarne Haugan Bjørn Andersson

  Senterpartiet:

  Medlem Varamedlem
  Inger Marie Skreden Valstad Karin Rekve

  Valgnemnda foreslår at disse gjenvelges inntil videre da spørsmål om et brukerutvalg i stedet for hallstyret har blitt reist.

   

 17. Verdal Kirkelige Fellesråd – kommunal representant i styret:
 18. Medlem Varamedlem
  Trude Holm Svein Svensson

   

 19. Stiftelsen Stiklestad Museum – 2 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 20. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  Kjetil Aarstad Maj Brit Slapgaard Larsen
  Johannes Sollid Robert Eriksson

   

   

 21. Levanger og Verdal interkommunale havneråd – utgår fra 01.01.04:
 22. Oppnevnt i inneværende periode:

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Gerd Janne Kristoffersen, leder 1. Ingjar Risholt
  2. Knut Tveita 2. Kristin Hildrum

  Senterpartiet:

  Medlem Personlig varamedlem
  Jostein Olav Grande Trude Holm

  Fremskrittspartiet:

  Medlem Personlig varamedlem
  Berit Musum Knut Fortun

  Valgnemnda foreslår at perioden forlenges ut året 2003 i henhold til brev fra Levanger og Verdal interkommunale havnevesen om saken.

   

 23. Levanger og Verdal interkommunale havnestyre – utgår fra 01.01.04:
 24. Oppnevnt i inneværende periode:

   

  Det norske Arbeiderparti:

  Medlem Personlige varamedlem
  Bjørn Iversen, nestleder Jostein Dahle

  Høyre:

  Medlem Personlige varamedlem
  Oddbjørn Berg Jan Selvig

  Senterpartiet:

  Medlem Personlige varamedlem
  Kari Sundby Arne Falkfjell

   

  Valgnemnda foreslår at perioden forlenges ut året 2003, se foran om havnerådet.

   

 25. Styret for det "kommunale jordegods:
 26. Kommunestyret oppnevner Formannskapet som styre for det "Kommunale Jordegods" for perioden 2003-2007.

   

 27. Skattetakstnemnd for eiendomsskatt – 3 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 28. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Johannes Solli, leder Rolf Olav Olsen
  2. Bjørn Kjesbu, nestleder Audun Valstad
  3. Tone Mette Følstad Berit Musum

   

 29. Overskattetakstnemnd for eiendomsskatt – 6 medlemmer med personlige varamedlemmer:
 30. Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Arne Falkfjell, leder Inga Berit Lein
  2. Arnold Grytbakk, nestleder Ragni E. Bye
  3. Ivar Nonset Rolf Rotmo
  4. Bjørg Aarnes Ressem Eli Kluken Moene
  5. Berit G. Nessø Trond Rennemo
  6. Line A. Stang Robert Eriksson

   

 31. Indre Trondheimsfjord Havnevesen (ITH):
 32. Verdal kommune skal oppnevne 2 representanter med personlige varamedlemmer til det nye havnerådet:

  Medlemmer Personlige varamedlemmer
  1. Bjørn Iversen Brit Fredriksen
  2. Tomas Hallem er Trude Holm

   

 33. Interkommunalt arkiv Trøndelag – (IKA Trøndelag):
 34. Representant i selskapets Representantskap er ordføreren.

  Vara for ordføreren: Varaordføreren.

   

 35. Inntrøndelag Interkommunale utvalg mot Akutt forurensning:
 36. Kommunens representant er ordføreren.

  Vara for ordføreren: Varaordføreren.

   

 37. Utmarksnemnd – 5 medlemmer:
 38. Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer Varamedlemmer
  1. Jostein Dahle, leder (AP) 1. Einar Karstein Indahl (AP)
  2. Berit G. Nessø (AP) 2. Kjetil Aarstad (AP)
  3. Ragni E. Bye (AP) 3. Signe Myrmo (AP)
  4. Magnus Tiller, nestleder (SP) 4. Marit Voll Skrove (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem Varamedlemmer
  Kåre Norum (H) 1. Aud Segtnan (V)
    2. Knut Fortun (FRP)

   

 39. Klientutvalg – 5 medlemmer:
 40. Klientutvalget velges blant driftskomiteens medlemmer av kommunestyret som også velger leder og nestleder.

   

  Fellesliste Det norske Arbeiderparti/Senterpartiet:

  Medlemmer:

  1. Thor Bertil Granum, leder (AP)

  2. Ragni E. Bye (AP)

  3. Anita Steinkjer (AP)

  4. Kjell Stiklestad, nestleder (SP)

   

  Fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre/Kristelig Folkeparti:

  Medlem:

  Line Adelheid Stang

   

  Varamedlemmer i rekkefølge:

  1. Bjørn Aarstad

  2. Lars Børre Hallem

  3. Odd Helge Weisæth

  4. Anette Tiller

   

 41. Konfliktrådet:
 42. Det skal oppnevnes kommunal representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet:

  Medlem – varaordføreren.

 43. Dyrevernsnemnd (statlig):

  Fylkesmannens landbruksavdeling forlenger i brev av 20. d.mnd. de eksisterende dyrevernsnemnders funksjonstid fra 01.01.2004 til 01.09.2004 eller til ny nemnd er valgt. Fylkesmannen vil komme tilbake til saken når aktuelle lovforslag er behandlet av Stortinget grunnet endringer i det administrative opplegg. Valgnemnda forutsetter at forslag på medlemmer/varamedlemmer avklares av formannskapet/kommunestyret.

 

 

Sak nr.: 0098/03

VALG AV MEDLEMMER TIL TILFLYTTINGSNEMNDA OG INNKVARTERINGSNEMNDENE FOR 2003-2007

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar innstillingen fra Beredskapsrådet på medlemmer til Tilflyttingsnemnda og Innkvarteringsnemndene for perioden 2003-2007.

 

 

 

Sak nr.: 0099/03

SAMMENSLÅING AV AETAT, TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR I VERDAL. PROSJEKT

Behandling:

Rådmannen orienterte om saken.

Det ble votert punktvis over innstillinga med følgende resultat:

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune deltar i et 4-årig forsøksprosjekt fra 01.01.04 for utprøving av en felles statlig etat som omfatter kommunens sosialtjeneste med unntak av tiltaksarbeid rus, Aetat Verdal og Verdal trygdekontor.
 2. Rådmannen får fullmakt til å bidra til utforming og gjennomføring av prosjektet innen de rammer som trekkes opp i felles søknad av 25.09.03, kommunens brev av 03.10.03 og forutsetninger sentrale myndigheter setter.
 3. Lederen for den nye etaten får myndighet til å disponere kommunens budsjett til økonomisk sosialhjelp inntil eventuelt nye retningslinjer for ytelsesforvaltningen kommer på plass i forsøket.
 4. Endelig forslag til kommunal forskrift for forsøket forutsettes behandlet i kommunestyret.

 

 

 

Sak nr.: 0100/03

OMSORGSBOLIGER VED VERDAL BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for personer med alvorlige psykiske lidelser datert 17.9.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 8 mill. kr.

 

 

 

 

Sak nr.: 0101/03

OMSORGSBOLIGER REINSHOLM. FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forprosjekt for utbygging av 5 omsorgsboliger for rehabilitering av rusmisbrukere på Reinsholm datert 26.8.03, godkjennes innenfor en kostnadsramme på 7,5 mill. kr.

 

 

 

 

Sak nr.: 0102/03

UTBYGGING AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM - FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble innstillinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Forprosjekt for "Utbygging av kommunaltekniske hovedanlegg på Reinsholm" godkjennes.
 2. Kostnader til bygging hovedanlegg for vann og avløp dekkes over ordinære investeringsmidler til vann- og avløp innenfor en økonomisk ramme på 3,7 mill.kr.
 3. Kostnader til opparbeidelse av samleveg gjennom feltet finansieres av utbyggerene/intresentene i feltet.

 

 

 

Sak nr.: 0103/03

ALTERNATIVE UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ UNGDOMSTRINNET

Behandling:

Kåre Norum foreslo at saken utsettes og tas med under budsjettbehandlingen 2004.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt mot 1 stemme.

 

Vedtak:

Saken utsatt og tas med under budsjettbehandlingen 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0104/03

VERDAL BOWLING AS, BOBY'N. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Behandling:

Saken lagt fram som meldingssak i h.h.t. Kommunelovens § 13, Hasteparagrafen.

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0105/03

FLAMMEN A/S. SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKETIDEN.

Behandling:

Saken lagt fram som meldingssak i h.h.t. Kommunelovens § 13, Hasteparagrafen.

 

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

 

 

Sak nr.: 0106/03

SICILIANA AS. SØKNAD OM UTVIDELSE AV ÅPNINGSTID/SKJENKETID OG SKJENKEBEVILLING FOR BRENNEVIN.

Behandling:

Saken lagt fram som meldingssak i h.h.t. Kommunelovens § 13, Hasteparagrafen.

 

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0107/03

INNHERRED SAMKOMMUNE. UNNTAK FOR SOSIALTJENESTEN I VERDAL. HASTESAK JFR. KOMMUNELOVEN`S §13

Behandling:

Saken lagt fram som meldingssak i h.h.t. Kommunelovens § 13, Hasteparagrafen.

 

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0108/03

ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET NOVEMBER 2003

Behandling:

Ordføreren orienterte om følgende:

Rådmannen orienterte om følgende: